Wideoszkolenie: Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Zadania i kompetencje gminy w zakresie nieczystości płynnych. Nowe obowiązki gmin. Nowa elektroniczna ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Jakie sankcje karne grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych? Problemy gmin z nieczystościami płynnymi w czasie epidemii


Warsztaty skierowane do osób zajmujących się ewidencją zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, kontrolą mieszkańców w zakresie nieczystości ciekłych


Nowa elektroniczna ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Jak przeprowadzać kontrolę wykonywania obowiązków przez właścicieli nieruchomości w okresie epidemii?

Kary finansowe za brak kontroli przez gminę wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie między innymi przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, wyposażenia w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.


Na szkoleniu zostaną omówione nowe obowiązki gmin i właścicieli nieruchomości w związku z nieczystościami ciekłymi. Powiemy, jak krok po kroku utworzyć ewidencję zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków. Jakie sankcje grożą gminie za brak ewidencji. Jak przeprowadzić postępowanie w sprawie przyłączenia do kanalizacji.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy można zmienić umowę na opróżnianie zbiornika bezodpływowego w związku z epidemią?
 • Zmiana częstotliwości odbierania nieczystości ciekłych z nieruchomości a kwarantanna
 • Jak powinien wyglądać odbiór nieczystości ciekłych od osób objętych kwarantanną?
 • Jak przeprowadzać kontrolę wykonywania obowiązków przez właścicieli nieruchomości w okresie epidemii?
 • Czy należy zawiesić kontrolę właścicieli nieruchomości?
 • Wykonanie zastępcze obowiązku opróżniania zbiornika bezodpływowego przez gminę w okresie epidemii
 • Co z terminami wszczętych postępowań administracyjnych w sprawie przyłączeń do kanalizacji i innych?
 • Czy można czasowo zawiesić odbiór nieczystości ciekłych od osób objętych kwarantanną?
 • Co zrobić w przypadku, gdy podmioty odbierające nieczystości ciekłe będą odmawiać odbioru nieczystości z terenu nieruchomości zamieszkiwanych przez osoby objęte kwarantanną?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy, aby zapewnić środki ochrony pracownikom?
 • Czy nieczystości ciekłe z budynków objętych kwarantanną to nieczystości zawierające substancje zakaźne?
 • Kontakty właścicieli nieruchomości z urzędem w okresie, gdy urząd jest zamknięty z powodu epidemii
 • Kontrola z policją obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Uczestnicy otrzymają ponad 40 gotowych wzorów pism oraz konspekt przygotowany przez prowadzącego! M.in.:

 • Decyzja kara dla przedsiębiorcy sprawozdanie
 • Decyzja opłaty opróżnianie
 • Decyzja – kara dla przedsiębiorcy, sprawozdanie
 • Decyzja – opłaty, opróżnianie
 • Ogłoszenie o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
 • Postanowienie do sporządzenia opinii dot. warunków przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej
 • Postanowienie w sprawie przyłączenia – dowód, oględziny
 • Postanowienie – dowód, opłata
 • Postanowienie – powołanie biegłego specjalisty, opinia
 • Protokół kontroli – przedsiębiorca
 • Protokół kontroli – właściciel nieruchomości
 • Protokół przesłuchania świadka
 • Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
 • Umowa na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (działalność gospodarcza, kontrola nieruchomości)
 • Wezwanie art. 8 a
 • Wezwanie art. 9p ust.1
 • Wezwanie do przyłączenia – przesłuchanie
 • Zarządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

Szczegółowy program szkolenia:

 • Nowe zasady różnicowania górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych - przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Obowiązek kontrolowania umów i dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych - przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Obowiązek gminy - wykonanie zastępcze w przypadku braku umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych - przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Obowiązek dostosowania uchwały do nowych przepisów ustawy
 • Jakie są nowe obowiązki gmin w związku z nieczystościami ciekłymi?
 • Jaka jest nowa definicja nieczystości ciekłych?
 • Nowa elektroniczna ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - nowy obowiązek gminy
 • Zezwolenia na opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Obowiązek zawarcia umowy na opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Nowe zasady różnicowania górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych - przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Obowiązek kontrolowania umów i dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych - przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Obowiązek gminy - wykonanie zastępcze w przypadku braku umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych - przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Obowiązek dostosowania uchwały do nowych przepisów ustawy
 • Obowiązek właścicieli nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków - umowy
 • Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych a prowadzenie działalności w zakresie opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków

JAK KROK PO KROKU UTWORZYĆ EWIDENCJĘ ZBIORNIKÓW I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW?

JAKIE SANKCJE GROŻĄ GMINIE ZA BRAK EWIDENCJI?

JAK PRZEPROWADZIĆ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE PRZYŁĄCZENIA DO KANALIZACJI?

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA W PRZYPADKU NIEWYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO – DOKUMENTY, CZYNNOŚCI, ŚRODKI EGZEKUCYJNE

Przełomowa dla gmin uchwała Sądu Najwyższego: Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe biegną także poza granicą nieruchomości

Konsekwencje uchwały SN w sprawach przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Ewidencja zbiorników

Kontrola mieszkańców

Współpraca z firmami odbierającymi nieczystości płynne

Sankcje karne

Jakie sankcje karne grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych?

Kompetencje i zadania własne wynikające z ustawy

Omówimy mi.in:

 • Jak powinna wyglądać prawidłowa ewidencja nieczystości - omówienie i wyjaśnienie krok po kroku, od czego zaczynamy, kolejne etapy postępowania
 • Jakie są kary za brak ewidencji?
 • Jak powinna wyglądać kontrola u mieszkańców? Omówienie skutecznego postępowania
 • Czy można przeprowadzić kontrolę u mieszkańca w terenie?
 • Jak sprawdzić, czy zbiornik jest szczelny?
 • Czy faktycznie na gminie spoczywa obowiązek kontroli zbiorników bezodpływowych, czy jednak nie? Jaki obowiązek spoczywa na gminie z zakresie nieczystości ciekłych?
 • Co zrobić, gdy przedsiębiorca w sprawozdaniu podaje inna zlewnię niż zgłosił wcześniej?
 • Jak korzystać z pomocy straży miejskiej, kiedy możemy wspierać się jej pomocą, jaki jest podział zadań i kompetencji?
 • Jak przebiega kontrola NIK w sprawie ewidencji, co NIK sprawdza, na co kładzie nacisk podczas kontroli?
 • Jak postępować w przypadku donosów sąsiedzkich, czy wszczynać postępowanie?
 • Co w przypadku sławojek?
 • Jak powinny wyglądać prawidłowo wystawione decyzje na wywóz nieczystości?
 • Czy prawidłowym jest zapis w uchwale, że stacją zlewną jest oczyszczalnia ścieków?
 • Czy przedsiębiorca może podać stację zlewną spoza gminy, nawet jeśli jest takowa w gminie?
 • Do kogo skierować postępowanie, gdy rodzice mają dożywocie na działce, nie mają podłączenia do kanalizacji a córka - właściciel - przebywa za granicą od 20 lat (odp. do rodziców)?
 • Skąd mamy wziąć dane techniczne zbiornika bezodpływowego, czego wymaga od nas ustawa?
 • Co w przypadku, gdy mieszkaniec mówi, że nie wie, jaka jest pojemność zbiornika bezodpływowego?
 • Gdzie jest zapisane, że mieszkaniec ma opróżniać szambo z określoną częstotliwością?
 • Gdzie jest zapis regulujący częstotliwość opróżniania zbiornika, jak może/powinien brzmieć taki zapis w regulaminie?
 • Jak sprawić, by dostarczone przez mieszkańców oświadczenia były wypełnione poprawnie, czy i jak może nam w tym pomóc inkasent?
 • Jak wyegzekwować oświadczenia od mieszkańców, co zrobić z nieruchomościami, z których nie mamy oświadczeń, czy można wpisać "brak danych"?
 • Czy urzędnik może przeprowadzić kontrolę zbiornika na terenie nieruchomości mieszkańca bez legitymacji służbowej? Jakie przepisy to regulują? co powinna zawierać legitymacja? Czy istnieje wzór legitymacji?
 • Czy do przeprowadzenia kontroli może być upoważnienie ogólne, czy tylko szczególne?
 • Jakie informacje musi zawierać rachunek z odbioru odpadów?
 • Kto ma prowadzić postępowanie dowodowe, gromadzić dowody w postaci badania czystości gruntu, kto powinien zapłacić za to drogie badanie?

Poruszymy także takie zagadnienia:

1. Jeżeli z warunków przyłączeniowych do kanalizacji wynika, że na terenie stanowiącym własność wnioskodawcy nie będzie zlokalizowana studzienka kanalizacyjna, to czy właściciel nieruchomości ponosi koszty odcinka wykraczającego poza obręb jego nieruchomości?

2. Przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na 10 lat, czy możemy wydać zezwolenie na krótszy okres?

3. Najemca nieruchomości wystąpił o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków, czy zakład gospodarki komunalnej, który jest w naszej gminie przedsiębiorstwem wodno – kanalizacyjnym może zawrzeć umowę z najemcą. Dodam, że właściciel nieruchomości nie jest zainteresowany zawarciem umowy, argumentując że nie korzysta on z tej działki?

4. Byłem na kontroli u właściciela działki letniskowej, który przyjeżdża kilka razy w roku, szczególnie w okresie letnim. Podczas kontroli stwierdziliśmy, że na działce nie ma zbiornika bezodpływowego, a ścieki odprowadzane są za pomocą odcinka rury do nieczynnej studni. Dodam, że nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej. Co w takiej sytuacji zrobić?

5. Czy właściciel nieruchomości, która znajduje się na obszarze aglomeracji po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków ma obowiązek przeprowadzania badań składu wprowadzanych ścieków?

6. Właściciel nieruchomości, zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji POŚ ma obowiązek w przypadku zwykłego korzystania – zgłoszenia jej do burmistrza. Czy pobieramy opłatę skarbową od takiego zgłoszenia?

7. Czy właściciel nieruchomości, u którego jest tzw. Sławojka ma obowiązek wywożenia gromadzonych tam nieczystości?

8. Czy pracownik urzędu gminy może kontrolować właściciela nieruchomości i wejść na posesję, ażeby sprawdzić czy właściciel nieruchomości nie wykonał nielegalnego przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, w naszej gminie sprawami odbioru ścieków zajmuje się spółka gminna?

9. Jeżeli firma asenizacyjna ma bazę ma daleko, ok. 100 km od gminy, a ponadto przedstawili mi tylko umowę z myjnią, więc nie ma tam miejsca odkażania – to jest prawidłowe?

10. Mamy zapytanie, czy kara umowna z nieterminowego złożenia kwartalnego sprawozdania przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych podlega umorzeniu i w jakim trybie?

11. Z obecnej praktyki wiem, że np. osoby starsze i samotne zużywają znacznie mniej wody i powstaje znacznie mniej nieczystości ciekłych tak, że opróżniają np. raz na pół roku bo to im wystarcza. Z kolei ilości wody też nie możemy przyjąć jako jednoznacznego wyznacznika, gdyż np. ktoś może zużyć sobie dowolną ilość wody, np. do mycia samochodu. Czy można w regulaminie utrzymania czystości różnicować częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych w zależności od ilości mieszkających osób oraz czy są to osoby samotne i starsze? Określenie w regulaminie konkretnej częstotliwości wywożenia dla wielu nieruchomości byłoby nie do przyjęcia, gdyż np. nie mieszkają przez część roku lub oszczędnie gospodarują wodą. Natomiast określenie „w miarę potrzeb” nie określa jednoznacznie podstawy do określenia częstotliwości wywozu w decyzji i trzeba się posiłkować ilością zużytej wody lub danymi z rozporządzenia gdy brak jest możliwości określenia ilości zużytej wody na cele bytowe?

12. Przy weryfikacji okazuje się, że spora część gospodarstw na wsiach nie ma nawet zbiornika tylko wychodek . Rozumiem, że w myśl przepisów budowlanych powinien być szczelny i powinien być opróżniany przez podmiot uprawniony. Czy jeżeli ktoś ma wychodek to i tak powinno być wszczęte postępowanie w sprawie wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy?


Opinie uczestników: "Dużo nowych informacji", "ciekawy sposób prowadzenia zajęć", "bogate materiały", "przydatne materiały", "profesjonalne szkolenie"


Zadania gminy (kontrola, ewidencja, decyzje administracyjne, sankcje karne)

 • Zbiorniki bezodpływowe, podłączenie do kanalizacji – cała procedura, wezwania, zawiadomienia, egzekwowanie wywozu
 • Jak nakłonić mieszkańców do podłączenia się do kanalizacji? Jak to egzekwować jeśli mieszkaniec ma taką możliwość?
 • Jakie dokumenty potrzebne są w całości postępowania – dokumenty, wezwania
 • Czy powinniśmy odbierać nieczystości z naszej gminy czy także z innej?
 • Co w przypadku kilku nieopróżnionych szamb na terenie miasta – czy musimy mieć o tym wiedzę i to kontrolować?
 • Na jakiej zasadzie ma się odbywać egzekucja należności?
 • Kto według Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli zbiorników bezodpływowych?
 • Jaki jest zakres kompetencji gminy w przypadku kontroli zbiorników bezodpływowych?
 • Jakie kompetencje w zakresie kontroli mieszkańców leżą po stronie gminy? Jakie sankcje karne może nałożyć gmina na mieszkańców?
 • Jakie sankcje karne należy nałożyć w przypadku, gdy nieczystości trafiają do gruntu?
 • Jak krok po kroku przeprowadzić postępowanie administracyjne w przypadku naruszenia art. 5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?
 • Czy do przeprowadzenia kontroli wystarczające jest upoważnienie wójta? Ilu pracowników gminy powinno uczestniczyć w takiej kontroli? Czy przedstawiciel służb mundurowych np. policji czy straży miejskiej/gminnej powinien być również obecny?
 • Jakie sankcje karne grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych?
 • W oparciu o jakie wskaźniki/ przesłanki gmina powinna ustalać wysokość opłat za wywóz nieczystości płynnych od mieszkańców?
 • W jaki sposób kontrolować mieszkańców czy ich umowy z firmami odbierającymi nieczystości płynne nie są martwe? Jak ustalić, czy rzeczywiście nieczystości są od nich regularnie odbierane, czy też są to tylko umowy fikcyjne?
 • Czy gmina ma obowiązek prowadzenia dokumentacji wywozu nieczystości z firmą odbierającą odpady?
 • W jaki sposób nakłonić przedsiębiorców odbierających nieczystości do składania sprawozdań gminie? Czy ustawa przewiduje sankcje takiego zaniedbania? Czy istnieją przypadki, w których gmina może cofnąć pozwolenie takiemu przedsiębiorstwu?
 • Jak poradzić sobie z brakiem firmy odbierającej osady z przydomowych oczyszczalni ścieków? Jakie rozwiązania i ułatwienia dla mieszkańców może wprowadzić gmina?
 • Jak walczyć z nieuprawnionymi prywatnymi firmami, które przewożą/odbierają odpady od mieszkańców bez umowy z gminą?
 • Czy gmina może żądać od przedsiębiorców imiennego sprawozdania (ile, od kogo odebrali, jaka była częstotliwość)?
 • Jakie decyzje administracyjne należy wydać w przypadku niewywiązywania się mieszkańców z obowiązku wywozu nieczystości?
 • Jak skutecznie wpłynąć na świadomość mieszkańców i nakłonić ich, aby nie wylewali nieczystości płynnych oraz aby podpisali umowy z firmą odbierającą nieczystości?
 • Czy można wydać pozwolenie mieszkańcowi na wywóz nieczystości, gdy posiada własny wóz asenizacyjny? Jakie opłaty ma ponieść w takiej sytuacji? Kto może wydać taką zgodę? Czy mieszkaniec powinien dostarczyć odpowiednią dokumentację i przedstawiać okresowe sprawozdania?
 • Jak skłonić mieszkańców do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej?
 • Jak można pomóc mieszkańcom zagospodarować osady z przydomowych oczyszczalni ścieków? Gdzie należy kierować mieszkańców? Czy przewoźnik odbierający nieczystości płynne może rozszerzyć odbiór o osady?
 • Jak gmina ma postąpić w przypadku osób, które nie mają łazienek i zbiorników bezodpływowych? Jak je skłonić do budowy zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków?


Podczas szkolenia analiza kazusów, pytań zebranych z gmin:

1. Gmina otrzymała kilkukrotnie nieoficjalną informację, że ktoś ma rurę i wypuszcza ścieki do jakiegoś rowu czy działkę. W takich przypadkach wszczynam postępowanie w sprawie wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub oczyszczalnie (dot. nieruchomości na wsi gdzie nie ma kanalizacji) art. 5 ust. 1 pkt 2. W trakcie postępowania przeprowadzam oględziny nieruchomości i zawiadamiamy nadzór budowlany o nieprawidłowościach dot. budowy zbiornika. Jak doprowadzą zbiornik do wymogów dot. prawa budowlanego to umarzamy postępowanie.

- wydawanie decyzji w sprawie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, czy więc np. jeśli wydajemy decyzję dnia 28 marca 2017 roku będzie ona obowiązywała do dnia 31 grudnia 2027, czy też 27 marca 2027 roku?

2. Czy jest jakiś wzór oświadczenia właściciela nieruchomości dotyczący zbiorników bezodpływowych?

3. Przeprowadziliśmy kontrolę zbiornika bezodpływowego na nieruchomości, wiemy że jest nieszczelny ponieważ ilość zużytej wody bardzo odbiega od ilości wywiezionych nieczystości. Zarządca budynku nie potrafi określić wielkości zbiornika. W protokole wszystkie te informacje zapisaliśmy i teraz należy przekazać sprawę do nadzoru budowlanego? Co w takim piśmie napisać skoro my wiemy, że jest nieszczelny? Co z decyzją kiedy nie wiemy jaka jest wielkość zbiornika?


Prowadzący

Robert Litwinek, b. Sekretarz Gminy Baranów, która jako pierwsza w Polsce, już od początku 2012 roku wprowadziła nowe rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina została laureatem Konkursu: Samorządowy Lider Zarządzania 2012 - w kategorii Gminy wiejskie. Przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia