Wideoszkolenie: Sprawozdawczość

Jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za 2021 rok? Jak weryfikować poprawność sprawozdań przekazywanych przez firmy odbierające odpady? Jak uzyskać rzetelne dane od podmiotów odbierających odpady?


WIDEOSZKOLENIE PCC POLAND skierowane do osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi; do osób odpowiedzialnych za przygotowanie rocznego sprawozdania w imieniu wójta, burmistrza/ związku międzygminnego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok.

Jakie nastąpiły zmiany w sposobie obliczania poziomów recyklingu? Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku!
Na warsztatach omówimy jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za rok 2021? Jak weryfikować poprawność sprawozdań przekazywanych przez firmy odbierające odpady? Jak uzyskać rzetelne dane od podmiotów odbierających odpady? A także jaki wpływ na nowe sprawozdania mają zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dlaczego warto? możliwość zadawania pytań od początku szkolenia; praktyczne warsztaty, przydatne wskazówki ; przegląd ważnych zmian prawnych; narzędzia prawne do weryfikacji informacji przekazywanych przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów; wyliczanie poziomów odzysku; pozyskiwanie informacji na temat metod przetwarzania odpadów w poszczególnych instalacjach.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jaka będzie forma nowego sprawozdania?
 • Ewidencja i sprawozdawczość on-line za pośrednictwem BDO.
 • Zmiana w ewidencji odpadów: zniesienie KPO zbiorczych, godzina przekazania/przyjęcia odpadu. Nowy dokument - karta przekazania odpadów komunalnych (KPOK)
 • Kto jest zobowiązany do wystawiania kart przekazania odpadów w systemie BDO gmina czy podmiot odbierający odpady?
 • Kto podlega wpisowi do nowego rejestru Rejestr BDO (wpisy „z urzędu” i na wniosek)?
 • Czy punkty skupu również będą składać sprawozdanie w bazie BDO?
 • Jak wprowadzać karty do nowego systemu?

Szczegółowy program szkolenia:

1.Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku

 • Jak krok po kroku wypełnić sprawozdanie z odbioru odpadów?
 • Jakie informacje należy pozyskiwać od przedsiębiorców?
 • Uściślenie przepisów, zakwalifikowanie poszczególnych kodów odpadów do danych rubryk, co w której rubryce?
 • Jakich błędów nie popełniać przy wypełnianiu sprawozdania?
 • Jakie są i będą wymagane poziomy w 2021 i 2022 r.?
 • BDO – baza danych o odpadach
 • Czy odbierający odpady, PSZOK i punkty skupu również muszą składać sprawozdanie w bazie BDO?

2.Ewidencja odpadów (2021 r. i 2022 r.) - zmiany w ewidencji odpadów: zniesienie KPO zbiorczych, godzina przekazania/przyjęcia odpadu

 • Jakie są sposoby przetwarzania i zagospodarowania odpadów?
 • Czy gmina prowadząca PSZOK składa sprawozdanie o zbieranych odpadach do Marszałka do 15 marca?

3. Jakie są zadania gmin w zakresie osiągania wymaganych poziomów za rok 2021 i 2022?

 • Wymagane poziomy w 2021 r.
 • Jakie nastąpiły zmiany w sposobie obliczania poziomów recyklingu?
 • Wymagane poziomy w 2022 r.

4.BDO – baza danych o odpadach.

 • Baza Danych o Odpadach (BDO) – w jaki sposób korzystać z bazy, dostęp do bazy dla gminy
 • Rejestr BDO (wpisy „z urzędu” i na wniosek)
 • Poruszanie się po systemie BDO: gdzie szukać danych?
 • Ewidencja i sprawozdawczość on-line za pośrednictwem BDO – kogo obowiązuje?
 • Sankcje za brak wpisu do BDO lub prowadzenie działalności niezgodnie z posiadanym wpisem do rejestru
 • Agregowanie sprawozdań w BDO
 • Co robić, jak nie działa system JAP BDO?
 • Co zrobić, gdy baza BDO nie funkcjonuje prawidłowo, nie można nawet przypisać sprawozdań firm oraz dokonać weryfikacji ich sprawozdań?

5.Wyliczanie poszczególnych poziomów

 • Obliczanie przez gminy wymaganych poziomów, skąd brać dane?
 • Jak obliczyć kary za nieuzyskanie poziomów recyklingu?
 • Czy można uwzględniać odpady powstałe z odpadów zmieszanych w instalacjach regionalnych?
 • Jak wyliczać poziomy recyklingu z budowlanki?
 • Jak wyliczać poziomy recyklingu według nowego rozporządzenia?

6. Sprawozdania w systemie BDO

 • Jak robić korekty? Czy można robić korekty? Jak do korekt będzie podchodził Urząd Marszałkowski i WIOŚ?
 • BDO w PSZOK-u, który gmina prowadzi albo przy udziale spółki
 • Jakich błędów nie popełniać i na co zwracać uwagę, aby później Urząd Marszałkowski nie odsyłał do korekty?
 • Dział VII sprawozdania – informacje o masie pozostałości sortowania i przetwarzania… - jak to wyliczyć z tego, co sprawozdaje RIPOK (instalacja komunalna)?
 • Parametry, AT-4 , wielkość frakcji – szczegółowe omówienie działu 7
 • Urzędnik nie wie, jak wygląda praca przy instalacji z praktycznego punktu widzenia, więc uzupełnienie działu nr 7 jest wyzwaniem – jak to zrobić prawidłowo?
 • Kto ma dokonać wpisu, jeśli chodzi o urząd gminy? Co, jeśli gmina ma już dwa numery, a jest jednocześnie prowadzącym PSZOK, więc czy gmina nie powinna mieć jeszcze kolejnego numeru w związku z tym?
 • Jak sprawnie uzyskać informacje z instalacji? Kod 19 12 12, jak pozyskać informacje, czy i jak zostały zagospodarowane?
 • Jak rozbić niektóre kody odpadów? Z jednych odpadów w sortowniach powstaje kilka rodzajów odpadów. Jak gmina ma to odnaleźć i wiedzieć, jak to jest rozbite, skoro w sprawozdaniu przedsiębiorca daje to w całości. Skąd wziąć dane, gdzie to poszło, co z tego zostało zrobione, aby móc uzyskać wymagany poziom, np. odzysku?
 • Czy pojawiły się jakieś zmiany w przepisach w stosunku do zeszłego roku, jeżeli chodzi o kwalifikowanie różnych odpadów, czy są jakieś zmiany odnośnie tego, co zaliczamy, a czego nie do recyklingu?
 • Czy spalanie zaliczyć jako recykling, czy to nie jest recykling?
 • Czy paliwa alternatywne są lub będą uznawane do recyklingu?
 • Przeprowadzanie kontroli u mieszkańców, podmiotów oddających odpady na podstawie umowy i firm zajmujących się odbiorem odpadów (narzędzia prawne)
 • Gdzie umieścić w sprawozdaniu popiół, pod jakim kodem, skoro jest zdawany przez mieszkańców?
 • Co zrobić z odpadami elektrycznymi (lodówki, pralki) – elektrośmieci? Pod jakim kodem je umieścić? Czy w ogóle wykazywać je w sprawozdaniu – jeśli tak, to gdzie i jak?
 • Czy odpady wielkogabarytowe można zaliczyć do odpadów zmieszanych? Czy można wpisać je pod 20 – niesegregowane, mieszane, odpad komunalny, czy tak można je zaliczyć i wpisać?
 • Jak ująć w sprawozdaniu nieruchomości niezamieszkałe wyłączone już z gminnego systemu?
 • Jakie części wpisuje się ręcznie w systemie BDO?
 • Omówienie zmian w systemie.

7.Jak poprawnie sporządzić sprawozdanie gminne?

 • Wzory, wskaźniki, współczynniki – skąd je brać i jak wyliczać?
 • Jakie instalacje powinny być umieszczane w sprawozdaniu?
 • Odpady ulegające biodegradacji – balast 191212 - czy powinien być uwzględniony w sprawozdaniach?
 • Jak sporządzić kompletne i poprawne sprawozdanie roczne do Marszałka, gdzie szukać informacji – przykłady wypełniania i omówienie najczęściej występujących błędów – dyskusja, ćwiczenia
 • Jak uzyskać spójne dane?
 • Jak robić korekty krok po kroku w systemie?
 • Czego nie można wpisywać w systemie?
 • Jak weryfikować sprawozdanie pod względem poprawności?
 • Jaką odpowiedzialność ponoszą gminy za niewłaściwie sporządzone sprawozdanie i nieuzyskanie wymaganych poziomów?
 • Na co zwrócić głównie uwagę przy weryfikacji sprawozdań podmiotów i czy czekać na przesłanie korekt?
 • Przy wyborze wyniku weryfikacji "bez rozpatrzenia" system wymaga załączenia pliku. Jakie informacje powinny się tam znaleźć? Bez rozpatrzenia pozostawia się najczęściej sprawozdania złożone przez pomyłkę lub bez obowiązku. Czy to podmiot składający sprawozdanie powinien złożyć wyjaśnienia, które tam powinny się znaleźć?
 • Co w przypadku, kiedy firma odbiera odpady z PSZOK prowadzący przez Gminę, czy powinna złożyć sprawozdanie z PSZOK?
 • Czy w przypadku, kiedy Gmina zarządza oczyszczalnią ścieków, mamy obowiązek złożenia sprawozdania z oczyszczalni?
 • Do kiedy można złożyć korektę sprawozdania BDO?

8.Zasady transportu odpadów tj. oznakowanie pojazdów i dokumenty dla kierowców „śmieciarek”

 • Transport odpadów – wymagane uprawnienia
 • Wymagania magazynowania odpadów w związku ze zmianą ustawy o odpadach

9. Weryfikowanie informacji przekazywanych przez podmioty odbierające i zbierające odpady

 • Sprawozdania podmiotów odbierających i zbierających odpady – omówienie
 • Jak uzyskać rzetelne dane od podmiotów odbierających i zbierających odpady?
 • Kontrole gmin podmiotów uczestniczących w gospodarowaniu odpadami
 • Nieosiąganie wymaganych poziomów przez odbierających spoza systemu
 • Nieskładanie sprawozdań przez zbierających odpady komunalne – co zrobić?
 • Sporządzenie sprawozdania gminnego – omówienie ogólnych zasad
 • Wzory, wskaźniki, współczynniki – skąd je brać i jak wyliczać?
 • Odpowiedzialność gminy za sprawozdanie
 • Czy można pozyskać informację, np. mailową od podmiotu, o ilości zagospodarowania danego odpadu, bo bardzo często podmiot składając sprawozdanie dolicza magazyn roku poprzedniego i trzeba go prosić o złożenie korekty?
 • Czy kara za opóźnienie w złożeniu sprawozdania dotyczy też podmiotów zbierających odpady?
 • Czy istnieją jakieś odstępstwa od kary 100 zł za każdy dzień opóźnienia?
 • Czy w sprawozdaniu na podstawie umów z właścicielami, podmiot ma wykazać jedynie odpady komunalne? Jeżeli odbiera z nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, to gminy powinny trafiać jedynie dane o odpadach komunalnych?
 • Czy osoba posiadająca upoważnienie bezterminowo do złożenia sprawozdania musi corocznie składać opłatę za pełnomocnictwo 17 zł?
 • Skoro PSZOK powinien wystawiać KPO a nie KPOK, to czy Kartę Ewidencji Odpadów wypełniamy w zakładce "odpady", czy "odpady komunalne"?
 • Punkt skupu powinien składać sprawozdanie do wszystkich gmin, od których mieszkańców skupował odpady komunalne, czy tylko gminie, na terenie której prowadzi działalność, uwzględniając oczywiście tylko odpady pochodzące od jej mieszkańców?
 • Czy przedsiębiorca powinien składać sprawozdanie zerowe do gmin , w których odbierał folię rolniczą?
 • Czy podmiot odbierający medyczne odpady komunalne z grupy 18 i transportujący je, musi być wpisany do rejestru działalności regulowanej?
 • Co z odpadami komunalnymi odebranymi od mieszkańców zarażonych COVID-19, czy firma odbierająca takie odpady też powinna złożyć sprawozdanie?

10.Szczegółowy sposób wyliczania poszczególnych poziomów: 4 frakcji, budowlanych i rozbiórkowych oraz ograniczania składowania odpadów bio

 • Sposób wyliczenia kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu
 • Czy jeśli firma wykazała w sprawozdaniu odpad budowlany pod kodem 17 04 05 odpady metalowe w pozycji odpadów budowlanych, to jest to prawidłowe?
 • Czy odpady o kodzie 17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, powinny być traktowane jak odpady budowlane? Firma w dziale II w sprawozdaniu nie wpisała, że są to odpady budowlane. Czy muszą zrobić korektę?

11. Jakie wymagania prawne są dla transportującego odpady?

 • Jakie są wymagania ogólne przy magazynowaniu odpadów?
 • Weryfikowanie informacji przekazywanych przez podmioty odbierające i zbierające odpady

12. Jakie powinny być wymagania w stosunku do przedsiębiorców, którzy nie osiągają właściwych poziomów?

 • Jak obliczyć karę, jeśli firma nie osiągnęła poziomu?
 • Sprawozdanie dla skupów złomu i surowców wtórnych krok po kroku
 • Jakie odpady zbierane w punktach skupu podlegają nowej sprawozdawczości?
 • Zezwolenie na zbieranie na PSZOK-u gminnym prowadzonym przez podmiot zewnętrzny
 • Jakie są obowiązki prowadzącego PSZOK i RIPOK?
 • Ewidencja w PSZOK, RIPOK i punktach skupu
 • Jakie dane powinien zbierać PSZOK, a jakie punkt skupu?
 • Jakie odpady muszą trafiać do RIPOK, a jakie można kierować do innych odbiorców?
 • Czy podwykonawca odbierający odpady komunalne powinien prowadzić ewidencję i sprawozdawczość?
 • Jakie są sankcje karne w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadów komunalnych?
 • Jak sprawdzać rzetelność danych wynikających ze sprawozdań firm o ilości odpadów?
 • Czy podmiot, który nie odbierał odpadów, musi składać sprawozdanie?
 • Czy podmiot odbierający odpady z terenu gminy i z nieruchomości niezamieszkałych składa wszystko na jednym sprawozdaniu, czy należy wydzielić na oddzielnym te odpady z systemu? Dwa sprawozdania od firm: nieobjęte działalności, które będą składać sprawozdania w bazie BDO oraz sprawozdania firm od mieszkańców – czy te sprawozdania należy wrzucić w jedno sprawozdanie? Jak to połączyć?
 • Co w przypadku, jeżeli gmina sama prowadzi PSZOK – czy jest zobowiązana sama sobie składać sprawozdania? Jak powinna to robić – czy tylko na podstawie kart przekazania?
 • Jak uzyskiwać dane od RIPOK? Jakie mają poziomy odzysku? Czy są zobowiązani udostępniać dane gminie, czy nie?
 • Jaką kontrolę gmina sprawuje nad firmami odbierającymi odpady, kiedy i jak ma kontrolować, czy w sprawozdaniu zawarto prawdziwe informacje?
 • Jak gmina może kontrolować firmy odbierające odpady? Jakie dane są konieczne do napisania poprawnego sprawozdania? Jak weryfikować składane przez firmy sprawozdania?
 • Czy gmina ma się opierać tylko na danych przekazanych przez podmioty odbierające odpady?
 • Czy w sprawozdaniu można uwzględnić inne odpady niż te, wynikające tylko i wyłącznie ze sprawozdań od przedsiębiorców, żeby osiągnąć wymagane poziomy odzysku?
 • Czy gmina może żądać całościowego, rocznego wyliczenia poziomów ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami od podmiotu odbierającego odpady, czy musi dokonać wyliczenia samodzielnie?
 • Czy można naliczyć karę dla przedsiębiorcy za nieosiągnięcie wymaganych poziomów?
 • Jak sprawdzić firmę, która odbiera odpady, czy poprawnie wprowadziła dane do sprawozdania?
 • Jak uzyskać rzetelne dane od firm odbierających odpady, jeśli podmiot nie wykazuje odpadów o kodzie 191212 (odpady pozostałe po sortowaniu), tłumacząc, że nie ma takiego obowiązku?
 • Jak klasyfikować nierzetelność firm odbierających odpady, stosując według tej klasyfikacji odpowiednie kary? Jak uznawać ową nierzetelność: czy nierzetelną informacja jest wpisanie niepoprawnego numeru z rejestru? Jaka jest waga tej nierzetelności? Na jakiej podstawie ta klasyfikacja?
 • Skąd pozyskać informacje na temat metod przetwarzania odpadów w poszczególnych instalacjach?
 • Na czym polega możliwość wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców odbierających odpady, jeżeli nie świadczy usług na terenie gminy przez pewien czas? (wyjaśnienia na konkretnych przykładach – kiedy istnieje taka możliwość)
 • Czy złożenie sprawozdania przez podmiot bez wskazania osiągniętego procentu recyklingu jest powodem do wezwania go?
 • Podmiot nie wpisał w sprawozdaniu poziomów ograniczenia składowania masy odpadów ulegających biodegradacji. Przedsiębiorca odbierał odpady zmieszane, ale w wyniku sortowania tych odpadów nie powstał odpad o kodzie 19 12 12 i na tej podstawie twierdzi, że jego ten poziom nie dotyczy. Czy powinien w takim razie w sprawozdaniu wskazać poziom równy zero, czy może zostawić pustą rubrykę?
 • Czy Gmina ma obowiązek nakładania kar dla firmy, która złożyła nierzetelne sprawozdanie lub nie osiągnęła poziomu? Czy grożą gminie za to jakieś konsekwencje karne?
 • Czy kary za brak osiągniecia poziomów dla przedsiębiorcy nalicza gmina?
 • Czy wezwanie do korekty wysyłamy tylko poprzez BDO, czy też pocztą lub mailem?Prowadzący

Marek Ciołkowski– praktyk, pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Od 20 lat zajmuje się gospodarką odpadami, w tym odpadami komunalnymi. Znający sprawy dotyczące nowego systemu gospodarowania – analiza sprawozdań, osiąganie wymaganych poziomów oraz inne praktyczne kwestie. Posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia