Wideoszkolenie: Sprawozdawczość

Jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za 2019 rok?


WIDEOSZKOLENIE PCC POLAND skierowane do osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi; do osób odpowiedzialnych za przygotowanie rocznego sprawozdania w imieniu wójta, burmistrza/ związku międzygminnego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok

Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO. Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku!
Na warsztatach omówimy jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za ROK 2019? Jak weryfikować poprawność sprawozdań przekazywanych przez firmy odbierające odpady? Jak uzyskać rzetelne dane od podmiotów odbierających odpady? A także jaki wpływ na nowe sprawozdania mają zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dlaczego warto? możliwość zadawania pytań od początku szkolenia; praktyczne warsztaty, przydatne wskazówki ; przegląd ważnych zmian prawnych; narzędzia prawne do weryfikacji informacji przekazywanych przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów; wyliczanie poziomów odzysku; pozyskiwanie informacji na temat metod przetwarzania odpadów w poszczególnych instalacjach.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jaka będzie forma nowego sprawozdania?
 • Ewidencja i sprawozdawczość on-line za pośrednictwem BDO.
 • Zmiana w ewidencji odpadów: zniesienie KPO zbiorczych, godzina przekazania/przyjęcia odpadu. Nowy dokument - karta przekazania odpadów komunalnych (KPOK)
 • Kto jest zobowiązany do wystawiania kart przekazania odpadów w systemie BDO gmina czy podmiot odbierający odpady?
 • Kto podlega wpisowi do nowego rejestru Rejestr BDO (wpisy „z urzędu” i na wniosek)?
 • Czy punkty skupu również będą składać sprawozdanie w bazie BDO?
 • Jak wprowadzać karty do nowego systemu?

Szczegółowy program szkolenia:

Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku

 • Jak krok po kroku wypełnić druki sprawozdań?
 • Jakie informacje należy pozyskiwać od przedsiębiorców oraz skąd?
 • Uściślenie przepisów, zakwalifikowanie poszczególnych kodów odpadów do danych rubryk, co w której rubryce?
 • Jakich błędów nie popełniać przy wypełnianiu sprawozdania?
 • Jakie są i będą wymagane poziomy w 2019 i 2020 r.?
 • BDO – baza danych o odpadach.
 • Czy odbierający odpady, PSZOk i punkty skupu również będą składać sprawozdanie w bazie BDO? Jak to będzie funkcjonowało?
 • Czy gmina robiąc sprawozdanie roczne będzie go teraz robiła przez system/bazę BDO?
 • Czy przez jakiś inny program? Na czym to będzie polegało?

Ewidencja odpadów (2019 r. i 2020 r.) - zmiany w ewidencji odpadów: zniesienie KPO zbiorczych, godzina przekazania/przyjęcia odpadu

 • Jakie są sposoby przetwarzania i zagospodarowania odpadów?

Jakie są zadania gmin w zakresie osiągania wymaganych poziomów za rok 2019 i 2020?

 • Wymagane poziomy w 2019 r.
 • Wymagane poziomy w 2020 r.

BDO – baza danych o odpadach.

 • Baza Danych o Odpadach (BDO) – w jaki sposób korzystać z bazy, dostęp do bazy dla gminy.
 • Rejestr BDO (wpisy „z urzędu” i na wniosek)
 • Ewidencja i sprawozdawczość on-line za pośrednictwem BDO – kogo obowiązuje?
 • Sankcje za brak wpisu do BDO lub prowadzenie działalności niezgodnie z posiadanym wpisem do rejestru.

Wyliczanie poszczególnych poziomów.

 • Obliczanie przez gminy wymaganych poziomów, skąd brać dane?
 • Jak obliczyć kary za nieuzyskanie poziomów recyklingu?
 • Czy można uwzględniać odpady powstałe z odpadów zmieszanych w instalacjach regionalnych?

Jakie będą zmiany w sprawozdaniach, nowe sprawozdanie? Jakie zmiany wprowadzi Ministerstwo?

 • Jak robić korekty? Czy będzie można robić korekty? Jak do korekt będzie podchodził Urząd Marszałkowski i WIOŚ?
 • BDO w PSZOK-u, który gmina prowadzi albo przy udziale spółki.
 • Nowy program- czy będą inne obliczenia? Jakich błędów nie popełniać i na co zwracać uwagę, aby później Urząd Marszałkowski nie odsyłał do korekty?
 • Dział VII sprawozdania – informacje o masie pozostałości sortowania i przetwarzania… - jak to wyliczyć z tego co sprawozdaje RIPOK (instalacja komunalna)?
 • Parametry, AT-4 , wielkość frakcji – szczegółowe omówienie działu 7.
 • Urzędnik nie wie jak wygląda praca przy instalacji z praktycznego punktu widzenia, więc uzupełnienie działu nr 7 jest wyzwaniem – jak to zrobić prawidłowo?
 • Kto ma dokonać wpisu, jeśli chodzi o urząd gminy? Co, jeśli gmina ma już dwa numery, a jest jednocześnie prowadzącym PSZOK, więc czy gmina nie powinna mieć jeszcze kolejnego numeru w związku z tym?
 • Jak sprawnie uzyskać informacje z instalacji? Kod 19 12 12, jak pozyskać informacje, czy i jak zostały zagospodarowane?
 • Jak rozbić niektóre kody odpadów? Z jednych odpadów w sortowniach powstaje kilka rodzajów odpadów. Jak gmina ma to odnaleźć i wiedzieć, jak to jest rozbite, skoro w sprawozdaniu przedsiębiorca daje to w całości. Skąd wziąć dane, gdzie to poszło, co z tego zostało zrobione, aby móc uzyskać wymagany poziom np. odzysku?
 • Czy pojawiły się jakieś zmiany w przepisach w stosunku do zeszłego roku, jeżeli chodzi o kwalifikowanie różnych odpadów, czy są jakieś zmiany odnośnie tego, co zaliczamy a czego nie do recyklingu?
 • Czy spalanie zaliczyć jako recykling, czy to nie jest recykling?
 • Czy paliwa alternatywne są lub będą uznawane do recyklingu?
 • Zmiana ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i związane z nią możliwości kontrolne tego organu.
 • Przeprowadzanie kontroli u mieszkańców, podmiotów oddających odpady na podstawie umowy i firm zajmujących się odbiorem odpadów (narzędzia prawne).
 • Gdzie umieścić w sprawozdaniu popiół, pod jakim kodem, skoro jest zdawany przez mieszkańców?
 • Co zrobić z odpadami elektrycznymi (lodówki, pralki) – elektrośmieci? Pod jakim kodem je umieścić? Czy w ogóle wykazywać je w sprawozdaniu – jeśli tak to gdzie i jak?
 • Czy odpady wielkogabarytowe można zaliczyć do odpadów zmieszanych? Czy można wpisać je pod 20 – niesegregowane, mieszane, odpad komunalny, czy tak można je zaliczyć i wpisać?

Jak poprawnie sporządzić sprawozdanie gminne?

 • Wzory, wskaźniki, współczynniki – skąd je brać i jak wyliczać?
 • Jakie druki trzeba oddawać do urzędu marszałkowskiego?
 • Jakie instalacje powinny być umieszczane w sprawozdaniu?
 • Odpady ulegające biodegradacji – balast 191212 - czy powinien być uwzględniony w sprawozdaniach?
 • Jak sporządzić kompletne i poprawne sprawozdanie roczne do Marszałka, gdzie szukać informacji – przykłady wypełniania i omówienie najczęściej występujących błędów – dyskusja, ćwiczenia
 • Jak uzyskać spójne dane?
 • Jaką odpowiedzialność ponoszą gminy za niewłaściwie sporządzone sprawozdanie i nieuzyskanie wymaganych poziomów?

Zasady transportu odpadów tj. oznakowanie pojazdów i dokumenty dla kierowców „śmieciarek”.

 • Transport odpadów – wymagane uprawnienia.
 • Wymagania magazynowania odpadów w związku ze zmianą ustawy o odpadach.

Weryfikowanie informacji przekazywanych przez podmioty odbierające i zbierające odpady.

 • Sprawozdania podmiotów odbierających i zbierających odpady – omówienie
 • Jak uzyskać rzetelne dane od podmiotów odbierających i zbierających odpady?
 • Kontrole gmin podmiotów uczestniczących w gospodarowaniu odpadami.
 • Nieosiąganie wymaganych poziomów przez odbierających spoza systemu.
 • Nieskładanie sprawozdań przez zbierających odpady komunalne – co zrobić?
 • Sporządzenie sprawozdania gminnego – omówienie ogólnych zasad.
 • Wzory, wskaźniki, współczynniki – skąd je brać i jak wyliczać?
 • Odpowiedzialność gminy za sprawozdanie.

Szczegółowy sposób wyliczania poszczególnych poziomów: 4 frakcji, budowlanych i rozbiórkowych oraz ograniczania składowania odpadów bio.

 • Sposób wyliczenia kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu.

Jakie wymagania prawne są dla transportującego odpady?

 • Jakie są wymagania ogólne przy magazynowaniu odpadów?
 • Weryfikowanie informacji przekazywanych przez podmioty odbierające i zbierające odpady.

Jakie powinny być wymagania w stosunku do przedsiębiorców, którzy nie osiągają właściwych poziomów?

 • Jak obliczyć karę jeśli firma nie osiągnęła poziomu?
 • Sprawozdanie dla skupów złomu i surowców wtórnych krok po kroku.
 • Jakie odpady zbierane w punktach skupu podlegają nowej sprawozdawczości?
 • Zezwolenie na zbieranie na PSZOK-u gminnym prowadzonym przez podmiot zewnętrzny
 • Jakie są obowiązki prowadzącego PSZOK i RIPOK?
 • Ewidencja w PSZOK, RIPOK i punktach skupu.
 • Jakie dane powinien zbierać PSZOK, a jakie punkt skupu?
 • Jakie odpady muszą trafiać do RIPOK, a jakie można kierować do innych odbiorców?
 • Czy podwykonawca odbierający odpady komunalne powinien prowadzić ewidencję i sprawozdawczość?
 • Jakie są sankcje karne w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadów komunalnych?
 • Jak sprawdzać rzetelność danych wynikających ze sprawozdań firm o ilości odpadów?
 • Czy podmiot, który nie odbierał odpadów musi składać sprawozdanie?
 • Czy podmiot odbierający odpady z terenu gminy i z nieruchomości niezamieszkałych składa wszystko na jednym sprawozdaniu czy należy wydzielić na oddzielnym te odpady z systemu? Dwa sprawozdania od firm: nieobjęte działalności, które będą składać sprawozdania w bazie BDO oraz sprawozdania firm od mieszkańców – czy te sprawozdania należy wrzucić w jedno sprawozdanie? Jak to połączyć?
 • Co w przypadku, jeżeli gmina sama prowadzi PSZOK – czy jest zobowiązana sama sobie składać sprawozdania? Jak powinna to robić – czy tylko na podstawie kart przekazania?
 • Jak uzyskiwać dane od RIPOK? Jakie mają poziomy odzysku? Czy są zobowiązani udostępniać dane gminie, czy nie?
 • Jaką kontrolę gmina sprawuje nad firmami odbierającymi odpady, kiedy i jak ma kontrolować czy w sprawozdaniu zawarto prawdziwe informacje?
 • Jak gmina może kontrolować firmy odbierające odpady? Jakie dane są konieczne do napisania poprawnego sprawozdania? Jak weryfikować składane przez firmy sprawozdania?
 • Czy gmina ma się opierać tylko na danych przekazanych przez podmioty odbierające odpady?
 • Czy w sprawozdaniu można uwzględnić inne odpady niż te, wynikające tylko i wyłącznie ze sprawozdań od przedsiębiorców, żeby osiągnąć wymagane poziomy odzysku?
 • Czy gmina może żądać całościowego, rocznego wyliczenia poziomów ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami od podmiotu odbierającego odpady, czy musi dokonać wyliczenia samodzielnie?
 • Czy można naliczyć karę dla przedsiębiorcy za nieosiągnięcie wymaganych poziomów?
 • Jak sprawdzić firmę, która odbiera odpady czy poprawnie wprowadziła dane do sprawozdania?
 • Jak uzyskać rzetelne dane od firm odbierających odpady, jeśli podmiot nie wykazuje odpadów o kodzie 191212 (odpady pozostałe po sortowaniu), tłumacząc że nie ma takiego obowiązku
 • Jak klasyfikować nierzetelność firm odbierających odpady, stosując według tej klasyfikacji odpowiednie kary? Jak uznawać ową nierzetelność: czy nierzetelną informacja jest wpisanie niepoprawnego numeru z rejestru? Jaka jest waga tej nierzetelności? Na jakiej podstawie ta klasyfikacja?
 • Skąd pozyskać informacje na temat metod przetwarzania odpadów w poszczególnych instalacjach
 • Na czym polega możliwość wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców odbierających odpady, jeżeli nie świadczy usług na terenie gminy przez pewien czas? (wyjaśnienia na konkretnych przykładach – kiedy istnieje taka możliwość)


Prowadzący

Marek Ciołkowski– praktyk, pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Od 20 lat zajmuje się gospodarką odpadami, w tym odpadami komunalnymi. Znający sprawy dotyczące nowego systemu gospodarowania – analiza sprawozdań, osiąganie wymaganych poziomów oraz inne praktyczne kwestie. Posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia