Wideoszkolenie: Organizacja pracy nauczycieli w czasie epidemii

Jak zapewnić sprawne funkcjonowanie szkoły i pracę nauczycieli w czasie epidemii? Która z metod pracy zdalnej jest najskuteczniejsza? Jak realizować zajęcia rewalidacyjne? Jak będzie wyglądała klasyfikacja końcoworoczna? Czy uczniowie mogą poprawiać oceny, które uzyskali przed 12 marca? Zdalne nauczanie a RODO


Wideoszkolenie skierowane do dyrektorów szkół podstawowych oraz wszystkich nauczycieli, którzy chcieliby dowiedzieć się, jakie metody nauczania można zastosować w pracy z uczniami na odległość

Przegląd praktycznych rozwiązań internetowych do wykorzystania w nauce zdalnej
Podczas wideoszkolenia odpowiemy na pytania, które nurtują wielu dyrektorów - jak radzić sobie z organizacją pracy nauczycieli, jak realizować podstawy programowe, jak zadawać prace domowe i jak je sprawdzać; na podstawie czego wystawiać uczniom oceny, oraz co robić, gdy dziecko nie ma odpowiednich warunków technicznych do e-nauczania.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak należy dokumentować pracę nauczycieli? Jak sprawdzać, czy rzeczywiście wyrobili nadgodziny? Czy organ prowadzący może zarządzić niepłacenie za godziny ponadwymiarowe? Jak realizować awans zawodowy?
 • Jak będzie wyglądała klasyfikacja końcoworoczna? Czy uczniowie mogą poprawiać oceny, które uzyskali przed 12 marca?
 • Jak zdalnie monitorować i oceniać postępy uczniów? Jak egzekwować od ucznia realizację programu? Jak powinno się oceniać zdalnie sprawdziany? Jak wygląda praktyka postępowania?
 • Jak rozliczać godziny nauczyciela wspomagającego? Czy płacić pomocy nauczyciela, skoro nie ma bezpośredniej pracy z dzieckiem? Jak rozliczyć pracę nauczyciela z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych? Co z wynagradzaniem nauczycieli WF-u, którzy mieli wyjazdy na basen, a teraz tych wyjazdów nie ma? Jak dokumentować i płacić nauczycielom świetlicy? Co z pracownikami gospodarczymi?
 • Zdalne nauczanie a RODO – ochrona danych osobowych a korzystanie z narzędzi informatycznych do komunikacji
 • Jak pokonać problem braku odpowiedniego sprzętu u nauczyciela? Co, jeśli nauczyciel nie ma warunków do prowadzenia lekcji online? Czy może prowadzić zajęcia ze szkoły, używając komputerów w szkole?
 • Prowadzenie kół zainteresowań a pensum nauczyciela – jak to robić zdalnie?Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Instrukcja logowania office,
 • Lista nauczycieli - konsultacje,
 • Pismo do rodziców w sprawie opinii,
 • Rozliczenie godzin nauczycieli specjalistów,
 • Rozliczenie godzin nauczycieli,
 • Sprawozdanie tygodniowe nauczyciela ze zdalnego nauczania,
 • Szkolne zasady prowadzenia lekcji online,
 • Tygodniowy plan zdalnego nauczania dla nauczyciela,
 • Umowa użyczenia sprzętu szkolnego,
 • Zarządzenie dyrektora dot. pracy zdalnej,
 • Zarządzenie dyrektora z dnia 25 marca.

Szczegółowy program szkolenia:

 • Jaki aneks powinno się wprowadzić do statutu, w związku z organizacją nauczania zdalnego? Co zawrzeć w aneksie, aby był jednolity i zrozumiały dla wszystkich?
 • Czy mamy wprowadzać zmiany do statutu od zebrań RR?
 • Czy arkusz organizacyjny musi być w obecnej sytuacji zaopiniowany przez związki zawodowe?
 • Gdzie znaleźć wszystkie podręczniki i ćwiczenia w wersji online?
 • Która z metod pracy zdalnej jest najskuteczniejsza?
 • Platforma ministerialna – czy to główna forma do realizacji treści programowych? Czy mamy obowiązek z niej korzystać? Jakie są inne, skuteczne rozwiązania? Kiedy warto poszukiwać własnych dróg do realizacji treści programowych?
 • Jak korzystać z dostępnych, bezpłatnych form komunikacji zdalnej z uczniami? Jakie to formy? Czy nauczyciele mogą korzystać z YouTube’a, Skype’a, WhatsAppa i innych komunikatorów? Czy można zlecać prace uczniom, poprzez stworzenie z rodzicami grupy na Messengerze? Co na to RODO?
 • Jak wprowadzić spójne narzędzia do komunikacji i nauki przez wszystkich nauczycieli?
 • Dla kogo Teams? Dla której grupy wiekowej?
 • Czy wideolekcje na Teamsach przebiegają bezproblemowo?
 • Czy do pracy na Teamsach jest potrzebna licencja, czy pracujemy tam za darmo?
 • Czy najpierw wprowadzamy użytkowników, a potem przydzielamy ich do grup?
 • Czy udział na platformie Skype nie jest dozwolony od 16 roku życia?
 • Czy wystarczy kontakt telefoniczny i mailowy? Jak rozwiązać problem braku programów do nauczania zdalnego: co, jeśli programy są płatne, lub są bezpłatne tylko na np. dwa próbne miesiące?
 • Jak wygląda indywidualne nauczanie ucznia w obecnej sytuacji?
 • Jak należy dokumentować pracę nauczycieli? Czy trzeba przygotowywać tygodniowe sprawozdania, podsumowujące pracę nauczyciela?
 • Od czego zacząć, aby zdalne nauczanie funkcjonowało prawidłowo i przynosiło zamierzone rezultaty?
 • Jak stworzyć plan działania dla nauczycieli, by nie nałożyły się na siebie różne aktywności, prowadzone przez nauczycieli w tym samym czasie?
 • Jak znaleźć, jak zainstalować, w jakim programie komunikować się z uczniami?
 • Czy powinien powstać nowy plan zajęć? Jak ma wyglądać taki plan zajęć on-line? Jak ułożyć plan pracy w przypadku nauczycieli uczących w różnych placówkach?
 • Co z planem lekcji? Czy można zmienić, ograniczyć godziny?
 • Czy można skrócić długość lekcji? Czy ta informacja musi pojawić się w zarządzeniu?
 • Czy wystarczy jedynie informacja na stronę, ale nie w formie zarządzenia?
 • Organizacja planu zajęć i ich dokumentacja - jak zorganizować plan zajęć? Czy plan powinien być taki sam, jak plan, który obowiązywał wcześniej? Jaką dokumentację należy sporządzić?
 • Wielu nauczycieli również nie posiada odpowiedniego sprzętu, nawet jeśli nauczyciele są chętni prowadzić zajęcia w takiej formie – jak pokonać problem sprzętowy? Co, jeśli nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem w domu? Czy może prowadzić zajęcia ze szkoły, używając komputerów w szkole?
 • Jak uczyć? Jakimi metodami? (wielu nauczycieli nie ma takiej wiedzy)
 • Jak sprawdzać listę obecności? Jak wprowadzać tematy lekcji do dziennika?
 • Obecność uczniów, o której ją sprawdzamy bo przecież dziecko może niektóre zadania wykonywać później, niż jest to w planie lekcji?
 • Jak ma wyglądać e-ocenianie? Za pomocą jakich narzędzi oceniać pracę uczniów? Z czym nauczyciele mają największe problemy/wątpliwości?
 • Ocenianie sprawdzianów – jak powinno się oceniać zdalnie sprawdziany? Jak to wygląda w praktyce?
 • Jak zdalnie monitorować i oceniać postępy uczniów?
 • Jak egzekwować od ucznia realizację zajęć?
 • Wystawianie ocen on-line nie jest zgodne ze statutem szkoły, więc jak to robić?
 • Jak zbierać materiały od uczniów? Jak ich oceniać? Na podstawie czego?
 • Dzieci do 13 r. ż. nie mogą założyć sobie nawet własnego maila – jak więc mają wysyłać prace w sposób elektroniczny?
 • Jak sprawdzić, czy wszyscy spośród np. 700 uczniów, mają odpowiednie warunki techniczne do e-edukacji?
 • Co w przypadku, gdy szkoły nie mają kontaktu internetowego ze wszystkimi uczniami, rodzicami i nauczycielami?
 • Czy to dobry pomysł, aby wywieszać informację dla uczniów, co mają przerobić i co jest zadane na tablicach informacyjnych przed szkołą?
 • Nauczyciele zbierają materiały w teczkę i rodzice mają odbierać je ze szkoły. Czy to jest właściwe rozwiązanie? Czy może lepiej wysyłać kurierem? Po jakim czasie materiały dostarczane uczniom podlegają ocenie? Po miesiącu? W jaki sposób uczniowie mają je zwracać? Czy prace domowe zrobić w plikach i wysyłać zdalnie?
 • Jakie są sposoby, by zachęcić uczniów do pracy na komputerze i korzystali z zajęć on-line?
 • Praca na komputerze a BHP – ile czasu mogą przy komputerze spędzić uczniowie klas 4-8 maksymalnie, czy jest to określone?
 • Kto ma przypilnować te dzieci, np. rano, gdy rodzice też pracują?
 • Jakie są zasady wypłacania wynagrodzeń nauczycielom, którzy wykonują swoją pracę zdalnie?
 • Co będzie z wynagrodzeniami dla nauczycieli? Jak rozliczać godziny pracy? Jak liczyć wynagrodzenie, kiedy nauczyciel pracuje po godzinach? Jak sprawdzać nauczycieli, czy rzeczywiście wyrobili te nadgodziny?
 • Prowadzenie kół zainteresowań a pensum nauczyciela
 • Jak rozliczać godziny nauczyciela współorganizującego? Czy płacić pomocy nauczyciela, skoro nie ma bezpośredniej pracy z dzieckiem?
 • Jak rozliczyć pracę nauczyciela z zajęć rewalidacyjnych?
 • Większość nauczycieli korzysta z prywatnego telefonu, komputera, Internetu – jak rozliczyć takiego nauczyciela? Koszty związane z wykonywaniem jego codziennej pracy zawodowej są finansowane ze środków prywatnych
 • Co, jeśli dyrektor szkoły jest na kwarantannie, kto zajmuje się organizacją pracy szkoły?
 • Co z uczniami, którzy nie posiadają odpowiedniego sprzętu do zajęć on-line?
 • Jak pomóc rodzicom, nieposiadającym w domu Internetu? Co w przypadku, gdy uczeń, rodzić, nauczyciel nie potrafi korzystać z internetowej platformy?
 • Jak włączyć rodziców w e-nauczanie?
 • Czy można wpuścić rodziców do szkoły aby skorzystali z Internetu? Raczej nie, więc jak mają mieć dostęp do zadań on-line?
 • Co, jeśli ktoś ma słaby Internet?
 • Jak rozwiązać problem nieposiadania sprzętu przez dzieci? Czy każde dziecko ma potrzebny do nauki sprzęt, w postaci osobnego komputera? Jak zorganizować naukę, skoro dzieci nie mają komputerów?
 • Co jeśli nie ma możliwości zorganizować nauczania zdalnego, brak komputerów, brak Internetu? Kto musi zapewnić ten sprzęt?
 • Jak zorganizować lekcje w przypadku problemów z połączeniem się wszystkich uczniów? Realizować dla części, czy wcale?
 • Co w przypadku dwojga dzieci – siódma klasa i pierwsza, w domu nie ma żadnego laptopa, ojciec zadeklarował, że kupi komputer, ale tylko dla jednego dziecka, tego starszego; co jeśli jedno dziecko jest w czwartej, a drugie w VII klasie?
 • Co, jeśli w domu jest jeden komputer, np. dwójka dzieci oraz rodzic, który pracuje zdalnie? Jedno dziecko będzie miało matematykę, a drugi o tej samej godzinie język polski – jak radzić sobie z brakiem sprzętu?
 • Co, jeśli jest wielodzietność w rodzinie i jest tylko jeden komputer, zajęcia dla dzieci są wtedy niemożliwe do realizowania. Jak zachęcić małe dzieci do pracy na komputerze?
 • Jak zebrać rzetelną informację od nauczycieli i rodziców, jakim sprzętem dysponują, czy będzie możliwość przeprowadzać zajęcia on-line?
 • Jak prowadzić lekcje zdalnie, jeśli na terenie gminy nie ma szybkiego łącza, mieszkańcy mają słaby Internet, mają limity Internetu, do tego brakuje komputerów?
 • Jak wspierać rodziców, którzy proszą o pomoc w instalowaniu programów, bo sami nie umieją tego zrobić i zwracają się o pomoc do szkoły? Często dzieci są pod opieką dziadków, którzy też nie potrafią tym dzieciom pomóc
 • Co, jeśli w szkole też nie ma tylu komputerów, komputery nie mają kamer, brakuje szybkiego Internetu, problemem jest nawet połączenie się z pocztą, bo łącza są przeciążone?
 • Jaką ilość zadań powinno przesłać się dziecku, aby nie było tego za dużo? Jak ocenić, czy nauczyciel zadaje odpowiednią ilość prac, co, jeśli nauczyciele za dużo zadają – czy dziecko samo ma się nauczyć?
 • Ile czasu uczeń może spędzać przed komputerem podczas nauki zdalnej?
 • W jaki sposób najłatwiej wykonywać zdalne nauczanie?
 • Nauczanie przez Librusa – jak ma funkcjonować, aby było zgodne ze statusem szkoły?
 • Co zrobić, gdy w Librusie nie widać odczytanej wiadomości przez telefon?
 • Jak wspierać rodziców w takim zdalnym nauczaniu?
 • Jak pomóc rodzicom, którzy nie rozumieją materiału dla klas starszych?
 • Czy szkoła może użyczyć komputery dzieciom, które najbardziej tego potrzebują? Na jakich zasadach? Czyja zgoda jest szkole potrzebna, aby szkoła mogła użyczyć sprzęt dzieciom, które nie mają komputera?
 • Czy jeśli dziecko nie ma dostępu do komputera ani Internetu, to możemy mu udostępnić wtedy szkołę – salę lekcyjną? Co w przypadku kilkorga dzieci? Jak wtedy zorganizować takie zajęcia? Czy zajęcia będą prowadzone według planu lekcji? Kto musi być wtedy w szkole?
 • Czy jeśli uczeń w domu nie ma komputera, to może kontaktować się z nauczycielem tylko telefonicznie? Wysłać zdjęcia zadań itp.?
 • Czy nauczyciel ma przesyłać materiały raz w tygodniu, czy codziennie?
 • Rewalidacja – jak płacić za rewalidację?
 • Jak przeprowadzić lekcje w-f? Nauczyciele mają prowadzić lekcje on-line z w-f? Mają ćwiczyć przed komputerem? Jak sprawdzić, czy uczniowie rzeczywiście wykonywali zadane ćwiczenia?
 • Jak realizować podstawę programową w trybie zdalnego nauczania z dziećmi, które dopiero uczą się czytać i pisać? Czy rodzice mają nauczyć czytać dzieci? Jak sprawdzić postępy dziecka? Jaką rolę będą wtedy pełnić nauczyciele? Kto utrwala materiał z dziećmi?
 • Jak mają realizować zadania dzieci klas 1-3, skoro zostawiły podręczniki w szkole? Czy mogą je odebrać? Kto ma je wydać?
 • Jak przekazać 300 uczniom kl. 1-3 ćwiczenia? Przydatne rozwiązania.
 • Jak rozwiązać problem przepełnionych skrzynek nauczycieli, z racji odsyłania przez uczniów setek maili z pracami domowymi?
 • Czy należy tworzyć nauczycielom nowe maile do wysyłania zadań uczniom? Czy robić to przez e-dziennik?
 • Czy logowanie do e-dziennika jest podstawą obecności?
 • Jeśli szkoła nie prowadzi e-dziennika, jak sprawdzamy obecność?
 • Jeśli uczeń lub rodzic odczytuje informacje w e-dzienniku, a nie odbiera zadań i nic nie odsyła i w ogóle nic nie robi, jak go oceniać?
 • Jak przesyłać materiały, linki do uczniów? Ma to być na jakimś dysku, czy mailem?
 • Czy nauczyciele mają przyjmować podpisy rodziców przed szkołą, skoro nie mogą ich wpuścić?
 • Co ze świetlicą? Jak rozliczać pracę i godziny osoby, która zajmuje się świetlicą?
 • Praca biblioteki i pomocy PP – jak zorganizować pracę bibliotek? Jak rozliczać i wynagradzać pracę bibliotekarza, od kiedy zostało wprowadzone zdalne nauczanie?
 • Czy mogą być prowadzone wcześniej zaplanowane konkursy powiatowe, np. literackie, czy wszystkie są odwołane?
 • Co z przedmiotami nieobowiązkowymi np. WDŻ?
 • Czy można zmniejszyć liczbę zajęć np. z etyki, albo religii?
 • W jaki sposób prowadzić nadzór nad nauczycielami i uczniami, jeżeli nie ma Librusa? Jak wstawiać oceny, gdy nie ma elektronicznego dziennika?
 • Jak przekazywać informacje, jeśli rodzice nie odczytują lub nie korzystają z dziennika elektronicznego?
 • Co mają zrobić szkoły, które nie mają żadnych platform do e-nauczania?
 • Jak prowadzić zajęcia, na których trzeba coś dzieciom wytłumaczyć np. matematyka?
 • Sprawdzanie obecności – w jaki sposób sprawdzać obecność w trakcie zajęć online?
 • Czy aby była zaliczona obecność dziecka na zajęciach, musi on być przez cały dzień (według planu zajęć) zalogowany w systemie, czy może się tylko raz zalogować, pobrać co trzeba?
 • Czy jest sens robienia wywiadówek, jak jest się w kontakcie z rodzicami mailowo lub telefonicznie?
 • Co w sytuacji, gdy rodzic ma dostęp do Internetu, ale musi jechać do pracy i dziecko wtedy zostaje bez dostępu do łącza?
 • Czy można jakoś przeprowadzić wypowiedź ustną ucznia?
 • Co, jeżeli dziecko nie zalogowało się na platformę, ale powiedziało, że zrobiło, co miało zrobić – wstawiać nieobecność? Jak rozliczać ucznia z nieobecności? Jak przyjmować usprawiedliwienia?
 • MEN twierdzi że nie odnotowujemy nieobecności – jak to interpretować?
 • Co zrobić z uczniem, który jest poza miejscem zamieszkania? Zajmują się nim dziadkowie, bo mama jest chora, nie ma dostępu do Internetu
 • Czy nauczyciele mają podawać uczniom swoje prywatne maile, czy służbowe?
 • Czy przesyłanie dzieciom ćwiczeń niwelujących stres, to dobre rozwiązanie na brak czasu związanego z przeprowadzeniem rozmowy?
 • Jak radzić sobie z brakiem drukarek?
 • Jak pomóc dzieciom z rodzin patologicznych, gdzie szkoła była dla nich jedyną ucieczką od rodzinnej sytuacji?
 • Jak monitorować sytuację dzieci w rodzinach, w których do tej pory istniały przesłanki przemocy?
 • Co z dziećmi, dla których obiad w szkole był jedynym posiłkiem w ciągu dnia? Kogo informować? Jak pomagać takim dzieciom?
 • Czy można prowadzić zajęcia wyrównawcze? Jak powinny one wyglądać?
 • Jak ma wyglądać nauczanie dzieci z niepełnosprawnością? Na jakie dodatkowe wparcie można liczyć w przypadku dzieci z autyzmem?
 • Zarządzenia dyrektora – jak powinno wyglądać zarządzenie dyrektora? Czego nie powinno w nim zabraknąć?
 • Czy szkoły muszą realizować pracę Samorządu Uczniowskiego?
 • Jak zorganizować pracę obsługi szkoły?

Prowadzący

Martyna Pilas z wykształcenia filolog polski i angielski, doktorantka pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego; zarządza Zespołem Kształcenia i Wychowania w Bielkówku (woj. pomorskie); z zamiłowania społeczniczka, wychowawca i informatyk; zainteresowania naukowe to konflikty szkolne na linii nauczyciel-rodzic; wywodzi się z gdańskiej szkoły pedagogiki prof.dr hab. Marii Mendel; zwolenniczka ścisłej współpracy rodziny, szkoły,samorządu i środowiska lokalnego oraz Pozytywnej Dyscypliny dr Jane Nelsen


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia