Wideoszkolenie: PSZOK - jak zarządzać oraz jak zorganizować?

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak stworzyć, wyposażyć, zarządzać i eksploatować Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych? Jak wygląda prowadzenie ewidencji w PSZOKu? Skąd pozyskać środki finansowe na jego utworzenie lub rozbudowę?


Warsztaty PCC Poland skierowane do osób zajmujących się nadzorem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, osób odpowiedzialnych za przygotowanie rocznego sprawozdania z odbioru odpadów oraz osób prowadzących wpis do rejestru BDO

Podczas warsztatów omówimy, jak prawidłowo zarządzać PSZOK-iem oraz jakie działania wdrożyć, aby punkt funkcjonował zgodnie z rozporządzeniami. Jak przyjmować odpady oraz jak je utylizować. Przedstawimy narzędzia prawne do weryfikacji informacji przekazywanych przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów; wyjaśnimy podstawy prawne oraz podpowiemy, skąd pozyskać środki finansowe na utworzenie punktu. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • W jaki sposób zabezpieczać odpady niebezpieczne i wielogabarytowe? Czy takie odpady wymagają specjalnego magazynowania?
 • Pod jakimi kodami odpadów należy klasyfikować poszczególne frakcje odpadów, powstające w związku z eksploatacją Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych? Pod jakim kodem odbierać igły i strzykawki w ramach PSZOK?
 • Czy podmiot prowadzący PSZOK może przyjmować tylko te rodzaje odpadów, które zostaną wskazane w uchwale rady gminy?
 • Czy podmiot prowadzący PSZOK musi mieć wpis w GIOŚ, aby zbierał odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego?
 • Czy PSZOK powinien być utwardzony, wyposażony w instalacje do odprowadzania odcieków z odpadów gromadzonych w pojemnikach i kontenerach, magazyny albo wiaty, pomieszczenie socjalne i oświetlenie?
 • Co powinna zrobić gmina jeśli nie posiada dotychczas wpisu do rejestru BDO?
 • Co w przypadku wspólnego prowadzenia PSZOK przez więcej niż jedną gminę? Czy wniosek składa gmina, na terenie której zlokalizowany jest PSZOK?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór etykiety zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów;
 • Tablice małe kody;
 • PSZOK oświadczenie działalność gospodarcza i rolnictwo;
 • PSZOK regulamin punktu drogiego życia;
 • Katalog odpadów;
 • PSZOK regulamin rozbudowany;
 • Raport IOŚ 2018;
 • Rekomendacje PSZOK;
 • Tablice duże opisy;
 • Tablice małe opisy;
 • Koncepcja na rozbudowę PSZOK.Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak stworzyć projekt na PSZOK?

 • Jakie procedury trzeba przejść, aby powstał PSZOK?
 • Jak pozyskać decyzję zezwalająca na ustawienie punktu PSZOK?
 • Kto wydaje zezwolenie na prowadzenie punktu PSZOK?
 • Jakie są wymagania prawne, aby utworzyć punkt PSZOK?
 • Jakie są wymagania ustawowe na prowadzenie punktu PSZOK?
 • Jakie są wymagane pozwolenia na utworzenie punktu?
 • Ile czasu potrzeba na utworzenia PSZOK-u?
 • Ile czasu potrzeba, aby od zaplanowania PSZOK-u wdrożyć go w życie?
 • Jak zdobyć nieruchomość pod PSZOK?

2. Jakie wymogi formalne trzeba spełnić aby powstał PSZOK?

 • Czy PSZOK można postawić bez żadnych zezwoleń?
 • Czy punkt PSZOK powinien być ujęty w planie inwestycyjnym?
 • Czy do stworzenia punktu PSZOK jest potrzebny operat przeciwpożarowy?
 • Jakie trzeba spełnić dostosowania zakładu do wymogów ppoż.?
 • Czy musi być decyzja o warunkach zabudowy pod PSZOK?
 • Jak powinien wyglądać plan zagospodarowania przestrzennego pod PSZOK?
 • Czy trzeba uzyskać jakieś pozwolenia od Państwowego Inspektoratu Sanitarnego?
 • Czy potrzebne są jakieś decyzje na utworzenie punktu PSZOK z WIOŚ i jakie są to decyzje?
 • Czy teren, na którym będzie się znajdował PSZOK wymaga pozwoleń wodnokanalizacyjnych?
 • Czy WIOŚ może wydać zarządzenie ze wskazaniem terminu na utworzenie punktu PSZOK?
 • Jak powinna wyglądać umowa na prowadzenie PSZOK-u?
 • Kto sporządza regulamin PSZOK?
 • Jak powinien wyglądać regulamin i plan tworzenia PSZOK-u?
 • Czy regulamin musi być umieszczony przy bramie wjazdowej na PSZOK czy można go umieścić tylko na stronie internetowe gminy?
 • Kto uchwala sposób świadczenia usług przez PSZOK?
 • Czy gminy są zobowiązane do uzyskiwania zezwoleń na gromadzenie odpadów?
 • Kto wydaje decyzję na zbieranie odpadów?
 • Czy gmina może samodzielnie wyznaczyć, w jakich godzinach i terminach jest czynny punkt PSZOK?
 • Czy PSZOK może być czynny jeden dzień w tygodniu?
 • Czy można czuć się bezkarnie w przypadku braku punktu PSZOK na terenie gminy?
 • Jaka jest kara za nieutworzenie punktu PSZOK?
 • Do kogo zgłasza się sprawę o braku realizacji utworzenia punktu PSZOK?
3. Z jakich pieniędzy jest finansowane utworzenie punktu PSZOK?
 • Czy gmina może za własne pieniądze wybudować PSZOK?
 • Czy można finansować prowadzenie i utworzenie PSZOK z zamówień publicznych?
 • Czy mieszkańcy gminy są głównych źródłem utrzymania punktu PSZOK?
 • Czy można starać się o dofinansowania na PSZOK?
 • Kto przyznaje dofinansowanie na PSZOK?
 • Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o pobranie funduszy na utworzenie PSZOK z Funduszy Unijnych?
 • Jakie są całkowite koszty działania punków PSZOK?

4. Komu można powierzyć prowadzenie PSZOK-u?

 • Czy pracownik urzędu może prowadzić PSZOK?
 • Czy podmiot zewnętrzy może prowadzić PSZOK i jakie warunku musi on spełniać?
 • Czy gmina może wspólnie z inną gminą utworzyć punkt?
 • Co jeśli PSZOK stworzy Spółka Komunalna, która ma 100% udziału gminnego? Czy też jest zwolniona z uzyskania zezwoleń?
 • Kto ma prawo do wezwania na utworzenie punktu PSZOK?
 • Czy prywatny przedsiębiorca może utworzyć punkt PSZOK?
 • Czy prowadzenie punktu PSZOK można zlecić związkowi międzygminnemu?
 • Czy prowadzenie punktu PSZOK może być zlecone podmiotowi zewnętrznemu?
 • Ile gmin w swoim posiadaniu może mieć związek międzygminny, aby obsługiwać punkt PSZOK?
 • Czy za PSZOK może odpowiadać jakaś spółka gminna?
 • Czy spółka musi mieć zezwolenie jeśli ma 100% udziałów gminy?
 • Czy trzeba wśród zamieszkałych os. na terenie gminy stworzyć petycję o zgodę na utworzeniu punktu PSZOK?

5. Jakie warunki musi spełniać miejsce, na którym planujemy wybudować PSZOK? Jakie wymagania musi spełniać?

 • Czy PSZOK musi być ogrodzony i czym?
 • Czy za punkt selektywnej zbiórki odpadów można uznać teren, który zostanie ogrodzony i utwardzony?
 • Czy teren, na którym będzie się znajdował PSZOK wymaga wygłuszenia?
 • Czy na terenie powinna się znajdować jakaś wiata?
 • Czy na terenie PSZOK musi znajdować się waga?
 • Czy, na obszarze którym znajduje się punkt PSZOK musi znajdować się studzienka?
 • Czy na terenie punktu PSZOK powinno się znajdować pomieszczenie magazynowe?
 • Czy obszar wokół placu, na którym znajduje się PSZOK może być przeznaczony na teren zielony?
 • Czy projekt Natura 2000 ma wpływ na utworzenie punktu PSZOK?
 • Czy PSZOK może powstać na obszarze objętym projektem Natura 2000?
 • Czy obszar pod punkt PSZOK musi mieć jakąś określoną wielkość?
 • Jakie podłoże powinno być w obszarze PSZOK-u?
 • Czy można rozbudować punkt PSZOK ? Gdzie trzeba się zgłosić, aby rozbudować punkt?
 • Czy budowę PSZOK-u można podzielić na kilka etapów?
 • Czy są wymagania odnośnie tego, jak mają wyglądać pojemniki na terenie PSZOK?
 • Z jakiego tworzywa powinny być wykonane pojemniki w PSZOK-u?
 • Jakie kolory pojemników?
 • Czy pojemniki w PSZOK-u muszą być opisane?
 • Czy pojemniki w PSZOK-u mogą być metalowe?
 • Od czego zależy wielkość pojemników w PSZOK-u?
 • Czy istnieją odległości graniczne w PSZOK-u między pojemnikami a np.: płotem, jezdnią?
 • Skąd pozyskać kontenery do PSZOK-u?
 • Czy kontener w PSZOK-u może być kontenerem używanym?
 • Czy kontener w PSZOK-u może być kontenerem morskim?
 • Czy jest jakiś jeden element charakterystyczny dla wszystkich PSZOK-ów?
 • Czy PSZOK może być mobilny i stacjonarny?

6. Jaka powinna być lokalizacja dla punktu PSZOK?

 • Czy PSZOK trzeba wybudować, czy wystarczy tylko jego postawienie?
 • Czy PSZOK może znajdować się na terenie oczyszczalni ścieków?
 • Czy mieszkańcy mogą wnosić protest na usytuowanie PSZOK-u w okolicy ich domów?
 • W jakim miejscu powinien być zlokalizowany PSZOK?
 • Czy każdy mieszkaniec z terenu gminy może samodzielnie przywozić osobiście odpady do PSZOK?
 • Na ilu mieszkańców przypada jeden PSZOK?

7. Jakie odpady mogą trafiać do PSZOK-u? Jaki jest katalog odpadów?

 • Jakie rodzaje odpadów muszą obowiązkowo zbierać punkty PSZOK?
 • Jakie rodzaje odpadów nie są przyjmowane przez PSZOK?
 • Czy odpady można oddać za darmo? Czy są odpady, które podlegają odpłatności?
 • Czy do PSZOK-u można przywozić przeterminowane leki?
 • Czy do PSZOK-u można oddać azbest?
 • Czy do PSZOK-u można oddawać złom?
 • Pod jakim kodem są igły i strzykawki na PSZOK?
 • Do jakiego kodu zakwalifikować okna? Odpady wielkogabarytowe czy poremontowe?
 • Czy można składować odpady zielone?
 • Czy metal może być składowany?
 • Czy PSZOK może zbierać odpady papy?
 • Czy są jakieś ograniczenia odnośnie oddawanych odpadów, np. : ilościowe (opony)?

8. Czy muszą być jakieś szczególne obostrzenia, dotyczące gromadzenia i przechowywania odpadów?

 • Czy jest ważna segregacja odpadów?
 • Czy odpady mogą być zmieszane, czy sumiennie rozdzielone?
 • Jak trzeba magazynować odpady? Chodzi o czas magazynowania i sposób.
 • Która ustawa mówi o tym, jak powinno się magazynować odpady?
 • W jaki sposób zabezpieczać odpady?
 • Jak przechowywać odpady niebezpieczne?
 • Jak długo możemy przechowywać odpady niebezpieczne PSZOK-u?
 • Czy istnieje odpowiedzialność karna za umieszczenie odpadu niebezpiecznego w pojemniku PSZOK?
 • Czy odpady wielkogabarytowe muszą być pod zadaszeniem?

9. Jak powinny wyglądać wytyczne dla osób pracujących w PSZOK-u

 • Czy osoba, która pracuje na punkcie PSZOK ma bezpośredni dostęp do bazy o formularzach śmieciowych i odprowadzanych od nich należności?
 • Jak udostępnić pracownikowi obsługującemu PSZOK bazę z mieszkańcami odprowadzającymi opłaty śmieciowe?
 • Do kogo musi się zwrócić pracownik PSZOK-u, aby uzyskać informacje na temat tego, czy osoba zwożąca odpad odprowadza opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych?
 • Czy pracownik może w pierwszej kolejności zweryfikować fakt, czy osoba przywożąca odpad dokonuje opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 • Czy jeśli mieszkaniec nie odprowadza opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy, to czy może zawieźć odpady do PSZOK-u?
 • Czy skuteczne jest weryfikowanie mieszkańców po nr rejestracyjnym samochodu? Co z mieszkańcami, którzy wynajmują transport na rzecz przywiezienia odpadów a właściciela fizycznie nie ma w dniu przywiezienia tych odpadów na PSZOK?
 • Co w przypadku, gdy osoba przywożąca odpad na PSZOK nie uiściła opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a chce za wszelką cenę je zostawić?
 • Czy mieszkaniec zawożący odpad do PSZOK-u musi okazać dokument/potwierdzenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym?
 • Czy można nałożyć karę na osobę, która nie odprowadza opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a przywozi odpad do PSZOK-u?
 • Czy pracownik PSZOK-u może odmówić przyjęcia odpadów, gdy odpad zagraża zdrowiu lub życiu ludzi?
 • Czy pracownik z punktu ma obowiązek wystawienia dokumentu o odbiorze odpadów?
 • Czy jest obowiązek wypełnienia oświadczenia o pochodzeniu odpadów dostarczonych do punktu PSZOK?
 • Czy osoba będąca w PSZOK-u, nieposiadająca żadnych kwalifikacji, może pouczać o odpowiedzialności za odpady?
 • Jakie dane powinny znajdować się w oświadczeniu?
 • Czy można odmówić podpisania oświadczenia o odprowadzanych odpadach?
 • Co w przypadku podania fałszywych danych do oświadczenia?
 • Czy osoba, która nadzoruje PSZOK musi przejść szkolenie dot. obsługi PSZOK-u?
 • Czy pracownik PSZOK-u może wyjąć odpad z pojazdu, czy wskazuje miejsce, gdzie należy go donieść i w którym miejscu umieścić?
 • Ile osób powinno obsługiwać PSZOK, aby on sprawnie funkcjonował?
 • Jak powinny wyglądać wytyczne dla osób pracujących w PSZOK-u, w tym zasady BHP?

10. Bieżący nadzór nad PSZOK-iem

 • Jak kontrolować prace zlecone firmie zewnętrznej na obsługę PSZOK-ów, będących własnością gminy?
 • Jak wygląda kontrola z Urzędu Marszałkowskiego i Ochrony Środowiska?
 • Kto w większych gminach nadzoruje PSZOK?
 • Czy WIOŚ może uzyskać dostęp wizyjny do punktu PSZOK?
 • Czy gminy muszą spełniać wymagania, które są stawiane firmom zewnętrznym, np.: konieczność prowadzenia monitoringu
 • Czy firma zewnętrzna prowadząca PSZOK, może udostępniać nagrania z monitoringu?
 • Czy jest obowiązkiem posiadanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów? Czy jest to obowiązek konieczny?
 • Jak powinny wyglądać wymagania dla prowadzenia monitoringu – chodzi o urządzenia, służące do przechowywania i udostępniania obrazu zapisanego na nagraniu?
 • Czy WIOŚ może zalogować się do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów?

11. Jak się rozliczać z odpadów? Jak powinno wyglądać rozliczanie z gminą?

 • Czy na odpady niebezpieczne powinna być ustalana stawka indywidualna?
 • Kto ustala stawki wywozu odpadów w przypadku, gdy nadzór nad PSZOK-iem ma związek międzygminny?
 • Czy Rada Gminy może zdecydować o odpłatnym przyjmowaniu przez PSZOK-i odpadów z działalności rolniczej?
 • Czy PSZOK może wprowadzać jakieś ograniczenia i jakie to ograniczenia?
 • Kto ustala minimalne częstotliwości odbioru odpadów z punktu?
 • Jak wyglądają procedury umów z wykonawcami?
 • Jak wygląda realizacja warunków umowy podpisanej przez firmę zewnętrzną?
 • Jakie zaszły zmiany w przepisach określających sposób świadczenia usług przez PSZOK-i?

12. Gdzie są kierowane odpady z PSZOK-u?

 • Jaki podmiot zajmuje się danym odbiorem odpadów?
 • Jakie są wymagania odnoście podpisania umowy z kontrahentem odbioru odpadów?
 • Jak wygląda rozliczenie gminy z operatorem odbierającym odpad z PSZOK-u?
 • Czy każdy odpad ma inny podmiot odbioru? • Dokąd zawozi się odpady związane z elektroniką?
 • Dokąd są kierowane odpady zmieszane?
 • Czy odpady idą do odzysku?
 • Czy jest jakiś limit odbioru odpadów?

13. Jakie wprowadzić ograniczenia w nadzwyczajnych sytuacjach (epidemia, pandemia)?

 • Czy można zamknąć PSZOK na czas pandemii?
 • Czy można ograniczyć działanie funkcjonowania PSZOK?
 • Kto podejmuje takie decyzje?
 • Jak ująć takie problemy w regulaminie PSZOK?
 • Jak poinformować mieszkańców gminy? • Jakie stosować zasady bezpieczeństwa?
 • Jak weryfikować miejsce pochodzenia odpadów, zamieszkania, opłat?
 • Czy jest możliwość uniknięcia przyjmowania odpadów z kwarantanny?

14.Ewidencja uzyskanych odpadów – kto wprowadza dane do BDO? Jakie dane są potrzebne?

 • Czy gmina prowadząc PSZOK jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji przekazywanych odpadów?
 • Jaki podmiot jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów?
 • W jaki sposób prowadzić ewidencję?
 • Czy można prowadzić elektroniczną ewidencję?
 • Co powinno się znajdować w ewidencji odpadów?
 • Jak wygląda wzór kart ewidencyjnych?
 • Jak wygląda prowadzenie ewidencji w punkcie PSZOK?
 • Gdzie ewidencjonuje się odpady zgromadzone w PSZOK?
 • Jak wprowadzać dane na koniec dnia do bazy BDO ze zgromadzonych odpadów w ciągu dnia?
 • Czy masa odpadów dostarczona od mieszkańca ma być każdorazowo umieszczona w BDO, czy zbiorczo na koniec dnia, dla każdego rodzaju odpadu?
 • Czy codziennie trzeba wprowadzać wagę odpadów do bazy BDO jako kartę ewidencyjną?
 • Czy jest kara za brak prowadzenia ewidencji odpadów?
 • Czy brak wpisu do BDO oznacza administracyjną karę pieniężną?
 • Jakie czynności, w jakiej kolejności musi wykonać podmiot, aby dokonać zgłoszenia PSZOK-u i prowadzić ewidencję w BDO?
 • Czy zużyty sprzęt może tez być przekazany na KPOK?
 • Czy stosunek odpadów przyjętych do przekazanych powinien wynosić 1:1?
 • Co w przypadku, kiedy nie została wprowadzona ilość odpadów przyjętych np. ze stycznia? Czy konsekwencją takiego działania jest otworzenie każdej przekazanej KPOK i wpisanie jej z ręki z odpowiednią datą jako przyjęte?
 • Jeżeli PSZOK jest prowadzony przez gminę, to również musi być wpisany do BDO jako osobny podmiot?

15. Czy każdy podmiot prowadzący PSZOK powinien składać roczne sprawozdanie?

 • Jakie dane są potrzebne do wykonania sprawozdania?
 • Czy każdy podmiot prowadzący punkt PSZOK ma obowiązek przekazania sprawozdania do gminy?
 • Czy ZGK jest zobowiązane do przekazania gminie sprawozdania?
 • Czy firma zewnętrzna odpowiadająca za PSZOK może również prowadzić sprawozdawczość?
 • Gdzie składa się sprawozdanie prowadzone przez firmę zewnętrzną?
 • Czy sprawozdanie wykonuje pracownik gospodarczy do administratora PSZOK-u?
 • Kto ma obowiązek wykonania zbiorowego sprawozdania do Ministerstwa Klimatu?
 • Rozliczenia z dokumentacji, jakie terminy ( miesiąc, kwartał )?
 • Czy są kary za nieoddanie sprawozdania w terminie?
 • Czy jeśli jednostka się spóźni, to gmina może nałożyć karę za każdy dzień zwłoki za nieoddanie sprawozdania?
 • Czy pracownik z własnych pieniędzy ponosi karę za zwłokę?
 • Jak powinna wyglądać weryfikacja sprawozdań? • Kto powinien prowadzić weryfikację sprawozdań?
 • Czy do WIOŚ trzeba wysyłać jakieś raporty?
 • Na jakiej podstawie możemy żądać sprawozdania od podmiotu zbierającego (np. metal z PSZOK oddany do skupu złomu do sąsiedniej gminy)?
 • Czy papier i tektura zebrana na PSZOK może być oddana do punktu skupu makulatury, który prowadzi swoją działalność na terenie innej gminy? Która z gmin wówczas ujmuje masę odebranych odpadów w sprawozdaniu?

Prowadzący

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się między innymi:

I. Moduł obejmujący zakres wymagań, warunków jakie musi spełniać PSZOK

Karol Kaliński – pracownik Instalacji Komunalnej, od 2010 roku na stanowisku kierownika Stacji Przeładunkowej Odpadów, na której funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, prowadzony wspólnie dla kilku gmin. Pomysłodawca i realizator utworzenia na terenie Zakładu salki edukacyjnej, dedykowanej gospodarce odpadami, na którą pozyskano dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi. Prowadził warsztaty edukacyjne z gospodarki odpadami dla ponad 8 tys. dzieci, młodzieży, studentów oraz samorządowców z terenu gmin należących do ZKG, oraz wykłady z gospodarki odpadami i prawa ochrony środowiska dla studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Brał czynny udział w konsultacjach związanych z planowaniem, budową i eksploatacją Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie kilkunastu gmin. Autor koncepcji rozbudowy i modernizacji PSZOK.


II. Moduł obejmujący zakres BDO oraz sprawozdania

Tomasz Kaczmarek- praktyk - specjalista ds. ochrony środowiska, od ponad 14 lat w branży gospodarki odpadami - obecnie na stanowisku zastępcy kierownika Działu Logistyki i Ochrony Środowiska w Instalacji Komunalnej. Posiada świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Audytor TUV Nord Polska w zakresie systemów zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001:2015 oraz EMAS. Współautor poradnika wydawnictwa C.H. BECK pt. "Sprawozdania o odpadach komunalnych. Analiza nowych wzorów obliczeniowych w kontekście zmian prawnych".

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia