Szkolenie: Opłata adiacencka

Opłata adiacencka - praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak ustalać oraz naliczać opłaty adiacenckie


Wideoszkolenie skierowane jest zarówno do urzędów, które naliczają, jak i do tych, które rozważają wprowadzenie opłaty adiacenckiej

Szkolenie poprowadzi Główny Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Podczas wideoszkolenia opowiemy jak powinna wyglądać merytoryczna ocena operatu szacunkowego. Odpowiemy również na pytanie, które nurtuje wielu urzędników - czy gminie opłaca się wprowadzenie opłaty adiacenckiej?

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

  • Jakie konsekwencje grożą gminie za nienaliczenie opłaty adiacenckiej?
  • Jak po zmianie ustawy wyliczyć waloryzację opłaty? Czy waloryzacji podlega cała opłata czy tylko pierwsza rata opłaty adiacenckiej? Czy liczy się na dzień podziału, czy na dzień decyzji?
  • Podział działki na dwie części – na jednej działce wzrosła wartość, a na drugiej nie – jak naliczyć w takim przypadku opłatę? Czy można w takiej sytuacji naliczać opłatę?
  • Kiedy nie naliczamy opłaty adiacenckiej?
  • Co powinien zawierać operat szacunkowy? Czego nie może zabraknąć? Orzecznictwo Kolegiów Odwoławczych
  • Czy można zrezygnować z naliczania opłaty, gdy wartość opłaty jest mniejsza niż wartość operatu? Kto ma zdecydować, czy nalicza się opłatę, czy nie?
  • Co w przypadku, gdy inwestycja zostanie wykonana przez inwestora prywatnego przy minimalnym udziale gminy (np. przekazanie dokumentacji projektowej)? Czy wybudowanie takiej inwestycji stanowić może podstawę do ustalenia opłat adiacenckich?


Szczegółowy program szkolenia:

1) Opłata adiacencka z tytułu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości

-Jak po zmianie ustawy wyliczyć waloryzację opłaty? Czy waloryzacji podlega cała opłata, czy tylko pierwsza rata opłaty adiacenckiej? Czy liczy się na dzień podziału, czy na dzień decyzji?

-Wzajemne potrącanie należności – jak i czy można potrącić opłatę z innych należności np. odszkodowanie za drogi?

-Czy wszystkie inwestycje podnoszą wartość? Czy inwestycje muszą być sponsorowane np. przez pomoc de minimis?

-Podział działki na dwie części – na jednej działce wzrosła wartość, a na drugiej nie – jak naliczyć w takim przypadku opłatę? Czy można w takiej sytuacji naliczać opłatę?

-Jaki obowiązek ma gmina w przypadku małych podziałów, na poszerzenie nieruchomości o 5, 10 m2, gdzie nie następuje wzrost wartości nieruchomości a przepis mówi, że w każdym przypadku należy sporządzić operat; jakie są możliwości odstąpienia od takiego działania, w myśl racjonalnego wydatkowania kosztów?

-Jak wyliczyć rekompensatę w sytuacji, gdy mieszkaniec ma kilka działek, jedna z nich przeszła w posiadanie gminy pod drogę?

-Jak postąpić, gdy użytkownik wieczysty po podziale, w ciągu 3 lat przekształcił nieruchomość we własność – czy naliczyć opłatę adiacencką?

-Jak wygląda postępowanie w przypadku rozłożenia opłaty na raty?

-Co gmina ma zrobić, gdy została wydana jedna decyzja, a potem druga, która rozkłada opłaty na raty?

-Czy rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej lub zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej można uznać jako pomoc de minimis? Jak rozpatrzeć taką sytuację?

-Jest prawomocna decyzja i mieszkaniec składa wniosek o rozłożenie na raty opłaty – co robić w takiej sytuacji? Czy trzeba potem wydawać nową decyzję?

-Sposób postępowania w przypadku, gdy podział został dokonany na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego, innej niż gmina, na której znajduje się dana nieruchomość, a użytkownik wieczysty wnosi opłaty roczne. Czy w powyższym przypadku zasadnym jest wszczęcie postępowania, mającego na celu ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, na skutek jej podziału i kto zobowiązany jest do poniesienia takiej opłaty?

-Mieszkaniec dzieli nieruchomość kilkukrotnie – co zrobić i jak naliczyć wysokość opłaty?

-Podział nieruchomości częściowo zabudowanej – jak obliczyć opłatę w takim przypadku?

-Jak naliczyć opłatę, gdy w jednej części wartość została podniesiona, a w drugiej obniżona?

-Jak kwalifikować opłaty adiacenckie, przy braku miejscowego planu zagospodarowania terenu?

-Postępowanie na terenach wiejskich, np. w przypadku inwestycji realizowanych przez gminę, jak naliczyć opłatę z tytułu wzrostu wartości jeśli właściciel odstępuje od odszkodowania?

-Co robić jeżeli po podziale nieruchomości nie wzrasta wartość?

-Czy w trakcie naliczania opłaty trzeba brać pod uwagę całość, czy każdy podział razem?

-Czy wszczęcie postępowania w ostatnim dniu przed upływem 3 lat od daty kiedy decyzja stała się ostateczna wystarczy do skutecznego wyegzekwowania opłaty adiacenckiej?

-Czy w przypadku, kiedy o podziale orzeka sąd, można naliczać opłatę adiacencką?

-Czy można w uchwałę zastosować stawkę zerową opłaty?

-Właściciel, który podzielił nieruchomość zmarł – co w tym przypadku? Czy opłata przejdzie na spadkobiercę? Czy podział nieruchomości jest czynnością, która jest dziedziczona?

-Kiedy nie naliczamy opłaty adiacenckiej?

-Czy we wszystkich podziałach trzeba naliczać opłatę?

-Kiedy jest moment, w którym trzeba liczyć opłatę adiacencką – uzyskanie pozwolenia czy protokół końcowego odbioru robót?

-Czy gmina jest w stanie uniknąć przedawnienia roszczeń związanych z opłatą adiacencką?


2) OPERAT SZACUNKOWY – ocena operatu szacunkowego. Na co zwracać największą uwagę?

-Co może być powodem odrzucenia operatu szacunkowego?

-Co zrobić, gdy zostanie przedstawiony inny operat szacunkowy przez mieszkańca? Czy brać go pod uwagę?

-Co powinien zawierać operat szacunkowy? Czego nie może zabraknąć? Orzecznictwo Kolegiów Odwoławczych

-Rzeczoznawca wycenił nieruchomość nie na dzień decyzji tylko na dzień „obecny” – czy może tak zrobić? Czy operat szacunkowy jest wtedy dobry?

-Czy można zrezygnować z naliczania opłaty, gdy wartość opłaty jest mniejsza niż wartość operatu? Kto ma zdecydować, czy nalicza się opłatę?

-Jakie są najczęstsze wady operatu szacunkowego?

-Jak postąpić w sytuacji, kiedy SKO umarza sprawę z powodu wielokrotnych zastrzeżeń do operatu, natomiast orzecznictwo wskazuje na inny tok postępowania?

-Kontrola operatów szacunkowych – jak wyceniać? Jakie są grupy nieruchomości podobnych? Od czego nie ma wzrostu ceny?

-Co zrobić w sytuacji kiedy rzeczoznawca nie jest w stanie określić wzrostu wartości nieruchomości? Jakie są wytyczne dla gminy w takich sytuacjach?

-Jak w operacie szacunkowym określać kwoty? Czy można zaokrąglić kwotę, czy musi być to dokładna kwota?

-Czy na etapie wszczęcia postępowania trzeba mieć już operat szacunkowy?

-Kiedy urzędnik musi zlecić tworzenie operatu szacunkowego?

-Jak oceniać operat szacunkowy w decyzji ustalającej opłatę? Jak go opisać?

-Jak odpowiednio uzasadnić sposób dokonania wyceny w operacie, aby zminimalizować możliwość jego odrzucenia przez SKO?

-Na ile gmina jako organ wydający decyzję dokonuje analizy operatu szacunkowego?

-Współpraca z rzeczoznawcą – pod jakim kątem urzędnicy mogą sprawdzać operat szacunkowy? Do jakiego etapu mają taką możliwość?

-Co powiększa wartość nieruchomości?

-Jak postępować w przypadku rozbieżności w oszacowaniu podobnych nieruchomości przez rzeczoznawców?


3) Opłata adiacencka z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej

-Kiedy możemy mówić o budowie sieci wodociągowej? Czy jest nią również modernizacja, bądź rozbudowa sieci?

-Co to jest podłączenie nieruchomości do infrastruktury technicznej? Jakie warunki musi spełniać nieruchomości, żeby została podłączona do infrastruktury? Jak w takim przypadku nalicza się opłatę?

-Przyłącze wodociągowe – wybudowanie sieci – czy musi być wybudowana główna sieć, czy od głównej muszą być przyłącza do nieruchomości?

-Co to jest wybudowanie drogi? Czym różni się rozbudowa drogi od przebudowy?

-Czy mieszkańcy mogą dopłacić do budowy infrastruktury, jak nie ma opłaty adiacenckiej?

-Jak i czy naliczać opłatę jeżeli np. na drogę został położony asfalt, została ona naliczona dla nieruchomości, które znajdują się w pierwszym rzędzie przy drodze, jakie obowiązuje postępowanie w kontekście różnego orzecznictwa przy nieruchomościach, które znajdują się dalej w drugim bądź trzecim rzędzie?

-Co w przypadku, gdy sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowa jest budowana na niezabudowanym terenie, gdzie nie można określić lokalizacji przyłączy i budowana jest sama sieć ze studniami umożliwiającymi włączenie się właścicieli nieruchomości do sieci; ponadto Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków wyraźnie ceduje na właściciela obowiązek przyłączenia się do sieci. Jak postępować w takich przypadkach?

-Gmina wybudowała drogę asfaltową, podjęto decyzję o naliczeniu opłaty adiacenckiej, jeden z mieszkańców odwołał się od tej decyzji a SKO przychyliła się do wniosku mieszkańca, mówiąc, że była to nieznaczna przebudowa – co gmina ma zrobić w takiej sytuacji? Jak to traktować? Czy w takiej sytuacji gmina może naliczyć opłatę?

-Kiedy nalicza się opłatę adiacencką – przy budowie, przebudowie czy odbudowie?

-Jak poprawnie powinno być potwierdzone stworzenie warunków do korzystania z wybudowanych sieci uzbrojenia terenu i dróg przez odpowiednie jednostki?

-Co w przypadku, gdy inwestycja zostanie wykonana przez inwestora prywatnego przy minimalnym udziale gminy (np. przekazanie dokumentacji projektowej)? Czy wybudowanie takiej inwestycji stanowić może podstawę do ustalenia opłat adiacenckich?

-Jakie stawki procentowe stosować w uchwale przy opłacie z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej?

-Czy należy dokonywać waloryzacji nakładów poniesionych przez właściciela nieruchomości, na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej, poprzez robociznę lub wykorzystanie własnego sprzętu a najczęściej poprzez udział w społecznych komitetach budowy w formie pieniężnej?

-Ktoś kilka lat temu wybudował studnię na działce, po jakimś czasie gmina otworzyła wodociąg – czy można naliczyć taką opłatę?


4) PROCEDURA – problematyka naliczania opłat adiacenckich

-Jak sprawdzić, czy gminie opłaca się nałożenie takiej opłaty? W jakich nieruchomościach się to kalkuluje? Jak sprawdzić, czy ta opłata będzie na tyle duża, aby pokryć koszty całego postępowania?

-Wydanie decyzji na okres 3 lat – została wydana decyzja o naliczeniu opłaty, będzie odwołanie od decyzji i będzie się to przeciągało przez długi czas – czy w takiej sytuacji decyzja nadal jest ważna? Czy można zrezygnować z postępowania?

-Czy można odwołać opłatę adiacencką? Jeżeli tak, to co gmina musi zrobić? Jak wygląda odwołanie uchwały o opłacie adiacenckiej?

-W jakich przypadkach można zrezygnować z opłaty?

-Czy rada gminy może uchwałą uchylić uchwałę o opłacie adiacenckiej?

-Jakie konsekwencje grożą gminie za nienaliczenie opłaty adiacenckiej?

-Czy jest konieczne informowanie strony o wizji lokalnej?

-Czy opłata adiacencka to opłacalna sprawa? Jest sens uchwalania opłaty adiacenckiej?

-Co ma zrobić gmina, gdy rzeczoznawca nie jest w stanie zrobić wyceny?

-Czy pełnomocnictwo zawarte na czas podziału obowiązuję przy opłacie adiacenckiej?

-Jak przygotować się do kontroli z SKO? Na co zwracają największą uwagę?

-Uzasadnienia zastosowania opłaty adiacenckiej – jak najlepiej uzasadnić decyzję o naliczeniu opłaty adiacenckiej? Co musi zawierać takie uzasadnienie?

-Jak przygotować się do kontroli SKO ?

-Kiedy zawiadamiać stronę o wszczęciu postępowania?

-Jak powinna wyglądać decyzja? Z czego powinna się składać? Jakie podstawy prawne muszą być podane?

-Czy zawsze musi być wszczęcie postępowania o naliczeniu opłaty adiacenckiej?

-Jak się tłumaczyć przed zarzutami RIO dotyczącymi zaniedbywania finansów gminy?


Prowadzący

mgr inż.Katarzyna Szostawicka- rzeczoznawca majątkowy, Główny Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna. Wieloletni pracownik samorządu terytorialnego, od przeszło 13 lat zajmuje się między innymi ustalaniem opłat adiacenckich w Gminie Olsztyn

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.