Wideoszkolenie: oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe samorządowców w 2020 r. Na co zwracać szczególną uwagę podczas składania i wypełniania oświadczeń majątkowych? Jakie są konsekwencje niezłożenia oświadczenia lub podania nieprawdy? Na czym polega kontrola oświadczeń?


Warsztaty PCC Poland skierowane do pracowników j.s.t., przewodniczących rad gmin i powiatów, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, skarbników, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oświadczeń,osób zajmujących się analizowaniem oświadczeń majątkowych, członków organów wykonawczych i stanowiących.

Jakie dochody powinny być włączane do oświadczeń?

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie dochody powinny być włączane do oświadczeń? Czy w oświadczeniach ujmować każdą dodatkową pracę poza urzędem?
 • Kiedy jest wspólność majątkowa, a kiedy rozdzielność – wyjaśnienie. Określanie własności, współwłasności, majątek wspólny czy odrębny?
 • Poprawność wpisywania składników majątkowych – w którym miejscu należy poprawnie je wpisać i w jaki sposób ujmować wpisywanie domu, mieszkania, innej nieruchomości. Jak poprawnie określać wartość nieruchomości?
 • Czy ujmować także działki pod nieruchomościami?
 • Czy jeśli urzędnik ma upoważnienie do podpisywania umów z ramienia starosty/wojewody/wójta/burmistrza/prezydenta, to czy jego dotyczy kwestia publikowania oświadczeń majątkowych?
 • Na czym polega Rejestr Korzyści, czyli jakie informacje o dochodach małżonka trzeba podawać?
 • Kto odpowiada za treści publikowane: czy osoba, która dostarcza materiały do publikacji, czy osoba, która je publikuje? Co zrobić, jeśli radni i samorządowcy przynoszą błędnie wypełnione oświadczenia? Czy osoba dokonująca analizy może im zwrócić uwagę?


Szczegółowy program szkolenia:

 • Kto jest zobowiązany do składania oświadczeń majątkowych w urzędzie? Których pracowników to dotyczy, których nie? Co powinno się zawierać w takim oświadczeniu? Czy dotyczy to również majątków wspólnych (np. majątek współmałżonka, majątek wspólny, spadek)?
 • Jakie są obowiązki przewodniczącego organu stanowiącego j.s.t.?
 • Jakie są obowiązki organu wykonawczego?
 • Jakie są skutki niezłożenia oświadczenia?
 • Jaka jest odpowiedzialność osób zobowiązanych do składania oświadczeń?
 • Publikacja oświadczeń majątkowych – jakie dane należy zamieścić?
 • Jakie są terminy składania oświadczeń majątkowych?
 • Terminowość składania oświadczeń. Jakie będą konsekwencje złożenia oświadczenia po terminie?
 • Wybór a oświadczenie
 • Nawiązanie stosunku pracy a oświadczenie
 • Jaka jest treść oświadczenia majątkowego?
 • Wypełnianie oświadczeń majątkowych krok po kroku. Jak je wypełniać, na co zwracać uwagę? Jakie są najczęściej popełniane błędy?
 • Jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu majątkowym – analiza, sprawne przyjmowanie i sprawdzania oświadczeń
 • Majątek wspólny a odrębny w oświadczeniu majątkowym, dochody współmałżonka
 • Podmioty, którym składane są oświadczenia majątkowe
 • Na czym polega kontrola oświadczeń majątkowych?
 • Na co zwraca uwagę urząd skarbowy?
 • Jak urząd skarbowy rozstrzyga ewentualne nieścisłości?
 • Co, jeśli ktoś czegoś zapomni wpisać? Jak wygląda składanie wyjaśnień?
 • Korekty oświadczeń majątkowych – jak je sporządzać?
 • Jakie są ograniczenia dotyczące radnych i osób zatrudnionych w samorządzie?
 • Co robić, gdy radni i samorządowcy przynoszą błędnie wypełnione?
 • Co konkretnie trzeba zamieszczać w oświadczeniu majątkowym – czy osoba, która jest zamężna, a współmałżonek dostanie prezent od rodziców, czy otrzymany prezent również ma znaleźć się w oświadczeniu majątkowym? Lub jeśli osoba składająca oświadczenie majątkowe dostanie prezent bezpośrednio, czy ma go uwzględniać w oświadczeniu?
 • Jakie są konsekwencje zawierania innych umów i/lub dodatkowej pracy poza urzędem?
 • Czy urzędnik może sobie „dorabiać”? Jeśli tak, na jakich zasadach i w jakich sektorach jest to możliwe?
 • Co z zajęciami odpłatnymi zdarzającymi się tylko sporadycznie? Czy można je podejmować?
 • Jakie umowy można zawierać? (jeśli ktoś pracuje również poza urzędem)
 • Czy trzeba będzie mieć zgodę na dodatkową pracę poza urzędem? Czy trzeba będzie mieć zgodę na zawieranie innych umów? Od kogo taka zgoda?
 • Jakie materiały należy publikować na BIP?
 • Co z niezwłocznością? Np. pracownik, który przekazuje materiały do publikacji jest chory albo z powodu innych zdarzeń losowych odda materiały do publikacji dwa dni po terminie, czyli nie niezwłocznie?
 • Co z udostępnianiem osobom trzecim?
 • Co z umowami cywilnoprawnymi i ich publikacją? (rejestr umów cywilnoprawnych)
 • Jak rozumieć mienie i jego składniki:
 • Czy 500+ należy wliczać i uwzględnić przy oświadczeniu?
 • Ktoś posiada pojazd w leasingu - czy ma to uwzględnić i gdzie?
 • Czy ujmować posiadane samochody, nawet te wzięte na kredyt?
 • Ujmowanie wysokości wziętego kredytu, czy należy wpisywać kwoty pozostałe do spłaty?
 • Ujmowanie zasobów pieniężnych w różnych walutach, papierów wartościowych, udziałów w spółkach i akcjach
 • Czy uwzględniać zarobki na podstawie umów o dzieło?
 • Jakie są obowiązki organów władzy publicznej w zakresie działalności lobbingowej?
 • Jakie są obowiązki organów samorządowych w zakresie praktyk antykorupcyjnych?
 • Kto może podlegać kontrolom w urzędzie?
 • Czy osoba będąca pracownikiem administracji publicznej może prowadzić działalność gospodarczą? Jakie są ograniczenia w pełnieniu funkcji urzędniczej, jeśli ktoś zechce nadal prowadzić taką działalność. Czy da się to pogodzić?
 • Jakie informacje podlegają ujawnieniu i jakie sankcje grożą za naruszenie tego obowiązku? Jak będą wyglądały kontrole? Jakie kary za podanie nieprawdy?
 • Jakie nowe informacje podlegają obowiązkowemu udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej?
 • Obowiązek publikowania na BIP-ie: Jakie terminy? Jakie dane mają być publikowane, co z publikowaniem danych, jeśli są specjalne wymagania i uwarunkowania?
 • Funkcjonalność redaktora
 • Co w przypadku, jeśli ktoś nie wywiąże się z udostępnianiem?
 • Jakie są warunki publikacji poszczególnych danych?
 • Co, jeśli dane osobowe, które mają być publikowane, są również danymi firmy, bo np. osoba prowadzi w bloku firmę i tam też mieszka, jak to postrzegać w związku z przepisami o ochronie danych osobowych? Kwestia tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Jak radzić sobie z różną interpretacją zapisów przez Urząd Skarbowy w przypadku składanych oświadczeń majątkowych oraz z tym, że US wprowadza korekty przy składaniu oświadczeń majątkowych? Problem: tak samo wypełnione oświadczenie majątkowe w kolejnym roku już ma jakieś błędy, według interpretacji US, bo np. inna osoba je sprawdza w urzędzie skarbowym i znajduje dokumenty, które mają błędy. Przykłady braków, uchybień, niedopełnień, błędów.
 • Jakie są zasady sporządzania korekt?
 • W jaki sposób będą wyglądały kontrole oświadczeń majątkowych? Kto będzie je kontrolował i sprawdzał prawdziwość oświadczeń?
 • Kontrolowanie oświadczeń majątkowych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • Czy oświadczenia majątkowe należy archiwizować, przez jaki okres?

Prowadzący

Robert Litwinek- b. Sekretarz Gminy Baranów - praktyk, szkoleniowiec. Przeprowadził kilkaset szkoleń dla pracowników samorządowych. Osoba przygotowująca projekty uchwał organu stanowiącego gminy, znająca problematykę związaną z udostępnianiem informacji w BIP, oświadczeniami majątkowymi, stosowaniem praktyk antykorupcyjnych w urzędzie. Przeprowadził szereg szkoleń z zakresu zadań komisji skarg i wniosków, zmian w statutach gmin i starostw, opłaty śmieciowej, nieczystości płynnych, uchwał reklamowych. Autor pierwszych w Polsce uchwał ws. opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wzoru deklaracji oraz kodeksu reklamowego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia