Wideoszkolenie: Elektroniczna ewidencja zbiorników bezodpływowych

Nieczystości płynne – jak efektywnie kontrolować mieszkańców, na co zwracać uwagę podczas kontroli, jak naliczać kary? Co zrobić, jeśli mieszkaniec nie wyraża zgody na wejście na posesję i nie przedstawia rachunków za odbiór nieczystości? Jak tworzyć i aktualizować elektroniczną ewidencję zbiorników bezodpływowych? Jak skutecznie wpłynąć na mieszkańców, by zaniechali nielegalnego odprowadzania nieczystości ciekłych?


Warsztaty dedykowane są osobom zajmującym się ewidencją zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli i ściąganie kar w zakresie nieczystości ciekłych

Elektroniczna ewidencja-Jak ją tworzyć? Jak ją aktualizować? Na co zwracać uwagę przy kontroli mieszkańców, jak zachować się w sytuacji ,gdy ci nie zezwalają na wejście urzędnika na posesję?
Na wideoszkoleniu poruszone zostaną kwestie tworzenia elektronicznej ewidencji, która jest wymogiem stawianym przed polskimi urzędami i gminami. Przedstawione będą, także zasady przeprowadzania efektywnej kontroli i ściągania należności z mieszkańców objętych karą. Program szkolenia zawiera rzeczywiste problemy i wyzwania urzędników, a prelegent dostarczy na nie gotowe rozwiązania.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak kontrolować umowy między mieszkańcami, a podmiotami odbierającymi nieczystości?
 • Jak powinno wyglądać postępowanie w przypadku gdy, mieszkańcy nie przedstawiają rachunku za odbiór nieczystości? Jak to egzekwować? W jaki sposób naliczać kary?
 • Elektroniczna ewidencja, wprowadzenie techniczne. Jak ją tworzyć, jak ją aktualizować?
 • Co robić w przypadku nieszczelnych szamb?
 • Czasem ilość wody zużytej, nie równa się z ilością ścieków, co wtedy robić i skąd wziąć eksperta?
 • Co gmina może zrobić w przypadku nielegalnie odprowadzanych ścieków?
 • Jak postępować z mieszkańcami, którzy nie chcą się podłączyć do sieci kanalizacyjnej?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zawiadomienie o kontroli,
 • Protokół kontroli,
 • Zawiadomienie o zastosowaniu kary,
 • Informacja dla przedsiębiorców o nałożonej karze,
 • Egzekucja kar,
 • Wezwanie do uzupełnienia braków w dokumentacji,
 • Wezwanie do wyjaśnienia nieścisłości,
 • Wydawanie decyzji do podwojonej stawki opłaty- w sytuacji, gdy nie ma tej selektywnej zbiórki,
 • Decyzja nakazująca postawienie szamba,
 • Opinia dotycząca budowy przydomowych oczyszczalni,
 • Zgłoszenie szamba,
 • Pismo dotyczące koncesji,
 • Wezwanie do przedstawienia dokumentów dotyczących opróżniania zbiorników,
 • Decyzje wydawane w przypadku, gdy ktoś nie złoży deklaracji
 • Decyzje dotyczące sytuacji, gdy jest płacone mniej, niż powinno.


Szczegółowy program szkolenia:

1.Kontrole mieszkańców, umów i firm odbierających nieczystości ciekłe. Jak je przeprowadzać i jak reagować na wynikające z nich nieprawidłowości?

• Jak powinna wyglądać kontrola umów i dowodów wnoszenia opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych?

• Co ma zrobić gmina w przypadku braku umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych?

• W jaki sposób sprawić by mieszkańcy przedłużali dokumenty dotyczące ich umów z firmami odbierającymi nieczystości?

• W jaki sposób kontrolować mieszkańców, czy ich umowy z firmami odbierającymi nieczystości płynne nie są martwe? Jak ustalić, czy rzeczywiście nieczystości są od nich regularnie odbierane, czy też są to tylko umowy fikcyjne?

• Jakie dokumenty powinna posiadać osoba fizyczna? Faktura i umowa wystarczy?

• Czy umowa ustna też jest umową zawartą z wykonawcą, który odbiera nieczystości ciekłe?

• Jakie informacje musi zawierać rachunek z odbioru nieczystości?

• Jak uzyskać listy osób, które mają podpisane umowy z firmami wywożącymi nieczystości, gdy te zasłaniają się ustawą RODO ? Czy możemy ich w jakiś sposób zmusić do przesyłania takich list?

• Jak współpracować z firmami odbierającymi nieczystości płynne, aby otrzymywać od nich rzetelne dane? Czy gmina ma obowiązek prowadzenia dokumentacji wywozu nieczystości z firmą odbierającą odpady?

• Jak walczyć z nieuprawnionymi prywatnymi firmami, które przewożą/odbierają odpady od mieszkańców bez umowy z gminą?

• Jak wyłapywać osoby próbujące uniknąć podpisania umowy o odbiór nieczystości płynnych?

• Jak powinno wyglądać postępowanie w przypadku gdy, mieszkańcy nie przedstawiają rachunku za odbiór nieczystości? Jak to egzekwować? W jaki sposób naliczać kary?

• Kto może przeprowadzić kontrole?

• Jak zorganizować kontrole mieszkańców i na co zwracać uwagę podczas takiej kontroli?

• Z jaką częstotliwością powinny odbywać się kontrole?

• Co zrobić, jeśli w urzędzie nie ma osoby odpowiedzialnej za kontrole zbiorników bezodpływowych?

• Jak powinna wyglądać kontrola „zza biurka”?

• W jaki sposób przeprowadzać kontrole, na co zwracać uwagę podczas kontroli indywidualnych?

• Jakie są zadania gminy w przypadku kontroli zbiorników bezodpływowych?

• Jak kontrolować przydomowe oczyszczalnie? W jaki sposób? Na podstanie dokumentacji? Czy została dobrze zamontowana? Jak kontrolować z punktu widzenia gminy?

• Jak przeprowadzać kontrole u osób posiadających zbiorniki bezodpływowe?

• Jakich dokumentów od mieszkańców wymagać?

• Czy trzeba informować o kontroli, kiedy trzeba, kiedy nie trzeba?

• Co zrobić, jeśli mieszkaniec nie chce wpuścić urzędnika na posesję? Czy dzwonić na policję?

• Co jest niezbędne do przeprowadzenia kontroli? Czy wystarczające jest upoważnienie wójta? Ilu pracowników gminy powinno uczestniczyć w kontroli? Czy przedstawiciel służb mundurowych np. policji czy straży miejskiej/gminnej powinien również być obecny?

• W jaki sposób przeprowadzać kontrole bez straży miejskiej ?

• Czy przy kontroli musi być właściciel? Z kim można dokonać lustracji? Z pełnomocnikiem,/os. upoważnioną, co jeśli go nie ma? Odstępować od kontroli?

• Kiedy kontrola nie jest ważna?

• Czy wizje lokalną można uznać za kontrole?

• Jakie kary grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych?

• Jak weryfikować sprawozdania kwartalne składane przez przedsiębiorców?

• W jaki sposób nakłonić przedsiębiorców odbierających nieczystości do składania sprawozdań gminie? Czy gmina może żądać od przedsiębiorców imiennego sprawozdania (ile, od kogo odebrali, jaka była częstotliwość)?

• W jaki sposób egzekwować oddawanie nieczystości z lokalnych przedsiębiorstw np. lokali gastronomicznych - jako ścieków przemysłowych, a nie bytowych, jak to zazwyczaj bywa? Jakie sankcje gmina może nałożyć na takiego przedsiębiorcę?

• Jak gmina powinna kontrolować podmioty gospodarcze w zakresie zagospodarowania nieczystości ciekłych i stałych?

• Jak kontrolować sołtysów, czy podają dokładne, faktyczne dane? W jaki sposób nakłonić sołtysów do rzetelnego przekazywania danych?

• Jakie kompetencje w zakresie kontroli mieszkańców leżą po stronie gminy? Jakie sankcje karne może nałożyć gmina na mieszkańców?

• Jak egzekwować kary?

• Jak egzekwować należności sprzed kilku lat?

• W jaki sposób rozwiązać problemy z nieruchomościami niezamieszkałymi? Co zrobić, jeśli właściciele twierdzą, że nie mieszkają, więc nie płacą?

• Jak wszcząć postępowanie egzekwujące? Jak powinny wyglądać procedury?

• Jak z ramienia urzędu, kontrolować przewoźników odbierających nieczystości ciekłe ?

• W jaki sposób wzywać mieszkańców do pojawienia się w urzędzie, jeśli nie reagują na korespondencję wysyłaną kilkakrotnie ani na wezwania?


2. Elektroniczna ewidencja. Jak ją tworzyć, jakie programy mogą okazać się pomocne?

• Jak powinna wyglądać ewidencja nieczystości ciekłych, krok po kroku.

• Czy ewidencjonować przydomowe zbiorniki, gdzie to robić i jak?

• Jakie dane powinny się znaleźć w ewidencji?

• Jak ewidencjonować nieczystości z budynków wielorodzinnych?

• Elektroniczna ewidencja, wprowadzenie techniczne. Jak ją tworzyć, jak ją aktualizować?

• Jakie programy mogłyby być ułatwieniem dla pracowników przy wprowadzaniu danych do elektronicznej ewidencji?

• Czy dane dotyczące nieczystości ciekłych można wprowadzać do tej samej bazy, co gospodarkę odpadami?

• Jak wprowadzić elektroniczną ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków? jak krok po kroku utworzyć ewidencję zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków?

• W jaki sposób egzekwować przystąpienie do ewidencji ,od mieszkańców?

• Czy możemy nakazać mieszkańcom przystąpienie do ewidencji? Czy istnieje taki obowiązek?

• Mieszkańcy posiadają przydomowe oczyszczalnie, a tego nie zgłosili, jak ich do tego zmotywować?

• Jak zmobilizować mieszkańców do składania deklaracji, o posiadaniu zbiorników bezodpływowych ? Czy są jakieś konsekwencje podania nieprawdy w deklaracji, jakie?

• Jaka powinna być częstotliwość wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków? Czy gmina może taką częstotliwość narzucić posiadaczom przydomowych oczyszczalni ścieków?

• Czy istnieje przepis, dzięki któremu gmina może ukarać mieszkańca za niezgłoszenie zbiornika do ewidencji?

• W jaki sposób mobilizować gminę/ współpracowników do działania w temacie ewidencji nieczystości ciekłych?

• Czy są jakieś sankcje za brak ewidencji?


3. Nielegalne odprowadzanie ścieków, nieszczelne zbiorniki, niechęć mieszkańców do podłączania się do sieci kanalizacyjnych- Jak sobie z tym radzić, gdzie szukać wsparcia?

• Co gmina może zrobić w przypadku nielegalnie odprowadzanych ścieków?

• Jak karać osoby, które nielegalnie odprowadzają ścieki?

• Jakie sankcje karne należy nałożyć w przypadku, gdy nieczystości trafiają do gruntu?

• Co zrobić, jeśli na mieszkańców nielegalnie odprowadzających ścieki nie działają nawet kary pieniężne?

• W jaki sposób zniwelować ilość nielegalnych zbiorników bezodpływowych?

• Jak skutecznie wpłynąć na świadomość mieszkańców i nakłonić ich, aby nie wylewali nieczystości płynnych oraz aby podpisali umowy z firmą odbierającą nieczystości?

• Jaki organ gmina, czy nadzór budowlany ma sprawdzać szczelność obiektów?

• W jaki sposób i kto powinien posiadać próby szczelności? Gmina, czy właściciel?

• Czy pracownicy urzędu są w stanie sprawdzić szczelność szamba?

• Co robić w przypadku nieszczelnych szamb?

• Jak poradzić sobie z problemem przeciekających zbiorników, które przez powodzie czy deszcz powodują zanieczyszczenie środowiska?

• W jaki sposób skłonić mieszkańców do dbania o szczelność zbiorników bezodpływowych?

• Czy w przypadku podejrzenia, że przydomowa oczyszczalnia nie działa prawidłowo, gmina ma uprawnienia do przeprowadzenia badania? Jakie postępowanie przeprowadzić w ramach sprawdzenia?

• Czy badanie szczelności zbiorników, ma opierać się na wywozie nieczystości?

• Kogo prosić o poradę gdy podejrzewamy zły stan techniczny, lub niewłaściwe usytuowanie zbiorników?

• Jak zwiększyć poziom skanalizowania gminy?

• Jak przeprowadzić postępowanie w sprawie przyłączenia mieszkańców do kanalizacji?

• Jak przekonywać mieszkańców do zbiorczych systemów kanalizacyjnych; jak przedstawiać im korzyści z podłączenia się do kanalizacji?

• Jak przeprowadzić procedurę podłączenia mieszkańców do sieci kanalizacyjnej? Krok po kroku?

• Dobre praktyki, doświadczenia urzędów. Jakich skorzystać metod, by zmotywować mieszkańców do połączenia się do sieci kanalizacyjnych?

• Czy istnieją możliwości dofinansowania kanalizacji dla biedniejszych rodzin? W jaki sposób można uzyskać dofinansowania dla gminy na budowę sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków?

• Jak postępować z mieszkańcami, którzy nie chcą się podłączyć do sieci kanalizacyjnej?

• Jakie czynności ma wykonać gmina w przypadku niewykonania przyłącza kanalizacyjnego?

• Jak ściągać koszty z przymusowego podłączenia mieszkańców do kanalizacji?

• Jak sprawdzić, czy mieszkaniec nie wykonał nielegalnego przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

• Jak zorganizować odbiór zastępczy?

• W jaki sposób nakładać na właścicieli nieruchomości decyzje związane z nakazem wywozu nieczystości?

• Jak powinna wyglądać egzekucja w wyniku, której występuje wykonanie następcze wywiezienia nieczystości? Jak to powinno wyglądać w praktyce?

• Zbiorniki bezodpływowe, podłączenie do kanalizacji – cała procedura, wezwania, zawiadomienia, egzekwowanie wywozu. Jakie dokumenty potrzebne są podczas postępowania?

• Co montować zbiorniki bezodpływowe, czy przydomowe oczyszczalnie ? Jeśli miejscowe plany przyjmują montaż zbiorników bezodpływowych przed wybudowaniem sieci, a inwestor chce przydomową oczyszczalnie? Kto powinien decydować? Sąd, orzecznictwo, czy miasto?

• Czy w przypadku sławojek jest obowiązek wywożenia gromadzonych tam nieczystości? Czy jeżeli ktoś ma wychodek - czy powinno być wszczęte postępowanie w sprawie wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy?

• Jakie są obowiązki właścicieli nieruchomości, którzy posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków?

• Czasem ilość wody zużytej, nie równa się z ilością ścieków, co wtedy robić i skąd wziąć eksperta?

• Co robić w przypadku nierealnych danych dotyczących wywozów nieczystości?

• Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu ilości ścieków?

• Jak ustalać odpowiednią ilość zużytej wody i jak określać jej stawkę za metr kwadratowy?

• Jak postępować z mieszkańcami, u których widać, że zużycie wody jest bardzo duże, a odbiór bardzo mały?

• Co w przypadku, kiedy właściciel nie potrafi określić wielkości zbiornika, a wiemy, że jest nieszczelny po sprawdzeniu ilości zużytej wody? Czy należy przekazać sprawę do nadzoru budowlanego?

• Z jaką częstotliwością mieszkaniec powinien opróżniać szambo? Czy należy regulować częstotliwość opróżniania?

• Jaka powinna być częstotliwość wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków? Czy gmina może taką częstotliwość narzucić posiadaczom przydomowych oczyszczalni ścieków?

• Co z osobami, które nie mieszkają na działce przez część roku lub oszczędnie gospodarują wodą - jaka powinna być częstotliwość wywozu nieczystości?

• Co zrobić, gdy mieszkaniec mówi, że nie wie, jaka jest pojemność zbiornika bezodpływowego?

• Skąd wziąć dane techniczne zbiornika bezodpływowego?

• Czy odległości wskazane w rozporządzeniu są jednakowe dla wszystkich działek, bez względu na to gdzie zbiornik będzie ustawiony, czy i kiedy można zastosować łagodniejsze zasady?

• Jak przygotowywać rysunki techniczne dla mieszkańców?

• Nowe uchwały dotyczące aglomeracji ściekowej – jakie zmiany ze sobą niosą

• Jak urzędnik może reagować na skargi mieszkańców, dotyczące zalewania przez sąsiada posesji, czy nieprzyjemnego zapachu? Jakie gmina ma możliwości w tym zakresie?

• Jak postępować w przypadku donosów sąsiedzkich, że ktoś wylewa ścieki w grunt, do rowu, na pole?

• Czy gmina ma prawo zażądać wyników badań nieczystości odprowadzanych do rowu z oczyszczalni ścieków?

• Jak badać czystość gruntu?

• Jak gmina ma postąpić w przypadku osób, które nie mają łazienek i zbiorników bezodpływowych? Jak je skłonić do budowy zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków?

• Jak przeprowadzić procedurę, gdy ktoś nie ma szamba? Jak ją prawidłowo przeprowadzić?

• Czy gmina może/powinna angażować się wymianę szamb? Jak później zmusić właścicieli do opłaty?

• Co wynika z ustawy? Jakie są obowiązki urzędnika w temacie nieczystości ciekłych?

• Jak powinno wyglądać wydawanie decyzji na wywóz nieczystości ciekłych?

• Jak ustalać wysokość opłat za wywóz nieczystości płynnych od mieszkańców?

• Jak można pomóc mieszkańcom zagospodarować osady z przydomowych oczyszczalni ścieków?

• Jakie są skuteczne metody na rozbudzenie świadomości ekologicznej mieszkańców?

Prowadzący

Bożena Sokołowska- praktyk z 12 letnim doświadczeniem. Zawodowo zajmuje się problematyką związaną z ogólnie podjętą ochroną środowiska jest to m.in. wydawanie decyzji środowiskowych, przyjmowanie wniosków i zgłoszeń, gospodarka odpadami, w tym kontrola wypełniania przez mieszkańców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- kontrola zbiorników przydomowych (szamb), kompostowników, prowadzenie ewidencji. Absolwentka Wydziału Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie ze specjalizacją - technologia wody i ścieków.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia