Wideoszkolenie: Sprawozdawczość kwartalna

Sprawozdania budżetowe w gminach – omówienie najczęściej pojawiających się problemów w sprawozdaniach kwartalnych. Jak poprawnie zaksięgować zwolnienie z ZUS?Jakie są zasady sporządzania sprawozdań finansowych? Jakie zapisy powinny się znaleźć w polityce rachunkowości organu, urzędu i jednostek podległych?


WIDEOSZKOLENIE PCC POLAND skierowane do Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Sprawozdania z operacji finansowych – NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA
Podczas szkolenia szczegółowo omówimy zasady sporządzania sprawozdań budżetowych za I kwartał, sprawozdania finansowego gminy, sprawozdania z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia za 2020 r. Powiemy również o danych w systemie księgowym, wprowadzeniu ksiąg analitycznych dla potrzeb sprawozdań, o zasadach korekt w sprawozdaniach oraz źródłach finansowania inwestycji i wiele innych.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

1. Jak poprawnie zaksięgować zwolnienie z ZUS? Plan finansowy dla dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 wydzielonego rachunku – szczególne zasady ewidencji

2. Jakie są zasady sporządzania sprawozdań finansowych? Jakie są zapisy w polityce rachunkowości organu, urzędu i jednostek podległych?

3. Czy należy wykazywać w RB-N środki z Funduszu Pracy i ZFŚS?

4. W jakich paragrafach powinny być ujmowane zobowiązania na koniec roku w sprawozdaniu RB 28S?

5. Jakie są najczęstsze nieprawidłowości dotyczące sporządzania sprawozdań budżetowych?

6. Jak wykazać w jednostce pieniądze otrzymane w związku z COVID-19 na wyodrębniony rachunek z przeznaczeniem na inwestycje w roku bieżącym i latach następnych?

7. Jak wykazać w Rb N za IV kwartał dochody z US? Jak to ma się do należności i zaległości za rok sprawozdawczy? Czy wykazujemy należności długoterminowe w RB-N?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Zasady rachunkowości – rozwiązania przydatne do uwzględnienia w polityce rachunkowości

 • Co powinno znajdować się w polityce rachunkowości w jednostce?
 • Czy forma przekazywanie sprawozdań do JST powinna być opisana w polityce rachunkowości?
 • Analityka księgi głównej organu dla potrzeb sprawozdawczości / Jak rozbudować księgę główną?

2. Ogólne problemy związane ze sprawozdawczością budżetową

2.1 Jakie są najczęstsze nieprawidłowości dotyczące sporządzania sprawozdań budżetowych?

2.2 Sprawozdania zbiorcze

 • Problematyka zbiorczego ujmowania danych wynikających ze sprawozdań jednostkowych
 • Jak prawidłowo sporządzić wspólne sprawozdanie urzędu z organem? Jakie są zalecenia pokontrolne w przypadku tego sprawozdania?
 • Sprawozdanie zbiorcze Rb-27ZZ
 • Adresaci sprawozdań zbiorczych
 • Obowiązek sporządzania zbiorczych miesięcznych sprawozdań w JST

2.3 Terminy przekazywania sprawozdań

 • Terminy sporządzania jednostkowych i zbiorczych sprawozdań
 • Terminy przekazywania jednostkowych i zbiorczych sprawozdań

2.4 Korygowanie sprawozdań

 • Sprawozdania jednostkowe zawierające błędy
 • Korekta sprawozdania po nieodwracalnym zamknięciu ksiąg rachunkowych
 • Roczne sprawozdanie Rb-27S/28S a korekta sprawozdania Rb-27S/28S za grudzień
 • Korygowanie danych wykazywanych w sprawozdaniu za styczeń
 • Terminy sporządzania korekt

2.5 Przekazywanie sprawozdań

 • Przekazywanie sprawozdań przez podległe jednostki
 • Przekazywanie sprawozdań do RIO i dysponenta środków budżetu państwa
 • Przesyłanie sprawozdań w przypadku awarii systemu informatycznego

3. Prezentacja danych w ewidencji księgowej i sprawozdaniach kwartalnych z dokonywania wydatków i gromadzenia dochodów Rb-27S i Rb-28S

3.1. Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących sprawozdań Rb-27 S

 • Jakie dochody ujmować w sprawozdaniu o dochodach, jakie należności w nim ujmujemy?
 • Dochody wykonane
 • Dochody wykonane a dochody otrzymane
 • Problematyka związana z właściwym wypełnieniem kolumny „dochody otrzymane” w stosunku do wykonania na koniec roku i koniec każdego kwartału
 • Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej / Subwencja na przełomie lat budżetowych
 • Należności i dochody JST z tytułu realizacji zadań zleconych
 • Powiązania między sprawozdaniem Rb-27S a Rb-27ZZ / Zasady wykazywania należności w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-27S
 • Dotacje na zadania zlecone
 • Nienależne świadczenia i ich zwrot / Nienależne świadczenia sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa a sprawozdania Rb-27S i Rb-28S / Czy zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych powinny być wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S czy w Rb-27ZZ? Jak należy je klasyfikować? /Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców i przekazanie ich przez jednostkę samorządu terytorialnego do urzędu wojewódzkiego
 • Wykazanie zwrotu dotacji z zakresu zadań zleconych
 • Ujmowanie zwrotu nienależnie pobranych dochodów z opłat i odsetek
 • Co wykazuje się w ostatnich kolumnach Rb-27S? Jakie są skutki udzielonych ulg i zwolnień?
 • Należności – w tym należności wymagalne i sporne
 • Wykazywanie należności w sprawozdaniu Rb-27S / Należności długoterminowe
 • Wysokość należności podatkowych w Rb-27S i Rb-N
 • Należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N
 • Należności kwestionowane przez dłużnika i niezapłacone – sprawozdania Rb-27S i Rb-N
 • Wykazywanie nadpłat dochodów
 • Ujęcie księgowe środków wpłacanych przy użyciu terminali płatniczych
 • Na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu sprawozdania Rb-27S, by uniknąć błędu?

3.2 Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących sprawozdań Rb-28S i Rb-28NWS

 • Problematyka ujmowania zobowiązań wieloletnich w ewidencji księgowej
 • Zaangażowanie wydatków budżetowych w sprawozdaniu Rb-28S
 • Kiedy zaangażowanie powinno być równe dochodom wykonanym?
 • Z jakich dokumentów powinno wynikać zaangażowanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego?
 • Ewidencja zaangażowania i uproszczenia dotyczące ewidencjonowania zaangażowania
 • Problematyka ujmowania zobowiązań na koniec kwartału/roku / W jakich paragrafach powinny być ujmowane zobowiązania na koniec roku w sprawozdaniu Rb-28S?
 • Zobowiązania wymagalne
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”)
 • Wydatki niewygasające w sprawozdaniu Rb-28S i Rb-28NWS
 • Mylne wpływy na rachunek bankowy – symbol 4990 w sprawozdaniach Rb-28S

4. Prezentacja danych w sprawozdaniu Rb-27ZZ – wybrane problemy

 • Co należy ujmować w sprawozdaniu Rb-27ZZ?
 • Jednostki zobowiązane do sporządzenia sprawozdania / Jednostka wykazująca w sprawozdaniu plan i wykonanie dochodów pobranych przez JST na rzecz budżetu państwa
 • Opłata za udostępnienie danych w sprawozdaniach Rb-27ZZ, Rb-N, Rb-ZN
 • Dochody JST z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w sprawozdaniu Rb-27ZZ
 • Ewidencja przypisów dochodów należnych budżetowi państwa
 • Dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z kosztów upomnienia
 • Księgowanie kosztów upomnienia za brak wpłaty nienależnie pobranego świadczenia

5. Sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami – Rb-50

 • Omówienie problemów związanych z gromadzeniem, wydatkowaniem oraz zwrotem otrzymanych środków na zadania zlecone
 • Zwrot niewykorzystanej dotacji po terminie
 • Jak należy sporządzić sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego?
 • Jak wykazać zaangażowanie własnych środków na zadania zlecone, które podlegają refundacji?

6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – Rb-34S

 • O czym należy pamiętać sporządzając sprawozdanie Rb-34S?

7. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

 • Jaki zakres danych ujmowany jest w sprawozdaniu Rb-NDS?
 • Rb-NDS za I kwartał - wyliczenie nadwyżki / wolnych środków
 • Poz. D13a – jak wyliczyć kwotę nadwyżki wynikającej ze szczególnych zasad wykonania budżetu
 • Struktura sprawozdania Rb-NDS
 • Źródło danych stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania Rb-NDS oraz terminy jego sporządzania
 • Skutki nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdania Rb-NDS
 • Omówienie poszczególnych pozycji i sposobu prezentacji danych w sprawozdaniu NDS

8. Sprawozdania z operacji finansowych – wybrane problemy – NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA

8.1 Jakie są najczęstsze nieprawidłowości dotyczące sporządzania sprawozdań z operacji finansowych?

8.2 Sprawozdania łączne i zbiorcze – terminy przekazywania, korygowanie

 • Problematyka zbiorczego ujmowania danych wynikających ze sprawozdań jednostkowych – sprawozdania jednostek budżetowych i jednostek z osobowością prawną
 • Terminy przekazywania sprawozdań
 • Zasady i terminy sporządzania korekt

8.3 Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących sprawozdań Rb-N

 • Jakie są zasady sporządzania sprawozdania Rb N - prawidłowości ujmowania należności w sprawozdaniu
 • Należności według źródeł i według dłużników
 • Czy należy wykazywać w RB-N środki z Funduszu Pracy i ZFŚS?
 • Co należy a czego nie należy ujmować w RB-N?

8.4 Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących sprawozdań Rb-Z

 • Jakie są zasady sporządzania sprawozdania Rb-Z?
 • Zobowiązania według źródeł i według wierzycieli
 • Część B-D sprawozdania
 • Czy w Rb-Z wykazuje się zobowiązania, które są rozłożone na raty?
 • Zobowiązania rozkładane na raty a upoważnienia w uchwale budżetowej
 • W jakich sytuacjach umowa leasingu podlega wykazaniu w sprawozdaniu Rb-Z?

8.5 Prezentacja danych w sprawozdaniu Rb-ZN

 • Jakie są zasady sporządzania sprawozdania Rb-ZN?
 • Rb-ZN a Rb-N
 • Zasady wykazywania należności
 • Nie przekazanie dochodów budżetu państwa w okresie przejściowym

9. Sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r.

 • Jakie są zasady sporządzania sprawozdań finansowych?
 • Zbiorcze sprawozdanie finansowe
 • Wzajemne wyłączenia między jednostkami
 • Bilans z wykonania budżetu
 • Jakie informacje należy umieszczać w informacjach dodatkowych w bilansach?
 • Szczegółowość informacji dodatkowej JST a zapisy w polityce
 • Adresaci, termin i forma przekazania sprawozdania finansowego JST

10. Sprawozdanie z wykonania budżetu i informacja o stanie mienia za 2020 r.

 • Zakres danych, które powinno zawierać sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
 • Jak przygotować informację o stanie mienia komunalnego?
 • Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich
 • Adresaci, termin i forma przekazania sprawozdania z wykonania budżetu
 • Czy przekazywać informację o stanie mienia komunalnego do RIO?

Prowadzący

Agnieszka Woźniak – skarbnik gminy, praktyk z blisko 20-letnim doświadczeniem w zakresie finansów publicznych, w tym 6 lat doświadczenia w księgowości jednostek oświatowych i pomocy społecznej. Odpowiadała za wdrożenie budżetu zadaniowego w jednostkach samorządowych. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie – kierunek Finanse i bankowość, a także Podyplomowe Studia Podatkowe na tej samej uczelni.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia