Wideoszkolenie: Prawo wodne i retencja

Prawo wodne i stosunki wodne. Art. 234, naruszenie stanu wody na gruncie w praktyce. Wysokości opłat za usługi wodne.


Szkolenie skierowane do osób, których praca opiera się o zapisy Prawa Wodnego, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi


NOWE OBOWIĄZKI GMIN – pierwszy przegląd AGLOMERACJI już się zbliża
W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo, jak realizować zadania wynikające z ustawy. Powiemy o skutkach nowelizacji prawa wodnego, i nadchodzących zmianach w istniejących regulacjach. Prowadząca posiada ogromną wiedzę i doświadczenie z zakresu Prawa Wodnego. Na naszym szkoleniu nie czytamy ustaw. Wyjaśniamy je dla Państwa na konkretnych przykładach!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak przygotować przegląd obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych uchwałą sejmiku województwa?
 • Jak stwierdzić zaistniałe zmiany równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji?
 • Jak w razie potrzeby poinformować radę gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji?
 • Jakie są zasady wyznaczenia AGLOMERACJI w drodze uchwały rady gminy będącej aktem prawa miejscowego?
 • Jak postępować w przypadku, jeżeli aglomeracja obejmuje tereny położone w dwóch lub więcej gminach?
 • Projekty uchwał w sprawie wyznaczenia / zmiany AGLOMERACJI
 • Organy uzgadniające projekty uchwał w sprawie wyznaczenia/zmiany AGLOMERACJI

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • RZGW i Zarządy zlewni – wykaz
 • ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ - opłaty naliczane przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta
 • OŚWIADCZENIE (ANKIETA) o posiadaniu nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, na której wykonywane są roboty budowlane lub istnieje obiekt budowlany trwale związane z gruntem, mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej
 • Obwieszczenie sprawie wpisania kąpieliska x do wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie Miasta/Gminy
 • Uchwała w sprawie: określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta … oraz sezonu kąpielowego w 2019 roku
 • Interpretacja art. 234, wyroki sądów
 • Ewidencja kąpielisk oraz sposób ich oznakowania
 • Sposoby wyznaczania obszarów i granic aglomeracji

Szczegółowy program szkolenia:

 • Oczyszczenie ścieków komunalnych
 • Co to równoważna liczba mieszkańców?
 • Procedura wynikająca z art. 29 – własność wód i obowiązki właścicieli
 • Czym jest szczególne korzystanie z wód i czy wymaga pozwolenia wodnoprawnego, w jakich przypadkach?
 • Czy za kanalizację płacą wioski i miasta, czy tylko miasta?
 • Odwadnianie gruntów na wsi, w mieście – opłaty
 • Przekroczenie z pozwolenia wodnoprawnego
 • Co jeśli nie ma pozwolenia wodnoprawnego?
 • Opłaty podwyższone
 • Co jeśli kanalizacja nie ma pozwoleń wodnoprawnych?
 • Opłata legalizacyjna- możliwość zalegalizowania urządzeń wodnych, ile wynosi opłata legalizacyjna? Jaka dokumentacja jest niezbędna?
 • Rów to urządzenie wodne, czy odprowadzanie deszczu do rowu wymaga pozwolenia wodnoprawnego?
 • Obliczanie opłaty za kanalizację deszczową, na co zwracać uwagę, jakie informacje wysyłać do Wód Polskich?
 • Odwodnienie gruntów na wsiach i miastach
 • Czy jeśli trwa budowa, to już naliczamy opłaty za usługi wodne?
 • Jak stwierdzić, że obiekty są trwale związane z gruntem? Czy parking – jest tu obowiązek naliczania opłat za zmniejszenie retencji?
 • Czy parking jest stale związany z gruntem? Jak to stwierdzać?
 • Czy opłaty różnią się kwartałami?
 • Opłaty retencyjne – co jeśli Kowalski nie zgadza się z naszą informacją, jakie są podstawy nieuznania reklamacji? Czy na naszą decyzję służy skarga do sądu?
 • Czy są jakieś przypadki zwolnienia z opłaty za usługi wodne?
 • Współpraca z księgowością czy i kiedy wpłynęły opłaty retencyjne
 • Jak pomniejszyć opłaty w przypadkach, gdy na nieruchomości jest studzienka, nieruchomość nie odprowadza wody deszczowej do kanalizacji zbiorczej, jaką stawkę wtedy brać pod uwagę 10%, 30%?
 • Czy płytę ażurową jako przepuszczalną czy nieprzepuszczalną?
 • Czy obciążać cmentarze komunalne opłatą retencyjną?
 • Wyloty, które będą kontrolować Wody Polskie, co jeśli podmioty, które mają wyloty do rzeki nie mają pozwolenia wodnoprawnego?
 • Czy jeśli przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne dostało opłatę, to czy może obciążyć nią spółdzielnię mieszkaniową?
 • Przedłużenie pozwolenia wodnoprawnego
 • Wody wykorzystywane do kąpieli
 • Do kiedy ustalać sezon kąpieliskowy – uchwała
 • Podanie do publicznej wiadomości –ile dni powinno to wisieć na BIP-ie
 • Jakie zadania i kompetencje należą do gminy po wprowadzeniu Nowego Prawa wodnego? Obowiązujące terminy.
 • Art. 270 ust. 7. Wyjaśnienie problemów dotyczących retencji i opłat retencyjnych w przypadku, kiedy obiekt zajmuje więcej niż 70 % działki. Jak w praktyce ma wyglądać naliczanie opłat? Uczestnicy otrzymają dodatkowo wzór decyzji.
 • Jakie są zasady funkcjonowania spółek wodnych?
 • Wysokości opłat za usługi wodne – omówienie na przykładach sposobu obliczenia przewidywanych opłat np. za odprowadzanie wód deszczowych kanalizacją deszczową na terenach wiejskich i miejskich !!!!
 • Melioracje wodne, pozwolenia wodnoprawne, co należy do gminy, starostwa, organów Wód Polskich?
 • Stosowanie art. 234 obecnie obowiązującego Prawa wodnego, przykłady orzeczeń związanych z tym artykułem.
 • Zakres kompetencji Wód Polskich, nadzoru budowlanego i wójta; jaki jest rzeczywisty zakres kompetencji poszczególnych organów administracji, a kiedy sprawa winna trafić do sądu cywilnego?
 • Naruszenie stosunków wodnych i konflikty między właścicielami sąsiadujących działek, jak zatrzymać konflikty sąsiedzkie choćby na czas trwania postępowania?
 • Jakie są obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta w związku z opłatą za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej?
 • Jak ustalić i obliczyć wysokość opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej?
 • Jak naliczać opłaty stałe oraz zmienne według Nowego Prawa wodnego?

Omówienie casusów,np.: Według Pana X (zamieszkującego na danym terenie od kilku lat) jego sąsiad (budujący się w bieżącym roku na tym samym obszarze) nawiózł ziemię z budowy drogi na swoją działkę, podwyższając teren oraz powodując zmianę stosunków wodnych - zalewanie działki Pana X- jako dowód przedkłada fotografie - stan ogrodu i działki sprzed i po nawiezieniu ziemi. Powszechnie wiadomym jest, że działka Pana X położona jest na terenie narażonym na naturalne zalewanie również z innych kierunków (nieruchomości), obszar cechuje się podwyższonym poziomem wód gruntowych, z tendencją do podtopień. Zarzuty Pana X dotyczą z jednej strony nawiezienia przez Pana Y ziemi w ilości przekraczającej ustawowe 200 kg na m2 i podniesienia rzędnych terenu (niezgodnego z pozwolenia budowlanego), a z drugiej zalewania działki Pana X wodami opadowymi z działki Pana Y.

 • Czy za wydanie przedmiotowej decyzji konieczne jest uiszczenie przez stronę opłaty skarbowej - jeśli tak, to w jakiej wysokości,
 • Na jakie aspekty zwrócić uwagę w przedmiotowym postępowaniu,
 • Jakie organy, instytucje, dokumenty mogą posiadać/zawierać dane pomocne w celu określenia warunków hydrogeologicznych danego terenu, ilości opadów czy udowodnienia stronie niezgodnego z przepisami podwyższenia terenu danej nieruchomości (poza biegłym z dziedziny hydrogeologii),
 • Kwestia włączenia fotografii przedłożonej przez jednego z wnioskodawców do materiału dowodowego – jakie "cechy" musi spełniać dokumentacja zdjęciowa przekazana przez stronę, by mogła stanowić dowód w sprawie,
 • Jakie są sposoby/drogi "ugodowego" rozwiązania sporów sąsiedzkich w tym zakresie?
 • Jakie jest podział zadań w Wodach Polskich, Zarządach Zlewni?
 • Wody opadowe a ścieki – omówienie niejasności związanych z kwestiami płatności oraz naliczaniem opłat
 • Opłata za usługi wodne (pobór wód i korzystanie ze ścieków)
 • Odwodnienie gruntów i upraw – opłaty
 • Jaki jest nowy zakres przedsięwzięć, które są kwalifikowane jako usługi wodne?
 • Co zmieniło się w opłatach za kanalizację deszczową na nowych zasadach?
 • Kto jest zwolniony z opłaty 3,5 tys. oprócz np. wszelkich nieruchomości kościelnych?
 • Czy należy płacić za chodnik, jeśli nie ma kanalizacji?
 • Jakich opłat szuka gmina, czy to gmina ustala wszelkie opłaty?
 • Przykładowe naliczenia za pobór wody
 • Wyliczanie wszelkich opłat stałych/ zmiennych/rocznej (różne rodzaje: szkoła, oświata, przemysł)
 • Jak opomiarować każdy rodzaj pobieranej wody?
 • Jak zgłaszać reklamacje w przypadku naliczeń, z którymi się nie zgadzamy, jak często możemy reklamować, jaki mamy czas na złożenie reklamacji, kiedy "idzie" skarga (bez SKO, prosto do sądu)?
 • Jak opomiarować wylot 1,5 metra?
 • Kto będzie musiał dokonać pomiaru zabetonowania powierzchni nieruchomości, tam, gdzie nie ma kanalizacji deszczowej? (jedna księga wieczysta na nieruchomość)
 • Jaka jest kolejność do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego? Jakie kroki należy podjąć?
 • Naliczanie opłat za boiska szkolne w praktyce
 • Jakie są sankcje za nienaliczenie bądź niewłaściwe naliczenie opłat dot. rowów melioracyjnych?
 • Kto wydaje decyzje o kąpieliskach? Jakie organy uczestniczą obecnie w wydaniu decyzji?
 • Co zmienia się w aglomeracjach? Omówienie terminów (skrócenie), wyznaczanie aglomeracji uchwałą Rady Gminy, nowe obowiązki zawierania porozumień z gminami, które tworzą aglomerację (oczyszczalnie ścieków).
 • Kto obecnie odpowiada za udrożnienie rowów?
 • Jak naliczać opłaty, od czego to zależy, co należy uwzględnić w naliczaniu opłaty.
 • Nieruchomości przyległe do wód objętych powszechnym wykorzystaniem – jak gmina powinna prawidłowo wyznaczyć część takiej nieruchomości?
 • Pomoc finansowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód z gminy?
 • Jakie są zasady udzielania dotacji, tryb postępowania i sposób rozliczania?
 • Uchwała dotycząca pomocy finansowej dla spółek wodnych.
 • Co powinna zawierać umowa między gminą a spółką wodną?
 • Jak rozwiązać problem nieczyszczonych rowów, które są najbardziej uciążliwym problemem, niedrożność
 • Jak ustalić wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej?
 • Jak postąpić jeśli podmiot nie zgadza się z wysokością opłaty i składa reklamację?
 • W jaki sposób rozpatrywać reklamację?
 • Jak gmina powinna prowadzić ewidencję kąpielisk?
 • Jakie informacje powinna zawierać ewidencja i aktualizacja kąpielisk?
 • Jak wyznaczać aglomeracje po ustaleniach z Wodami Polskimi?
 • Przegląd obszarów i granic aglomeracji, z jaką częstotliwością?
 • Co powinna zawierać uchwała dotycząca aglomeracji?
 • Co w przypadku kiedy nie ma spółek wodnych? Kto powinien wykonywać czyszczenie rowów?
 • Sąsiedzkie kłótnie o spływ/spadki wody z posesji na posesję sąsiada, co zrobić w takiej sytuacji?
 • Podniesienie terenu sąsiada, podmywanie przez sąsiada. Rozwiązania
 • Rowy melioracyjne – nie ma porozumienia, ale koszty są ponoszone
 • Zatwierdzanie ugód
 • Obowiązki właściciela gruntów co do zakłóceń stosunków wodnych; jak egzekwować przywrócenie stosunków do stanu poprzedniego? Jak to wytknąć właścicielowi/ temu kto zakłóci stan prawny?
 • Instrumenty, jak prowadzić całe postępowanie, kto jest stroną w postępowaniu – czasem stroną nie jest właściciel i ta odpowiedzialność się rozmywa. Co w takich sytuacjach?
 • Zastosowanie prawa budowlanego w kierunku modernizacji, konserwacji cieków wodnych i urządzeń. Co jest wymagane, kiedy trzeba modernizować, kiedy nie?
 • Stan wody na gruncie i konsekwencje jego naruszenia, zwłaszcza wskutek podniesienia poziomu terenu
 • Jak postępować w przypadku podwyższenia terenu, kiedy nastąpiło naruszenie stosunków wodnych, ale nie ma szkody i nie wiadomo, czy wydawać decyzję o przywróceniu do stanu poprzedniego
 • Wszelkie kwestie związane z podwyższeniem terenu, nawiezieniem ziemi i/lub gruzu po podwyższeniu dużej działki woda znacząco zmieniła bieg, są zalania – jak powinno przebiegać całe postępowanie w takiej sytuacji
 • Jak postępować w przypadku zalewania sąsiedzkiego spowodowanego: zabudowaniem otwartego rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż prywatnej działki przez sąsiada, który jednak twierdzi, że co prawda rów zabudował ale wprowadził rury; rozgraniczaniem działek, które spowodowało zmianę stanu wód; odprowadzaniem wód deszczowych na sąsiednie działki
 • Problem związany ze spływającymi zabrudzonymi, zanieczyszczonymi wodami z jednej posesji, na drugą, które zagrażają ujęciu wody pitnej, np. studni sąsiada Prowadzenie postępowania / wydawanie decyzji dotyczących zmiany stosunków wodnych na gruntach - Wydawanie decyzji związanych z ustalaniem stosunków wodnych – cała procedura i uzasadnianie
 • Rowy, które mają nieuregulowany stan prawny (stare kanały, rowy bez nazwy, nieujęte w wykazach katastralnych, niebędące melioracją szczegółową); kto powinien nimi zarządzać i dbać o ich należytą konserwację
 • Do czyich kompetencji należy rozróżnianie urządzeń wodnych; co zrobić z 50. czy 60 letnimi urządzeniami wodnymi, znajdującymi się na terenach prywatnych – nikt ich nie konserwuje, łąki zarastają, leżą ugorem, urządzenia niszczeją, co można zrobić w takich sytuacjach, jak egzekwować należytą konserwację
 • Utrzymanie rowów melioracyjnych, drenowni, rozróżnianie urządzeń wodnych, konserwacja Wody opadowe - Skierowanie wód opadowych z rynien budynku na sąsiednią działkę – co z tym robić
 • Wody deszczowe na działce – zagospodarowanie/odprowadzanie tych wód przez właścicieli - Jak skutecznie sprawdzać i pilnować, by właściciele nie wprowadzali wód opadowych do kanalizacji sanitarnej
 • Problemy związane z punktowym zalewaniem po ulewnych deszczach – ludzie nie pozwalają budować rowów na prywatnych posesjach i nie dają możliwości przeprowadzenia prac konserwacyjnych w przypadku rowów już istniejących, co powoduje zalewanie – jak sobie z tym radzić
 • Czy gmina ma obowiązek przejęcia prywatnej kanalizacji deszczowej (art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 49 par. 2 Kodeksu cywilnego)

Prowadzący

Inspektor w urzędzie miasta, pracownik samorządowy od 2009, od 2012 roku zajmuje się m.in. ustawą Prawo wodne, w tym prowadzi postępowania dotyczące zmiany stanu wody na gruncie. Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek "Inżynieria środowiska", posiada tytuł Specjalisty Prawa Wodnego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia