Wideoszkolenie: Sprawozdawczość

Jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za 2019 rok?


WARSZTATY PCC POLAND skierowane do osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi; do osób odpowiedzialnych za przygotowanie rocznego sprawozdania w imieniu wójta, burmistrza/ związku międzygminnego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok

Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO
Na warsztatach omówimy jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za ROK 2019? Jak weryfikować poprawność sprawozdań przekazywanych przez firmy odbierające odpady? Jak uzyskać rzetelne dane od podmiotów odbierających odpady? A także jaki wpływ na nowe sprawozdania mają zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dlaczego warto? możliwość zadawania pytań od początku szkolenia; praktyczne warsztaty, przydatne wskazówki ; przegląd ważnych zmian prawnych; narzędzia prawne do weryfikacji informacji przekazywanych przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów; wyliczanie poziomów odzysku; pozyskiwanie informacji na temat metod przetwarzania odpadów w poszczególnych instalacjach.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jaka będzie forma nowego sprawozdania?
 • Ewidencja i sprawozdawczość on-line za pośrednictwem BDO.
 • Zmiana w ewidencji odpadów: zniesienie KPO zbiorczych, godzina przekazania/przyjęcia odpadu. Nowy dokument - karta przekazania odpadów komunalnych (KPOK)
 • Kto jest zobowiązany do wystawiania kart przekazania odpadów w systemie BDO gmina czy podmiot odbierający odpady?
 • Kto podlega wpisowi do nowego rejestru Rejestr BDO (wpisy „z urzędu” i na wniosek)?
 • Czy punkty skupu również będą składać sprawozdanie w bazie BDO?
 • Jak wprowadzać karty do nowego systemu?

Szczegółowy program szkolenia:

Uzupełnianie nowego sprawozdania przez gminy

 • Jakie czekają nas zmiany w sprawozdaniach z realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ?
 • Czy będą wprowadzone elektroniczne wzory i elektroniczna forma sprawozdań?
 • Na podstawie jakich sprawozdań i informacji wójt, burmistrz, prezydent miast sporządza roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi?
 • Gdzie będą dostępne sprawozdania podmiotów odbierających i w jaki sposób gmina będzie z nich mogła korzystać ?
 • Czy podmioty działające na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego i odbierające odpady komunalne na podstawie indywidualnych umów z przedsiębiorcami nadal powinny przekazywać dwa sprawozdania z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe czy też przekazywać jedno sprawozdanie łączne? W jaki sposób połączyć dane z tych sprawozdań ? Jak to będzie wyglądało w programie?
 • Czy podmiot, który nie odbierał odpadów musi składać sprawozdanie?
 • Czy podmiot zbierający odpady komunalne będzie składać sprawozdanie w bazie BDO?
 • Czy Gmina prowadząca samodzielnie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów musi posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów ?
 • Czy zarządzający PSZOK musi mieć decyzję na zbieranie i wpis do BDO?
 • Jak dokonać rejestracji w BDO i czy można wprowadzać korekty do wcześniej złożonego wniosku?
 • Czy złożenie wniosku wymaga poniesienia z tego tytułu opłaty?
 • Czy Gmina musi złożyć wniosek i uzyskać numer rejestrowy w BDO?
 • Kto nakłada karę za niezłożenie wniosku o wpis do rejestru BDO lub prowadzenie działalności niezgodnie z posiadanym wpisem do rejestru?
 • W jaki sposób i w jakim czasie można dokonać korekty złożonego sprawozdania?
 • Czy złożenie przez gminę korekty sprawozdania wiąże się z nałożeniem na gminę kary?
 • Kto weryfikuje sprawozdania gminne i kto nakłada z tego tytułu karę administracyjną?
 • Jak zweryfikować dane przekazane przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot zbierający odpady komunalne w sprawozdaniu, przekazanym do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta?
 • Czy gmina może zobowiązać podmiot odbierający odpady do okazania dokumentacji, na podstawie której sporządził dokumenty na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających przetworzenie odpadów ?
 • Czy gmina ma obowiązek występowania do instalacji komunalnej o przekazanie kosztów zagospodarowania odpadów?
 • Ewidencja i sprawozdawczość on-line za pośrednictwem BDO.
 • Zmiana w ewidencji odpadów: zniesienie KPO zbiorczych, godzina przekazania/przyjęcia odpadu. Nowy dokument - karta przekazania odpadów komunalnych (KPOK)
 • Kto jest zobowiązany do wystawiania kart przekazania odpadów w systemie BDO gmina czy podmiot odbierający odpady?
 • Ewidencja w PSZOK, RIPOK i punktach skupu
 • Czy gmina może nałożyć karę na firmy, które są wpisane w rejestr działalności regulowanej, ale nie prowadzą działalności za nie złożenie sprawozdania do gminy?
 • Czy można wykreślić przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli nie świadczy usług na terenie gminy przez pewien czas?
 • Jakie działania podejmuje, wójt, burmistrz lub prezydent miasta w przypadku sporządzenia przez podmiot nierzetelnego sprawozdania?
 • W jaki sposób wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę podmiotu odbierającego odpady w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy?
 • Jakie kary administracyjne nakład gmina na podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot zbierający odpady komunalne ?
 • Czy gminna jednostka organizacyjna odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za nie wykonanie obowiązków określonych w ustawie podlega karze pieniężnej? Kto wymierza karę?
 • Jakie kary pieniężne na gminę nakłada w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska?
 • Czy wojewódzki inspektor ochrony środowiska może zawiesić zapłatę kary pieniężnej?
 • Jakie poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami; ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania musi osiągnąć gmina w roku 2019, żeby nie ponosić kar pieniężnych ? Omówienie wymaganych poziomów – co należy do nich wliczać?
 • Czy można naliczyć karę dla przedsiębiorcy za nieosiągnięcie wymaganych poziomów?
 • Przykładowe wzory obliczania poziomów, jakie współczynniki brać pod uwagę?
 • Nowe poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne – nowe zmiany.
 • Zmiana ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i związane z nią możliwości kontrolne tego organu

Jak uzyskać rzetelne dane od podmiotów odbierających odpady?

 • Jak obliczyć karę, jeśli firma nie osiągnęła poziomu? Jak wygląda decyzja?
 • Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu sprawozdań
 • Jak krok po kroku wypełnić druki sprawozdań?
 • Gdzie wpisać poszczególny odpad? Co konkretnie zaliczać?
 • Jakie informacje należy pozyskiwać od przedsiębiorców oraz skąd?
 • Określanie poziomów recyklingu, jak obliczyć?
 • Czy i gdzie wypisywać odpady, które były magazynowane?
 • Jakie powinny być wymagania w stosunku do przedsiębiorców, którzy nie osiągają właściwych poziomów?
 • Uściślenie przepisów, zakwalifikowanie poszczególnych kodów odpadów do danych rubryk, co w której rubryce?

Odpady budowlane: proces zagospodarowania R13 – przekazane z końcem roku i nie zostały zagospodarowane w instalacji; wliczanie do poziomu, teoretycznie jest to R13 – odzysk proces magazynowania a niekoniecznie jest to proces, który powinno się wliczać do odzysku. Co zrobić w takim przypadku?

Czy / jak gminy mogą pozyskać informacje od punktów skupu na swoim terenie? Gmina mogłaby wliczać skupowane odpady do poziomu. Czy skupy mają obowiązek prowadzenia rejestru np. oddawania odpadów przez naszych mieszkańców? Czy mają podstawy prawne lub gmina żeby żądać takich informacji?

Odpady, które powinny być o kodzie 20 03 01: powinny zostać oddane bezpośrednio do regionalnej instalacji a zostały u nas zmagazynowane. Firma określiła, że w I półroczu odpady były magazynowane a w drugim poddane procesowi R13 – czy trzeba ją jeszcze w sprawozdaniu w części 2a czy tylko w części o odpadach zmagazynowanych?

Prawidłowe uzupełnianie i obliczanie sprawozdania rocznego, które składa gmina:

 • Wyliczanie poziomów recyklingu, odzysku i ograniczania.
 • Osiągnięte poziomy – co należy uwzględniać?
 • W którym dziale poszczególne odpady? Podmioty różnie kwalifikują odpady.
 • Czy podmiot, który nie odbierał odpadów musi składać sprawozdanie?
 • Czy podmiot odbierający odpady z terenu gminy i z nieruchomości niezamieszkałych składa wszystko na jednym sprawozdaniu czy należy wydzielić na oddzielnym te odpady z gminy?
 • Wytyczne na temat przenoszenia danych ze sprawozdań do urzędu marszałkowskiego.
 • Jakie druki trzeba oddawać do urzędu marszałkowskiego?
 • Sposób zagospodarowania odpadów, przetwarzanie odpadów zmieszanych - objaśnienie.
 • Jakie instalacje powinny być umieszczane w sprawozdaniu?
 • Odpady ulegające biodegradacji – balast 191212 - czy powinien być uwzględniony w sprawozdaniach?
 • Omówienie wymaganych poziomów – co należy do nich wliczać? Czy można uwzględniać odpady powstałe z odpadów zmieszanych w instalacjach regionalnych?
 • PSZOK – przyjmowanie elektrośmieci, lekarstw, popiołów.
 • PSZOK – jakie zezwolenia powinien mieć ?
 • PSZOK – jak ma wypełniać sprawozdanie?
 • PSZOK – kto komu składa sprawozdania i w jakim zakresie?
 • Co w przypadku, jeżeli gmina sama prowadzi PSZOK – czy jest zobowiązana sama sobie składać sprawozdania? Jak powinna to robić – czy tylko na podstawie kart przekazania?
 • Czy tylko PSZOK ma składać sprawozdania, jeżeli gmina nie prowadzi sama punktów selektywnej zbiórki odpadów?
 • Jak uzyskiwać dane od RIPOK? Jakie mają poziomy odzysku? Czy są zobowiązani udostępniać dane gminie, czy nie?

Wyliczanie poziomów odzysku – ważne informacje

 • Wyliczanie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania przez przedsiębiorców i gminy.
 • Wyliczanie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, szkła, tworzyw sztucznych oraz poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
 • Skąd brać dane do wyliczania wymaganych poziomów?

Sporządzanie sprawozdania – omówienie istotnych zasad

 • Jak sporządzić kompletne i poprawne sprawozdanie roczne do Marszałka, gdzie szukać informacji – przykłady wypełniania i omówienie najczęściej występujących błędów – dyskusja, ćwiczenia
 • Jak uzyskać spójne dane?
 • Wzory, wskaźniki, współczynniki – skąd je brać i jak wyliczać?
 • Sposoby przetwarzania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych.
 • Jaką odpowiedzialność ponoszą gminy za niewłaściwie sporządzone sprawozdanie i nieuzyskanie wymaganych poziomów?
 • Jak dokonać klasyfikacji odpadów wpisując je do odpowiednich rubryk, z danych kodów rozporządzenia; czy mają być w pierwszym, drugim czy trzecim rozdziale; czy selektywne czy selektywne poddane recyklingowi itd.?
 • Gdzie umieścić w sprawozdaniu popiół, pod jakim kodem, skoro jest zdawany przez mieszkańców?
 • Co zrobić z odpadami elektrycznymi (lodówki, pralki) – elektrośmieci? Pod jakim kodem je umieścić? Czy w ogóle wykazywać je w sprawozdaniu – jeśli tak to gdzie i jak?
 • Czy odpady wielkogabarytowe można zaliczyć do odpadów zmieszanych? Czy można wpisać je pod 20 – niesegregowane, mieszane, odpad komunalny, czy tak można je zaliczyć i wpisać?

Weryfikowanie informacji przekazywanych przez firmy odbierające odpady

 • Weryfikacja sprawozdań przekazywanych przez firmy odbierające odpady: jak sprawdzać, jak interpretować, czego wymagać, na co zwrócić uwagę.
 • Jak powinna postąpić gmina, gdy istnieje podejrzenie, że przekazane dane nie do końca są rzetelne, np. mieszkańcy oddają pewne odpady, a w sprawozdaniu nie ma informacji o tych odpadach.
 • Czy gmina ma się opierać tylko na danych przekazanych przez podmioty odbierające odpady?
 • Czy w sprawozdaniu można uwzględnić inne odpady niż te, wynikające tylko i wyłącznie ze sprawozdań od przedsiębiorców, żeby osiągnąć wymagane poziomy odzysku?
 • Czy gmina może żądać całościowego, rocznego wyliczenia poziomów ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami od podmiotu odbierającego odpady, czy musi dokonać wyliczenia samodzielnie?
 • Czy można naliczyć karę dla przedsiębiorcy za nieosiągnięcie wymaganych poziomów?
 • Jak uzyskać rzetelne dane od firm odbierających odpady, jeśli podmiot nie wykazuje odpadów o kodzie 191212 (odpady pozostałe po sortowaniu), tłumacząc że nie ma takiego obowiązku
 • Jaką kontrolę gmina sprawuje nad firmami odbierającymi odpady, kiedy i jak ma kontrolować czy w sprawozdaniu zawarto prawdziwe informacje?
 • Jak gmina może kontrolować firmy odbierające odpady? Jakie dane są konieczne do napisania poprawnego sprawozdania? Jak weryfikować składane przez firmy sprawozdania?
 • Jak klasyfikować nierzetelność firm odbierających odpady, stosując według tej klasyfikacji odpowiednie kary? Jak uznawać ową nierzetelność: czy nierzetelną informacja jest wpisanie niepoprawnego numeru z rejestru? Jaka jest waga tej nierzetelności? Na jakiej podstawie ta klasyfikacja?
 • Co może zrobić gmina, aby uzyskać rzetelne dane od przedsiębiorców, którzy są wpisani do rejestru a nie świadczą usługi dla gminy w ramach przetargu, tylko odbierają odpady z terenu gminy ale poza umową?
 • Przeprowadzanie kontroli u mieszkańców, podmiotów oddających odpady na podstawie umowy i firm zajmujących się odbiorem odpadów (narzędzia prawne).
 • Przekazywanie przez firmy odbierające odpady informacji o osobach, które oddają odpady niezgodnie z deklaracją (oddają zmieszane a powinny segregować).
 • Prowadzenie ewidencji odpadów, wzory kart stosowanych w obrocie odpadami; przykłady wypełniania kart ewidencji i przekazania odpadów.
 • Zbiorcze zestawienie o odpadach jako źródło informacji umożliwiające weryfikację przekazanych przez podmiot danych, przykłady wypełniania. W jakich sytuacjach gmina jest posiadaczem odpadów?
 • Czy firmy działające na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego i odbierające odpady komunalne na podstawie indywidualnych umów z przedsiębiorcami powinny przekazywać dwa sprawozdania z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe czy też przekazywać jedno sprawozdanie łączne?
 • Od kiedy firma odbierająca odpady ma obowiązek przesyłać swoje sprawozdania półroczne na odpowiednich drukach?

Pytania różne

 • Skąd pozyskać informacje na temat metod przetwarzania odpadów w poszczególnych instalacjach
 • Paliwa alternatywne – odzysk czy recykling
 • Czy gmina ma obowiązek występowania do instalacji gminnej o przekazanie kosztów zagospodarowania odpadów?
 • Na czym polega możliwość wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców odbierających odpady, jeżeli nie świadczy usług na terenie gminy przez pewien czas? (wyjaśnienia na konkretnych przykładach – kiedy istnieje taka możliwość)
 • Czy gmina może nałożyć karę na firmy, które są wpisane w rejestr działalności regulowanej, ale nie prowadzą działalności za nie złożenie sprawozdania do gminy? Czy jest jakieś aktualne orzecznictwo w tej sprawie?

Prowadzący

Główny Specjalista Ochrony Środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie. Od 12 lat biegły sądowy w zakresie gospodarki odpadami, inspektor od 35 lat. Zakres obowiązków obejmuje m.in: kontrolę podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów, prawnych w zakresie gospodarki odpadami (w tym RIPOK, instalacje zastępcze), sporządzanie protokołów z kontroli, nadzorowanie i prowadzenie działań pokontrolnych tj.: wydawanie zarządzeń pokontrolnych, decyzji karnych, kierowanie wniosków do innych organów administracji państwowej oraz prowadzenie postępowań. W latach 2013 - 2018 prowadzenie na terenie województwa małopolskiego kontroli gmin w ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego w zakresie przestrzegania przez gminy przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz sporządzenie całościowego raportu z kontroli gmin na terenie województwa małopolskiego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia