Wideoszkolenie: Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Na czym będzie polegał system awansu zawodowego pracowników socjalnych? Jak będzie wyglądała kwestia ocen okresowych pracowników? Czy dodatek terenowy będzie doliczony do pensji? Które przepisy obowiązują z dniem wejścia przepisów w życie, a na które mamy jeszcze czas? Jak się do nich przygotować?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznych i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Czy ocenę okresową pracownika socjalnego można zlecić firmie zewnętrznej?
Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie z możliwością zadawania pytań od samego początku spotkania, podczas którego zostaną omówione wszystkie kwestie dotyczące zmian w ustawie o pomocy społecznej. Omówimy zmiany przepisów dotyczące pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad zatrudniania pracowników socjalnych, wymagań kwalifikacyjnych, dodatku za pracę w terenie, dodatkowego urlopu wypoczynkowego, ścieżki awansu i wiele innych. Wideoszkolenie poprowadzi prawnik stale współpracujący z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, osoba odpowiedzialna za przygotowywanie wszelkich procedur niezbędnych do właściwego funkcjonowania ośrodków pomocy społecznych i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy pracownikowi socjalnemu przysługuje podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego w przypadku awansu na wyższy stopień zawodowy?
 • Do kogo może odwołać się pracownik socjalny od negatywnej oceny okresowej?
 • Co zmieni się w prawie do dodatkowego urlopu dla pracowników socjalnych?
 • Jaki będzie katalog dochodów? Co dokładnie wlicza się w dochód?
 • Co zmienia się w zakresie ustalania wysokości zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej?
 • Czego dotyczy zmiana praw i obowiązków pracowników i ośrodków uczestniczących w zawieraniu kontraktu socjalnego z osobą bezdomną?
 • Od kiedy klient jest objęty usługami opiekuńczymi po wyjściu ze szpitala - 10 dni kalendarzowych czy roboczych?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i kryteriów oceny okresowej pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej
 • Szczegółowe Zasady i Kryteria Oceny Okresowej Pracownika Socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej
 • Wygaśnięcie decyzji dotyczącej odpłatność za usługi ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Otrzymają Państwo autorskie materiały szkoleniowe w postaci skryptu!

Szczegółowy program szkolenia:

1. Czego dotyczą nowości w ustawie o pomocy społecznej?

 • Kiedy ustawa wchodzi w życie? Po 30 dniach, czy po 14-tu dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw?
 • Jaką ustawę należy stosować do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy?
 • Jakich pracowników socjalnych dokładnie obejmuje ustawa? Czy ustawa obejmuje pracowników socjalnych zatrudnionych w DPS?
 • Czy ustawa obejmuje asystentów rodziny, którzy cały czas pracują w terenie?
 • Na czym mają polegać szkolenia podnoszące poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych?
 • Co zmieni się w kwestii superwizji, pomocy psychologicznej i ochrony pracownika socjalnego?
 • Jakie ma prawo pracownik socjalny do żądania informacji i od jakich instytucji?
 • Na jaki artykuł może powołać się pracownik socjalny, kiedy wnioskuje do gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o udostępnienie danych?

a. Na czym polega system awansu zawodowego pracowników socjalnych?

 • Jakie będą wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego?
 • Jak po zmianach można zdobyć kwalifikacje zawodowe pracownika socjalnego?
 • Jak poszerza się zakres zadań pracownika socjalnego?
 • Kto może ubiegać o certyfikat superwizora pracy socjalnej?
 • Czy zapis w ustawie o awansach jest wiążący?
 • Czy istnieje możliwość nadania wyższego stopnia awansu pracownikom socjalnym z pominięciem trybu oceny ?
 • Co powinien określać regulamin awansu zawodowego pracowników socjalnych i jakie zasady powinny być w nim zawarte?
 • Jak wygląda ścieżka gradacji, jeśli chodzi o awanse zawodowe? Czy jest obowiązek po 3-ech latach przyznania stopnia starszego pracownika socjalnego?
 • Czy po zmianach można zostać specjalistą pracy socjalnej po 3-ech latach, ale bez szkoły wyższej?
 • Czy w przypadku awansu na wyższy stopień zawodowy, pracownikowi socjalnemu przysługuje podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego?
 • Co w sytuacji, kiedy pracownik posiada kwalifikacje i staż na specjalistę? Czy powinien otrzymać awans? Czy ponownie od zera czekać na ocenę?
 • Po jakim czasie można ubiegać się o specjalistę pracy socjalnej?
 • Jakie znaczenie na awans będzie miało upomnienie dyscyplinarne?

b. Jak będzie wyglądała kwestia ocen okresowych pracowników?

 • Kto ustala szczegółowe zasady i kryteria oceny okresowej pracownika socjalnego?
 • Czy kierownik OPS musi skonsultować zasady i kryteria oceny okresowej pracownika socjalnego z przedstawicielem pracowników lub organizacją związkową? Jak powinno to wyglądać? Jak wybrać przedstawiciela pracowników, czy ma to być pracownik socjalny, czy ktoś inny?
 • Jak często odbywa się okresowa ocena pracownika socjalnego?
 • Co powinna zawierać ocena okresowa?
 • Czy ocena okresowa pracownika socjalnego musi być sporządzana na piśmie?
 • Do kogo może odwołać się pracownik socjalny od negatywnej oceny?
 • Kiedy powinna być przeprowadzona pierwsza ocena pracownika socjalnego?
 • Kto sporządza ocenę okresową pracownika socjalnego?
 • Po ilu opiniach możliwy jest awans?
 • Czy trzeba mieć uprawnienia?
 • Jakie uprawnienia należy mieć?
 • Czy kierownik OPS-u sam musi sporządzać ocenę, czy może to zlecić firmie zewnętrznej?
 • Na czym bazować sporządzając ocenę pracownika? Czy na kwestionariuszach oceny pracownika samorządowego?

2. Czy dodatek terenowy będzie doliczony do pensji?

 • Do jakiej wysokości zwiększono kwotę dodatku terenowego do wynagrodzenia pracownika socjalnego?
 • Od jakiego dnia wchodzi w życie dodatek terenowy?
 • Czy dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego jest uwzględniany przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika do minimalnego wynagrodzenia za pracę?
 • Jakie są problemy interpretacyjne w sprawie dodatku dla pracowników socjalnych DPS?
 • Czy dodatki będą wypłacane jako oddzielne świadczenie?
 • Czy dodatek terenowy trzeba przyznać/zwiększyć od 1 czerwca 2021 r. czy jeszcze w maju? Jak obliczyć zwiększony dodatek za 2 ostatnie dni maja (30-31 maja)?

3. Co zmieniło się w prawie do dodatkowego urlopu dla pracowników socjalnych?

 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika socjalnego - Jak postąpić w sytuacji, kiedy pracownik nie ma teraz prawa do urlopu dodatkowego (bo ma 4 lata pracy)? Z jakim dniem naliczają mu się 10 dni?
 • Pracownik na koniec lipca rozwiązuje umowę z OPS. Czy pracownikowi przysługuje 10 dni urlopu, czy proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy w tym roku?
 • Czy pracownik może wykorzystać do czerwca całe 10 dni urlopu dodatkowego? Czy będzie mógł skorzystać z tego urlopu, jeżeli po 30 czerwca będzie pracował w innym OPS-ie?

4. Jakie zmiany zachodzą w zakresie dochodu?

 • Jaki jest nowy termin weryfikacji kryteriów dochodowych?
 • Jaki będzie katalog dochodów? Co dokładnie wlicza się w dochód?
 • Repatrianci- czy liczymy ich dochód po zmianach?
 • Co to są koszty przejazdu dziecka i opiekuna? Czy wlicza się je do dochodu?
 • Co oznacza dla OPS, że zweryfikowane kryteria dochodowe obowiązują od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym jest przeprowadzana weryfikacja?
 • Jakie są zmiany w zakresie potrąceń dokonywanych na pobieranych świadczeniach z pomocy społecznej oraz maksymalnej ich wysokości?
 • Co zmienia się w sprawach dotyczących cudzoziemców?
 • Czy wlicza się do dochodu środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego, o jakich środkach stanowi ustawodawca?

5. Zasiłek okresowy

 • Od kiedy wchodzi w życie wysokość „okresówki”?
 • Co zmienia się w zakresie ustalania wysokości zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej?
 • Czy zmienia się wartość „okresówki” dla gmin, które uchwaliły zasiłek okresowy w minimalnej wysokości? Jak ten zapis został skonkretyzowany?
 • Okres przejściowy - zaczynamy po staremu, kończymy po nowemu- co to oznacza?
 • Czy decyzja do wniosku złożonego w połowie maja musi być wydana na nowych zasadach?
 • Kiedy ulegają zmianie kryteria dochodowe - od października, czy od nowego roku budżetowego?
 • Ustawodawca pojęcie „opał” zastąpił pojęciem „ogrzewanie, w tym opał”, czy to oznacza, że będzie można przyznać zasiłek za miejskie ogrzewanie czy gaz/energię?

6. Kto może zawrzeć kontrakt z osobą bezdomną?

 • Dlaczego ustawodawca obniżył wykształcenie dla opiekunów w schroniskach dla bezdomnych?
 • Kto ma zawierać kontrakt z osobą bezdomną?
 • Jaka jest procedura kierowania do schroniska?
 • Czego dotyczy zmiana praw i obowiązków pracowników i ośrodków uczestniczących w zawieraniu kontraktu socjalnego z osobą bezdomną?

7. W jakich sytuacjach można przyznać usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z mocą wsteczną?

 • Usługi opiekuńcze w trybie pilnym - co to oznacza, jak rozumieć sytuacje pilne?
 • Kiedy wydajemy decyzję? Jak z odpłatnościami?
 • Od kiedy dokładnie klient jest objęty usługami po wyjściu ze szpitala - 10 dni kalendarzowych czy roboczych?
 • Co w sytuacji, w której po 3-ech, 4-ech dniach osoba umrze i nie ma decyzji o odpłatności za usługi?
 • Co w sytuacji, w której gmina nie realizowała do tej pory usług specjalistycznych i nie ma przygotowanej, wykwalifikowanej kadry?
 • Termin wskazany przyznania wydania decyzji administracyjnej usług w trybie pilnym może nastąpić po rozpoczęciu ich rzeczywistego świadczenia, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usług. Czy jego niedochowanie wywołuje negatywne skutki, czy powoduje bezskuteczność dokonanej czynności?
 • Przepis o odpłatności za usługi ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi został uchylony. Co ma zrobić OPS z wydanymi wcześniej decyzjami?

8. Możliwości wspólnego kierowania członków rodziny do jednego DPS

 • Jak będzie odbywało się kierowanie do DPS osób pozostających w związku małżeńskim lub rodzica z pełnoletnim dzieckiem?
 • Dwie osoby zostały zakwalifikowane do DPS-u, jedna do somatycznie chorych, a druga dla osób starszych. Do której placówki można kierować razem?
 • Zniesienia odpłatności za korzystanie z usług świadczonych w trybie dziennym w ŚDS.
 • Czego dotyczą nowe regulacje w sprawie błędnego ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia niepieniężne?
 • Jakie zmiana ustawy przewiduje kary za prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę bez zezwolenia?
 • Jakie są przewidziane kary dla ośrodków, które nie realizują zaleceń pokontrolnych?
 • Jakie zmiana ustawy przewiduje kary pieniężne za nierealizowanie zaleceń pokontrolnych?

Prowadzący

Agnieszka Gazda - długoletni praktyk, szczególnie prawa pomocy społecznej, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, prawnik stale współpracujący z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy, osoba odpowiedzialna za przygotowywanie wszelkich procedur niezbędnych do właściwego funkcjonowania ośrodków pomocy społecznych i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Dr nauk prawnych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Autor publikacji z zakresu prawa jednostek pomocy społecznej. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według PN ISO/IEC 27001:2017.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia