Wideoszkolenie: Służebność przesyłu w gminie

Regulacja praw do nieruchomości zajętych na potrzeby sieci przesyłowych – tytuły prawne do nieruchomości w tym służebność przesyłu. Zasiedzenie służebności, pozyskanie środków i zabezpieczenie interesów gminy


Warsztaty skierowane do osób zajmujących się regulacją stanów prawnych i ustanawianiem służebności od przedsiębiorstw przesyłowych, osób zajmujących się liniami przesyłowymi, są to linie energetyczne, rury ciepłownicze, wodociągowe itp., dział inwestycji, infrastruktury lub nieruchomości, Skarbnika, Sekretarza


W maju 2020 r. gminy stracą grunty oraz nieruchomości, przez które przebiegają sieci przesyłowe: energetyczne, wodociągowe, telekomunikacyjne itd. o ile nie przerwą biegu zasiedzenia. 5 mln zł pozyskanych ze służebności przesyłu!
Zaniechanie działań przez gminy w zakresie ustanawiania służebności przesyłu może doprowadzić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych i skutkować odpowiedzialnością finansową i dyscyplinarna! Ostatni moment przed zasiedzeniem służebności przesyłu przez przedsiębiorców przesyłowych! Niebezpieczeństwo!!! Audyt!!! Niekorzystne rozporządzanie mieniem gminnym!!! Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2011 r. Zasiedzenie służebności przesyłu oznacza dla gmin utratę dochodu w postaci wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności. Gminy powinny koncentrować swoje działania na uregulowaniu tytułów prawnych do nieruchomości zajętych pod ciągi przesyłowe, albowiem w maju 2020 r. niektórym przedsiębiorstwom przesyłowym upływa 30 letni okres, niezbędny do stwierdzenia w złej wierze zasiedzenia służebności na nieruchomościach gminnych. Osobie, która utraciła własność rzeczy wskutek jej zasiedzenia przez posiadacza, nie przysługuje wobec posiadacza roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy bez tytułu prawnego w okresie poprzedzającym dzień zasiedzenia. Już teraz należy jak najszybciej przerwać bieg zasiedzenia na działkach. Służebność przesyłu jako dodatkowe źródło dochodów! Bogate orzecznictwo! Uzyskanie wiadomości niezbędnych przed rozpoczęciem gminnych inwestycji przesyłowych! Praktyczne wskazówki! Służebność przesyłu jako skuteczny instrument regulacji tytułu prawnego do nieruchomości! Praktyka i doświadczenie!!! Służebność przesyłu jako stabilny tytuł prawny do nieruchomości zabezpieczający interesy gminne!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak rozpocząć regulację statusu urządzeń przesyłowych będących już na nieruchomościach gminnych?
 • Jak skutecznie uzyskać informację od przedsiębiorstwa przesyłowego na temat sieci usytuowanych na gruntach gminnych?
 • Jak pozyskać tytuł prawny do urządzeń przesyłowych na nieruchomościach wspólnych -wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie?
 • Jak wyliczyć wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu?
 • Jak skutecznie zabezpieczyć interes gminny w umowie ustanowienia służebności?
 • Co gmina powinna zrobić przed rozpoczęciem realizacji nowych inwestycji? - czyli pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości dla nowo realizowanych inwestycji
 • Jak wyliczyć wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości? te oraz inne ważne problemy gminne omówimy na spotkaniu z praktykiem z Gminy Miejskiej Kraków, która była prekursorem regulacji związanych z ustanawianiem na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych służebności przesyłu

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Uczestnicy szkolenia otrzymują 60 stronicowy konspekt, zawierający najnowsze orzecznictwo, wzory umów, oświadczeń, projekty zarządzeń oraz procedur określających tryb przeprowadzenia postępowania o ustanowienie służebności przesyłu

Szczegółowy program szkolenia:

 • Aktualne orzecznictwo, które premiuje gminy z tytułu służebności
 • Jak zmusić do służebności?
 • Duża inwestycja kanalizacyjna – jak się zabezpieczyć, żeby potem nie było problemów w związku ze służebnością?
 • Zasiedzenia – procedury
 • Jak regulować infrastrukturę, aby gminy nieodpłatnie nie udostępniały gruntów?
 • Czy można ustanawiać prawo służebności przesyłu na rzeczy?
 • Przedawnienia w roszczeniu o służebność przesyłu
 • Kto jest uprawnionym przedsiębiorcą przesyłowym?
 • Ustanawianie służebności gruntowej
 • Stacje transformatorowe, hak trolejbusowy – czy to są urządzenia przesyłowe?
 • Kiedy urządzenie wchodzi w skład przedsiębiorstwa, a kiedy jest własnością przedsiębiorstwa?
 • Posiadanie prowadzące do zasiedzenia nieruchomości
 • Od kiedy liczymy zasiedzenie?
 • Do ilu lat wstecz można doliczyć bezumowne korzystanie?
 • Jak określić wartość bezumownego korzystania z nieruchomości?
 • Jak liczymy bezumowne korzystanie?
 • Współwłasność a służebność przesyłu, jak uzyskać zgodę wszystkich właścicieli?
 • Czy jeśli gmina będzie wchodzić w grunty prywatne przy budowie sieci wodociągowej, to czy ustanawiać i wymuszać na właścicielach nieruchomości służebność przesyłu?
 • Nieodpłatne ustanawianie służebności przesyłu na rzecz gminy – w jakich przypadkach?
 • Widnieje służebność przesyłu nieodpłatnie na rzecz PGE w księdze wieczystej, umowa jest, co zrobić w takiej sytuacji?
 • Kiedy posiadanie ma charakter bezprawny?
 • Pod jakim warunkiem można ograniczyć służebność przesyłu?
 • Czy ustanawiamy służebność przesyłu na przyłączu?
 • Regulacja zaszłości
 • Czy robić operat szacunkowy na służebność?
 • Jaki charakter ma wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu?
 • Na co zwracać uwagę w operatach, jak wyliczać?
 • Pas służebności przesyłu – [pas eksploatacyjny, który dotyczy zazwyczaj linii podziemnych, niezbędny dla przedsiębiorcy w trakcie budowy, robót, remontów; linie napowietrzne, np. pole magnetyczne, strefa oddziaływania] – ile ma wynosić i do czego ma służyć pas eksploatacyjny?
 • Jak sądy patrzą na pas eksploatacyjny?
 • Jaką mu nadać szerokość? Jakie są orzeczenia sądów w związku z tym?
 • Sieci ciepłownicze, sieci wodociągowe, linie napowietrzne, energetyka, gazociągi, stacje transformatorowe a regulacje zaszłości
 • Jak przymusić przedsiębiorcę do czegokolwiek?
 • Czy egzekwować w operacie strefę ochronną?
 • Czy domagać się od PGE, aby strefy ochronne były większe?
 • Czy zasiedzenia służebności przez przedsiębiorstwa były w dobrej czy w złej wierze? Jakie są orzeczenia sądów?
 • Czy musimy mieć inwentaryzację działek, aby poprzerywać bieg zasiedzenia?
 • Czy robić operaty?
 • Wezwania do próby ugodowej
 • Występowanie do spółek w celu informacji publicznej, co biegnie przez działki? Czy mają tytuł prawny?
 • Roszczenie ze służebności przesyłu, gratyfikacja za służebność przesyłu
 • Transformator – stał na terenie, co, jeśli twierdzą, że urządzenie jest od 1975 roku i mówią, że już zasiedzieli – czy mają oni tytuł prawny do nieruchomości, czy można przerwać bieg zasiedzenia?
 • Protokoły uzgodnień
 • Jak rozpocząć regulację statusu urządzeń przesyłowych będących już na nieruchomościach gminnych?
 • Jak skutecznie uzyskać informację od przedsiębiorstwa przesyłowego na temat sieci usytuowanych na gruntach gminnych?
 • Jak pozyskać tytuł prawny do urządzeń przesyłowych na nieruchomościach wspólnych -wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie?
 • Jak wyliczyć wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu?
 • Jak skutecznie zabezpieczyć interes gminny w umowie ustanowienia służebności?
 • Co gmina powinna zrobić przed rozpoczęciem realizacji nowych inwestycji? - pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości dla nowo realizowanych inwestycji
 • Jak gmina może uniknąć roszczeń mieszkańca, który składa wniosek o zwrot za korzystanie z jego terenu (dotyczy sieci przesyłowych, urządzeń należących do gminy, które przebiegają przez nieruchomość mieszkańca)?
 • Na jakiej podstawie i w jaki sposób zminimalizować wysokość roszczenia?
 • Jakie są tytuły prawne do nieruchomości? Kto ponosi koszty operatu szacunkowego? Kiedy nie ustanawiamy służebności?
 • Kiedy można ustanowić służebność przesyłu, a kiedy można zawrzeć umowę dzierżawy czy użyczenia?
 • Jakie są roszczenia związane ze służebnością przesyłu?
 • Czy można ustanowić nieodpłatnie służebność przesyłu?
 • Kiedy roszczenie z tytułu służebności przesyłu przedawnia się?
 • Czy gminę można uznać za przedsiębiorcę przesyłowego?
 • Czy można ustanowić służebność na drodze?
 • Jak wyliczyć wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu?
 • Co powinno zawierać wynagrodzenie za ustanowienie służebności?
 • Jak szybko weryfikować operaty szacunkowe określające wartość służebności przesyłu?
 • Jak skutecznie zabezpieczyć interes gminny w umowie ustanowienia służebności?
 • Jak uzyskać większy dochód ze służebności?
 • Jak przeprowadzić postępowania dotyczące ustanowienia służebności dla nowo realizowanych inwestycji?
 • Jak rozpocząć regulację statusu urządzeń przesyłowych będących już na nieruchomościach gminnych?
 • Jak skutecznie uzyskać informację od przedsiębiorstwa przesyłowego na temat sieci usytuowanych na gruntach gminnych?
 • Ile czasu zostało do zasiedzenia służebności przesyłu przez spółki przesyłowe na nieruchomościach gminnych?
 • Od kiedy liczymy bieg terminu zasiedzenia służebności na nieruchomościach gminnych?
 • Jak bronić się przed zarzutem zasiedzenia służebności przez spółki przesyłowe na nieruchomościach gminnych?
 • Jak bronić się przed roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie?
 • Jak właściwie przeprowadzić postępowanie administracyjne w trybie art. 124 i nast. UGN (ustawa o gospodarce nieruchomościami)?
 • Jaki jest stosunek procedury wywłaszczenia do procedury ustanowienia służebności?
 • Czy inwestor może wymusić podpisanie umowy na służebność przesyłu przed wnioskiem na umieszczenie urządzenia? Jak wydać decyzję w tej sytuacji?
 • Kiedy powinien być złożony wniosek o ustanowienie służebności pod planowane inwestycje – kiedy już jest pozwolenie na budowę czy może wcześniej w momencie koncepcji tej budowy?
 • Jakie są zasady ustalania odszkodowań za bezumowne korzystanie?
 • Co zawrzeć w porozumieniu z właścicielami gruntów a osobą, na którą tę służebność należy ustanowić?
 • Właściwe usytuowanie służebności przesyłu w procesie umieszczenia urządzeń sieciowych na cudzym gruncie.
 • Zasady ustanawiania służebności przesyłu na gruntach stanowiących przedmiot: własności wspólnoty mieszkaniowej albo gruntowej oraz będących w zarządzie lasów państwowych, współwłasności ułamkowej lub ustawowej.
 • Czy przy sprawach związanych z udostępnianiem terenów prywatnych na inwestycje służące mieszkańcom, czy możemy załatwiać sprawę tylko na drodze dobrych relacji z ludźmi?
 • Umowa dzierżawy- kiedy stosować w jakich sytuacjach?
 • Czy umowa na służebność przesyłu może nastąpić w drodze decyzji administracyjnej?
 • Czy służebność może być ustanowiona na czas nieokreślony?
 • Czy jest możliwe, aby gmina podpisywała umowy tylko na bezpłatne korzystanie?
 • Jak interpretować zapisy kodeksu cywilnego?
 • Jak postąpić w przypadku działki, która stanowi współwłasność kilku podmiotów w tym gminy, na której zlokalizowany jest np. gazociąg natomiast pozostali właściciele w tym przypadku osoby prywatne nie wyrażają zgody na ustanowienie służebności (pozostali właściciele są z odległych miejscowości, nie chce im się angażować w tę sprawę, ewentualne zyski są zbyt małe). Gmina już przyjęła stosowne uchwały natomiast nie może tej sprawy zakończyć - jak postąpić?
 • Czy gmina w umowie na służebność przesyłu może zawrzeć zapis np. z gazownią, zakładem energetycznym, że w przypadku przebudowy odcinka, zakład ten ma obowiązek przenieść urządzenia przesyłowe w inne miejsce ponieść koszty tej inwestycji? (np. z powodu przebudowy czy zmiany zagospodarowania terenu przez gminę)
 • Co w sytuacji, kiedy służebność przesyłu została ustalona w formie umowy służebności drogi koniecznej np. na linię energetyczną?
 • Wzory umów na służebność przy realizacji inwestycji przez gminę na działkach prywatnych
 • Czy w 2006 r. były już podstawy do ustanowienia służebności przesyłu?
 • Czy taką umowę można rozszerzać (np. dotyczy słupów energetycznych a konkretnie uszczegółowienia w zakresie dostępu w przypadku awarii, konserwacji, w jakim pasie technologicznym) bez rozwiązywania poprzedniej, czy to jest zgodne z prawem? Czy właściwe byłoby zawarcie kolejnej?
 • Czy w akcie notarialnym na służebność musi być podana kwota wynagrodzenia? – np. jak ustosunkować się do propozycji inwestora, aby w akcie notarialnym wpisać bezpłatne korzystanie a wynagrodzenie później zostanie wypłacone bez tego zapisu? (Jako powód braku zapisu inwestor podaje, że właściciele działek w tym gmina będą zobowiązani zapłacić podatek od wzbogacenia).
 • Jak postępować w przypadku roszczeń i chęci uregulowania spraw dotyczących umieszczania urządzeń przez firmy energetyczne w latach 60 i 70, w przypadku braku dokumentacji w gminach?
 • Egzekwowanie kosztów służebności przesyłu od wybudowanych 20, 30 i więcej lat temu sieci elektroenergetycznych.
 • Zasiedzenie służebności – przykłady orzecznictwa.
 • Czy opłaca się gminie starać o uregulowanie służebności nieustalonej wcześniej np. w sytuacji, gdy firmy te powołują się na zasiedzenie?
 • Kiedy można zastosować pojęcie zasiedzenia i co to oznacza dla gmin?
 • Jakie przesłanki są potrzebne, aby sprawa uległa przedawnieniu 20, 30 lat wzwyż?
 • Czy przed 1990 r. państwowy zakład energetyczny mógł zasiedzieć grunty, czyli jeszcze przed ich skomunalizowaniem? Czy zasadne w tej sytuacji jest staranie się gmin o odszkodowanie od zakładów energetycznych, za korzystanie przez nie z gruntów gminnych?
 • Czy gminy jako jednostki samorządu terytorialnego prowadzą działalność gospodarczą? (ważne w przypadku ubiegania się o ustanowienie służebności przesyłu wstecz)
 • Jak postępować w przypadku innych umów np. na elektrownie wiatrowe?
 • Służebność przesyłu a nieuregulowany stan prawny - rozbieżność KW ze stanem faktycznym, brak możliwości ustalenia właściciela gruntu lub miejsca jego pobytu - sposoby działania.
 • Jakie są możliwości pozyskania informacji czy dana nieruchomość jest obciążona służebnością w przypadku, gdy w dziale III brak wpisu a nie mamy dostępu do aktu notarialnego. Czy jest jeszcze jakiś dokument potwierdzający, że dana nieruchomość została obciążona służebnością, bądź na jej rzecz została ustanowiona służebność? Gdzie szukać tych dokumentów?
 • Czy zasadne jest ustanawianie odpłatnej służebności, w przypadku wykonania przyłączy np. wodociągowych na działkach gminnych, w których biegnie sieć na rzecz właścicieli działek przyległych, którzy takie przyłącze wykonują do prywatnej posesji? Jaka powinna być procedura i stanowisko gminy w przypadku wykonywania przyłączy na działkach nie będących drogami?
 • Co, jeśli prywatna osoba wykona przyłącze kanalizacyjne na swój koszt czy później musi przekazać je na własność gminie lub spółce wodnej?
 • Czy inwestor może dokonać przesyłu na drogach wewnętrznych i publicznych żądając dzierżawy tych terenów - np. gmina chciałaby wydać decyzję administracyjną, ponieważ obawia się, że inwestor posiadając umowę dzierżawy np. ogrodzi teren i mieszkańcy nie będą mieli dostępu do swoich posesji – jakie zagrożenia?
 • Jak zastosować przepisy kc w przypadku służebności przesyłu na drogach wewnętrznych?
 • Zasady ustanawiania służebności na drogach - dlaczego nie ustanawiamy służebności przesyłu na drogach publicznych?
 • Jak bronić się przed warunkami jakie zakład energetyczny bądź gazownia narzuca gminie po podpisaniu umowy np. inwestorzy nie kontaktują się z gminą i nie informują o swoim wejściu w pas drogowy podczas prac – zakres kompetencji i możliwości gminy.
 • Przymusowe wejście przedsiębiorstwa przesyłowego na grunt w celu realizacji inwestycji przy braku zgody właściciela.
 • Jak wyliczać wartości w operatach? Czy należy sporządzić operaty szacunkowe na koszt właściciela nieruchomości oraz zamówić właściwe dokumenty, a następnie obliczoną wartość służebności przesyłu (dodać do tego koszty operatu i dokumentacji) przedstawić właścicielowi sieci?
 • Kto będzie ponosił koszty wyceny np. w przypadku inwestora, który przez działki gminne i osób prywatnych chce przeprowadzić linie energetyczne?
 • Jak sobie radzić ze z naliczaniem stawek za służebność przesyłu - jakie zasady dla gmin - brak wytycznych przy naliczaniu stawek, czy gmina może sama ustalić stawki?
 • Jak ocenić oszacowanie wartości służebności przesyłu wykonanej przez rzeczoznawcę - są różne wytyczne, różne podejście, czy gmina jest zobowiązana zapoznać się z wyceną zaakceptować ją lub nie?
 • Różnice między wynagrodzeniem a odszkodowaniem.
 • W jaki sposób „przymusić” właściciela sieci do ustanowienia służebności na działkach gminnych – zgoda na umieszczenie sieci w działkach gminnych była lecz nikt nie zastanawiał się nad regulacją prawną sieci i nie podjęto do tej pory działań mających na celu ustanowienie służebności przesyłu. Jakie mamy możliwości „przymuszenia” właściciela sieci do przystąpienia do aktu notarialnego (poza oddaniem sprawy do sądu)?
 • Jakie jest ryzyko ustanowienia służebności wstecz, uregulowania prawne, jakie straty?
 • Jakie narzędzia prawne posiada gmina do wyegzekwowania od przedsiębiorcy ustanowienia służebności?
 • Jakie są zasady ustalania odszkodowań za bezumowne korzystanie?
 • Co w przypadku gdy kiedyś właściciel nie miał żadnych pretensji a teraz żąda ustanowienia służebności (w jakich sytuacjach i przedziałach czasowych)
 • Jak przygotować się do roszczeń o zapłatę lub usunięcie urządzeń przy starym przebiegu na gruntach prywatnych, ile czasu jest na dochodzenie roszczeń, jakie dodatkowe warunki trzeba spełnić, jak postępować kiedy zmienił się właściciel działki?
 • Cel publiczny co kryje się pod tym pojęciem? Jakie opłaty obowiązują w przypadku inwestycji celu publicznego?
 • Kiedy możemy mówić o celu publicznym, jakie wytyczne i wymagania przy ustanawianiu służebności przesyłu?
 • Wycena nieruchomości do celów naliczania opłaty za służebność w przypadku bezumownego korzystania z gruntu.
 • Omówienie wzorów uzgodnień przy wejściu inwestycji celu publicznego na działki prywatne.
 • Jakie zasady jeżeli przechodzi przez mienie komunalne ?
 • Jakie umowy zastosować w tym konkretnym przypadku, czy umowę o udostępnienie gruntu, czy umowę o służebność przesyłu, czy może akt notarialny?
 • Jakie opłaty obowiązują? czy gmina może sama ustalić stawki?
 • Jaka powinna być forma udostępniania terenu?
 • W jaki sposób zastosować przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami – co jest w niej zawarte, z czym mogą być problemy? Ustawa nie mówi o wszystkim jest bardzo niespójna.
 • Czy w przypadku np. zakładu energetycznego możemy mówić o udostępnieniu terenu ze względu na „cel publiczny”?
 • Co zrobić w przypadku braku zgody mieszkańca na kanalizację? Mieszkańcy chcą kanalizacji, ale nie przez swoje działki.
 • Jak postępować w przypadku, gdy np. okazało się, że współwłaścicielka wcześniej uzgodniła przebieg sieci teraz żąda jej przeniesienia? Wyroki w podobnych sprawach są różne. Jakie wytyczne?
 • Konkretne strefy ochronne dla danych sieci, np. przewodu niskiego napięcie biegnącego w ziemi.
 • Na jakiej podstawie przyjmuje się szerokość pasa eksploatacji dla konkretnych sieci – w przypadku służebności przesyłu?
 • Czy dokładnie trzeba określać trasę przebiegu inwestycji?
 • Czy planowane są zmiany prawne dotyczące korytarzy przesyłowych?
 • Występowanie tematu pomocy de minimis w procesie ustanawiania służebności przesyłu - czy występuje?
 • Przygotowanie procedury dotyczącej prowadzenia postępowania w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
 • Uchwała rady o zasadach gospodarowania mieniem
 • Wygospodarowanie etatu w budżecie gminnym potrzebnego do prowadzenia postępowań o ustalenie służebności
 • Zabezpieczenie środków w budżecie gminy na rzeczoznawcę
 • Ustalenie stanu prawnego nieruchomości
 • Wyłonienie rzeczoznawcy w trybie zamówień publicznych


Prowadzący

Zofia Kuryśko– Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta w Urzędzie Miasta Krakowa. Od ponad 27 lat pracownik samorządowy, od 1996 r. na stanowisku kierowniczym. Zakres obowiązków: gospodarowanie własnym i powierzonym miastu mieniem - sprawy związane z realizacją uprawnień właścicielskich, głównie dotyczących gospodarowania mieniem wchodzącym w skład trzech zasobów: Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa - miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa, m.in. zbywanie i nabywanie nieruchomości, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność), zawieranie umów dzierżawy, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Ukończyła studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na kierunku geodezja i kartografia, specjalność geodezja w gospodarce nieruchomości oraz specjalność szacowanie nieruchomości i kataster. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości oraz studia na kierunku zarządzanie w administracji publicznej. Jest doktorantem studiów na kierunku nauki o polityce.

Gmina Miejska Kraków była prekursorem regulacji związanych z ustanawianiem na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych służebności przesyłu, wprowadzonej przepisami ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, służebność przesyłu. Jako pierwsza zastosowała zawezwania do próby ugodowej, jako tryb wyeliminowania stanu bezumownego korzystania gruntów przez przedsiębiorstwa przesyłowe. Zainicjowała podjęcie szerokiego zakresu działań związanych z doprowadzeniem do uregulowania przez przedsiębiorstwa przesyłowe tytułów prawnych do nieruchomości gminnych zajmowanych pod ciągi przesyłowe. Zostały opracowane zasady i procedury związane z prowadzeniem postępowań z tego zakresu. Przeprowadzona z poszczególnymi przedsiębiorstwami branżowymi liczna korespondencja w tym zakresie skutkuje zawarciem w latach 2008- 2018 - 900 umów dotyczących ustanowienia służebności przesyłu i pozyskaniem w tym okresie dochodu do budżetu miasta w wysokości 75 mln złotych.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia