Wideoszkolenie: Rachunkowość OPS

Rachunkowość Ośrodków Pomocy Społecznej w aspekcie realizowanych zadań


PCC Poland zaprasza służby finansowo-księgowe ośrodków pomocy społecznej, księgowe oraz główne księgowe ops.

Zapewniamy:

 • pełne wyżywienie
 • 2 noclegi 13-14 maja i 14-15 maja ze śniadaniem (pokoje 2 osobowe; pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 400 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja)
 • 2 kolacje: 13 i 14 maja
 • przerwy kawowe i obiady
Dwudniowe szkolenie i warsztaty
Szkolenie kierowane jest do pracowników służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, zarówno początkujących jak i zaawansowanych. Charakter spotkania to szkolenie merytoryczne połączone z warsztatami i wymianą doświadczeń między uczestnikami. Prowadząca przeprowadzi uczestników przez zakres zagadnień obowiązujących w ośrodkach pomocy społecznej w oparciu o podstawy prawne, aż do praktycznych aspektów i problemów występujących w codziennej pracy księgowych. W czasie szkolenia uczestnicy odświeżą swoją wiedzę w zakresie odpowiedzialności, upoważnień i zakresu działania jaki nakładają przepisy ustaw na głównych księgowych OPS-ów. Przedstawiony zostanie pełny zakres realizacji planu finansowego jego zmian i podstaw prawnych w tym zakresie. W ramach wykonywanych zadań własnych gminy i zleconych z zakresu administracji rządowej omówione zostaną poszczególne zadania realizowane przez OPS-y z uwzględnieniem źródeł ich finansowania w praktycznych aspektach wydatkowania dotacji i sprawozdawczości. Dodatkowo uczestnicy zostaną zapoznani z programami resortowymi dedykowanymi ośrodkom pomocy społecznej na rok 2020. Majątek jakim dysponują OPS-y podlega ciągłym zmianom, a zmieniające się przepisy umożliwiają stosowanie uproszczeń w tym zakresie i zostanie on przedstawiony uczestnikom spotkania.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

Rachunkowość Ośrodków Pomocy Społecznej w aspekcie realizowanych zadań z uwzględnieniem:

 • Podstaw prawnych prowadzenia rachunkowości OPS
 • Planu finansowego – realizacja i dokonywanie zmian
 • Upoważnień i odpowiedzialności w zakresie realizacji planu finansowego dochodów i wydatków.
 • Przyjętych zasad rachunkowości
 • Dotacje – wydatkowanie i rozliczanie
 • Sprawozdawczości budżetowej.
 • Dochodzenie należności budżetowych.
 • Programów wieloletnich.
 • Ewidencji majątku, wyceny bilansowej i zmian w majątku.
 • Warsztaty – ewidencja księgowa zdarzeń gospodarczych występujących w OPS


Szczegółowy program szkolenia:

Korzyści i umiejętności uczestników szkolenia:

MODUŁ MERYTORYCZNY

 • Podstawy prawne funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej
 • Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego OPS za gospodarkę finansową
 • Upoważnienia dla głównego księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Konstrukcja planu finansowego z omówieniem klasyfikacji budżetowej przyporządkowanej poszczególnym zadaniom
 • Upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Polityka rachunkowości
 • Dowody księgowe podstawą do ujęcia zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych
 • Majątek trwały jednostki – środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne
 • Instrukcja inwentaryzacyjna
 • Sprawozdawczość budżetowa i finansowa oraz z operacji finansowych
 • Dotacje – wnioskowanie, realizacja i sprawozdawczość
 • Programy resortowe i UE – omówienie, konstrukcja budżetu i sprawozdawczość (SENIOR +, Opieka 75+, usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, opieka wytchnieniowa, posiłek w szkole i w domu)
 • Należności budżetowe – przypis, wpłaty, odpisy, egzekucja, ulgi i przedawnienia

MODUŁ PRAKTYCZNY

 • Ewidencja na kontach księgowych:

1. Majątek trwały

 • przyjęcie środka trwałego
 • naliczenie amortyzacji środków trwałych
 • sprzedaż lub likwidacja środków trwałych
 • nieodpłatne przekazanie środka trwałego
 • otrzymanie w darowiźnie środka trwałego
 • różnice inwentaryzacyjne (nadwyżki, niedobory, zawinione i niezawinione)

2. Majątek obrotowy

 • Należności - przypisy, opisy i wpłaty (m.in. odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt w domu dla bezdomnych, pobyt w ośrodkach wsparcia, obiady dla seniorów, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, nienależnie pobrane świadczenia)
 • rozrachunki z kontrahentami
 • środki pieniężne – wpływ dotacji, płatności, zwroty i wypłaty

3. Fundusze

 • ZFŚS – odpisy na ZFŚS, zmniejszenia i zwiększenia, wypłata świadczeń
 • Fundusz solidarnościowy – ewidencja, wpływy, refundacje i zwroty

4. Zobowiązania

 • krótkoterminowe – z tytułu dostaw i usług, wobec budżetów, z tytułu ubezpieczeń społecznych i z tytułu wynagrodzeń

Dzień pierwszy

Godz. 10.00 rozpoczęcie szkolenia
Godz. 10.00 – 12.00 wykład, warsztaty

MODUŁ I

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I REALIZOWANYCH ZADAŃ

1. Statut i niektóre regulaminy wprowadzane przez kierownika jednostki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej

2. Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego OPS za gospodarkę finansową jednostkiz uwzględnieniem ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

3. Upoważnienia dla głównego księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych osób, którym powierzono obowiązki w zakresie:

 • zamówień publicznych,
 • dokonywania wydatków,
 • VAT (centralizacja),
 • należności budżetowych

4. Konstrukcja planu finansowego z omówieniem klasyfikacji budżetowej przyporządkowanej poszczególnym zadaniom

 • Omówienie konstrukcji planu finansowego dochodów i wydatków, możliwości dokonywania zmian z paragrafach dotyczących wynagrodzeń i wydatków bieżących, dokumentacja umożliwiająca wprowadzanie zmian do planu finansowego

5. Upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym

 • Omówienie wszystkich upoważnień dla organu zarządzającego i kierownika jednostki

6. Dyscyplina finansów publicznych

 • Omówienie podstawowego zakresu naruszeń mogących występować w OPS na poszczególnych stanowiskach urzędniczych

Godz. 12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

Godz. 12.30 – 14.30 Wykład, warsztaty


MODUŁ II

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI, DOWODY KSIĘGOWE I MAJĄTEK TRWAŁY OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Aktualna polityka rachunkowości

 • Omówienie polityki rachunkowości z udostępnieniem wzoru dla OPS

2. Rodzaje dokumentów wpływających do księgowości OPS stanowiących dowody księgowe (prawne, formalne i merytoryczne wymogi dowodów księgowych z podaniem przykładów i wzorów opisów oraz pieczęci występujących w OPS)

3. Majątek trwały jednostki – środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

 • przyjęcie środka trwałego
 • naliczenie amortyzacji środków trwałych
 • sprzedaż lub likwidacja środków trwałych
 • nieodpłatne przekazanie środka trwałego
 • otrzymanie w darowiźnie środka trwałego
 • różnice inwentaryzacyjne (nadwyżki, niedobory - zawinione i niezawinione)

4. Instrukcja inwentaryzacyjna


Godz. 14.30 – 15.00 Przerwa obiadowa

Godz. 15.00 – 17.00 Wykład, warsztaty


MODUŁ III

ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJREALIZOWANE W OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Dotacje– wnioskowanie, realizacja i sprawozdawczość

2. Zadania OPS (rządowe i samorządowe) omówienie poszczególnych zadań

 • Zadania samorządowe (zasiłki celowe, pobyt w DPS, schronisko dla bezdomnych, usługi opiekuńcze, dożywianie, ośrodki wsparcia, zespół interdyscyplinarny, rodziny zastępcze, asystenci rodzin),
 • Zadania rządowe (§ 201) (składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych, dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny),
 • Zadania rządowe (§ 203) (składki zdrowotne od zasiłku stałego, zasiłek okresowy, zasiłek stały, dożywianie, zasiłki i stypendia szkolne, asystenci rodzin)


Godz. 17.00 Zakończenie dnia pierwszego

Godz. 18.00 Kolacja


Dzień drugi

Godz. 9.00 – 12.00 wykład, warsztaty


MODUŁ I

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA, FINANSOWA I Z OPERACJI FINANSOWYCH, NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

1. Sprawozdanie budżetowe

 • Podział sprawozdań
 • Kalendarium sprawozdawczości
 • Sprawozdanie Rb-27S
 • Sprawozdanie Rb – 27 ZZ
 • Sprawozdanie Rb – 28S
 • Sprawozdanie Rb- 50
 • Sprawozdania z operacji finansowych Rb-N, Rb-ZN, Rb-Z
 • Sprawozdania finansowe

2. Realizacja programów wieloletnich finansowanych z budżetu państwa, Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego oraz UE

 • Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych (do 75 r.ż.),
 • Usługi opiekuńcze „75+”,
 • Opieka wytchnieniowa,
 • Centrum opiekuńczo - mieszkalne;
 • Posiłek w szkole i w domu
 • Projekty dofinansowane z UE (WUP, ROPS)
 • Omówienie przedmiotowych umów, zasad realizacji poszczególnych programów, ewidencji księgowej, opisu dowodów księgowych, sprawozdawczości i innych problemów w tym zakresie

3. Rodzaje niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnych występujących w OPS w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych z podaniem podstaw prawnych (wyciąg z ustaw) - przykłady z praktyki

 • świadczenia rodzinne (wraz z dodatkami),
 • fundusz alimentacyjny,
 • świadczenia wychowawcze,
 • świadczenie „dobry start”
 • świadczenia z pomocy społecznej
 • stypendia szkolne

4. Zasady umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty - z urzędu oraz na wniosek

Omówienie niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym – ulgi i ich zastosowanie w praktyce. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:

 • umorzenie należności,
 • odroczenie terminu płatności,
 • rozłożenie zaległości na raty.

Godz. 12.00 – 12.30 Przerwa obiadowa

Godz. 12.30 – 15.00 Warsztaty i wymiana doświadczeń


MODUŁ II

Ewidencja księgowa

1. Ewidencja/schemat księgowywydatków i kosztów budżetowych występujących podczas realizowanych zadań OPS:

 • wypłata świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym (świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny, „dobry start”, dodatki mieszkaniowe, stypendia szkolne i inne),
 • wydatki bieżące (faktury za media, zakupy, usługi, szkolenia, opłaty, sorty i inne),
 • wynagrodzenia (ewidencja poszczególnych składników wynagrodzeń),

2. Ewidencja/schemat księgowy dochodów i przychodów budżetowych występujących podczas realizowanych zadań OPS:

 • odpłatności za świadczone usługi (usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt w domu dla bezdomnych, pobyt w ośrodkach wsparcia, obiady dla seniorów),
 • zwroty świadczeń nienależnie pobranychz uwzględnieniem potrąceń z bieżących świadczeń,
 • należności budżetowe
 • umorzenie należności,
 • odroczenie terminu płatności,
 • rozłożenie zaległości na raty

3. Wymiana doświadczeń, dyskusja, pytania


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia