Wideoszkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe w OPS

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak zapewnić środki na Pracownicze Plany Kapitałowe? Czy należy wpisać PPK w plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na następny rok budżetowy? Jaka jest procedura wyłonienia reprezentacji pracowników? Od czego zależy wysokość wpłat na konto PPK? Jak się przygotować do kontroli? Przyjmowanie, obieg i gromadzenie dokumentacji dotyczącej PPK


WIDEOSZKOLENIE PCC POLAND skierowane do pracowników działu kadr i płac, działu księgowości i głównych księgowych oraz wszystkich pracowników OPS odpowiedzialnych za wdrożenie PPK


Wynagrodzenia uczestnika PPK, korzystającego ze zwolnienia „zerowy PIT"
Zapraszamy Państwa do udziału w praktycznym wideoszkoleniu, podczas którego podpowiemy jak dobrze przygotować Ośrodek Pomocy Społecznej do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, a w szczególności jak zapewnić środki na ewentualne PPK, jak powinna wyglądać współpraca OPSu z firmą ubezpieczeniową, od czego zależy wysokość wpłat na konto PPK, tj: jak na oszczędności w PPK wpłynie inflacja, czy PPK podlega waloryzacji, czy jest opodatkowane w momencie wypłaty. Na te pytania i wiele innych znajdziecie Państwo odpowiedź podczas szkolenia.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy decyzję o wyborze instytucji zarządzającej PPK może podjąć Burmistrz dla wszystkich podległych jednostek? Jeżeli Burmistrz zgodzi się na wybór instytucji finansowej za wszystkie jednostki to kto zawiera umowę o zarządzenie? Burmistrz za wszystkich czy każda jednostka osobno?
 • Jak zapewnić środki na ewentualne PPK? Czy należy to wpisać w plan wydatków na następny rok budżetowy?
 • Czy kierownik może zgłosić swoje stanowisko na reprezentanta? Czy bierze udział w głosowaniu?
 • A co w sytuacji, kiedy pracownik złoży wniosek o zmniejszenie wymiaru składki np. w wysokości 1,0%? Od kiedy stosuje się niższą kwotę potrąceń z wynagrodzenia? Czy należy potrącić niższą składkę w miesiącu złożenia wniosku przez pracownika, czy od następnego miesiąca?
 • Co dokładnie podlega kontroli i jaka instytucja państwowa dokonuje kontroli?
 • Co w przypadku pracownika na zasiłku macierzyńskim? Czy pracodawca w tym czasie nie będzie dokonywał żadnych wpłat na konto do PPK? Czy w tej sytuacji przysługuje opłata powitalna oraz opłata roczna? Czy powiadamiając pracodawcę o rezygnacji z przystąpienia do PPK od października b.r będzie mogła zadeklarować chęć przystąpienia do PPK wracając do pracy w październiku 2021?
 • Jaka jest procedura dziedziczenia, po jakim czasie można otrzymać te pieniądze, kto dokładnie ma prawo dziedziczenia i jakiej proporcji? Czy osoba dziedzicząca musi mieć skończone 18 lat?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Regulamin wyborów przedstawiciela pracowników
 • Porozumienie w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej pracowniczym planem kapitałowym.
 • Deklaracja uczestnika ppk w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych.
 • Deklaracja uczestnika ppk w zakresie finansowania wpłat podstawowych do pracowniczych planów kapitałowych.
 • Wniosek o dokonywanie wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.
 • Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie ppk (dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia).
 • Oświadczenie uczestnika ppk o zawartych umowach o prowadzenie ppk.
 • Informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do ppk.
 • Informacja podmiotu zatrudniającego dotycząca ppk.
 • Informacja na tablicę ogłoszeń.
 • Informacja ppk przedstawiciel (rodo).
 • Informacja ppk pracownik (rodo).
 • Protokół w sprawie wyboru instytucji finansowej w ramach pracowniczych planów kapitałowych.
 • Porozumienie z reprezentantami związków zawodowych.
 • Pismo ppk związki zawodowe (jeżeli jest więcej niż 1 związek).
 • Wyjaśnienia uzp dot. Szacowania wartości zamówienia.
 • Notatka szacunkowej wartości zamówienia.
 • Przykładowe porównanie ofert.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak zapewnić środki na ewentualne PPK? Czy należy to wpisać w plan wydatków na następny rok budżetowy?

 • W jaki sposób zaplanować środki na następny rok dla PPK?
 • W jaki sposób poradzić sobie ze sfinansowaniem planów kapitałowych, z jakich źródeł finansować PPK?
 • Na jak okres trzeba zawrzeć umowę o prowadzenie PPK?
 • Kto ponosi koszty zarządzania PPK i kiedy są naliczane?
 • Czy zawarcie umowy, a nie przystąpienie pracowników do PPK skutkuje naliczeniem opłat przez instytucję?
 • Czy OPS ponosi koszty za prowadzenie nawet jeśli nie przystąpi żaden pracownik?
 • Co się dzieje, kiedy pracownik zmienia miejsce pracy?
 • Czy u nowego pracodawcy pracownik będzie oszczędzał w dotychczasowej instytucji finansowej?
 • Czy opiekunki na umowę zlecenie należy zgłaszać do PPK?
 • Czy umowy zlecenie studentów do 26 roku życia podlegają PPK?
 • Co robimy w przypadku gdy nowy pracownik zwolni się z pracy przed trzecim miesiącem zatrudnienia i nie została podpisana deklaracja o przystąpieniu do PPK?
 • Czy pracodawca ma obowiązek przekazywać składki na PPK nawet za pracowników, którzy nie przystąpili do PPK?
 • W ustawie nie ma wskazanego terminu "od kiedy" można rezygnować. Czy przystępuje się z chwilą zawarcia umowy o prowadzenie?
 • Czy pracodawca będzie mógł ponownie automatycznie zapisać pracownika do programu, mimo wcześniejszej rezygnacji?
 • Co z pracownikami po 55 roku życia? Czy mogą skorzystać z PPK czy muszą złożyć deklarację rezygnacji?
 • Czy jest to umowa pomiędzy pracownikiem a instytucją którą zawiera pracodawca w jego imieniu czy umowa pomiędzy pracodawcą a instytucją?
 • PPK czy PPE? Czy posiadanie PPE zwalnia pracodawcę z oferowania pracownikom PPK?
 • Co z pracownikami, którzy pracują na umowy cywilno-prawne czy na zlecenia a w zakładzie jest PPE (a oni nie są w nie wciągnięci, a zakład PPK nie musi dla nich tworzyć)?
 • Przepisy obowiązujące od 01.01.2021 r. mówią, że do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy. W jaki sposób ustalić tą wartość zamówienia?

2. Jakie są kryteria wyboru odpowiednich instytucji?

 • Protokół wyboru instytucji - jakie należy zawrzeć w nim kryteria wyboru?
 • Czy jednostka nadrzędna nad jednostką budżetową, która nie ma związków zawodowych, będzie mogła zawrzeć umowę z firmą ubezpieczeniową i w jaki sposób?
 • Czy do instytucji finansowej należy wysyłać dane wszystkich uczestników objętych obowiązkiem (18-55 lat), czy tylko dane osób, które nie złożyły rezygnacji lub złożyły wniosek o dobrowolne objęcie PPK?
 • W jaki sposób OPS będzie mógł podpiąć się pod wybraną firmę przez urząd miasta? Jakie powinny być uzgodnienia w takiej sytuacji?
 • Co wówczas powinno być zrobione po stronie OPS-u, jakie formalności powinny zostać dopełnione aby to było prawidłowe?
 • Czy można dokonać przelewu do instytucji tego samego miesiąca co jest wypłata?

3. Jakajest procedura wyłonienia reprezentacji pracowników w celu wyboru instytucji finansowej do PPK?

 • Czy konieczne jest przeprowadzanie wyborów reprezentacji pracowników skoro jest 2 chętnych. Czy wystarczy krótka notatka że te 2 osoby będą pełnić te funkcje? Jak należy sporządzić protokół z wyboru takiej reprezentacji?
 • Czy reprezentacja do wyboru instytucji do PPK może być jednoosobowa? Czy należy przedstawić 3 instytucje do wyboru czy wystarczą np. 2?
 • Jaka jest procedura w sytuacji, jeśli Kierownik jednostki sam powierzył wybranej osobie obowiązki aby reprezentowała w sprawie PPK bez żadnego konkursu?
 • Czy kierownik może zgłosić swoje stanowisko na reprezentanta? Czy bierze udział w głosowaniu?
 • Czy główny księgowy może reprezentować pracowników?
 • Czy można zrobić notatkę ze spotkania, podczas którego jednogłośnie wybrano reprezentanta X i każdy pracownik się podpisze? Czy należy ogłosić konkurs w takiej sytuacji?
 • Czy stosować czas startu zamówienia publicznego? Jeśli końcowy to jaki?
 • Jeśli jest Rada Pracowników wybrana wcześniej to należy udokumentować to jeszcze raz na potrzeby wyboru instytucji finansowej i przystąpienia do PPK? Czy konieczny jest dodatkowy wywiad z resztą pracowników w celu wyrażenia zgody na taki sam skład Rady Pracowników do wyboru instytucji finansowej?
 • Regulamin wyborów reprezentacji pracowników - wzór
 • Protokół z wyborów reprezentacji pracowników - wzór

4. Jak powinna wyglądać współpraca z firmą ubezpieczeniową? Jaki jest podział obowiązków między OPS a firmą ubezpieczeniową?

 • Czy firma ubezpieczeniowa na wniosek OPS-u będzie wprowadzała pracowników do systemu?
 • Czy OPS będzie mógł polegać na firmie ubezpieczeniowej?
 • Kto jest odpowiedzialny za napisanie regulaminu wyborów, informację dla pracownika i dopilnowaniem wszystkich terminów w OPS?
 • Kto zajmuje się obsługą całego procesu wdrożenia PPK, wyboru instytucji, informowania pracowników, dostarczenia materiałów?
 • Czy firma, z którą podpisze się umowę będzie obsługiwała zgłoszenia członków i wypowiedzenia, czy będzie to spoczywało na pracowniku OPS-u?
 • W jakim zakresie instytucja finansowa będzie pomagała i obsługiwała ten system?
 • Kto powinien przyjmować deklaracje i dbać o bieżącą obsługę pracowników i obsługę programu kadrowo – płacowego?
 • Czy oprogramowanie do obsługi KPP będzie udostępnione w kadrach i w płacach danej jednostki i będzie to spoczywało na pracowniku? Czy OPS może wymagać do niego dostępu?
 • Czy firma ubezpieczeniowa będzie przesyłała lub udostępniała informacje w systemie i na tej podstawie pracownik płac i kadr będzie mógł dokonywać rozliczeń z wypłaty?

5. Od czego będzie zależeć wysokość wpłat na konto PPK?

 • Czy podczas szacowania zamówienia należy sumować składki za jeden rok?
 • Jaki okres sumy wpłat do szacowania należy przyjąć?
 • Czy odpisy pracownika i pracodawcy podlegają opodatkowaniu i jaki to ma wpływ na wynagrodzenie netto?
 • Jaka jest wysokość składek na PPK? Jaka jest składka minimalna i maksymalna poniesiona przez pracownika?
 • Czy można zwiększyć lub zmniejszyć wysokość wpłat do PPK?
 • A co w sytuacji, kiedy pracownik złoży wniosek o zmniejszenie wymiaru składki np. w wysokości 1,0%? Od kiedy stosuje się niższą kwotę potrąceń z wynagrodzenia? Czy należy potrącić niższą składkę w miesiącu złożenia wniosku przez pracownika, czy od następnego miesiąca?
 • Jakie są wytyczne dotyczące składników, które wchodzą w wynagrodzenie brutto? Np. nagrody jubileuszowe, odprawy, trzynastki, ryczałt za samochód
 • Jakie dodatkowe opłaty ponosi pracodawca oprócz odprowadzanych składek?
 • Jak radzić sobie z problemem z dostosowaniem programu do obliczania składek?
 • Czy PPK jest opodatkowane? Jakie podatki zostaną nałożone na oszczędności?
 • Nie została jeszcze wybrana instytucja do prowadzenia i zarządzania. Czy należy już naliczać składki z datą wejścia w życie terminu czy dopiero po zawarciu umów?
 • Czy co roku pracownik będzie płacił procentowo coraz więcej?
 • Kto ile dopłaca?
 • Czy uczestnik dostaje część zysku? Czy tylko to co wpłacił + wpłaty pracodawcy + dopłaty roczne?
 • Jak na oszczędności w PPK wpłynie inflacja?
 • Czy PPK podlega waloryzacji?
 • Czy PPK jest opodatkowane w momencie wypłaty?
 • Czy PPK jest traktowane jako kapitał czy oszczędności?
 • Czy PPK będą oprocentowane?
 • Wynagrodzenia uczestnika PPK, korzystającego ze zwolnienia „zerowy PIT”
 • Jaka jest możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez „najuboższych” uczestników?
 • Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK
 • Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach PPK przez uczestnika
 • Co się dzieje z pieniędzmi w PPK w przypadku choroby, jakie składki są odprowadzane, czy można te pieniądze wypłacić i w jakim czasie należy je zwrócić?
 • Co w przypadku pracownika na zasiłku macierzyńskim? Czy pracodawca w tym czasie nie będzie dokonywał żadnych wpłat na konto do PPK? Czy w tej sytuacji przysługuje opłata powitalna oraz opłata roczna? Czy powiadamiając pracodawcę o rezygnacji z przystąpienia do PPK od października b.r będzie mogła zadeklarować chęć przystąpienia do PPK wracając do pracy w październiku 2021?
 • Sposób obliczania składki dla osób przebywających na zwolnieniach, na urlopach wychowawczych i macierzyńskim. Od jakiej podstawy naliczamy te kwoty?
 • Jakie koszty manipulacyjne są związane z przystąpieniem do PPK?
 • Ile pracodawca musi odprowadzać do urzędu skarbowego?
 • Jaka jest procedura dziedziczenia, po jakim czasie można otrzymać te pieniądze, kto dokładnie ma prawo dziedziczenia i jakiej proporcji? Czy osoba dziedzicząca musi mieć skończone 18 lat?
 • Jakie są koszty obsługi PPK przez bank?

6. Podpisywanie umów

 • Jakie mogą pojawić się błędy podczas obsługi PPK?
 • Czy istnieje możliwość przynależności do kilku programów PPK?
 • Jak powinna wyglądać deklaracja? Wzór
 • Czy pracownik musi co 4 lata podpisywać deklarację rezygnacji aby był to program dobrowolnego uczestnictwa?
 • Tworzenie list

7. Nadzór i kontrola nad funkcjonowaniem PPK

 • Jak się przygotować do kontroli?
 • Jakie kary i za co grożą pracodawcy?
 • Co dokładnie podlega kontroli i jaka instytucja państwowa dokonuje kontroli?
 • Czy KNF będzie mieć prawo do nakładania sankcji na instytucje państwowe?
 • Jaki jest podział kontroli między KNF i PIP?

8.Jaki zakres danych pracodawca powinien pozyskać od uczestnika PPK i na jakiej podstawie?

 • Kiedy można tworzyć klauzulę informacyjną?
 • Jaka dokumentacja jest niezbędna w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego?
 • Na jakiej podstawie prawnej pracodawca przetwarza dane uczestnika PPK?
 • Czy umowa o prowadzenie PPK będzie mogła zostać zawarta i realizowana jeśli pracownik nie ma skrzynki e-mail ani telefonu?
 • Czy pracodawca musi pozyskać odrębną zgodę pracownika na przetwarzanie danych w postaci numeru telefonu i adresu e-mail?
 • Jak długo pracodawca może przechowywać dane w związku z PPK? (także w przypadku rezygnacji)?
 • Jaki jest zakres danych, jakich pracodawca żąda od pracowników celem zawarcia w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK?
 • Po jakim czasie dane powinny zostać usunięte?
 • Czy w każdym ośrodku powinien być wskazany inspektor ochrony danych osobowych?
 • Kto jest administratorem danych dotyczących PPK, instytucja finansowa czy pracodawca?
 • Przyjmowanie, obieg i gromadzenie dokumentacji dotyczącej PPK
 • Jakie są zasady przechowywania i archiwizacji dokumentacji?


Prowadzący

Agnieszka Gazda - długoletni praktyk, szczególnie prawa pomocy społecznej, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, prawnik stale współpracujący z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy, osoba odpowiedzialna za przygotowanie wszelkich procedur i zarządzeń wewnętrznych dotyczących pracy i organizacji OPS, dr nauk prawnych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Autor publikacji z zakresu prawa jednostek pomocy społecznej. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według PN ISO/IEC 27001:2017.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia