Wideoszkolenie: Przetarg na odbiór odpadów

Jak poprawnie zorganizować przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów – oddzielny czy łączny? Jak dobrze przygotować specyfikację w świetle zmian ustawy. SIWZ


Warsztaty skierowane do osób zajmujących się przetargiem na odbiór odpadów, gospodarką odpadami


Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów w świetle nowej ustawy- praktyczne rozwiązania. Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, umowy o wykonawstwo
Na warsztatach omówimy m.in.: jak poprawnie zorganizować przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów? Jak dobrze przygotować specyfikację, opis przedmiotu zamówienia, kalkulację? Jakie warunki ma spełniać firma ubiegająca się o odbiór odpadów? A także jak powinna być skonstruowana umowa, aby była korzystnym zabezpieczeniem dla gminy.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Przetarg na odbiór i zagospodarowanie, bądź przetarg oddzielny i na odbiór, i na zagospodarowanie – jakie są za i przeciw tego, że odpady odbiera jedna firma, a zagospodarowaniem zajmuje się druga firma?
 • Jak robić kalkulację do przetargu? Sposób liczenia, przeliczania, co brać pod uwagę przy kalkulacji?
 • Jak poprawnie wyznaczać i prognozować ilości odbieranych odpadów?
 • Jak prowadzić ewidencję pokazującą tonaż każdego rodzaju odpadów?
 • Jakie wymogi powinny być wpisane, żeby były zabezpieczeniem należytego wykonania umowy dla gminy?
 • Przetarg na pojemniki – kalkulacja kosztów pojemników, ilość, odpowiednia kolorystyka na odpowiednie frakcje
 • Czy podpisywać umowy cywilnoprawne z mieszkańcami nt. własności pojemników?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Zapraszamy Państwa do udziału w praktycznym wideoszkoleniu, podczas którego podpowiemy jak dobrze przygotować specyfikację zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów SIWZ. Dowiedzą się Państwo jak poprawnie wyznaczać i prognozować ilości odbieranych odpadów, jakie powinny być kryteria oceny ofert, jak dobrać kryterium pozacenowe, by zwiększyć jakość usług oraz jak robić kalkulację do przetargu. Omówimy warunki jakie musi spełniać firma ubiegająca się o odbiór odpadów, a także jakie wymogi powinny być wpisane, żeby były zabezpieczeniem należytego wykonania umowy dla gminy.

Szczegółowy program szkolenia:

Jak poprawnie zorganizować przetarg – oddzielny czy łączny? Przetarg na odbiór i zagospodarowanie, bądź przetarg oddzielny i na odbiór, i na zagospodarowanie – jakie są za i przeciw tego, że odpady odbiera jedna firma, a zagospodarowaniem zajmuje się druga firma?

 • Jakie są atuty wybierania oferty na odbiór – odbiór od tony, od kilometra?
 • Na ile lat przetarg? Za i przeciw.
 • Czy robić jednoroczny przetarg –jaki przetarg optymalnie na ile lat – plusy i minusy, jakich argumentów użyć, aby przekonać radnych i wójta, prezydenta, burmistrza?
 • Jak ma wyglądać podzielenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie w praktyce?
 • Przetarg na 2,3, 4 lata? Aneksowanie umów, gdy RIPOK-i podnoszą ceny. Na co zwrócić szczególną uwagę w momencie, kiedy przetarg rozpisujemy np. na 3 lata i musimy przewidzieć wzrosty cen na składowiskach – co wziąć pod uwagę?
 • Jak namówić firmę, aby podpisała umowę na dwa lata lub dłużej?
 • Jakie plusy, jakie minusy daje obowiązek rozliczania od tony, jak będą wyglądały zmiany w rozliczeniach?
 • Jakie są warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, sytuacja ekonomiczna i finansowa)?
 • Podział gminy na sektory w celu organizacji przetargu.
 • Czy jest możliwości bezprzetargowego powierzania usług odbioru odpadów gminnej jednostce organizacyjnej?
 • Jak powinien odbywać się przetarg od strony formalnej? Co konkretnie wpisywać do przetargu?
 • Jakie załączniki do przetargu?
 • Czy przetarg robić na nowych, czy na starych zasadach?
 • Na co zwrócić uwagę przy przeprowadzaniu postępowania i w momencie ogłaszania przetargu? Jak przygotować się do napisania go?
 • Przetarg z podejściem do odpadów komunalnych w kontekście unijnym
 • Przetarg unijny – jak podwykonawca musi to wypełnić?
 • Jakie są progi unijne (prawo zamówień publicznych). Od jakiego progu jest to przetarg unijny?
 • Zagospodarowanie odpadów- sposoby zlecania usług.

Przygotowywanie specyfikacji zamówienia publicznego - praktyczne przedstawienie procesu od sformułowania założeń do zawarcia umowy z daną firmą. Na co zwrócić szczególną uwagę pisząc specyfikację warunków zamówienia?

 • Jakie są zmiany dotyczące istotnych warunków zamówienia ?
 • Jak efektywnie opracować specyfikację zamówienia publicznego SIWZ; jakie ważne elementy należy uwzględnić w specyfikacji, by wpłynąć na jakość usług wykonawcy?
 • Prawidłowe przygotowanie danych do SIWZ
 • Wadliwe zapisy specyfikacji i niedozwolone postanowienia umowne. Orzecznictwo.
 • Jakie są zasady specyfikacji na temat osiągania poziomów recyklingu?
 • Jak poprawnie napisać specyfikację, żeby ona była zgodna z tym, co wynika z rozporządzeń?
 • Jakie są załączniki do SIWZ? Jakie formularze załączyć do specyfikacji, jakie załączniki, umowa do przetargu jako załącznik?
 • JETZ oświadczenia w specyfikacji
 • Sposób kontroli wykonywania zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia – co jest najważniejsze? Na co zwrócić uwagę układając poszczególne zapisy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia ? Przetarg od strony merytorycznej.

 • Jak poprawnie oszacować wartość zamówienia? Jak ustalać wartości zamówienia?
 • Opis przedmiotu zamówienia – jak poprawnie określać ilości odpadów na podstawie danych z ubiegłych lat, jak określać wymagania dotyczące sprzętu, jakim powinien dysponować wykonawca uczestniczący w postępowaniu , w jaki sposób opisać te wymagania?
 • Przedmiot zamówienia, jakie wymogi formalne muszą być spełnione?
 • Jak zrobić opis przedmiotu zamówienia, jak to później oceniać itp. Itd., jakie brać kryteria? Opis przedmiotu zamówienia od strony merytorycznej
 • Jakie są szczegółowe parametry zamówienia?

Jak robić kalkulację do przetargu? Sposób liczenia, przeliczania, co brać pod uwagę przy kalkulacji?

 • Czy jest sposób, by obniżyć koszty zagospodarowania odpadów biodegradowalnych?
 • Zróżnicowanie opłat w zależności od zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej: jaka częstotliwość odbierania bioodpadów musi być w zabudowie wielorodzinnej i czy w takim przypadku rada gminy będzie mogła zróżnicować stawki, które będą musiały być wyższe dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej? Jak to rozstrzygnąć, gdy pojawią się protesty ludności z zabudowy wielorodzinnej?
 • Jakie będzie przełożenie na stawkę w związku ze zmianami?
 • Jak przeliczają inne gminy?

Jak poprawnie wyznaczać i prognozować ilości odbieranych odpadów?

 • Jak ustalić koszty?
 • Jak poprawnie wykonać szacowanie?
 • Jak kalkulować wysokość opłaty dla mieszkańców – na co zwrócić uwagę?
 • Jak zrobić kalkulacje?
 • Jak i kiedy dokonywać zmiany stawki?
 • Jakie powinny być częstotliwości odbioru odpadów?
 • Jakie powinny być rozliczenia?
 • Jak prowadzić ewidencję pokazującą tonaż każdego rodzaju odpadów?

Jak mądrze dobrać kryterium pozacenowe, by zwiększyć jakość usług? Jakie powinny być kryteria oceny ofert?

 • Jaką wagę zastosować, skoro cena nie może być 100%?
 • Jakie są warunki udziału w postępowaniu, jeśli chodzi o przetargi związane z odpadami – jakie dodatkowe kryteria oceny ofert poza ceną są istotne z punktu widzenia zamawiającego w przetargu?
 • Jakich kryteriów użyć, aby wybrać ofertę najkorzystniejszą?

Przetarg na pojemniki – kalkulacja kosztów pojemników, ilość, odpowiednia kolorystyka na odpowiednie frakcje

 • Kiedy zakup pojemników jest po stronie zamawiającego, a kiedy i w jakich sytuacjach po stronie, czyli właścicieli nieruchomości ?
 • Dostosowanie pojemników do rozporządzenia z 2017 r.
 • Odpowiednia kolorystyka pojemników
 • Dostosowanie pojemników do wielkości gospodarstw, ponieważ od wielkości gospodarstw jest uzależniona stawka
 • Jakie rodzaje pojemników? Jakie pojemniki dostarczyć?
 • Jakie pojemności pojemników przypisać do poszczególnych nieruchomości , zgodnie z minimalną pojemnością określoną w regulaminie ?
 • Jak ma wyglądać ujednolicenie kolorów pojemników, odpady BIO?
 • Wykazy aptek, z których będą odbierane leki oraz wykazy innych miejsc, np. odbioru opon, rzeczy wielkogabarytowych, baterii ,itp.

Jak dobrze przygotować się do funkcjonowania systemu po zmianach? Jak sobie sprawnie poradzić z wchodzeniem w nowy system?

 • Czy odpady BIO zostają? (chodzi o treść przetargu)
 • Jak uniknąć odbioru odpadów biodegradowalnych, np. gdy gmina jest wiejska, a w deklaracji jest zadeklarowane 100 %, że mieszkańcy prowadzą przydomowy kompostownik lub jeśli nie prowadzą, to będą prowadzić – więc nie będziemy mieli takiego strumienia odpadów, natomiast jeśli zawrzemy umowę z wykonawcą, że odpady biodegradowalne , (czyli czwarty worek z napisem BI)O będzie musiał odbierać, to podroży koszty zagospodarowania, (firma będzie musiała wysłać dodatkowy samochód, nie mogą zabierać razem ze zmieszanymi ani z innymi selektywnymi , tylko będzie to dodatkowy kurs, a to znacznie podniesie koszty. Jak zrobić, żeby tego uniknąć, a jednocześnie żeby było to zgodne z ustawą .
 • Objęcie systemem nieruchomości niezamieszkałych
 • Czy każda gmina musi mieć osiągnięte wszystkie poziomy recyklingu?
 • Dodatkowo wydzielone frakcje (regulamin)
 • Co jeśli gmina nie ma własnego RIPOK-u?
 • Co zrobić, by RIPOKI nie windowały cen?
 • Czy można dawać wykaz nieruchomości teraz, zgodnie z RODO?
 • Co się zmieni po zmianie ustawy w postępowaniu przetargowym i ordynacji podatkowej, a także w zaległościach?
 • Jak rozwiązać problem z kompostowniami, gdy nie ma instalacji?
 • Jak prawidłowo wskazać instalacje regionalne?
 • W jaki sposób wskazywać wszystkie instalacje w ofercie- czy uwzględniać recyklerów; jakie instalacje należy wskazać, czy jedna pozycja, czy kilka?
 • Na jakich zasadach można przekazać odpady do regionalnej instalacji bez przetargu?
 • Czy do regionalnej instalacji można też przekazywać odpady selektywne?
 • Co zrobić kiedy instalacje nie chcą odbierać wszystkich odpadów ?
 • Umowy in-house. Jak dobierać firmy na zasadach in-house?
 • Prowadzenie PSZOK
 • Jak będzie wyglądała kontrola RIO z zakresu przeprowadzonych przetargów?
 • Co sprawdza WIOŚ, jak się przygotować do kontroli, jakich błędów nie popełniać?

Firma odbierająca odpady – zabezpieczenia, umowy, kontrola, sankcje.

 • Wpis do rejestru działalności regulowanej, jako wymóg dla wykonawcy. Jakie są zasady wpisu, wniosek, treść wpisu, przypadki wykreślenia i konsekwencje dla przedsiębiorcy?
 • Kontrole wykonawcy w trakcie wykonywania kontraktu, co kontrolować w trakcie realizacji kontraktu, co powinno podlegać naszemu sprawdzeniu? Jak reagować na niewykonanie przez wykonawcę odbioru, czy ewentualne opóźnienia , czy sprawy konfliktowe między wykonawcą a mieszkańcami ? Jak to regulować ewentualnymi karami dla wykonawcy?
 • Jakie są wymogi dotyczące sprzętu, pozwoleń, niezbędnych decyzji?
 • Jakie dodatkowe uprawnienia muszą mieć firmy do odbioru odpadów?
 • Jakie warunki ma spełniać firma ubiegająca się o odbiór odpadów?
 • Czy szczegółowo rozpisywać załączniki dla firm - co mają odbierać?
 • Jakie wymogi powinny być wpisane, żeby były zabezpieczeniem należytego wykonania umowy dla gminy?
 • Jakie stosować kryteria do opisu dotyczące wymagań, co do samochodów, które będą używane do realizacji zamówienia, jakie normy, jeśli chodzi o spaliny?
 • Budowa samochodów: czy mają być pojazdy z dwoma komorami, czy z większą ilością?
 • Ustalanie wymogów – jak to uzasadnić, bo np. kontrolujący mają swoje zdanie i np. uważają że po co w wymaganiach wpisaliśmy, że ma być pojazd taki i taki o takiej ilości komór, a to może generować koszty – jak bronić swojego stanowiska w trakcie kontroli zamówień?
 • Kontrola przez RIO –w jaki sposób mamy wymagać i co mamy wymagać od firmy, żeby nam przedstawiła na potwierdzenie wykonywania przez pracowników pracy na etat , jakich dokumentów można żądać od wykonawcy w celu potwierdzenia , że pracownicy są zatrudnieni w firmie?
 • Jakie mogą być kary za nieprawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia?
 • Minimalna częstotliwość – jak można bardziej egzekwować odbiory, bo z firmami jest tak, że minimalna częstotliwość staje się definitywną – w jaki sposób to bardziej egzekwować, jak to zamieścić w przetargach , żeby to było bardziej egzekwowalne?
 • Obowiązek dawania kart do RIPOK-u przez firmę odbierającą odpady
 • Jaki jest nowy sposób wynagradzania wg nowej ustawy?
 • Jak poprawnie ma wyglądać wybór samochodów-śmieciarek – bo są różne rodzaje odpadów, np. odpady wielkogabarytowe
 • Jakie są samochody spełniające kryteria ochrony środowiska? Czy brać pod uwagę spaliny z samochodów? Które rodzaje samochodów spełniają kryteria i normy?
 • Jakie powinny być śmieciarki, mając na uwadze obowiązujące systemy i wymogi?
 • Umowy zawierane z firmą odbierającą odpady, jakie powinno być zawarte w umowach zabezpieczenie dla gminy?
 • Jak powinna być skonstruowana umowa, aby było zabezpieczenie dla gminy, tak żeby było wiadomo, co robić w przypadku jakiegoś nieporozumienia, bądź sporu z wykonawcą?
 • Jakie kary powinny być w umowie, aby to też było jakieś zabezpieczenie w przypadku nienależytego wykonywania usług?
 • Jakie dokumenty mają być, żeby faktura była zapłacona? Bo co miesiąc wykonawca załącza fakturę wraz z kartą przekazania – co może żądać zamawiający od wykonawcy w SIWZ-ie?
 • Przestrzeganie, czy wykonawcy składają wymagane dokumenty, , jak sprawdzać, co sprawdzać?
 • Jakie są najistotniejsze punkty , na które warto zwrócić szczególną uwagę w umowie?
 • Które dokumenty i które dane musi wypełnić podwykonawca? Czy firma podpisuje cały JETZ? Czy tam są tylko rubryki, które powinien podpisać podwykonawca?
 • Okresy realizacji usługi– czy podpisywać umowę na dwa lata, na rok? Jak do tego podejść praktycznie? Jak poprawnie sporządzić umowę z firmą? Jakie mogą być konsekwencje dla firmy za niespełnianie warunków, jakie kary, do czego można się odwoływać? Czego się wystrzegać i na co zwracać uwagę w umowach na odbiór odpadów- istotne elementy; pułapki? Jakie wymagania można zastosować, by zabezpieczyć się przed nierzetelnym oferentem?
 • Co może być integralną częścią umowy, czego w umowie nie trzeba wskazywać?
 • Czy w umowie trzeba wskazać regionalną instalację na odbiór, czy wystarczy to wskazać tylko w specyfikacji?
 • Jak prawidłowo opisać miejsca i trasówki dla wykonawcy?
 • Jak postępować w przypadku niewywiązywania się firmy z umowy?
 • Jakie sankcje karne mogą grozić wykonawcy za niewywiązywanie się z umowy?
 • Stosowanie Prawa zamówień publicznych- dopuszczalne tryby udzielenia zamówienia i sytuacje ich zastosowania.
 • Obowiązki osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, a kary umowne.
 • Realizacja tzw. dodatkowych usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

Mieszkańcy

 • Bilansowanie się wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami i kosztów funkcjonowania systemu.
 • Realizacja obowiązku zapewnienia odbioru odpadów komunalnych w zamian za opłatę/ dopuszczalność limitów.
 • Zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów.
 • Możliwości przekazania odpadów przez właściciela posesji, w sytuacji niezrealizowania przez gminę takiego odbioru.
 • Zlecenie obsługi PSZOK-a, a zlecenie odbioru odpadów/ możliwości połączenia zamówień.
 • Czy podpisywać umowy cywilnoprawne z mieszkańcami nt. własności pojemników?
 • Własność pojemników – to podraża koszty, jeśli wpiszemy do przetargu , że zapewnienie pojemników jest po stronie miasta, a wiemy, że często są niszczone przez użytkowników i jak wie o tym wykonawca to nam podnosi koszty – jak to później rozwiązać? Czy zawierać jakieś umowy cywilnoprawne z mieszkańcami, że oni biorą te pojemniki , miasto czy gmina im zakupuje je a oni mają wpisane, że dbają o nie od momentu, kiedy je otrzymują i jak coś się stanie to muszą na własny koszt, mówimy tu nie tylko jednorodzinnych ale też o budynki wielolokalowe – wieżowce i bloki; jak to zapisać w specyfikacji żeby było dobrze także pod kątem wielolokalówki?
 • Wyposażenie właścicieli nieruchomości w pojemniki lub worki, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 • Czy będą konieczne zmiany stawek? – opłaty za odpady dla mieszkańców
 • Opłaty – cały system gospodarowania odpadami– czy opłaty wzrosną 4-krotnie?
 • W jaki sposób zmobilizować mieszkańców i wykształcić u nich postawy proekologiczne, np. właściwą segregację odpadów?
 • Jak organizować akcje informacyjne dla mieszkańców, uczestniczenie w akcji informacyjnej także firmy odbierającej odpady, np. Miejskie Dni Recyklingu?

Prowadzący

Paweł Górski- od kilkunastu lat pracuje na stanowisku inspektora w Urzędzie Miejskim w Gorlicach. W szczególności zajmuje się problematyką prawa administracyjnego, w tym prawa ochrony środowiska. Autor kilkudziesięciu artykułów z tej dziedziny w pismach branżowych. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia