Wideoszkolenie: Świadczenia rodzinne

Praktyka i odpowiedzialność OPS w sprawie przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych opiekunom osób niepełnosprawnych. Jak radzić sobie z brakiem narzędzi prawnych? Jak postępować w przypadku nienależnie pobranych świadczeń? Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego


WARSZTATY PCC POLAND przeznaczone dlapracowników Ośrodków Pomocy

Społecznej, Urzędów Gmin lub Miast, którzy zajmują się świadczeniami rodzinnymi

i wychowawczymi oraz koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego

Omówimy konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 roku
Przygotowaliśmy praktyczne szkolenie na temat świadczeń rodzinnych. Powiemy o świadczeniach pielęgnacyjnych dla opiekunów z uwzględnieniem kryterium wieku, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego gdy osoba pobierająca świadczenie przebywa za granicą. Podpowiemy jak poprawnie wyliczać dodatek „złotówka za złotówkę” oraz jak ustalać utracone oraz uzyskane dochody. Poruszymy również kwestię weryfikacji świadczeń nienależnie pobranych.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jaka jest procedura rezygnacji z SZO na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego? Czy OPS może odmówić rezygnacji z zasiłku opiekuńczego? Jak pisać decyzję odmowną? Czy odwołanie odsyłamy z pismem przewodnim do SKO?
 • Czy zasiłek pielęgnacyjny należy się osobie przebywającej w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie?
 • Koordynacja 500+ – jak prowadzić postępowanie, gdy istnieją przesłanki, że osoba pobierająca świadczenie, przebywa za granicą? Czy zachodzi koordynacja w przypadku rodziców pozbawionych praw rodzicielskich?
 • Uzyskanie dochodu spowodowane uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • Czy rodzicom przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w sytuacji, gdy dziecko rodzi się żywe i po chwili umiera?
 • Jak poprawnie wyliczać dodatek „złotówka za złotówkę”?
 • Czy można cofnąć wysłany tytuł wykonawczy do sądu?

Szczegółowy program szkolenia:

1.Czy OPS ma prawo przyznać świadczenie pielęgnacyjne na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego?

 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku (sygn. akt K 38/13), na podstawie którego SKO przyznaje świadczenia pielęgnacyjne kwestionuje zapis w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Czy słusznie? Czy OPS powinny go stosować?
 • W jakiej kolejności należy rozpatrywać dwa wnioski (wniosek o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wniosek o uchylenie decyzji przyznającej prawo do zasiłku dla opiekuna)?
 • Czy można zawiesić prawo do emerytury i korzystać z świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego?
 • Zmiana kwoty świadczenia pielęgnacyjnego
 • Świadczenie pielęgnacyjne a data powstania niepełnosprawności
 • Jaka jest procedura rezygnacji ze Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego (SZO) na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego? Czy Opieka Społeczna może odmówić rezygnacji z zasiłku opiekuńczego?
 • Jak pisać decyzję odmowną? Czy odwołanie odsyłamy z pismem przewodnim do SKO?
 • Czy specjalny zasiłek opiekuńczy należy przyznać wnukowi, jeżeli żyją dzieci?
 • Jak powinien postąpić urzędnik, gdy zgłosi się do niego klient o wypłatę zasiłku dla osoby niepełnosprawnej, która ukończyła 25. rok życia? Czy i dlaczego taka osoba ma prawo odwołać się od naszej decyzji do SKO bądź Sądu Administracyjnego?
 • Czy zasiłek pielęgnacyjny należy się osobie przebywającej w zamkniętym ośrodku, zapewniającym całodobowe utrzymanie?
 • Czy należy przyznać zasiłek opiekuńczy żonie, jeśli mąż nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności, a jedynie decyzję sądu o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego na stałe?
 • Od kiedy należy przyznać zasiłek pielęgnacyjny osobie niepełnosprawnej? W terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności czy 3 miesięcy od złożenia wniosku o zasiłek?
 • Jak postąpić w sytuacji, w której matka z orzeczeniem o niepełnosprawności rodzi niepełnosprawne dzieci i składa wniosek o zasiłek rodzicielski, a mąż na świadczenie pielęgnacyjne? Czy matce należy się zasiłek rodzicielski i w jakim wymiarze?
 • Jeżeli po świadczenie pielęgnacyjne przychodzi bezrobotna mama z prawem do zasiłku, to od kiedy należy się jej świadczenie pielęgnacyjne?
 • Jak się zmienia i jaki wpływ na system świadczeń socjalnych ma waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego w 2020r.?

2.Koordynacja 500+ – jak prowadzić postępowanie, gdy istnieją przesłanki, że osoba pobierająca świadczenie, członek rodziny, przebywa za granicą?

 • Jak powinien postąpić organ w sytuacji gdy członek rodziny przebywa poza granicami RP w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji i składa wniosek na kolejny okres i oświadcza, że członek rodziny nie przebywa już ( wskazuje datę od kiedy) poza granicami RP. Organ jest w posiadaniu wydanego wcześniej przez wojewodę postanowienia/informacji, że w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Czy należy przekazać wniosek wojewodzie, czy przyznać świadczenia i jednocześnie wystąpić do wojewody z zapytaniem czy w sprawie nadal mają zastosowanie przepisy o koordynacji? Czy właściwe jest wysłanie pisma do konsula o przesłuchanie strony?
 • Kiedy urzędnik powinien wybrać uchylenie a kiedy zawieszenie świadczenia? Z czego skorzystać w odpowiedniej sytuacji?
 • Umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej (dom dziecka) – czy petent pobierający 500 + może dostać świadczenie w pełnej wysokości (wraz z zasiłkiem rodzinnym) skoro dzieci przebywają poza domem rodzinnym?
 • W jakich sytuacjach wstrzymać świadczenie 500 +?
 • Jak często trzeba aktualizować wywiad w zasiłku dla opiekuna?
 • Czy zachodzi koordynacja w przypadku rodziców pozbawionych praw rodzicielskich? Jak postąpić w przypadku braku odpowiedzi na pismo od wojewody w sprawie koordynacji?
 • Dochody uzyskane i utrata dochodu. Dochody uzyskane i utracone przy koordynacji

3. Uzyskanie dochodu spowodowane uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych

 • Jak liczyć dochód uzyskany ( za który miesiąc) w sytuacji gdy np.: a) stypendium - staż rozpoczyna się od dnia 19 września, b) pierwsza wypłata stypendium następuje w miesiącu październiku za miesiąc wrzesień a za miesiąc październik w listopadzie, c) wypłata za miesiące wrzesień, październik i listopad jest skumulowana w miesiącu listopadzie?
 • Jak traktować uzyskanie dochodu w sytuacji gdy np.:a) uzyskanie stypendium- staż dla bezrobotnych poprzedzone zostało płatnym szkoleniem w ramach przygotowania do stażu, b) uzyskanie stypendium-staż nastąpiło po 2 miesiącach od zakończenia szkolenia
 • Sposób liczenia dochodu przy stypendium unijnym (staże krajowe a staże unijne)

4. Czy rodzicom przysługuje zasiłek rodzinny, jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej?

 • Czy rodzicom przysługuje świadczenie, gdy dziecko przebywa w ośrodku dla nieletnich?
 • Jak ma postąpić organ w sytuacji gdy obowiązującym postanowieniem Sądu dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, następnie sąd wyraził zgodę na miesięczne urlopowanie dziecka na pobyt w domu. Odmówić przyznania świadczenia niezależnie od zgody sądu na urlopowanie czy przyznać świadczenie na miesiąc urlopowania?
 • Czy przysługuje dodatek z tytułu samodzielnego wychowania dziecka, w sytuacji kiedy ojciec dziecka nie żyje, a drugie dziecko matka wychowuje z konkubentem?
 • Czy każda panna, wdowa, rozwódka jest samotna? Jak zweryfikować samotne wychowywanie dziecka?
 • Jaki jest skład rodzinny w sytuacji, w której małżeństwo mieszka i wychowuje wspólnie jedno dziecko ale ojciec ma zasądzony wyrok alimentacyjny? Jak liczymy dochód? Czy odliczamy zasądzone alimenty od dochodu?
 • Czy można pobierać jednocześnie zasiłek macierzyński i świadczenie macierzyńskie?
 • Świadczenie „Za życiem”. Kto powinien podpisać zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu? Czy każdy lekarz ma uprawnienia aby stwierdzić chorobę?
 • Czy rodzicom przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka („becikowe”) w sytuacji, gdy dziecko rodzi się żywe i po chwili umiera?
 • Jak radzić sobie z błędem systemu przy obliczaniu jednorazowego dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?
 • Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Co robimy w sytuacji, kiedy zmienia się kryterium dochodowe, następuje utrata pracy i klientka pobiera świadczenie przez 10 miesięcy a nie 12? Czy dzielimy na 10 czy 12 miesięcy?
 • Jak ustalić uprawnienia do świadczenia w rozbitej rodzinie, w której ojciec dziecka przebywa za granicą? Jak ustalić jego sytuację finansową i adres w przypadku braku kontaktu z matką dziecka?
 • Czy matce obcej narodowości (Ukrainka ) należy się świadczenie rodzicielskie na dziecko, które nosi inne nazwisko niż jej mąż? Jakie dokumenty są wymagane?
 • Jak potraktować wniosek o urlop wychowawczy w przypadku dziecka zaadoptowanego?
 • Komu należy się świadczenie 500 plus w przypadku konfliktu rodzinnego? Czy świadczenie to należy się temu rodzicowi, który wcześniej złoży wniosek? Czy właściwe jest wykonanie wywiadu w takiej sytuacji?
 • Jak postąpić w sytuacji, w której klient pobiera świadczenie rodzicielskie i składa świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko. Czy należy uchylić świadczenie rodzicielskie wstecz i przyznać od tego czasu świadczenie pielęgnacyjne? Czy konieczny jest zwrot pobranego świadczenia rodzicielskiego? Czy można przyznać wcześniej świadczenie pielęgnacyjne?
 • Czy należą się świadczenia na dzieci rodzinom opiekunom prawnym w rodzinach zastępczych? Od którego momentu opieki nad dziećmi należą się im świadczenia?
 • Czy wypłacać różnicę między świadczeniami, które były wypłacone do końca 2015 r. a tymi, które powinny być w systemie „złotówka za złotówkę” przy jednoczesnym świadczeniu jak dodatek z tytułu urodzenia dziecka lub Dobry Start?
 • Praktyczne przykłady dotyczące wyliczania dochodu w rodzinie i dodatków z zastosowaniem mechanizmu "złotówka za złotówkę". Jak radzić sobie z błędem systemu?
 • Jak poprawnie wyliczać dodatek „złotówka za złotówkę”?
 • Zwroty świadczeń w systemie „złotówka za złotówkę”

5.Na czym polega weryfikacja świadczeń nienależnie pobranych?


 • Jak rozpocząć postępowanie administracyjne w sprawie nienależnie pobranych świadczeń?
 • Czy stwierdzenie nienależnie pobranych świadczeń jest jednoznaczne z koniecznością ich zwrotu? Kiedy będziemy żądać zwrotu bez odsetek a kiedy z odsetkami?
 • Art. 20 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dotyczy informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby, której przyznano świadczenia. Z chwilą kompletowania dokumentów okazuje się, że wystąpi nienależnie pobrane świadczenie rodzinne i wychowawcze.a) Jak postępować w przypadku nienależnie pobranych świadczeń?, b) Jak prawidłowo przekazać dokumenty klienta? ,c) Czy nowy organ powinien uchylić decyzję w sprawie świadczeń nienależnie pobranych czy kontynuować świadczenie?
 • W poprzednim okresie zasiłkowym klientka pobierała 500 plus z koniecznością wyliczenia dochodu. Od lipca nie ma takiej konieczności. Ale aby ustalić świadczenie rodzinne ustala się dochód, który został przekroczony w miesiącu maju. Według wyliczeń wychodzi, że od czerwca świadczenie było pobierane bezprawnie. Czy żądamy zwrotu pobranych świadczeń do miesiąca lipca? Jak postąpić w takiej sytuacji?
 • Czy osobie pobierającej zasiłek pielęgnacyjny, której został przyznany dodatek pielęgnacyjny z ZUS, trzeba wydać decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu i żądaniu zwrotu, czy wystarczy wysłać jedynie pismo do tej wiadomości do ZUS, informujące o potrąceniu świadczenia? Czy w przypadku, gdy ZUS potrąci kwotę naliczamy odsetki? Czy osobie, która otrzymała emeryturę a pobiera zasiłek dla opiekuna i musi zwrócić świadczenie, również naliczamy odsetki?
 • Jaki jest tryb postępowania w przypadku złożenia odwołania przez stronę?
 • W jaki przypadkach stosujemy zmianę, uchylenie lub wygaśnięcie decyzji?
 • Jaki mamy czas na przygotowanie decyzji?
 • Jak pracować z klientem, aby nie generować świadczeń nienależnie pobranych?
 • Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminy płatności w przypadku nienależnie pobranego świadczenia
 • Zasiłek dla opiekuna wypłacony do 15 dnia miesiąca a 20-tego dnia, na którą były pobierane świadczenia umiera, czy zasiłek dla opiekuna należy się na cały miesiąc jeśli świadczenie zostało wypłacone 15 dnia miesiąca a 20-tego osoba niepełnosprawna umiera? Czy ośrodek może żądać zwrotu pobranego świadczenia?
 • Jak wygląda proces egzekucji świadczeń nienależnie pobranych w wyniku niezgłoszonego dochodu przez klienta lub zmianę składu rodziny?
 • Właściwość organu przy decyzji żądającej zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przy jednoczesnej zmianie miejsca zamieszkania strony
 • Czy jest możliwe rozłożenie na raty świadczeń nienależnie pobranych?
 • Wyroki sądów w sprawie świadczeń wcześniej wypłaconych

Inne:

 • Co grozi urzędnikowi, który zrobi ksero dowodu osobistego klienta, w myśl ustawy o ochronie danych osobowych?
 • Jakie są możliwości pozyskiwania danych i przekazywania danych do policji, prokuratury i sądów. Jakich informacji mogą żądać pracownicy OPSów?
 • Jak przekazać dokumenty zgodnie z właściwością przy zmianie miejsca zamieszkania?
 • Problematyka współpracy między organami
 • Jak polepszyć współpracę z Urzędem Wojewódzkim?
 • Czy można cofnąć wysłany tytuł wykonawczy do sądu?

Prowadzący

Martyna Mazurek - praktyk, podinspektor Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grójcu, pracownik socjalny, biegłość w prowadzeniu postępowań oraz wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń wychowawczych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność: praca socjalna;

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia