Wideoszkolenie: Sprawozdawczość budżetowa w gminach

Sprawozdania budżetowe w gminach – szczegółowe omówienie problemów związanych z analizą, weryfikacją i kontrolą sprawozdań jednostkowych w celu sporządzenia sprawozdań zbiorczych jednostki samorządu terytorialnego


WIDEOSZKOLENIE PCC POLAND skierowane do Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Nowe zasady korekt w sprawozdaniach budżetowych
Podczas szkolenia szczegółowo omówimy poszczególne sprawozdania budżetowe, a przede wszystkim nową wersję sprawozdania Rb-NDS oraz zasady i terminy sporządzania zbiorczych sprawozdań do RIO. Powiemy o nowych zasadach korekt w sprawozdaniach oraz najczęstszych nieprawidłowościach stwierdzanych podczas analizy sprawozdań budżetowych.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

1. Jakiego rodzaju dochody i należności (oraz salda) powinny być wykazywane w przypadku sporządzania sprawozdania zbiorczego? Jak wykazać w nich powiązania między Rb-27ZZ z Rb-27S?
2. Które należności należy ujmować w sprawozdaniu Rb-N? Czy należy je ujmować netto czy z vatem? Czy właściwe jest branie odzwierciedlenia do Rb-27s?

3. Jaka jest różnica między wykazaniem danych w depozytach na koniec kwartału a wykazaniem danych na koniec czwartego kwartału w kolumnie „należności pozostałe i należności w środkach na żądanie”?

4. Jak wykazać środki, które jednostki dokładają do budżetu? Czy to powinno być wykazane w dotacjach? Jak rozliczać dotacje?

5. Czy dochody z Urzędu Skarbowego powinny się znaleźć w Rb-N? W której rubryce? Czy w ogóle powinny się znaleźć z każdym kwartale czy tylko w rocznym?

6. Jak należy sporządzić sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach? Jak wykazać środki, które jednostki dokładają do budżetu? Czy to powinno być wykazane w dotacjach? Jak rozliczać dotacje?

7. W jaki sposób weryfikować sprawozdania w wersji papierowej i elektronicznej?

Szczegółowy program szkolenia:

1.Jakie są zasady i terminy sporządzania zbiorczych sprawozdań do RIO?

 • Problematyka podpisów osób zobowiązanych w tym upoważnionych
 • Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane podczas analizy sprawozdań
 • Nowe zasady korekt w sprawozdaniach
 • Czy jednostka samorządu terytorialnego ma również obowiązek sporządzać sprawozdania zbiorcze w okresach sprawozdawczych, w których nie przekazuje sprawozdań do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem regionalnej izby obrachunkowej?
 • W jakiej formie przekazywane są sprawozdania do jst?
 • Czy forma przekazywania sprawozdania do jednostki samorządu terytorialnego powinna być opisana polityce jednostki?
 • W jaki sposób weryfikować sprawozdania w wersji papierowej i elektronicznej?

2. Sprawozdanie Rb-27ZZ w powiązaniu z Rb-ZN i Rb-27S

 • Co należy, a czego nie powinno się ujmować w sprawozdaniu Rb-27ZZ? (jakie dochody brać pod uwagę?)
 • Nieprawidłowości w sprawozdaniu Rb-27ZZ (przykład sporządzania sprawozdania Rb-27ZZ)
 • Jakiego rodzaju dochody i należności (oraz salda) powinny być wykazywane w przypadku sporządzania sprawozdania zbiorczego? Jak wykazać w nich powiązania między Rb-27ZZ z Rb-27S?
 • Czy zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych powinny być wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ czy w Rb-27S? Jak należy je klasyfikować?
 • Jakie należności i zobowiązania się wykazuje w Rb-ZN? Jakie dane należy uwzględnić w tym sprawozdaniu?
 • Czy należy łączyć zadania zlecone Rb-27ZZ i Rb-ZN?
 • Co trzeba wpisać w objaśnieniach w Rb-ZN aby uniknąć pytań z RIO?

3. Sprawozdanie Rb-27S w powiązaniu z Rb-N, Rb-27ZZ oraz Rb-PDP

 • Jakie dochody ujmować w sprawozdaniu Rb-27S?
 • Problematyka związana z właściwym wypełnieniem kolumny „dochody otrzymane” w stosunku do wykonania na koniec roku i koniec każdego kwartału
 • Jak traktować środki, które są wpłacane na konto gminy za pośrednictwem terminali płatniczych, jak to księgować?
 • Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy sporządzaniu sprawozdania Rb-27S, by nie popełnić błędu?
 • Subwencje i udziały w PIT i CIT na koniec roku w sprawozdaniach 27S
 • Problemy z subwencja oświatową. W jaki sposób ją ująć - jako wykonaną czy otrzymaną?
 • Dochody wykonane i otrzymane w sprawozdaniu Rb27S. Jak wykazywać dochody w przypadku subwencji oraz dochodów z urzędu skarbowego?
 • Ujmowanie otrzymanych dochodów wykonanych z zakresu Urzędu Skarbowego
 • Czy dochody z Urzędu Skarbowego powinny się znaleźć w Rb-N? W której rubryce? Czy w ogóle powinny się znaleźć z każdym kwartale czy tylko w rocznym?
 • Sposób ujmowania należności w sprawozdaniu Rb-N
 • Należności: z Biura Pracy, od osób fizycznych, z ZUS, z Urzędu Skarbowego, od osób fizycznych, od gospodarstw niefinansowych.
 • Czy należy wykazywać w Rb-N środki z Funduszu Pracy i ZFŚS?
 • Które należności należy ujmować w sprawozdaniu Rb-N? Czy należy je ujmować netto czy z vatem? Czy właściwe jest branie odzwierciedlenia do Rb-27s?
 • Jak się sporządza sprawozdanie Rb_N - należności przy wspólnym sprawozdaniu urzędu z organem?
 • Co należy a czego nie ujmować w Rb-N?
 • Czy powinniśmy wykazywać w Rb-N zaliczki stałe?
 • Jaka jest różnica między wykazaniem danych w depozytach na koniec kwartału a wykazaniem danych na koniec czwartego kwartału w kolumnie „należności pozostałe i należności w środkach na żądanie”?
 • Jakie podmioty można zakwalifikować do sprawozdań Rb-N?

4. Sprawozdanie Rb-28S w powiązaniu z Rb-Z i Rb-UZ

 • Z jakich dokumentów powinno wynikać zaangażowanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego? (umowy zaangażowania, podjęte decyzje, porozumienia i inne dokumenty, których wykonanie powoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych)
 • Jak należy wykazywać zaangażowanie wydatków?
 • Jak się sprawdza reguły kontrolne przy sprawozdaniach z wydatków?
 • Czy takie zobowiązania mogą być wykazywane na koniec roku skoro będą realizowane i płatne w następnym roku i będą angażować plan następnego roku?
 • W jakich paragrafach powinny być lub nie powinny się znajdować zobowiązania na koniec roku w Rb-28S?
 • Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za czwarty kwartał

5. Sprawozdanie Rb-NDS

 • Jak zweryfikować wykazane zadłużenie w Rb-Z za pomocą Rb-NDS?
 • Jak wykazać dług w Rb-NDS za rok ubiegły?

6. Rb-st – o stanie środków, środki z dotacji otrzymane

 • Co należy wykazać w sprawozdaniu Rb-st o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego?

7. Rb34 -o wydzielonych rachunków oświatowych

 • O czym należy pamiętać sporządzając sprawozdanie Rb-34S?
 • Jak w sprawozdaniu RB-34S ująć mylną wpłatę?

8. Rb-50 o dotacjach/wydatkach z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

 • Jak należy sporządzić sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach?
 • Jak wykazać środki, które jednostki dokładają do budżetu? Czy to powinno być wykazane w dotacjach? Jak rozliczać dotacje?
 • Wyłożone środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego a przeznaczonych do refundacji. Czy to trzeba wykazać w Rb-50? W jakim celu?

9. Kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury

10. Kiedy i kto sporządza sprawozdania Rb-UZ i Rb-UN?

Prowadzący

Katarzyna Stronczek – starszy specjalista w urzędzie miejskim, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Ukończyła Wyższą Szkołę Bankową kierunek Finanse Publiczne oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym kierunek Rachunkowość.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia