Wideoszkolenie: Plan nadzoru/Procedura bezpieczeństwa/Nauka zdalna

Plan nadzoru pedagogicznego oraz organizacja nowego roku szkolnego 2020/2021 z uwzględnieniem COVID-19 – jakie zadania czekają dyrektorów szkół na nowy rok szkolny? Jakie zmiany prawa oświatowego wejdą w życie z dniem 1 września 2020 – jak stosować w praktyce nadchodzące zmiany Praktyczne rozwiązania i narzędzia wsparcia dla dyrektorów oraz nauczycieli, które pomogą w powrocie do szkół. Procedura bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły w czasach COVID.


Wideoszkolenie skierowane do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych

Powrót do szkół we wrześniu – praktyczne wskazówki
Nowy rok szkolny i kolejne wyzwanie przed dyrektorami! Spieszymy z pomocą i serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w praktycznym wideoszkoleniu, podczas którego odpowiemy na pytania nurtujące wielu dyrektorów – jakie zmiany czekają szkoły z początkiem roku szkolnego 2020/2021. Prowadząca omówi przygotowanie prawidłowego planu nadzoru, z uwzględnieniem nauki zdalnej. Poznają Państwo również nowe przepisy prawa, mające wpływ na funkcjonowanie placówki, podczas trwającej epidemii. Podczas szkolenia przekażemy Państwu praktyczne rozwiązania, związane z ewentualną ponowną pracą szkoły w sposób zdalny. Zostaną omówione kwestie dotyczące udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej po długiej izolacji i braku kontaktu z rówieśnikami – jak wesprzeć ucznia w powrocie do szkoły, współpraca: nauczyciel – uczeń – rodzic oraz metody pracy z uczniem, który ma zaburzenia zachowania. Przydatne wskazówki i praktyczne rozwiązania

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021
 • Jak realizować podstawę programową w sytuacji zdalnego nauczania? Jak to zrobić? Jakie zmiany prawa oświatowego od 1 września 2020 roku czekają szkoły – jak stosować w praktyce?
 • W jaki sposób prowadzić plan kontroli, monitorowania od września 2020?
 • Jakie narzędzia pomogą dyrektorom dokumentować efektywnie i sprawne prace szkoły?
 • Zdalne kształcenie po wakacjach - jak może przebiegać kształcenie zdalne po wakacjach?
 • Procedury bezpieczeństwa z zachowaniem zasad BHP - gotowy wzór
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Jak postępować z uczniami, którzy znikają w systemie nauki zdalnej? Jak radzić sobie z wypaleniem uczniów, związanym z nauką zdalną? Jak zadbać o kondycję ucznia od września i jak ponownie wprowadzić ucznia na właściwe tory nauczania? Co zrobić, by brak kontaktu z rówieśnikami nie odbił się na nauce?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Gotowa Instrukcja bezpieczeństwa obowiązująca na terenie placówki;
 • Plan nadzoru na rok szkolny 2020/2021 – przykładowy wzór;
 • Harmonogram działań ewaluacyjnych – przykładowy wzór;
 • Harmonogram kontroli – przykładowy wzór;
 • Wspomaganie nauczycieli – przykładowy wzór;
 • Monitorowanie – przykładowy wzór.

Szczegółowy program szkolenia:


 • Na podstawie jakich informacji powinien być opracowany plan nadzoru?
 • Jak ująć wnioski z nadzoru pedagogicznego, sprawowanego w poprzednim roku szkolnym, w planie na rok 2020/2021?
 • Jakie są cele nadzoru, funkcje i działania?
 • Czy cele nadzoru realizowane są poprzez ewaluację wewnętrzną?
 • Jak powinien być prawidłowo skonstruowany plan nadzoru?
 • Jak powinien wyglądać arkusz obserwacji lekcji?
 • W jaki sposób przeprowadzić obserwacje na wypadek ponownej nauki zdalnej od września?
 • Jaką dokumentację musi gromadzić dyrektor o pracy nauczyciela?
 • Co jest dokumentem nadzoru pedagogicznego?
 • W jaki sposób zaplanować kontrolę podczas nauki zdalnej?
 • Co powinno się znaleźć w kierunku realizacji na rok szkolny 2020/2021?
 • Praktyczne zasady prowadzenia obserwacji
 • W jaki sposób dokumentuje się obserwacje?
 • Jak wdrożyć dziennik elektroniczny? Jaki koszt i nakład pracy? Procedura prowadzenia dziennika elektronicznego
 • Jakie są kompetencje cyfrowe, zgodnie z wytycznymi polityki kierunków polityki oświatowej?
 • Jakie są narzędzia potrzebne do ewaluacji?
 • Jakie są szczegółowe cele ewaluacji?
 • Z jakich wymagań jest przeprowadzana ewaluacja?
 • Jakie są kryteria ewaluacji?
 • Co obejmuje ewaluacja wewnętrzna?

BEZPIECZEŃSTWO

 • Jakie procedury bezpieczeństwa powinna wdrożyć szkoła? – aktualne zmiany i przepisy
 • Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni – jak często?
 • Czy jest obowiązek prowadzenia monitoringu codziennych prac porządkowych?
 • Z jaką częstotliwością powinno odbywać się wietrzenie pomieszczeń?
 • Jak rozwiązać problem dotyczący narażania dzieci na wdychanie oparów środków dezynfekcyjnych?
 • Gdzie najlepiej umieszczać plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk i zachowania wszystkich środków ochrony?
 • Z jakich dystrybutorów wody będzie można korzystać zgodnie z wskazówkami GIS?
 • Jak zorganizować bezpieczne żywienie?
 • Korzystanie z posiłków ma być bezpieczne – czy to oznacza, ze każda szkoła ma się teraz zabezpieczyć w sprzęt do wyparzania naczyń?
 • Czy od dostawców cateringu wymagać należy tylko i wyłącznie pojemników jednorazowych?
 • Jakie postępowanie wdrożyć na wypadek podejrzenia zakażenia u personelu/kadry pedagogicznej lub ucznia?
 • Czy każdy, kto przejdzie przez próg szkoły będzie musiał mieć zmierzoną i odnotowaną temperaturę?
 • Co powinno się znajdować w procedurze postępowania na wypadek zakażenia lub zachorowania na COVID-19?
 • Jakie warunki sanitarne powinna spełniać szkoła?
 • Jak należy sporządzić procedurę bezpieczeństwa? Gotowy przykład
 • Czy w regulaminie powinien zostać ujęty punkt o pomiarze temperatury?
 • Co powinno się pojawić w wewnętrznych procedurach dot. bezpieczeństwa (w regulaminie)?
 • Jak przygotować skuteczne procedury i egzekwować ich przestrzeganie? Dobre procedury szybkiej komunikacji z rodzicami dzieci.
 • Co powinno się znajdować w regulaminie pracy zdalnej?
 • Czy wymagane są trzy odrębne procedury bezpieczeństwa czy regulaminy do 3 różnych form nauczania?
 • Czy koniecznym jest ujęcie formy kształcenia w procedurze bezpieczeństwa?
 • Czy w procedurze bezpieczeństwa powinien znajdować się odrębny punkt dotyczący przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły z oddziałami przedszkolnymi?
 • Jakie zasady powinny obowiązywać w trakcie korzystania z biblioteki szkolnej?
 • Kontakt z osobami trzecimi – umieść w procedurze? Czy da się go uniknąć na terenie placówki?
 • Czy rodzic musi się zapoznać z procedurą bezpieczeństwa oraz podpisać deklaracje po zapoznaniu się z procedurami jakie obowiązują?
 • Unikanie z większymi grupami podczas przerw – czy to możliwe? Szkolne korytarze oblegane są przez uczniów, w jaki sposób dopilnować tej zasady?
 • Złe samopoczucie u ucznia, czy każdy ból głowy, mdłości, podwyższona temperatura ma być traktowana jako potencjalnie zakażaną osobę?
 • W jaki sposób dyrekcja ma odróżnić objawy grypy od COVID-19?
 • Czy dziecko z rodziny, gdzie członek rodziny został objętym kwarantanna, musi pozostać w domu?
 • Czy nauczyciel na kwarantannie może odbywać pracę zdalnie?
 • Czy uczniowie przewlekle chorzy powinni uczęszczać na zajęcia stacjonarnie, czy można nauczać takich uczniów zdalnie?
 • Czy rodzice będą mogli osobiście zajrzeć do szkoły?
 • Jak rodzice mają się kontaktować ze szkołą?
 • Co w przypadku, gdy u jednego z przebywających uczniów na terenie szkoły jest podejrzenie zakażenia – miał wcześniej kontakt z większością szkoły, czy kwarantanną musi być objęta cała szkoła?

ORGANIZACJA NAUCZANIA ZDALNEGO

 • Jak ponownie przygotować szkołę do nauki zdalnej?
 • Jak ma wyglądać kształcenie hybrydowe?
 • Jak samorząd może wspierać szkoły?
 • Skąd można zaczerpnąć dodatkowe fundusze na działalność szkolną?
 • Co z zajęciami na świetlicy?
 • W przypadku, gdy nauka będzie zdalna co z pensum opiekuna świetlicy? Świetlica nie funkcjonuje jeśli uczniów w jej nie ma.
 • Jak realizować podstawę programową z ograniczeniem godzin?
 • W jaki sposób prowadzić skuteczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną?
 • Jaką procedurę wdrożyć w przypadku braku kontaktu z uczniem/ rodzicem lub jego prawnym opiekunem?
 • W jaki sprzęt do nauki zdalnej powinna być wyposażona szkoła?
 • Czy szkoła powinna mieć szerokopasmowy Internet?
 • Omówienie platform na których można przeprowadzić lekcje online
 • Jak rozwiązać problem ze słabym łączem u ucznia w trakcie nauki zdalnej?
 • Jak realizacja podstawę programową w trakcie nauczania zdalnego?
 • Jak przydzielać i rozliczać godziny ponadwymiarowe?
 • Czy wójt może odebrać godziny ponadwymiarowe
 • Komu można przydzielać godziny ponadwymiarowe?
 • Komu nie można przydzielać godzin ponadwymiarowych?
 • Jak rozwiązać brak dostępu ucznia do sprzętu, umożliwiającego naukę zdalną?
 • Narzędzia, które poprawią relację między uczniem, a nauczycielem oraz nauczycielem, a rodzicem
 • W jaki sposób monitorować realizację podstawy programowej?
 • Niezbędne i przydatne narzędzia do monitorowania realizacji podstawy programowej
 • Czy zajęcia, które będą się odbywały zdalnie należy prowadzić według tego samego planu, co stacjonarne?
 • Jak zrealizować materiał, którego nie udało się przerobić zdalnie, jak go odrobić?
 • W jaki sposób oceniać uczniów w trakcie nauki zdalnej?
 • W jaki sposób pracować z uczniem specjalnym
 • Kształcenie na odległość dzieci z różnymi dysfunkcjami, zwłaszcza gdy rodzic jest mało kompetentny w kwestiach technicznych – jak rozwiązać ten problem?
 • W jaki sposób prowadzić lekcje online tak, aby przekazać uczniom zadawalającą wiedzę?
 • Jak zmiany należy wprowadzić w statucie szkoły?
 • Jaka dokumentacja obejmuje przy nauczaniu online?
 • Czy trzeba prowadzić dokumentację dotyczącą obecności?
 • Czy w ciągu tygodnia uczniowie muszą realizować wszystkie ramowe godziny?
 • Czy godzina lekcyjna może trwać krócej niż godzina lekcyjna odbywająca się stacjonarnie?
 • Ile uczniom zadawać zadań domowych?
 • Ile uczeń może spędzać czasu w ciągu dnia przed komputerem?
 • Jakie zasady bezpieczeństwa należy uwzględnić organizując kształcenie na odległość?
 • Awans zawodowy nauczyciela w czasie ewentualnego nauczania zdalnego


POWRÓT DO SZKÓŁ

 • Jak ułatwić uczniowi powrót do szkoły, po tak długiej izolacji?
 • Jak wesprzeć dziecko po powrocie do szkoły po czasie kwarantanny?
 • W jaki sposób przeprowadzić ponowną aklimatyzację dziecka do nauki w szkole?
 • W jakim stopniu kryzys związany z epidemią dotknie oświatę, jak się na niego przygotować?Prowadzący

Anna Ochojska-Nowak: dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Żorach - nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zarządza zespołem 70 pracowników, poświęcając wiele uwagi na budowanie właściwych relacji w grupie. W swojej pracy wielokrotnie udowodniła, że o edukacji można myśleć w sposób otwarty i nieograniczony, stosując innowacyjne metody pracy oraz wykorzystując założenia metody harcerskiej w procesie. Doświadczony lider harcerski w stopniu podharcmistrza. W działalności harcerskiej drużynowa trzech gromad zuchowych, w tym jednej nieprzetartego szlaku pracując z dziećmi z niepełnosprawnością umysłową, drużynowa żeńskiej drużyny harcerskiej a później starszo harcerskiej, namiestnik zuchowy, zastępca komendanta ds. programowych. Inicjatorka projektów lokalnych, wielopokoleniowych m.in. „Podwórkowe gry i zabawy naszych rodziców i dziadków”. Ukończony kurs wychowawców kolonijnych i kierowników placówek wypoczynku. Organizator letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, rajdów, obozów i kolonii. Sędzia biegów na orientację (S-5). W swojej pracy promuje zdrowy i aktywny sposób spędzania czasu, w kontakcie z najbliższym otoczeniem.

Teresa Adynowska: wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Żorach - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Współpracowała z Centrum Edukacji Obywatelskiej - prowadziła kursy na temat Oceniania Kształtującego, a także wykorzystania TIK w edukacji. Posiada również doświadczenie w pracy ze starszymi dziećmi - pracowała w gimnazjum jako wychowawca świetlicy, nauczyciel WOS i WDŻ. Uwielbia pracę z młodszymi dziećmi za ich szczerość, otwartość i zapał. W nauczaniu początkowym kładzie nacisk na budowanie zespołu oraz relacji rówieśniczych. W czasie lekcji lubi twórczy chaos, ale też kładzie nacisk na dyscyplinę w czasie zajęć. Miłośniczka niebanalnej literatury dziecięcej.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia