Wideoszkolenie: Sprawozdawczość w OPS

Sprawozdawczość w Ośrodkach Pomocy Społecznej – jak poprawnie sporządzać sprawozdania, klasyfikacja budżetowa poszczególnych należności wykazywanych w sprawozdaniach


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do Księgowych oraz Głównych Księgowych Ośrodków Pomocy Społecznej

Wszystkie księgowania zostaną pokazane na schematach księgowych tzw. teówkach
Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie dla księgowych Ośrodków Pomocy Społecznej. Warsztaty poprowadzi Małgorzata Jaźwińska, która szczegółowo omówi sprawozdania budżetowe, sprawozdania z operacji finansowych, księgowanie faktur i świadczeń, odpłatności, księgowanie dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobranych świadczeń), księgowanie odpisu aktualizującego należności, a także księgowanie na potrzeby bilansowe. Wszystkie księgowania zostaną pokazane na schematach księgowych tzw. teówkach. Bez żadnej gadaniny o przepisach ustaw, same praktyczne wskazówki!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 • Rb-N - kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • Rb-ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
 • Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
 • Ewidencja księgowa

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Uzgodnienie kont na potrzeby sporządzenia sprawozdania
 • Uzgodnienia kont zespołu 1 i Zespołu 2 na potrzeby sprawozdań z operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z i Rb-ZN) - EXCEL
 • Rb-27 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego
 • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zwrot wydatków poniesionych przez jednostkę budżetową - pismo wydane przez Ministerstwo Finansów
 • Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 • Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 • Rb-50 sprawozdanie o dotacjach / wydatkah związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 • OPIS KSIĘGOWAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI DOCHODÓW Z TYT. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

Szczegółowy program szkolenia:

Sprawozdania budżetowe
ROZLICZENIE DOTACJI – wybrane sprawozdania w CAS

• dodatki dla pracowników socjalnych

• asystent rodziny

• specjalistyczne usługi opiekuńcze

• świadczenia rodzinne – część finansowa

• świadczenia wychowawcze – część finansowa

• utrzymanie ośrodka 85219

• inne

WYDATKI

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

• terminy składania sprawozdania (kwartalne i miesięczne)

• omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)

• uzgodnienia ksiąg rachunkowych na potrzeby sporządzenia sprawozdania

• konto 130 wydatki,

• zespół 2-zobowiązania,

• konto 998-zaangażowanie,

• uzgodnienie kosztów z wydatkami

• wzory wydruków z programu finansowo-księgowego

• klasyfikacja budżetowa poszczególnych zadań

DOCHODY

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

• terminy składania sprawozdania (kwartalne i miesięczne)

• omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)

• zakres należności i dochodów (wykonane i otrzymane) ujmowanych w sprawozdaniu

• klasyfikacja budżetowa poszczególnych należności wykazywanych w sprawozdaniu

• powiązanie sprawozdania Rb-27S z Rb-N i Rb-ZN

• omówienie należności przypisanych a ujmowanych w różnych aspektach w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-N; Rb-ZN

• uzgodnienia ksiąg rachunkowych na potrzeby sporządzenia sprawozdania

• konto 130 dochody,

• konto 221-należności,

• wzory wydruków z programu finansowo-księgowego,

• dokumentacja pomocnicza (uzgodnienia należności zaległych)- wzory.

• kiedy wykazywać nadpłaty w sprawozdaniu?

Rb-27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

• terminy składania sprawozdania (kwartalne)

• omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)

• zakres należności i dochodów (wykonane) ujmowanych w sprawozdaniu

• klasyfikacja budżetowa poszczególnych należności wykazywanych w sprawozdaniu

• kto uzupełnia kolumnę 7 „potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego”?

• sposób wypełnienia danych uzupełniających do Rb-27ZZ – Część A i Część B

• powiązanie sprawozdania Rb-27ZZ z Rb-N i Rb-ZN

• omówienie należności przypisanych a ujmowanych w różnych aspektach w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-N; Rb-ZN

• uzgodnienia ksiąg rachunkowych na potrzeby sporządzenia sprawozdania

• konto 130 dochody,

• konto 221-należności,

• wzory wydruków z programu finansowo-księgowego,

• dokumentacja pomocnicza (uzgodnienia należności pozostałych do zapłaty w tym zaległości)- wzory ,

• kiedy wykazywać nadpłaty w sprawozdaniu?,

• powiązania sprawozdania Rb-27ZZ OPS (jednostkowe) ze sprawozdaniem gminy Rb-27S

SPRAWOZDANIA Z OPERACJI FINANSOWYCH

Rb-N - kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych i

Rb-ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych

• terminy składania sprawozdania (kwartalne)

• omówienie pozycji sprawozdawczych (w układzie podmiotowym i przedmiotowym) – TYLKO występujące w OPS

• zakres należności ujmowanych w sprawozdaniu

• sposób ujmowania należności inny niż saldo konta 221

• sposób ujmowania gotówki i depozytów (środków pozostających na rachunku bankowym i w kasie OPS na dzień sprawozdawczy – podział na rządowe i własne (WZÓR zestawienia)

• podobieństwa i różnice ujmowania należności w sprawozdaniach Rb-27ZZ, Rb-27S i Rb-N

• uzgodnienia ksiąg rachunkowych na potrzeby sporządzenia sprawozdania

• konto 130 dochody i wydatki – (N.3. gotówka i depozyty),

• konta Zespołu 2,

• wzory wydruków z programu finansowo-księgowego,

• dokumentacja pomocnicza (uzgodnienia należności pozostałych do zapłaty w tym zaległości)- wzory ,

• odsetki a sprawozdanie Rb-N

• należności krótkoterminowe i długoterminowe – jak ujmować w sprawozdaniu Rb-N

• należności sporne i wątpliwe a Rb-N

Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

• terminy składania sprawozdania (kwartalne)

• omówienie pozycji sprawozdawczych (w układzie podmiotowym i przedmiotowym) – TYLKO występujące w OPS

• zakres zobowiązań wymagalnych ujmowanych w sprawozdaniu

• jakie zobowiązania są wymagalne

• powiązanie sprawozdań Rb-Z i Rb-28S

Ewidencja księgowa

WYDATKI

• Księgowanie faktur dotyczących wydatków bieżących (zakup materiałów, usług, sprzętu – pozostałe środki trwałe)

a) schemat zapisu na kontach księgowych,

b) wzór opisu faktury (merytoryczny i formalno-rachunkowy),

c) przykłady dokumentów dodatkowych wymaganych pod fakturę

• Księgowanie faktur i not dotyczących opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (DPS, DDP dom dla bezdomnych, dom samotnej matki, dzieci w pieczy zastępczej)

a) schemat zapisu na kontach księgowych,

b) wzór opisu dokumentu (merytoryczny i formalno-rachunkowy),

c) przykłady dokumentów dodatkowych wymaganych pod fakturę, notę

d) refundacja poniesionych wydatków przez inna gminę – schematy księgowań

• Księgowanie naliczenia i wypłaty świadczeń oraz potrącenia i zaangażowanie

a) naliczenie i wypłata świadczeń - schemat zapisu na kontach księgowych,

b) wzór listy wypłat z podaniem wymaganych pieczęci,

c) klasyfikacja budżetowa poszczególnych świadczeń

d) potrącenia z bieżących świadczeń - schemat zapisu na kontach księgowych,

e) sposób ewidencji zaangażowania – przykłady dokumentów

• Księgowanie naliczenia i wypłaty wynagrodzeń (pracownicy i zleceniobiorcy)

a) naliczenie wynagrodzeń w powiązaniu ze systemem kadrowo-płacowym - schemat zapisu na kontach księgowych,

b) naliczenie potrąceń z wynagrodzeń - schemat zapisu na kontach księgowych,

c) naliczenie składowych wynagrodzeń - schemat zapisu na kontach księgowych

d) omówienie listy wypłat dokumentującej wydatki dot. wynagrodzeń pokrywane z dotacji,

e) wypłata wynagrodzeń i regulowanie składek ZUS i podatku oraz innych potrąceń wynikających z listy płac - schemat zapisu na kontach księgowych

f) dokumentacja dodatkowa do list płac - przydały

• Księgowanie świadczeń z ZFŚS - schemat zapisu na kontach księgowych

a) naliczenie przyznanych świadczeń z ZFŚS ,

b) wypłata świadczeń z środków ZFŚS,

c) naliczenie odpisu na ZFŚS

d) przelew kwoty odpisu z rachunku bieżącego na konto ZFŚS

e) korekty odpisu na ZFŚS

f) niezbędne dokumenty do obliczenia odpisu na ZFŚS - wzory,

• Współpraca z Urzędem Gminy - schemat zapisu na kontach księgowych

a) wpływu datacji na wydatki

b) przelew otrzymanych dochodów,

c) zwroty niewykorzystanych dotacji

d) dokumentacja pomocnicza (miesięczne uzgodnienia przekazanych dotacji, wzór informacji do gminy jako załącznik do przelewu dochodów)

DOCHODY

• Księgowanie odpłatności (za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, opłaty za pobyt w DPS, DDP, ŚDS, posiłki w ośrodkach wsparcia)

a) naliczenia odpłatności - Schemat zapisu na kontach księgowych,

b) wzór dokumentów merytorycznych tzw. naliczeń (wymogi merytoryczny i formalno-rachunkowy),

c) wpłata na konto zobowiązanego do ponoszenia odpłatności - Schemat zapisu na kontach księgowych

d) wzór informacji o zaległościach na koniec miesiąca – dokument przekazywany do pracowników merytorycznych administracyjnych

• Księgowanie dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobranych świadczeń)

a) naliczenia należności od dłużnika - Schemat zapisu na kontach księgowych,

b) wzór dokumentów merytorycznych tzw. naliczeń (wymogi merytoryczny i formalno-rachunkowy), będących podstawą zapisu w księgach rachunkowych

c) wpłata na konto zobowiązanego - Schemat zapisu na kontach księgowych. (wyszczególnienie kwoty głównej, odsetek i kosztów upomnienia z podaniem klasyfikacji budżetowej)

d) wzór dokumentu (wpłaty) będącego podstawą zapisu w księgach rachunkowych z podaniem osób sporządzających i odpowiedzialności za jego sporządzenie,

e) naliczenie kwartalnego przypisu odsetek – wzór dokumentu, sposób sporządzenia – przykłady.

f) sposoby uzgodnienia sald zobowiązań dłużników (zaległości i nadpłat) na koniec miesiąca

g) wzór informacji o zaległościach na koniec miesiąca – dokument przekazywany do pracowników merytorycznych administracyjnych

• Księgowanie odpisu aktualizującego należności

a) naliczenia odpisu aktualizującego należności - Schemat zapisu na kontach księgowych,

b) wzór dokumentu (sporządzanego w księgowości) jako podstawa do zapisu w księgach rachunkowych

c) zmniejszenie odpisu aktualizującego - Schemat zapisu na kontach księgowych

• Księgowanie na potrzeby bilansowe

a) naliczenia różnic inwentaryzacyjnych - Schemat zapisu na kontach księgowych,

b) przeniesienie na podstawie sprawozdania sumy zrealizowanych dochodów,

c) przeniesienie na podstawie sprawozdania sumy zrealizowanych wydatków

d) przeniesienie kosztów na wynik finansowy

e) przeniesienie przychodów na wynik finansowy

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia