Szkolenie: PSZOK - jak zarządzać oraz jak zorganizować?

Jak skutecznie zarządzać PSZOK-iem oraz jak zorganizować taki punkt?

od 379.00 zł

Warsztaty PCC POLAND skierowane do osób zajmujących się nadzorem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, osób odpowiedzialnych za przygotowanie rocznego sprawozdania z odbioru odpadów oraz osób prowadzących wpis do rejestru BDO

Uwaga! Trwają nabory na dofinansowania dla PSZOK-ów przez NFOŚiGW
Uwaga! Jest nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Podczas warsztatów omówimy, jak prawidłowo zarządzać PSZOK-iem oraz jakie działania wdrożyć, aby punkt funkcjonował zgodnie z rozporządzeniami. Jak przyjmować odpady oraz jak je utylizować. Przedstawimy narzędzia prawne do weryfikacji informacji przekazywanych przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów; wyjaśnimy podstawy prawne oraz podpowiemy, skąd pozyskać środki finansowe na utworzenie punktu

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • W jaki sposób zabezpieczać odpady niebezpieczne i wielogabarytowe, czy takie odpady wymagają specjalnego magazynowania?
 • Pod jakimi kodami odpadów należy klasyfikować poszczególne frakcje odpadów, powstające w związku z eksploatacją Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych? Igły i strzykawki pod jakim kodem na PSZOK?
 • Czy podmiot prowadzący PSZOK może przyjmować tylko te rodzaje odpadów, które zostaną wskazane w uchwale rady gminy?
 • Czy podmiot prowadzący PSZOK musi mieć wpis w GIOŚ, aby zbierał odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego?
 • Czy PSZOK powinien być utwardzony, wyposażony w instalacje do odprowadzania odcieków z odpadów gromadzonych w pojemnikach i kontenerach, magazyn albo wiaty, w tym zadaszone, a także pomieszczenie socjalne i oświetlenie?
 • Jeżeli gmina nie posiada dotychczas wpisu do rejestru BDO z innego tytułu, np. w zakresie wytwarzania odpadów, to co powinna zrobić?
 • Co w przypadku wspólnego prowadzenia PSZOK przez więcej niż jedną gminę, czy wniosek składa gmina, na terenie której zlokalizowany jest PSZOK?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór etykiety zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów;
 • Tablice małe kody;
 • PSZOK oświadczenie działalność gospodarcza i rolnictwo;
 • PSZOK regulamin punktu drogiego życia;
 • Katalog odpadów;
 • PSZOK regulamin rozbudowany;
 • Raport IOŚ 2018;
 • Rekomendacje PSZOK;
 • Tablice duże opisy;
 • Tablice małe opisy;
 • Koncepcja na rozbudowę PSZOK.Szczegółowy program szkolenia:

Wymagania jakie musi spełniać PSZOK

 • Czy osoba, która pracuje na punkcie PSZOK ma bezpośredni dostęp do bazy o formularzach śmieciowych i odprowadzanych od nich należności?
 • Jak udostępnić pracownikowi obsługującemu PSZOK bazę z mieszkańcami odprowadzającymi opłaty śmieciowe?
 • Do kogo musi się zwrócić pracownik PSZOK-u, aby uzyskać informacje na temat tego, czy osoba zwożąca odpad odprowadza opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych?
 • Czy pracownik może w pierwszej kolejności zweryfikować fakt, czy osoba przywożąca odpad dokonuje opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 • Czy jeśli mieszkaniec nie odprowadza opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy, to czy może zawieźć odpady do PSZOK-u?
 • Czy skuteczne jest weryfikowanie mieszkańców po nr rejestracyjnym samochodu? Co z mieszkańcami, którzy wynajmują transport na rzecz przywiezienia odpadów a właściciela fizycznie nie ma w dniu przywiezienia tych odpadów na PSZOK
 • Co w przypadku, gdy osoba przywożąca odpad na PSZOK nie uiściła opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a chce za wszelką cenę je zostawić?
 • Czy mieszkaniec zawożący odpad do PSZOK-u musi okazać dokument/potwierdzenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym i?
 • Czy można nałożyć karę na osobę, która nie odprowadza opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a przywozi odpad do PSZOK-u?
 • Czy pracownik PSZOK-u może odmówić przyjęcia odpadów, gdy odpad zagraża zdrowiu lub życiu ludzi?
 • Czy pracownik z punktu ma obowiązek wystawienia dokumentu o odbiorze odpadów?
 • Czy jest obowiązek wypełnienia oświadczenia o pochodzeniu odpadów dostarczonych do punktu PSZOK?
 • Czy osoba będąca w PSZOK-u, nieposiadająca żadnych kwalifikacji może pouczać o odpowiedzialności za odpady?
 • Jakie dane powinny znajdować się w oświadczeniu?
 • Czy można odmówić podpisania oświadczenia o odprowadzanych odpadach?
 • Co w przypadku podania fałszywych danych do oświadczenia?
 • Czy osoba, która nadzoruje PSZOK musi przejść szkolenie dot. obsługi PSZOK-u?
 • Czy jest obowiązkiem posiadanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów ? Czy jest to obowiązek konieczny?
 • Jak powinny wyglądać wymagania dla prowadzenia monitoringu – chodzi o urządzenia, służące do przechowywania i udostępniania obrazu zapisanego na nagraniu?
 • Czy WIOŚ może zalogować się do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów?
 • Czy jest jakiś jeden element charakterystyczny dla wszystkich PSZOK-ów?
 • Jakie kolory pojemników?
 • Czy pojemniki w PSZOK-u muszą być opisane?
 • Jakie odpady mogą trafiać do PSZOK-u?
 • Jakie rodzaje odpadów mają obowiązkowo zbierać punkty PSZOK?
 • Jakie rodzaje odpadów nie są przyjmowane przez PSZOK?
 • Czy odpady można oddać za darmo?
 • Czy są odpady, które podlegają odpłatności?
 • Czy do PSZOK-u można przywozić przeterminowane leki?
 • Czy do PSZOK-u można oddać azbest?
 • Czy do PSZOK-u można oddawać złom?
 • Igły i strzykawki pod jakim kodem na PSZOK?
 • Czy muszą być jakieś szczególne obostrzenia, dotyczące gromadzenia i przechowywania odpadów?
 • Do jakiego kodu zakwalifikować okna? Odpady wielkogabarytowe czy poremontowe?
 • Skąd można pobrać katalog odpadów?
 • Czy jest ważna segregacja odpadów, dany odpad do właściwego pojemnika?
 • Czy odpady mogą być zmieszane, czy sumiennie rozdzielone?
 • Jak trzeba magazynować odpady? Chodzi o czas magazynowania i sposób.
 • Która ustawa mówi o tym, jak powinno się magazynować odpady?
 • W jaki sposób zabezpieczać odpady?
 • Jak przechowywać odpady niebezpieczne?
 • Jak długo możemy przechowywać odpady niebezpieczne PSZOK-u?
 • Czy istnieje odpowiedzialność karna za umieszczenie odpadu niebezpiecznego w pojemniku PSZOK?
 • Czy można składować odpady zielone?
 • Czy metal może być składowany?
 • Czy odpady wielkogabarytowe musza być pod zadaszeniem?
 • Czy PSZOK może zbierać odpady papy?
 • Czy są jakieś ograniczenia odnośnie oddawanych odpadów, np. : ilościowe (opony)?
 • Czy istnieją odległości graniczne w PSZOK-u między pojemnikami a np.: płotem, jezdnią itd.?
 • Czy PSZOK musi być ogrodzony i czym?
 • Czy za punkt selektywnej zbiórki odpadów można uznać teren, który zostanie ogrodzony i utwardzony?
 • Czy teren, na którym będzie się znajdował PSZOK wymaga wygłuszenia?
 • Czy na terenie powinna się znajdować jakaś wiata?
 • Czy na terenie PSZOK musi znajdować się waga?
 • Czy na obszarze którym znajduje się punkt PSZOK musi znajdować się studzienka?
 • Czy na terenie punktu PSZOK powinno się znajdować pomieszczenie magazynowe?
 • Czy są wymagania odnośnie tego, jak ma wyglądać PSZOK? Chodzi o sam pojemnik
 • Z jakiego tworzywa powinny być wykonane pojemniki w PSZOK-u?
 • Czy pojemniki w PSZOK-u mogą być metalowe?
 • Od czego zależy wielkość pojemników w PSZOK-u?
 • Skąd pozyskać kontenery do PSZOK-u?
 • Czy kontener w PSZOK-u może być kontenerem używanym?
 • Czy kontener w PSZOK-u może być kontenerem morskim?
 • Czy PSZOK może być mobilny i stacjonarny?
 • Jak wygląda to ze strony technicznej – czy pracownik PSZOK-u może wyjąć odpad z pojazdu, czy wskazuje miejsce, gdzie należy go donieść i w którym miejscu oznakowanym umieścić?
 • Ile osób powinno obsługiwać PSZOK, aby on sprawnie funkcjonował?


Jakie warunki musi spełniać miejsce na którym planujemy wybudować PSZOK – przydatne wzory dokumentów oraz ustawy i przepisy

 • Jak powinna wyglądać bieżący nadzór nad PSZOK-iem?
 • Czy pracownik urzędu może prowadzić PSZOK?
 • Jak kontrolować prace zlecone firmie zewnętrznej na obsługę PSZOK-ów, będących własnością gminy?
 • Jak wygląda kontrola z Urzędu Marszałkowskiego i Ochrony Środowiska?
 • Kto w większych gminach nadzoruje PSZOK – przykłady
 • Czy gminy muszą spełniać wymagania, które są stawiane firmom zewnętrznym, np.: konieczność prowadzenia monitoringu?
 • Czy WIOŚ może uzyskać dostęp wizyjny do punktu PSZOK?
 • Czy firma zewnętrzna prowadząca PSZOK, może udostępniać nagrania z monitoringu?
 • Jak powinno wyglądać rozliczanie z gminą?
 • Jak się rozliczać z odpadów?
 • Czy na odpady niebezpieczne powinna być ustalana stawka indywidualna?
 • Czy Rada Gminy może zdecydować o odpłatnym przyjmowaniu przez PSZOK-i odpadów z działalności rolniczej?
 • Czy PSZOK może wprowadzać jakieś ograniczenia i jakie to ograniczenia?
 • Jakie zaszły zmiany w przepisach określających sposób świadczenia usług przez PSZOK-i?
 • Kto ustala stawki wywozu odpadów w przypadku, gdy nadzór nad PSZOK-iem ma związek międzygminny?
 • Kto ustala minimalne częstotliwości odbioru odpadów z punktu?
 • Jak wyglądają procedury umów z wykonawcami?
 • Jak wygląda realizacja warunków umowy podpisanej przez firmę zewnętrzną?
 • Jak w gminie zorganizować taki punkt?
 • Co jeśli PSZOK stworzy Spółka Komunalna -która ma 100% udziału gminnego? Czy tez jest zwolniona z uzyskania zezwoleń?
 • Czy gmina może wspólnie z inną gminą utworzyć punkt?
 • Komu można powierzyć prowadzenie PSZOK-u?
 • Czy podmiot zewnętrzy może prowadzić PSZOK i jakie warunku musi on spełniać?
 • Jakie procedury trzeba przejść, aby powstał PSZOK?
 • Jak powinien wyglądać regulamin i plan tworzenia PSZOK-u?
 • Czy regulamin musi być umieszczony przy bramie wjazdowej na PSZOK czy można go umieścić tylko na stronie internetowe gminy?
 • Skąd pozyskać decyzję zezwalająca na ustawienie punktu PSZOK?
 • Jak stworzyć projekt na PSZOK?
 • Jakie są wymagania prawne, aby utworzyć punkt PSZOK?
 • Jakie są wymagania ustawowe na prowadzenie punktu PSZOK?
 • Jakie są wymagane pozwolenia na utworzenie punktu?
 • Ile czasu potrzeba na utworzenia PSZOK-u?
 • Ile czasu potrzeba, aby od zaplanowania PSZOK-u wdrożyć go w życie?
 • Czy budowę PSZOK-u można podzielić na kilka etapów?
 • Czy do stworzenia punktu PSZOK jest potrzebny operat?
 • Czy jest potrzebny operat przeciwpożarowy?
 • Czy musi być decyzja o warunkach zabudowy pod PSZOK?
 • Jak powinien wyglądać plan zagospodarowania przestrzennego pod PSZOK?
 • Jakie formalne wymogi, zgodne z planami zagospodarowania, należy spełnić?
 • Jak powinna wyglądać umowa na prowadzenie PSZOK-u?
 • Czy można rozbudować punkt PSZOK ? Gdzie trzeba się zgłosić, aby rozbudować punkt?
 • Spełnienie obowiązków i dostosowania zakładu do wymogów ppoż.
 • Jak powinny wyglądać wytyczne dla osób pracujących w PSZOK-u, w tym zasady BHP?
 • Jak zdobyć nieruchomość pod PSZOK?
 • Czy gminy są zobowiązane do uzyskiwania zezwoleń na gromadzenie odpadów?
 • Kto wydaje decyzję na zbieranie odpadów?
 • Czy trzeba uzyskać jakieś pozwolenia od Państwowego Inspektoratu Sanitarnego?
 • Czy z WIOŚ są potrzebne jakieś decyzje na utworzenie punktu PSZOK i jakie są to decyzje?
 • Czy teren, na którym będzie się znajdował PSZOK wymaga pozwoleń wodnokanalizacyjnych?
 • Czy WIOŚ może wydać zarządzenie ze wskazaniem terminu na utworzenie punktu PSZOK?
 • Kto ma prawo do wezwania na utworzenie punktu PSZOK?
 • Dokąd zgłasza się sprawę o braku realizacji utworzenia punktu PSZOK?
 • Wzory przydatnych dokumentów
 • Czy obszar wokół placu, na którym znajduje się PSZOK może być przeznaczony na teren zielony?
 • Czy projekt Natura 2000 ma wpływ na utworzenie punktu PSZOK?
 • Czy PSZOK może powstać na obszarze objętym projektem Natura 2000?
 • Czy obszar pod punkt PSZOK musi mieć jakąś określoną wielkość?
 • Jakie podłoże powinno być w obszarze PSZOK-u?
 • Z jakich pieniędzy jest finansowane utworzenie punktu PSZOK?
 • Czy gmina może za własne pieniądze wybudować PSZOK?
 • Czy z zamówień publicznych można finansować prowadzenie i utworzenie PSZOK?
 • Czy mieszkańcy gminy są głównych źródłem utrzymania punktu PSZOK?
 • Czy można starać się o dofinansowania na PSZOK?
 • Kto przyznaje dofinansowanie na PSZOK?
 • Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o pobranie funduszy na utworzenie PSZOK z Funduszy Unijnych?
 • Jakie są całkowite koszty działania punków PSZOK?
 • Czy punkt PSZOK powinien być ujęty w planie inwestycyjnym?
 • Czy PSZOK można postawić bez żadnych zezwoleń?
 • Czy PSZOK trzeba wybudować, czy wystarczy tylko jego postawienie?
 • Czy prywatny przedsiębiorca może utworzyć punkt PSZOK?
 • Czy prowadzenie punktu PSZOK można zlecić związkowi międzygminnemu?
 • Czy prowadzenie punktu PSZOK może być zlecone podmiotowi zewnętrznemu?
 • Ile gmin w swoim posiadaniu może mieć związek międzygminny, aby obsługiwać punkt PSZOK?
 • Czy za PSZOK może odpowiadać jakaś spółka gminna?
 • Spóła 100% udziałów gminy, czy spółka musi mieć zezwolenie?
 • Czy trzeba wśród zamieszkałych os. na terenie gminy stworzyć petycję o zgodę na utworzeniu punktu PSZOK?
 • Kto sporządza regulamin PSZOK?
 • Kto uchwala sposób świadczenia usług przez PSZOK?
 • Czy gmina może samodzielnie wyznaczyć, w jakich godzinach i terminach jest czynny punkt PSZOK?
 • Jaka powinna być lokalizacja dla punktu PSZOK?
 • Czy PSZOK może znajdować się na terenie oczyszczalni ścieków?
 • Czy PSZOK może być czynny jeden dzień w tygodniu?
 • Kto wydaje zezwolenie na prowadzenie punktu PSZOK?
 • Czy można czuć się bezkarnie w przypadku braku punktu PSZOK na terenie gminy?
 • Jaka jest kara za nieutworzenie punktu PSZOK?
 • Dokąd zgłasza się sprawę o braku realizacji utworzenia punktu PSZOK?
 • Kto ma prawo do wezwania na utworzenie punktu PSZOK?
 • Czy mieszkańcy mogą mieć jakieś „ale” na usytuowanie PSZOK-u w okolicy ich domów?
 • W jakim miejscu powinien być zlokalizowany PSZOK?
 • Czy każdy mieszkaniec z terenu gminy może samodzielnie przywozić osobiście odpady do PSZOK?
 • Na ilu mieszkańców przypada jeden PSZOK?
 • Gdzie są kierowane odpady z PSZOK-u?
 • Jaki podmiot zajmuje się danym odbiorem odpadów?
 • Jakie są wymagania odnoście podpisania umowy z kontrahentem odbioru odpadów?
 • Jak wygląda rozliczenie gminy z operatorem odbierającym odpad z PSZOK-u?
 • Czy każdy odpad ma inny podmiot odbioru?
 • Dokąd zawozi się odpady związane z elektroniką?
 • Dokąd są kierowane odpady zmieszane?
 • Czy odpady idą do odzysku?
 • Czy jest jakiś limit odbioru odpadów?


Jakie wprowadzić ograniczenia w nadzwyczajnych sytuacjach (epidemia, pandemia)

 • Czy można zamknąć PSZOK na czas pandemii?
 • Czy można ograniczyć działanie funkcjonowania PSZOK?
 • Kto podejmuje takie decyzje?
 • Jak ująć takie problemy w regulaminie PSZOK?
 • Jak poinformować mieszkańców gminy?
 • Jakie stosować zasady bezpieczeństwa?
 • Jak weryfikować miejsce pochodzenia odpadów, zamieszkania, opłat?
 • Czy jest możliwość uniknięcia przyjmowania odpadów z kwarantanny?


Do kiedy PSZOK ma czas na wpisanie się do BDO? Niezbędne dane do tego potrzebne

 • Ewidencja uzyskanych odpadów – kto wprowadza dane do BDO?
 • Czy gmina prowadząc PSZOK jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji przekazywanych odpadów?
 • Jaki podmiot jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów?
 • Jak wprowadzać dane na koniec dnia do bazy BDO ze zgromadzonych odpadów w ciągu dnia?
 • Czy masa odpadów dostarczona od mieszkańca ma być każdorazowo umieszczona w BDO, czy zbiorczo na koniec dnia, dla każdego rodzaju odpadu?
 • Czy codziennie trzeba wprowadzać wagę odpadów do bazy BDO jako kartę ewidencyjną?
 • W jaki sposób prowadzić ewidencję?
 • Czy można prowadzić elektroniczną ewidencję?
 • Co powinno się znajdować w ewidencji odpadów?
 • Jak wygląda wzór kart ewidencyjnych?
 • Jak wygląda prowadzenie ewidencji w punkcie PSZOK?
 • Gdzie ewidencjonuje się odpady zgromadzone w PSZOK?
 • Czy jest kara za brak prowadzenia ewidencji odpadów?
 • Czy brak wpisu do BDO = administracyjna kara pieniężna?
 • Jakie czynności, w jakiej kolejności musi wykonać podmiot, aby dokonać zgłoszenia PSZOK-u i prowadzić ewidencję w BDO?
 • Czy zużyty sprzęt może tez być przekazany na KPOK?
 • Czy stosunek odpadów przyjętych do przekazanych powinien wynosić 1:1
 • Co w przypadku kiedy nie została wprowadzona ilość odpadów przyjętych np. ze stycznia? A były zaciągane tylko KPOK jako przekazane. Czy konsekwencją takiego działania jest otworzenie każdej przekazanej KPOK i wpisanie jej z ręki z odpowiednią datą jako przyjęte? (system na ten moment umożliwia wpisanie ilości odpadów przyjętych od podmiotów zwolnionych z ewidencji z datą wsteczną np. ze stycznia)
 • Jeżeli PSZOK jest prowadzony przez Gminę, to również musi być wpisany do BDO? Jako osobny podmiot? Czy gmina robiąc sprawozdanie wójta wpisuje to co zebrała-oddała w lub z PSZOK-u dalej?Sporządzanie sprawozdania – czym jest i kto musi je sporządzać?

 • Jakie dane są potrzebne do wykonania sprawozdania?
 • Czy każdy podmiot prowadzący PSZOK powinien składać roczne sprawozdanie?
 • Czy każdy podmiot prowadzący punkt PSZOK ma obowiązek przekazania sprawozdania do gminy?
 • Czy ZGK jest zobowiązane do przekazania gminie sprawozdania?
 • Czy firma zewnętrzna odpowiadająca za PSZOK może również prowadzić sprawozdawczość?
 • Gdzie składa się sprawozdanie prowadzone przez firmę zewnętrzną?
 • Czy sprawozdanie wykonuje pracownik gospodarczy do administratora PSZOK-u?
 • Kto ma obowiązek wykonania zbiorowego sprawozdania do Ministerstwa Klimatu?
 • Rozliczenia z dokumentacji, jakie terminy ( miesiąc, kwartał )?
 • Czy są kary za nieoddanie sprawozdania w terminie i jakie to kary?
 • Czy jeśli jednostka się spóźni, to gmina może nałożyć karę w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki za nieoddanie sprawozdania? Z czego wynika ta stawka?
 • Czy pracownik z własnych pieniędzy ponosi karę za zwłokę?
 • Jak powinna wyglądać weryfikacja sprawozdań?
 • Kto powinien prowadzić weryfikację sprawozdań?
 • Czy do WIOŚ trzeba wysyłać jakieś raporty?
 • Na jakiej podstawie możemy żądać sprawozdania od podmiotu zbierającego (np. metal z PSZOK oddany do skupu złomu do sąsiedniej gminy). Skup złomu złoży tylko sprawozdanie do Wójta gminy gdzie prowadzi działalność! Gmina która przekazała złom straci odpady które wpływają na osiągnięcie poziomów recyklingu.
 • Czy papier i tektura zebrana na PSZOK może być oddana do punktu skupu makulatury który prowadzi swoją działalność na terenie innej gminy. Która z gmin wówczas ujmuje masę odebranych odpadów w sprawozdaniu? Jeżeli zgodnie z ustawą podmiot prowadzący działalność w zakresie zbierania surowców wtórnych przekazuje sprawozdanie do Wójta, Burmistrza na terenie którego prowadzona jest działalność a nie do Wójta z terenu którego odebrał odpady .


Prowadzący

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się między innymi:

I. Moduł obejmujący zakres wymagań, warunków jakie musi spełniać PSZOK

Karol Kaliński – pracownik Instalacji Komunalnej, od 2010 roku na stanowisku kierownika Stacji Przeładunkowej Odpadów, na której funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, prowadzony wspólnie dla kilku gmin. Pomysłodawca i realizator utworzenia na terenie Zakładu salki edukacyjnej, dedykowanej gospodarce odpadami, na którą pozyskano dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi. Prowadził warsztaty edukacyjne z gospodarki odpadami dla ponad 8 tys. dzieci, młodzieży, studentów oraz samorządowców z terenu gmin należących do ZKG, oraz wykłady z gospodarki odpadami i prawa ochrony środowiska dla studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Brał czynny udział w konsultacjach związanych z planowaniem, budową i eksploatacją Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie kilkunastu gmin. Autor koncepcji rozbudowy i modernizacji PSZOK.


II. Moduł obejmujący zakres BDO oraz sprawozdania

Tomasz Kaczmarek - praktyk - specjalista ds. ochrony środowiska, od ponad 14 lat w branży gospodarki odpadami - obecnie na stanowisku zastępcy kierownika Działu Logistyki i Ochrony Środowiska w Instalacji Komunalnej. Posiada świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Audytor TUV Nord Polska w zakresie systemów zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001:2015 oraz EMAS. Współautor poradnika wydawnictwa C.H. BECK pt. "Sprawozdania o odpadach komunalnych. Analiza nowych wzorów obliczeniowych w kontekście zmian prawnych".

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
02 czerwca 2021
od 379.00
13 lipca 2021
od 379.00
25 sierpnia 2021
od 379.00
04 października 2021
od 379.00
18 listopada 2021
od 379.00
27 grudnia 2021

Podobne szkolenia