Szkolenie: Sprawozdawczość kwartalna

Sprawozdania budżetowe w gminach – omówienie najczęściej pojawiających się problemów w sprawozdaniach kwartalnych

od 379.00 zł

WIDEOSZKOLENIE PCC POLAND skierowane do Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Pomoc z Tarczy - składki ZUS związane z Covid-19
Podczas szkolenia szczegółowo omówimy dane w systemie księgowym, wprowadzenie ksiąg analitycznych dla potrzeb sprawozdań. Powiemy również o pomocy z tarczy czyli jak poprawnie zaksięgować składki z ZUS związane z Covid-19, o zasadach korekt w sprawozdaniach oraz źródłach finansowania inwestycji i wiele innych.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

1. Jak poprawnie zaksięgować zwolnienie z ZUS? Plan finansowy dla dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 wydzielonego rachunku – szczególne zasady ewidencji

2. Jakie są zasady sporządzania sprawozdań finansowych? Jakie są zapisy w polityce rachunkowości organu, urzędu i jednostek podległych?

3. Czy należy wykazywać w RB-N środki z Funduszu Pracy i ZFŚS?

4. W jakich paragrafach powinny być ujmowane zobowiązania na koniec roku w sprawozdaniu RB 28S?

5. Jakie są najczęstsze nieprawidłowości dotyczące sporządzania sprawozdań budżetowych?

6. Jak wykazać w jednostce pieniądze otrzymane w związku z COVID-19 na wyodrębniony rachunek z przeznaczeniem na inwestycje w roku bieżącym i latach następnych?

7. Jak wykazać w Rb N za IV kwartał dochody z US? Jak to ma się do należności i zaległości za rok sprawozdawczy? Czy wykazujemy należności długoterminowe w RB-N?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Prezentacja danych w ewidencji księgowej i sprawozdaniach kwartalnych z dokonywania wydatków i gromadzenia dochodów RB 28 S i Rb 27 S

 • Zasady rachunkowości – rozwiązania przydatne do uwzględnienia w polityce rachunkowości
 • Co powinno znajdować się w polityce rachunkowości w jednostce ?
 • Czy forma przekazywanie sprawozdań do JST powinna być opisana w polityce rachunkowości?
 • Szczegółowość informacji dodatkowej JST a zapisy w polityce
 • Analityka księgi głównej organu dla potrzeb sprawozdawczości
 • Jak rozbudować księgę główną?
 • Problematyka ujmowania zobowiązań wieloletnich w ewidencji księgowej
 • Problematyka zbiorczego ujmowania danych wynikających ze sprawozdań jednostkowych
 • Czy jednostka samorządu terytorialnego ma również obowiązek sporządzać sprawozdania zbiorcze w okresach sprawozdawczych, w których nie przekazuje sprawozdań do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej? Czy jednak sprawozdanie zbiorcze sporządza się w okresach, w których jednostka samorządu terytorialnego przekazuje sprawozdania za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej do Ministerstwa Finansów?
 • Jakie są najczęstsze nieprawidłowości dotyczące sporządzania sprawozdań budżetowych

1.1 Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących sprawozdań RB 27 S

 • Jakie dochody ujmować w sprawozdaniu o dochodach, jakie należności ujmujemy?
 • Problematyka związana z właściwym wypełnieniem kolumny „dochody otrzymane” w stosunku do wykonania na koniec roku i koniec każdego kwartału
 • Czy zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych powinny być wykazywane w sprawozdaniu RB 27S czy w RB 27 ZZ? Jak należy je klasyfikować?
 • Na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu sprawozdania RB 27S, by uniknąć błędu?
 • Co wykazuje się w ostatnich kolumnach RB 27 S. Jakie są skutki udzielonych ulg i zwolnień?
 • Należności – w tym należności wymagalne i sporne
 • Wykazywanie należności w sprawozdaniu Rb-27S
 • Należności długoterminowe w sprawozdaniu Rb-27S
 • Wysokość należności podatkowych w Rb-27S i Rb-N
 • Należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N
 • Należności sporne
 • Należności kwestionowane przez dłużnika i niezapłacone – sprawozdania Rb-27S i Rb-N
 • Ujęcie księgowe środków wpłacanych przy użyciu terminali płatniczych
 • Jak traktować środki, które są wpłacane na konto gminy za pośrednictwem terminali płatniczych, jak to księgować?

1.2 Wyjaśnienie wątpliwości związanych z dochodami JST

 • Dochody wykonane
 • Dochody z tytułu części subwencji oświatowej
 • Subwencja na przełomie lat budżetowych
 • Dochody wykonane a dochody otrzymane
 • Dochody związane z realizacją zadań zleconych
 • Należności i dochody JST z tytułu realizacji zadań zleconych
 • Dochody Skarbu Państwa w jednostce samorządu terytorialnego
 • Zasady wykazywania należności w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-27S
 • Ujmowanie dochodów z funduszu alimentacyjnego w sprawozdaniach – powiązania między Rb-27S a Rb-27ZZ
 • Dotacje na zadania zlecone
 • Nienależne świadczenia i ich zwrot
 • Nienależne świadczenia sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa a sprawozdania Rb-27S i Rb-28S
 • Wykazanie zwrotu dotacji z zakresu zadań zleconych
 • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców i przekazanie ich przez jednostkę samorządu terytorialnego do urzędu wojewódzkiego
 • Ujmowanie zwrotu nienależnie pobranych dochodów z opłat i odsetek

1.3 Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących sprawozdań RB 28 S

 • W jakich paragrafach powinny być ujmowane zobowiązania na koniec roku w sprawozdaniu RB 28 S?
 • Zaangażowanie wydatków budżetowych w sprawozdaniu Rb-28S
 • Z jakich dokumentów powinno wynikać zaangażowanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego? (umowy, podjęte decyzje, porozumienia i inne dokumenty)
 • Ewidencja zaangażowania w zakresie zobowiązań
 • Uproszczenia dotyczące ewidencjonowania zaangażowania
 • Dodatkowe wynagrodzenie („trzynastka”)
 • Wydatki niewygasające a zaangażowanie
 • Mylne wpływy
 • Mylne wpływy na rachunek bankowy – symbol 4990 w sprawozdaniach Rb-28S
 • Wykazanie mylnego wpływu do wyjaśnienia w sprawozdaniu Rb-28S

1.4 Korekty sprawozdań

 • Korekta sprawozdania Rb-27S po nieodwracalnym zamknięciu ksiąg rachunkowych
 • Roczne sprawozdanie Rb-27S a korekta sprawozdania Rb-27S za grudzień
 • Korekta błędów w grudniowym Rb-27S
 • Korygowanie danych wykazywanych w sprawozdaniu za styczeń
 • Korekta sprawozdania Rb-27S
 • Korekta sprawozdania Rb-28S
 • Sprawozdania jednostkowe zawierające błędy

2. Sprawozdania zbiorcze

 • Jak prawidłowo sporządzić wspólne sprawozdanie urzędu z organem? Jakie są zalecenia pokontrolne w przypadku tego sprawozdania?
 • Regionalna Izba Obrachunkowa adresatem sprawozdania zbiorczego
 • Sprawozdania zbiorcze Rb-27S i Rb-28S w miesiącach niekończących kwartałów
 • Terminy sporządzania zbiorczych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S
 • Sprawozdanie zbiorcze Rb-27ZZ
 • Obowiązek sporządzania zbiorczych miesięcznych sprawozdań w JST

3. Prezentacja danych w sprawozdaniu RB 27 ZZ – wybrane problemy

 • Co należy ujmować w sprawozdaniu RB 27ZZ?
 • Czy w przypadku odzyskanych, nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa zasiłków i świadczeń rodzinnych należy całość należności przypisanej do zwrotu z tytułu zaliczki alimentacyjnej wykazywać w sprawozdaniu RB 27 ZZ?
 • Zaliczka alimentacyjna
 • Jednostka wykazująca w sprawozdaniu plan i wykonanie dochodów pobranych przez JST na rzecz budżetu państwa
 • Opłata za udostępnienie danych w sprawozdaniach Rb-27ZZ, Rb-N, Rb-ZN
 • Dochody JST z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w sprawozdaniu Rb-27ZZ
 • Ewidencja przypisów dochodów należnych budżetowi państwa w starostwie powiatowym
 • Dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z kosztów upomnienia
 • Księgowanie kosztów upomnienia za brak wpłaty nienależnie pobranego świadczenia
 • Przesyłanie sprawozdań Rb-27ZZ i Rb-50 w przypadku awarii systemu informatycznego
 • Forma przekazywania sprawozdań Rb-27ZZ i Rb-50 do dysponenta budżetu państwa i RIO

4. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

 • Jaki zakres danych ujmowany jest w sprawozdaniu Rb-NDS?
 • Struktura sprawozdania Rb-NDS
 • Źródło danych stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania Rb-NDS oraz terminy jego sporządzania
 • Skutki nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdania Rb-NDS
 • Omówienie poszczególnych pozycji i sposobu prezentacji danych w sprawozdaniu NDS

5. Sprawozdania finansowe jednostki za 2020 r.

 • Jakie informacje należy umieszczać w informacjach dodatkowych w bilansach ?
 • Jakie są zasady sporządzania sprawozdań finansowych? Jakie są zapisy w polityce rachunkowości organu, urzędu i jednostek podległych?

6. Sprawozdania z operacji finansowych – wybrane problemy

 • Jakie są zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych?
 • Jakie są zasady sporządzania sprawozdania Rb N -należności , prawidłowości ujmowania należności w sprawozdaniu
 • Czy należy wykazywać w RBN środki z Funduszu Pracy i ZFŚS?
 • Co należy a czego nie należy ujmować w RB N?
 • Jakie są zasady sporządzania sprawozdania RB Z?
 • Czy w RB Z wykazuje się zobowiązania, które są rozłożone na raty?

7. Pomoc z Tarczy - składki ZUS związane z Covid-19 – potrzeba utworzenia planu finansowego dla dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 wydzielonego rachunku – szczególne zasady ewidencji wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 • Jak zaliczyć składki z ZUS?
 • Jak poprawnie zaksięgować zwolnienie z ZUS?
 • Umorzenie składek ZUS
 • Jak poprawnie powinny być płacone składki ZUS przez pracodawcę i pracownika?
 • Czy podlega umorzeniu składka ZUS płacona przez pracownika?

8. Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

 • Co należy ujmować w sprawozdaniu RB ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego?
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Wydatki niewygasające
 • Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku
 • Lokaty środków pieniężnych na rachunku budżetu JST
 • Sprawozdania negatywne
 • O czym należy pamiętać sporządzając sprawozdanie RB ST?

9. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – Rb-34S

 • O czym należy pamiętać sporządzając sprawozdanie Rb-34S?

10. Sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami – Rb-50

 • Omówienie problemów związanych z gromadzeniem, wydatkowaniem oraz zwrotem otrzymanych środków na zadania zlecone
 • Jak należy sporządzić sprawozdanie RB 50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego?
 • Jak wykazać zaangażowanie własnych środków na zadania zlecone, które podlegają refundacji ?

11. Prezentacja danych w sprawozdaniach RB ZN i RB ZZ

12. Prezentacja danych RB UZ i RB UN

Prowadzący

Agnieszka Woźniak – skarbnik gminy, praktyk z blisko 20-letnim doświadczeniem w zakresie finansów publicznych, w tym 6 lat doświadczenia w księgowości jednostek oświatowych i pomocy społecznej. Odpowiadała za wdrożenie budżetu zadaniowego w jednostkach samorządowych. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie – kierunek Finanse i bankowość, a także Podyplomowe Studia Podatkowe na tej samej uczelni.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
08 lutego 2021

Podobne szkolenia