Wideoszkolenie: Ochrona praw lokatorów

Ochrona praw lokatorów – na co zwrócić uwagę po nowelizacji? Gospodarowanie zasobem gminy, pozycja lokatora w procesie pozyskania lokalu, dochód i czynsz za wynajem. Czym różnią się wymogi techniczne najmu lokalu socjalnego, a komunalnego? Ściągalność zaległości czynszowych z dłużników oraz eksmisja


Warsztaty skierowane do osób w gminach, które zajmują się lokalami socjalnymi, komunalnymi, zasobem mieszkaniowym. Wydział Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Mieszkaniowej, Zakłady Usług Komunalnych, Zarząd Nieruchomości Komunalnych.


21 przydatnych wzorów pism!
Powiemy m.in. o tym jakie są podstawy wypowiedzenia umowy najmów socjalnych i komunalnych; na co zwracać uwagę przy dochodach lokatorów i jak weryfikować ich dochody? Jakie są zasady realizacji wyroków eksmisyjnych bez prawa do lokalu socjalnego i jak to wygląda podczas epidemii? Powiemy też jak poradzić sobie z problemem nieszanowania lokali przez mieszkańców oraz z problemem braku lokali i pomieszczeń tymczasowych.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Nowelizacja przepisów. Zmiany w ustawie o dodatkach mieszkaniowych- na co zwrócić uwagę po nowelizacji? Nowelizacji ustawy dot. Zmian praw lokatorów.
 • Jak wygląda proces przyznawania lokali, gdy chętnych osób jest zbyt wiele, a kryterium ich klasyfikacji jest podobne?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy lokator ma tytuł prawny do zajmowania lokalu, a poprzedni lokator nie chce opuścić mieszkania?
 • Jak rzetelnie weryfikować dochód lokatorów? Czy na podstawie wymienionych dokumentów można określić dochód np. zaświadczenie o zarobkach, nieoficjalne źródła dochodów, PIT-y roczne? Jak daleko można posunąć się w badaniu dochodu?
 • Jak będzie wyglądała regulacja tytułu prawnego po śmierci głównego najemcy? Czy będzie sprawdzany dochód takiej osoby?
 • Sposób dostosowania lokali dla osób niepełnosprawnych. Do zapewnienia czego jest zobowiązany urząd?
 • Eksmisja lokatorów-przebieg procesu, zasady i warunki eksmisji lokatorów, kryteria eksmisji. Czy potrzebne są fizyczne dowody potwierdzające łamanie regulaminu wynajętego lokalu?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • skierowanie do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony, lokalu zamiennego, lokalu socjalnego, pomieszczenia tymczasowego, dobrowolnej zamiany
 • oferta do Banku zamian, Programu zamian, Programu Pomocy Lokatorom
 • wstrzymanie czynności eksmisyjnych
 • skierowanie do TBS
 • oświadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz stanu majątkowego
 • kwestionariusz kwalifikacji warunków socjalno-mieszkaniowych
 • kwestionariusz kwalifikacji warunków niemieszkalnych
 • wzór porozumienia z wojewodą w sprawie dotacji na repatriantów
 • oferta: pomieszczenie tymczasowe
 • porozumienie repatrianci
 • skierowanie do zawarcia umowy najmu
 • skierowanie: pomieszczenie tymczasowe
 • umorzenie postępowania komorniczego
 • WLM deklaracja o wysokości dochodów
 • WLM oświadczenie o stanie majątkowym
 • WLM oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących zdrowia (członek rodziny, osoba wspólnie zamieszkująca)
 • WLM oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących zdrowia wnioskodawcy/ strony postępowaniaWLM wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu objętego najmem socjalnym lub przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach
 • wzór złożenia oferty zamiany
 • WLM wniosek o zamianę lokali
 • WLM wniosek o wykwaterowanie
 • wniosek o uregulowanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego

Szczegółowy program szkolenia:

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

 • Czy istnieje obowiązek wykazywania i wydawania wszystkich dostępnych lokali posiadanych przez Urząd Miasta/ Gminy?
 • Ile lokali powinna zapewnić gmina mieszkańcom?
 • W jaki sposób gmina nabywa nowe lokale?
 • Wieloletni program mieszkań komunalnych
 • Społeczna kontrola gminy w procesie przyznawania lokalu
 • W jakim zakresie gmina powinna dbać o mieszkańców? Co Urząd Gminy/Miasta jest zobowiązany zapewniać swoim mieszkańcom?

Najem socjalny, komunalny i pomieszczenia tymczasowe

 • Jakie są kryteria przyznawania najmu socjalnego lokali, lokali komunalnych oraz pomieszczeń tymczasowych?
 • Ile wynosi maksymalny termin zajmowania lokalu przez lokatora?
 • Jak zawierać umowy z lokatorami i na jakich warunkach?
 • Czy jest obowiązek ogłaszania na 21 dni w prasie zamiaru wynajmu lokalu?
 • Jak starać się o pomieszczenia tymczasowe dla osób ubogich?
 • Jak wygląda procedura przyznawania lokali tymczasowych?
 • Jak wygląda proces przyznawania lokali, gdy chętnych osób jest zbyt wiele, a kryterium ich klasyfikacji jest podobne?
 • Co zrobić, gdy osoba ubiegająca się o lokal odmawia jego przyjęcia?
 • Czy osoba, która odrzuciła proponowany lokal pozostaje w kolejce osób oczekujących na mieszkanie?
 • Czym różnią się wymogi techniczne umowy na najem socjalny lokali, a komunalny?
 • Zamiana lokali – czy można zamienić lokal komunalny na najem socjalny lokalu osobie, która nie opłaca zobowiązań?
 • Jak kontrolować mieszkania, gdy nie można wejść się do zajmowanego lokalu?
 • Sposób dostosowania lokali dla osób niepełnosprawnych. Do zapewnienia czego jest zobowiązany urząd?
 • Co zrobić, gdy lokal nie jest dostosowany dla osoby niepełnosprawnej, a brakuje funduszu w gminie na jego remont?
 • Polityka mieszkaniowa – naliczenie czynszu i stawki bazowej
 • Co powinno zawierać się w polityce bazowej i czynszowej? - niezbędne minimum
 • Jakie są dodatkowe kryteria przy kwalifikacji do najmu socjalnego lokali?
 • Czy gmina ma obowiązek do każdego stopnia niepełnosprawności wydzielić zasób?
 • Weryfikacja spełnienia kryterium powierzchni lokalu

Eksmisja- wyrok sądowy nakazujący opuszczenie lokalu

 • Jak działa wyrok eksmisyjny?
 • Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o eksmisje lokatorów?
 • Czy potrzebne są fizyczne dowody potwierdzające łamanie regulaminu wynajętego lokalu?
 • Eksmisja lokatorów-przebieg procesu, zasady i warunki eksmisji lokatorów, kryteria eksmisji
 • Postępowanie dowodowe dot. egzekucji należności za zaległy czynsz.
 • Czy należy przechowywać rzeczy pozostawione po lokatorach w lokalu? Jeśli tak to kto jest zobowiązany do ich zabrania, gdzie należy je przechowywać i przez jaki okres czasu?
 • Relacje UG/UM z komornikiem w kontekście eksmisji lokatorów.
 • Rola komornika, a rola gminy podczas dochodzenia roszczeń wynikających z zadłużenia z tytułu czynszu.
 • Oferta nowego lokalu przy wyroku eksmisyjnym.
 • Jak usunąć lokatora po wyroku eksmisyjnym z pomieszczenia tymczasowego?
 • W jaki sposób można kontrolować stan mieszkań w dobie koronawirusa? Jak rozwiązywać sprawy w czasie pandemii, gdy kontakt z lokatorem jest utrudniony?
 • Jak postępować z mieszkańcami, którzy przebywają w lokalu podczas pandemii bez pozwolenia?
 • Czy podczas pandemii komornicy nie mogą przeprowadzać egzekucji?

Jak wygląda proces przydzielania lokali mieszkaniowych na podstawie nowych przepisów?

 • Czy można doprecyzować fakt bycia mieszkańcem danej gminy czy nie należy tego robić w umowie dla lokatorów?
 • Czy selekcja mieszkańców na osoby zameldowanie i posiadające status przebywających jest zgodna z obowiązującymi przepisami? Co jest istotne podczas rozpatrywania wniosku?
 • Czy można pominąć osoby zgłoszone na listę oczekujących na mieszkanie?
 • Jak napisać nowy program o zmianie zasad przyznawania lokali?
 • Jak postępować w sytuacji gdy mieszkańcy zamieniają się mieszkaniami?
 • Co robić z lokatorem, który nagminnie narusza zasady porządku domowego, np. niszczy klatkę?
 • Obowiązek zameldowania, a przebywania- co jest ważniejsze dla osoby rozpatrującej wniosek?
 • Kryteria wyboru osób przy podjęciu decyzji o przyznaniu lokalu?
 • Co warunkuje możliwość ubiegania się w danej gminie o najem socjalnego lokalu?
 • Jaki jest skład komisji mieszkaniowej oraz kto ma decydujący głos podczas podejmowania decyzji o przyznaniu lokalu?
 • Co w sytuacji gdy nie ma wydzielonych pomieszczeń tymczasowych?

Dochód osoby ubiegającej się o najem socjalny lokalu

 • Prawidłowe ustalanie dochodu osób ubiegających się o lokal socjalny/komunalny.
 • Sposób wyliczania dochodu najemcy?
 • Kiedy i na jakiej podstawie dokonuje się badania weryfikacji dochodu?
 • Czy wymaga się oświadczenia strony o uzyskiwanych dochodach?
 • Czy źródła z pracy dorywczej można zaliczać do dochodu?
 • Jak rzetelnie weryfikować dochód lokatorów? Czy na podstawie wymienionych dokumentów można określić dochód np. zaświadczenie o zarobkach, nieoficjalne źródła dochodów, PIT-y roczne?
 • Jak daleko można posunąć się w badaniu dochodu?
 • Czy zmiana dochodu lokatora powoduje automatyczne podwyższenie/ obniżenie czynszu za najem mieszkania?
 • W jaki sposób oblicza się stawki w przypadku podwyżki lub obniżki czynszu dla lokatorów?
 • Czy można kontynuować najem socjalny lokalu, mimo znacznego wzrostu dochodu rodziny?
 • Jak będzie wyglądała regulacja tytułu prawnego po śmierci głównego najemcy? Czy będzie sprawdzany dochód takiej osoby?
 • Czy można żądać zaświadczenia o dochodach z ostatnich trzech miesięcy od osób, które są na listach wykwaterowań?
 • Jakie są warunki przedłużania umów najmu lokalu socjalnego dla osób, które przekraczają próg dochodowy?

Pozycja lokatora w procesie przyznawania lokalu

 • Co jest czynnikiem decydującym o przydzieleniu lokalu mieszkalnego danej osobie?
 • Jakie dokumenty powinny być potwierdzeniem przebywania w danej gminie?
 • Czy osoba, która zamieszkuje lokal bezprawnie może wejść w prawa najemcy? Jeśli tak to na jakich zasadach? Jakie dokumenty musi złożyć, by stać się najemcą mieszkania?
 • Czy choroba jest czynnikiem przemawiającym za przyznaniem lokalu przed innymi chętnymi osobami?
 • Co w sytuacji gdy jest planowana termomodernizacja budynku a mieszkańcy nie chcą go dobrowolnie opuścić? Oczywiście wskazany jest tymczasowy lokal zamienny.
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy lokator wyjechał za granicę i nie zdał lokalu socjalnego?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy lokator ma tytuł prawny do zajmowania lokalu, a poprzedni lokator nie chce opuścić mieszkania?

Opłata czynszu za wynajem lokalu

 • Co zrobić w przypadku, gdy lokatorzy zalegają z czynszem?
 • Czy można przedłużyć umowę najmu mimo braku wpłat czynszu przez lokatorów?
 • W jaki sposób argumentować zmianę wysokości czynszu?
 • Jak egzekwować należności z tytułu nieopłaconego czynszu?
 • Ściągalność zaległości czynszowych z dłużników
 • Ile wynosi czas ochrony lokatorów niepłacących za czynsz?

Przypadki dotyczące dewastacji lokali

 • Kto ponosi koszty odnowienia zniszczonego lokalu?
 • Czy można dochodzić roszczeń za zniszczony lokal od nabywcy? Na jakich zasadach i do jakiej wysokości?
 • Kto odpowiada za remonty lokalu?
 • Jak powinien być wyremontowany lokal mieszkalny?
 • Czy można dokonać remontu bez uzyskania zgody od gminy? Jakie są konsekwencje nieuzyskania zgody?
 • Co w sytuacji, gdy lokator dokona znaczących zmian w posiadanym lokalu?
 • Program odpracowywania zadłużeń czynszowych

Bezprawne przejęcie lokalu- zajmowanie bez tytułu prawnego

 • Co zrobić w sytuacji, gdy lokal jest zajmowany przez osoby nieuprawnione?
 • Jak wygląda procedura eksmisji osoby nieuprawnionej do korzystania z lokalu?
 • Jak skutecznie eksmitować dzikiego lokatora?
 • Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu. Jak obliczyć wartość strat?

Umowy- nowelizacja przepisów

 • Umowa wieloletnia. Obowiązek dostosowania gmin do wymogów programów wieloletnich.
 • Nowelizacja przepisów. Zmiany w ustawie o dodatkach mieszkaniowych- na co zwrócić uwagę po nowelizacji? Nowelizacji ustawy dot. Zmian praw lokatorów.
 • Sposób tworzenia nowych uchwał rady.
 • Umowa najmu lokali socjalnych i komunalnych- weryfikacja umów, najważniejsze elementy dokumentu, ile razy można przedłużać umowę najmu?
 • Wyroki sądowe eksmisyjne oraz odwoławcze- jak napisać wniosek lub odwołanie, na co zwrócić szczególną uwagę. Jak poprawnie tworzyć pisma odnośnie ugody w sprawie lokatorów eksmitowanych?
 • Czy można zamieniać umowy na najem socjalny z umowami komunalnymi? Jeśli tak, to na jakich zasadach? Co należy w umowie zmieniać?
 • Sprzeczność uchwały gminy z ustawą. Co jest nadrzędne dla urzędnika? Jak rozwiązywać konflikty na tle wykluczających się przepisów? Prośba o przykłady i rozwiązania konkretnych sytuacji.
 • Które wyroki eksmisji/egzekucji komorniczej musza mieć klauzule wykonalności, a które nie?
 • Klauzula wykonalności wyroku sądu I i II instancji- uzasadnienie

Pozostałe pytania:

 • W jaki sposób gmina mogłaby bronić się przed zarzutem zaniedbywania mieszkańców?
 • Jak kontrolować ilość osób zamieszkujących dany lokal?
 • Tytuł prawny do zamieszkiwania lokalu, a brak możliwości korzystania z tego prawa, ze względu na obecność innych osób w lokalu mieszkalnym.
 • Jak nie przekroczyć uprawnień urzędnika administracji publicznej?
 • Jak poprawnie tworzyć korespondencję biurową między pracownikami placówki?
 • Sytuacja: GOPS zabezpiecza dzieci w związku z nadużyciem alkoholu. Co z pozostałymi osobami, w szczególności gdy zajmują większe lokale?
 • Sytuacja: Budynek urzędu zawiera w sobie lokal mieszkalny. Lokal mieszkalny znajduje się w suterenie tego budynku i tam mieszka pewna osoba, która ma zawartą umowę na czas nieoznaczony. Budynek jeszcze rok temu nie był własnością – była to umowa najmu z urzędu miasta ale teraz forma została prawnie uregulowana, podpisany jest akt notarialny. Lokal mieszkalny został przejęty razem z budynkiem. Pracownikom zaczyna brakować miejsca w postaci archiwum, stanowisk do pracy dla nowych osób i chcieliby rozwiązać z tą osobą umowę w najmniej drastyczny dla niej sposób. Są różne opinie prawników. Jaki powinien być okres wypowiedzenia i czy ewentualnie pracownicy zmuszeni będą zaproponować tej osobie lokal na terenie miasta czy jeden z lokali, którymi dysponują wokół miasta czyli na terenie gminy wiejskiej?
 • Sytuacja: Ktoś składa wniosek o wynajęcie mieszkania. Jeśli taka osoba jest w związku małżeńskim to czy taki wniosek musi składać razem z osobą, z którą jest w związku małżeńskim czy niekoniecznie?
 • Sytuacja: gdy ktoś kto jest w związku małżeńskim i miał umowę o najem lokalu – dostał kiedyś wypowiedzenie ze względu na brak opłat (zadłużenie) – po spłacie zadłużenia jeden z małżonków wstępuje o przywrócenie tytułu prawnego a drugi z małżonków nie. I czy jeśli oni nie mieszkają razem to czy należy przywracać tytuł prawny tytuł prawny tylko jednemu małżonkowi czy ten drugi z mocą prawa też wejdzie w stosunek najmu w związku?

Prowadzący

Jolanta Żurawska - Dyrektor Wydziału Lokali Mieszkalnych w UM Wrocław. Doświadczony szkoleniowiec.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia