Wideoszkolenie: opłaty za wodę


WIDEOSZKOLENIE PCC POLAND, skierowane do osób w gminach zajmujących się sprawami związanymi z wydawaniem warunków przyłącza do sieci wodno - kanalizacyjnej, zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, fakturowaniem opłat za wodę, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Gospodarki Komunalnej, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, związków międzygminnych, głównych księgowych, a także zarządców sieci, konserwatorów oraz osób bazujących na Prawie Wodnym.

Omówimy również zmiany w zasadach wydawania warunków przyłaczania do sieci

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

1.Zakres wydawania nowych warunków technicznych przyłącza. Jak uzgadniać zasady przyłącza, z kim to uzgadniać? Kto ma robić uzgodnienia projektu przyłącza?

2.Kto i kiedy powinien złożyć wniosek taryfowy i z czego składa się wniosek taryfowy?

3.Jak wygląda procedura zmiany taryf przed upływem trzech lat?

4.Jakie rodzaje decyzji mogą wydać Wody Polskie w stosunku do złożonego wniosku taryfowego? Jak można kwestionować rozstrzygnięcia Wód Polskich?

5.Odcinanie wody, jeśli ktoś nie płaci – jak postępować w takich przypadkach?

6.Jakie są obowiązki gmin w zakresie budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, a jakie są obowiązki przedsiębiorstw?

7.Zmiany w procedurze uchwalania regulaminów dostarczania wody

Szczegółowy program szkolenia:

1.Jaki jest zakres wydawania nowych warunków technicznych przyłącza i w jakich sytuacjach następuje odmowa wydania tych warunków?

 • Co powinny zawierać warunki przyłącza?
 • Pod jakim kątem przygotować się do zmian?
 • Jak będzie wyglądać nowa dokumentacja projektowa?
 • Jak powinny być skonstruowane warunki techniczne przyłączenia wody? Jakie punkty powinny zawierać?
 • Jakie warunki należy wydać na przyłącze wody przez drogę?
 • Jak uzgadniać zasady przyłącza, z kim to uzgadniać? Kto ma robić uzgodnienia projektu przyłącza? Nie będzie projektu tylko szkic.
 • Co zrobić gdy dochodzi do kolizji urządzeń, przejścia kanalizacji pod drogami np.: powiatowymi lub wojewódzkimi?
 • Jakie są warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz przebudowy istniejącego przyłącza?
 • Jakie są warunki techniczne montażu dodatkowego wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym?
 • Czym różni się wydanie warunków od wydania opinii? Osiedle nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, nadzór budowlany żąda stwierdzenia czy można podłączyć wodę i odprowadzać ścieki chcąc w pozwoleniu na budowę uwzględnić warunki techniczne. Czy jest taka możliwość i jak to zrobić? Jakie punkty niezbędne są aby warunki zostały spełnione w obecnie istniejącej sytuacji prawnej?
 • Jak powinien wyglądać obowiązek pisemnego potwierdzania złożenia przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o wydanie warunków?
 • Czy wydając warunki techniczne można nakazać odbiorcy budowę sieci głównej?
 • Po czyjej stronie przyłącze jest w eksploatacji, inwestora czy dostawcy wody?

2.Jakie są warunki przyjęcia wniosku taryfowego? Opracowanie wniosków o skrócenie okresu obowiązywania taryfy za wodę i ścieki. Nowe formularze, nowy tryb postępowania

 • Kto i kiedy powinien złożyć wniosek taryfowy?
 • Z czego składa się wniosek taryfowy?
 • Procedury zatwierdzenia taryf
 • Jak pisać uzasadnienia do wniosku? Omówienie krok po kroku
 • Kiedy zatwierdzone taryfy wchodzą w życie?
 • Czy i jak można zmienić zatwierdzone taryfy?
 • Jak duża musiałby być strata aby zmienić taryfę?
 • Jakie i w jaki sposób gromadzić dane potrzebne do prawidłowego sporządzenia wniosku taryfowego ?
 • Wniosek o skrócenie taryf i kolejny wniosek taryfowy
 • Wniosek po zakończeniu okresu przejściowego
 • Jak obliczyć termin składania kolejnego wniosku taryfowego i jakie miesiące należy ująć?
 • Czy taryfy mogą wejść w życie z mocy prawa?
 • Co to jest taryfa tymczasowa?
 • Czy zatwierdzone taryfy można zmienić? Czy należy zmienić taryfę jeśli przychody są wyższe?
 • Jak gromadzić dane potrzebne do prawidłowego sporządzenia wniosku taryfowego?
 • Czy w taryfach można lub trzeba uwzględniać dodatkowe opłaty dla dostawców za przekroczenia parametrów w ściekach?
 • Jakie są konsekwencje za złożenie oświadczenia do opłaty zmiennej po terminie?
 • Czy można złożyć nowy wniosek w trakcie trwania taryfy np. w połowie drugiego roku?
 • Jak wygląda procedura zmiany taryf przed upływem trzech lat?
 • Na jaki przepis można się powołać, aby gmina podawała zużycie wody przez straż?
 • Jak wyliczyć koszty do opłaty abonamentowej aby ją wprowadzić?
 • Jak prowadzić kalkulacje opłaty abonamentowej? Jakich kosztów nie wolno ujmować?
 • Jak wygląda korygowanie faktury gdy zmniejszamy ilość metrów? Czy zmieniamy terminy płatności czy zostaje stary termin? Czy skorygować całą fakturę czy wystawić nową?
 • Zasady konstruowania taryf w oparciu o rozporządzenie „taryfowe”
 • Sporządzanie kalkulacji z uwzględnieniem zasady ochrony odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen
 • Proces weryfikacji taryf w odniesieniu do opłat za usługi wodne
 • Dopłaty do taryf dla poszczególnych lub wszystkich grup taryfowych
 • Jak prawidłowo ustalać niezbędne przychody i dokonać ich alokacji na grupy odbiorców?
 • Omówienie kalkulacji, kosztów
 • Jak prawidłowo wypełnić tabele załączane do wniosku taryfowego? Od której tabelki rozpoczynać wyliczenia?
 • Jak wyliczamy, gdy np. mamy 4 grupy odbiorców, woda z wodomierza, gospodarstwa domowe, woda ryczałt, przedsiębiorstwa i użyteczność publiczna. Jak podzielić koszty w księgowości?
 • Jak wyliczyć koszty do opłaty abonamentowej aby ją wprowadzić?
 • Jakie składniki powinny wchodzić w opłaty stałe? Jak się powinno kalkulować opłaty stałe?
 • Jakie koszty uwzględniać na przyszłość w opłatach za wodę np.: za modernizację sieci?
 • Czy zawarcie umowy dotyczy tylko samej dostawy wody?
 • Jak pisać sprawozdania kwartalne i półroczne?
 • Rola wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń́ wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Jak radzić sobie z błędami systemu?

3.Jakie uprawnienia mają Wody Polskie do ingerowania w działalność spółek wodno-kanalizacyjnych? Co podlega ocenie Wód Polskich?

 • Jaka jest linia orzecznicza Wód Polskich? Czy w każdym przypadku przychyla się do wniosków czy odmawia skrócenia okresu obowiązywania taryfy i z jakiej przyczyny odmawia? Jaką należy gromadzić dokumentację?
 • W jaki sposób Wody Polskie weryfikują wnioski taryfowe, jak wygląda postępowanie w tej sprawie? Kto jest stroną takiego postępowania?
 • Jak skonstruować odwołanie od decyzji wydanej przez Wody Polskie?
 • Jaki status posiadają Wody Polskie w zakresie taryf dla wody i ścieków?
 • W jaki sposób Wody Polskie weryfikują wnioski taryfowe, jak wygląda postępowanie w tej sprawie? Kto jest stroną takiego postępowania?
 • Jakie rodzaje decyzji mogą wydać Wody Polskie w stosunku do złożonego wniosku taryfowego? Jak można kwestionować rozstrzygnięcia Wód Polskich?
 • Uzupełnianie bądź poprawianie wniosku po wstępnej weryfikacji Wód Polskich
 • Przykłady decyzji organu regulacyjnego oraz odwołanie od decyzji Wód Polskich?
 • Jakie dokumenty do rozliczeń będzie trzeba przygotować, w razie kontroli?
 • Wezwania od Wód Polskich w celu przekazania informacji

4.Zmiany w procedurze uchwalania regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 • W jakich punktach należy zmienić regulaminy w kontekście zmian?
 • Co zrobić w przypadku otrzymania negatywnej opinii organu regulacyjnego?
 • Nowa procedura przyjmowania regulaminu
 • Jak Rada Gminy powinna poprawnie skontrolować nowy regulamin?
 • Wytyczne do sporządzenia projektu regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków

5.Umowy

 • Umowa dostawca – odbiorca z uwzględnieniem norm urzędu ochrony konsumentów – dostosowanie umów do obowiązujących przepisów, aby UOKiK nie miał zastrzeżeń
 • Umowy za najemcami lokali w budynkach wielolokalowych

6.Windykacja należności za wodę

 • Odcinanie wody, jeśli ktoś nie płaci – jak postępować w takich przypadkach?
 • Jak egzekwować opłaty od tych, którzy nie płacą za wodę i ścieki? Nieregularne należności i ich egzekwowanie w sądzie?

7.Podłączanie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 • Jak zmuszać niektórych właścicieli nieruchomości do wpięcia się do kanalizacji?
 • Jakie są obowiązki gminy w zakresie budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, a jakie są obowiązki przedsiębiorstw?
 • Budowa sieci a budowa przyłącza
 • Kwestia własności urządzeń: utrzymanie i eksploatacja
 • Jakie i gdzie można otrzymać dofinansowanie na wodociągi?
 • Odbieranie przyłączy
 • Ponoszenie kosztów, co do własności. Przyłącze wodociągowe jako własność odbiorcy, a przyłącze wodociągowe budowane przez gminę lub przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Kto ma ponosić koszty?
 • Dokumentacja dotycząca podłączania odbiorców do sieci wodociągowej
 • Wydawanie informacji i zezwoleń. Prowadzenie dokumentacji związanej z podłączaniem odbiorców do sieci wodociągowej
 • Wejście na teren nieruchomości w związku z awariami. Co zrobić, jeśli osoba, która zarządza nieruchomością nie wyraża zgody?
 • Rozdzielność sieci - kto za co odpowiada:, za co odpowiada zarządca, a za co właściciel posesji?
 • Gdzie się kończy przyłącze, za które odpowiada i ponosi odpowiedzialność zarządzający, a gdzie zaczyna się odpowiedzialność właściciela nieruchomości, jeśli chodzi o wodociągi i kanalizację? Jakie są stanowiska Sądu Najwyższego w tej kwestii?
 • Kontrole w przypadku, kiedy gmina sama jest przedsiębiorstwem w tym rozumieniu
 • Główna linia a przyłącze: właściciel posiadanych przyłączy ma zapewnić niezawodne działanie? Właścicielami przyłączy wodociągowych i odcinka łączącego główną linię z nieruchomością odbiorcy: Kto jest odpowiedzialny, czy właścicielem jest ta osoba, która sobie to przyłącze zrobiła? Czy odbiorca usług robi sobie przyłącze na własny koszt, czy na koszt gminy?
 • Czy odbiorca usług jest właścicielem przyłączy, skoro gmina na majątku gminnym nie posiada takich przyłączy wodociągowych?
 • Kwestia napraw na odcinku łączącym między linią główną a nieruchomością odbiorcy
 • Czy zasuwę na głównej linii powinna naprawiać gmina, czy odbiorca usług? Elementy głównej linii i przyłączy – jak je się dzieli? Do kogo należy odpowiedzialność?
 • Granice własności – kto, gdzie i co ma wykonywać? Jakie obowiązki należą do spółki a jakie do zakładu budżetowego - kto za co płaci i za co odpowiada?

8. Zmiana kompetencji organów

 • Zmiana organu rozpatrującego skargę (prawo wodne)
 • Zmiana kompetencji, jeśli chodzi o wniesienie skargi na niespełnianie warunków technicznych
 • Pozostałe
 • Planowana jest budowa siedliska, a wodociąg jest oddalony od działki. Czy gmina powinna doprowadzić do działki rurociąg wodociągowy? W okolicy jest kilka działek, których nie można oddać do użytkowania ze względu na brak wodociągu. Jak regulują to przepisy?
 • Czy jest możliwość ustanawiania służebności przesyłu jeśli koniecznością jest doprowadzenie wody przez działkę sąsiada? Jak uzyskać zgodę? Czy jest możliwość wycofywania zgód?
 • Czy gmina ma obowiązek przejąć nową sieć wodno-kanalizacyjną jeśli jest położona na prywatnej działce zbudowana zgodnie z projektem i wydanymi warunkami? Jeśli gmina nie chce tego przejąć to jak inwestor może ją do tego skłonić? Na jaki przepis się powołać?
 • Co robimy w sytuacji podłączenia wody w zabudowaniach indywidualnych jeśli studzienka jest na działce sąsiada? Ludzie kupili kilka działek od sąsiada i nie mogą się dogadać w sprawie podłączenia do kanalizacji i chcą dodatkowych opłat za możliwość podłączenia do kanalizacji.
 • Czy gmina może zakazać podlewania ogródków czy napełniania basenów z powodu deficytu wody?
 • Czy w świetle obowiązujących przepisów gminy mogą mieszkańcom ograniczyć korzystanie z wody w czasie suszy?
 • Czy wydawać i na jakich zasadach podliczniki na podlewanie ogrodu?
 • Wzór wniosku o uzgodnienie przyłącza wodociągowego przez drogę gminną
 • Czy jest jakiś sposób do mobilizacji odbiorców do założenia wodomierza?
 • Dłużnik nie wprowadza inkasenta na posesję od kilku lat, zwodził urząd uniemożliwiając dostęp do wodomierza. Jakie pismo skierować do petenta o ustalenie dogodnego dla niego odczytu wody? Wzór pisma na policję o uniemożliwianie odczytu zużycia wody z wodomierza
 • Czy faktura jest ważna po zakończeniu legalizacji wodomierza?
 • Czy gmina ma obowiązek przejąć nową sieć wodno-kanalizacyjną jeśli jest położona na prywatnej działce zbudowana zgodnie z projektem i wydanymi warunkami? Jeśli gmina nie chce tego przejąć to jak inwestor może ją do tego skłonić? Na jaki przepis się powołać?
 • Czy należy wymienić przyłącze jeśli w badanie wody wykazało przekroczenie parametru ołowiu?
 • Kto powinien zapłacić za budowę odcinka leżącego poza nieruchomością przyłączaną np. wodociąg jest prowadzony w pasie drogi?

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.