Wideoszkolenie: Nowe Prawo Wodne

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak przygotować się do kontroli w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w gminie? Co w przypadku braku pozwolenia wodnoprawnego? Opłaty za usługi wodne (za zmniejszoną retencję, kanalizację deszczową), wyznaczenie aglomeracji. Projekt następnej nowelizacji Prawa wodnego – kolejne nowe obowiązki dla gmin: jak zatwierdzać planowany wykaz prac utrzymaniowych?

od 379.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób bazujących na Prawie wodnym, zajmujących się naliczaniem opłat za zmniejszoną retencję terenową, ponoszeniem opłat za usługi wodne, np. kanalizację deszczową, pozwoleniami wodnoprawnymi, nadzorem nad kąpieliskami.

Jak zatwierdzać planowany wykaz prac utrzymaniowych?
Warsztaty poprowadzi praktyk z urzędu miasta! Pozwoli to Państwu dowiedzieć się, jak realizować zadania wynikające z ustawy oraz przygotować się do nowych obowiązków. Powiemy o skutkach nowelizacji prawa wodnego i nadchodzących zmianach w istniejących regulacjach. Podpowiemy jak postępować w przypadku braku pozwoleń wodnoprawnych, np. na starą kanalizację deszczową. Prowadząca posiada ogromną wiedzę i doświadczenie z zakresu Prawa wodnego oraz jest doświadczonym szkoleniowcem. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak zgłaszać reklamacje w przypadku naliczeń, z którymi się nie zgadzamy, jak często możemy reklamować, jaki mamy czas na złożenie reklamacji, kiedy "idzie" skarga (bez SKO, prosto do sądu)?
 • Jak opomiarować wylot 1,5 metra?
 • Kto będzie musiał dokonać pomiaru zabetonowania powierzchni nieruchomości, tam, gdzie nie ma kanalizacji deszczowej?
 • Jak traktować „nieruchomość”?
 • Czy opłaty można naliczać wstecz, za jaki okres?
 • Jaka jest kolejność do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego? Jakie kroki należy podjąć?
 • Naliczanie opłat za boiska szkolne w praktyce
 • Jak rozwiązać problem nieczyszczonych rowów, które są najbardziej uciążliwym problemem, niedrożności
 • Jak ustalić wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej, lub zamkniętej?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ - opłaty naliczane przez wójta / burmistrza /prezydenta miasta
 • OŚWIADCZENIE (ANKIETA) o posiadaniu nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, na której wykonano roboty lub istnieje obiekt budowlany trwale związany z gruntem, mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej
 • INFORMACJA w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługi wodne za … kwartał …...roku za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
 • Decyzja określająca wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (art.273 ust.6 - po reklamacji)
 • Decyzja określająca wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (art.272 ust.24 – brak zapłaty)
 • Sposób obliczania ilości % odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionej
 • Obwieszczenie dot. projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie Miasta/Gminy
 • Uchwała w sprawie: określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta /Gminy w …... roku
 • Uchwała w sprawie: określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta /Gminy w …... roku
 • Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta /Gminy w …... roku
 • Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład AGLOMERACJI ……. przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic AGLOMERACJI …..
 • POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE dot. AGLOMERACJI
 • Uchwała w sprawie wyznaczania AGLOMERACJI
 • Informacja wójta/burmistrza/prezydenta do rady gminy dot. przeglądu obszaru i granic aglomeracji
 • Wykaz przykładowych orzeczeń na podstawie Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych dot. zmniejszonej retencji terenowej, opłat za odprowadzanie wód deszczowych, zmiany stanu wody na gruncie


Szczegółowy program szkolenia:

Czym jest szczególne korzystanie z wód i czy wymaga pozwolenia wodnoprawnego, w jakich przypadkach?

 • Za jakie usługi wodne naliczane są opłaty?
 • Rów to urządzenie wodne, czy odprowadzanie wód opadowych do rowu wymaga pozwolenia wodnoprawnego?
 • Jaki jest podział zadań w Wodach Polskich - Zarządach Zlewni?
 • Wody opadowe, a ścieki – omówienie niejasności związanych z kwestiami płatności oraz naliczaniem opłat.
 • Jaki jest nowy zakres przedsięwzięć, które są kwalifikowane jako usługi wodne?
 • Co zmieniło się w opłatach za kanalizację deszczową na nowych zasadach (ścieki czy wody)?
 • Co to jest powszechne i zwykłe korzystanie z wód?

Opłata za zmniejszoną naturalną retencję terenową, reklamacja


Opłaty za usługi wodne

 • Opłaty za usługi wodne – m.in. za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
 • Na co zwracać uwagę przy ponoszeniu opłat do Wód Polskich m.in. za kanalizację deszczową?
 • Czy za każdą kanalizację deszczową należy ponosić opłaty?
 • Czy opłaty za odprowadzanie wód systemem kanalizacji deszczowej ponoszą wioski i miasta, czy tylko miasta ?
 • Odwadnianie gruntów na wsi, w mieście – opłaty, kto płaci?
 • Obliczanie opłaty za kanalizację deszczową, na co zwracać uwagę, jakie informacje wysyłać do Wód Polskich?
 • Odwodnienie gruntów na wsiach i miastach – różnice w opłatach.
 • Czy jeśli trwa budowa, to już naliczamy opłaty za usługi wodne?
 • Jak stwierdzić, że obiekty są trwale związane z gruntem?
 • Czy parking – jest tu obowiązek naliczania opłat za zmniejszenie retencji?
 • Czy opłaty za zmniejszoną retencję różnią się kwartałami?
 • Opłaty retencyjne – co jeśli Kowalski nie zgadza się z naszą informacją, jakie są podstawy nieuznania reklamacji? Czy na naszą decyzję służy skarga do sądu ?
 • Czy są jakieś przypadki zwolnienia z opłaty za usługi wodne?
 • Współpraca z księgowością czy i kiedy wpłynęły opłaty retencyjne, zwroty opłat.
 • Jak obliczyć opłaty za retencję w przypadkach, gdy na nieruchomości jest studzienka chłonna, staw, jaką stawkę opłaty wtedy brać pod uwagę 10%, 30% ?
 • Czy płytę ażurową traktować jako przepuszczalną czy nieprzepuszczalną?
 • Czy obciążać cmentarze komunalne opłatą retencyjną?
 • Czy jeśli przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne dostało opłatę, to czy może obciążyć nią spółdzielnię mieszkaniową?
 • Wyjaśnienie problemów dotyczących retencji i opłat retencyjnych w przypadku, kiedy obiekt zajmuje więcej niż 70 % działki. Jak w praktyce ma wyglądać naliczanie opłat?
 • Wysokości opłat za usługi wodne – omówienie na przykładach sposobu obliczenia przewidywanych opłat np. za odprowadzanie wód deszczowych kanalizacją deszczową na terenach wiejskich i miejskich - RÓŻNICE
 • Jakie są obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta w związku z opłatą za zmniejszenie retencji terenowej?
 • Jak ustalić i obliczyć wysokość opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej?
 • Jak naliczać opłaty stałe oraz zmienne według Prawa wodnego?
 • Opłata za usługi wodne (pobór wód i wprowadzanie ścieków)
 • Odwodnienie gruntów i upraw – opłaty.
 • Kto jest zwolniony z opłaty za zmniejszoną retencję terenową?
 • Czy należy płacić za chodnik, jeśli nie ma kanalizacji?
 • Przykładowe naliczenia opłat za pobór wody.
 • Jak zgłaszać reklamacje w przypadku naliczeń, z którymi się nie zgadzamy, jak często możemy reklamować, jaki mamy czas na złożenie reklamacji, kiedy "idzie" skarga (bez SKO, prosto do sądu)?
 • Jak opomiarować wylot 1,5 metra?
 • Kto będzie musiał dokonać pomiaru zabetonowania powierzchni nieruchomości, tam, gdzie nie ma kanalizacji deszczowej? (jedna księga wieczysta na nieruchomość)
 • Naliczanie opłat za boiska szkolne w praktyce.
 • Jak naliczać opłaty, od czego to zależy, co należy uwzględnić w naliczaniu opłaty.
 • Jak ustalić wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej?
 • Jak postąpić, jeśli podmiot nie zgadza się z wysokością opłaty i składa reklamację?
 • W jaki sposób rozpatrywać reklamację ?
 • Czy opłaty można naliczać wstecz, za jaki okres?
 • Kiedy składać oświadczenia dot. opłat ?
 • Czy gmina ma obowiązek przejęcia prywatnej kanalizacji deszczowej (art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 49 par. 2 Kodeksu cywilnego)?

Zgoda wodnoprawna

 • Przekroczenia warunków z pozwolenia wodnoprawnego – czy są kary?
 • Czy za brak pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód systemem kanalizacji deszczowej ponosi się opłaty podwyższone?
 • Co jeśli podmiot nie ma pozwolenia wodnoprawnego?
 • Opłaty podwyższone – czego dotyczą?
 • Co jeśli kanalizacja nie ma pozwoleń wodnoprawnych ?
 • Opłata legalizacyjna- możliwość zalegalizowania urządzeń wodnych, ile wynosi opłata legalizacyjna? Jaka dokumentacja jest niezbędna?
 • Przedłużenie pozwolenia wodnoprawnego – jakie są nowe możliwości?
 • Jaka jest kolejność do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego ? Jakie kroki należy podjąć?


Wody wykorzystywane do kąpieli

 • Jak przygotować profil wody?
 • Wody wykorzystywane do kąpieli - procedura funkcjonowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
 • Do kiedy ustalać sezon kąpieliskowy – uchwała.
 • Podanie do publicznej wiadomości – ile dni powinno to wisieć na BIP-ie?
 • Jakie zadania i kompetencje należą do gminy po wprowadzeniu Prawa wodnego? Obowiązujące terminy
 • Kto wydaje zgodę na kąpielisko? Jakie organy uczestniczą obecnie w wydaniu decyzji?
 • Jak gmina powinna prowadzić ewidencję kąpielisk?
 • Jakie informacje powinna zawierać ewidencja i aktualizacja kąpielisk?
 • Aktualizacja profilu wody w kąpielisku.


Aglomeracje

 • Jak stwierdzić zaistniałe zmiany równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji?
 • Co to równoważna liczba mieszkańców?
 • Jak postępować w przypadku, jeżeli aglomeracja obejmuje tereny położone w dwóch lub więcej gminach ?
 • Organy uzgadniające projekty uchwał w sprawie wyznaczenia / zmiany AGLOMERACJI.
 • Co zmieniło się w aglomeracjach? Omówienie terminów, wyznaczanie aglomeracji uchwałą Rady Gminy, obowiązki zawierania porozumień z gminami, które tworzą aglomerację (oczyszczalnie ścieków).
 • Jak wyznaczać aglomeracje i uzgadniać z Wodami Polskimi?
 • Przegląd obszarów i granic aglomeracji, z jaką częstotliwością?
 • Co powinna zawierać uchwała dotycząca aglomeracji?
 • Sprawozdanie z KPOŚK oraz inne sprawozdania.


Zmiany stanu wody na gruncie, budownictwo wodne, melioracje wodne

 • Obowiązek wójta/ burmistrza/prezydenta wynikający z art. 234 – stan wody na gruncie i obowiązki właścicieli.
 • Stosowanie art. 234 obowiązującego Prawa wodnego, przykłady orzeczeń związanych z tym artykułem.
 • Zakres kompetencji Wód Polskich, nadzoru budowlanego i wójta; jaki jest rzeczywisty zakres kompetencji poszczególnych organów administracji, a kiedy sprawa winna trafić do sądu cywilnego?
 • Rowy, które mają nieuregulowany stan prawny (stare kanały, rowy bez nazwy, nieujęte w wykazach katastralnych, niebędące melioracją szczegółową); kto powinien nimi zarządzać i dbać o ich należytą konserwację?
 • Do czyich kompetencji należy rozróżnianie urządzeń wodnych; co zrobić z 50. czy 60 letnimi urządzeniami wodnymi, znajdującymi się na terenach prywatnych – nikt ich nie konserwuje, łąki zarastają, leżą ugorem, urządzenia niszczeją, co można zrobić w takich sytuacjach, jak egzekwować należytą konserwację? Utrzymanie rowów melioracyjnych, drenaży, rozróżnianie urządzeń wodnych, konserwacja, wody opadowe.
 • Skierowanie wód opadowych z rynien budynku na sąsiednią działkę – co z tym robić?
 • Wody deszczowe na działce – zagospodarowanie/odprowadzanie tych wód przez właścicieli - Jak skutecznie sprawdzać i pilnować, by właściciele nie wprowadzali wód opadowych do kanalizacji sanitarnej?
 • Problemy związane z punktowym zalewaniem po ulewnych deszczach – ludzie nie pozwalają budować rowów na prywatnych posesjach i nie dają możliwości przeprowadzenia prac konserwacyjnych w przypadku rowów już istniejących, co powoduje zalewanie – jak sobie z tym radzić?


Spółki wodne

 • Jakie są zasady funkcjonowania spółek wodnych?
 • Kto obecnie odpowiada za udrożnienie rowów?
 • Pomoc finansowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód z gminy.
 • Jakie są zasady udzielania dotacji, tryb postępowania i sposób rozliczania?
 • Uchwała dotycząca pomocy finansowej dla spółek wodnych. Co powinna zawierać umowa między gminą, a spółką wodną?
 • Jak rozwiązać problem nieczyszczonych rowów, które są najbardziej uciążliwym problemem, niedrożność.
 • Co w przypadku, kiedy nie ma spółek wodnych? Kto powinien wykonywać czyszczenie rowów?


Jak przygotować się do kontroli?

 • Wyloty, które będą kontrolować Wody Polskie, co jeśli podmioty, które mają wyloty do rzeki nie mają pozwolenia wodnoprawnego?
 • Jak przygotować się do kontroli w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.
 • Za co odpowiada urzędnik ? Co może zostać skontrolowane? W jaki sposób przygotować dokumenty do kontroli?
 • Infrastruktura związana z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych.
 • Kontrole kanalizacji deszczowej – podłączenia, jakość wód i kanalizacji sanitarnej – odprowadzanie wód.
 • Opłaty za zmniejszoną retencję, przekazywanie opłat do Wód Polskich.
 • Określenie w gminie zasad gospodarowania wodami opadowymi, opłaty za wprowadzanie wód do kanalizacji deszczowej.
 • Zadania inwestycyjne.
 • Kanalizacja deszczowa: pozwolenia, opłaty za odprowadzanie wód.
 • Programy dot. zagospodarowania wód opadowych.
 • Edukacja: deszczówka, oszczędzanie wody.


PLANOWANE zmiany w Prawie wodnym

Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy – kolejna przygotowywana nowelizacja Prawa wodnego, nowe obowiązki gmin

 • Czym jest specustawa suszowa?
 • Jakich obszarów będzie dotyczyła ustawa?
 • Szczególne korzystanie z wód - zmiany to m.in. wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 600 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 50% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, zwane dalej „zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej” .
 • Wykaz prac utrzymaniowych – nowy dokument który będzie zatwierdzał wójt/burmistrz/prezydent - co taki dokument musi zawierać?
 • Funkcjonowanie spółek wodnych – nowe obowiązki gmin nadzór nad spółkami wodnymi.
 • Nowe stawki opłat za usługi wodne.
 • Nowy podział wpływów z tyt. opłat za zmniejszoną retencję.Prowadzący

Jadwiga Trzcińska, ponad 20 lat zajmowała się m.in. zagadnieniami gospodarki wodnej w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie. Doświadczenie zdobywała zarówno w pracy w administracji samorządowej (Kierownik, Główny specjalista) jak i w branży wykonawczej – Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne. Posiada praktyczną wiedzę na temat szeroko pojętej gospodarki wodnej zarówno w zakresie jej uwarunkowań prawnych, jak i społeczno – gospodarczych oraz przyrodniczych. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Wydział Melioracji Wodnych, Studia podyplomowe: Zarządzanie Środowiskiem - UAM w Poznaniu, Prawo Ochrony Środowiska – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
02 listopada 2021

Podobne szkolenia