Wideoszkolenie: Należności budżetowe OPS

Należności budżetowe Ośrodków Pomocy Społecznej - odpłatność za usługi pomocy społecznej i funduszu alimentacyjnego. Przeprowadzanie postępowania egzekucyjnego a śmierć dłużnika. Przypisy należności w latach ubiegłych i w bieżącym roku oraz jak należy aktualizować należności budżetowe na potrzeby bilansowe?

Brak danych

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane jest do pracowników OPS-ów uczestniczących w procesie powstawania, ewidencjonowania i egzekwowania należności budżetowych (publicznoprawnych i cywilnoprawnych) – tj. pracownicy merytoryczni wydający decyzje administracyjne z zakresu: nienależnie pobranych świadczeń, odpłatności za usługi świadczone w ramach realizowanych zadań z zakresu pomocy społecznej, pracownicy prowadzący postępowanie egzekucyjne w administracji oraz pracownicy księgowości OPS.

Kiedy należności budżetowe się przedawniają?
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z rodzajami należności budżetowych występujących w OPS. Zostaną omówione poszczególne etapy postępowanie przedegzekucyjnego i egzekucyjnego, co pozwoli uczestnikom szkolenia nabyć umiejętność zastosowania obowiązujących w tym zakresie regulacji ustawowych w praktyce. Podczas szkolenia omówione zostaną najczęściej popełniane błędy w czynnościach organu będącego wierzycielem. Dodatkowo udzielone zostaną odpowiedzi na nurtujące pracowników OPS-ów pytania dotyczące m.in. możliwości dochodzenia świadczeń, stosowania ulg w spłacie należności, (rozłożenie na raty, umorzenie), przedawnienie należności oraz postępowania w sytuacjach braku informacji o miejscu zamieszkania zobowiązanego.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jaka jest procedura postępowania w przypadku powstania i egzekwowania należności OPS - świadczeń nienależnie pobranych, odpłatności za usługi pomocy społecznej i funduszu alimentacyjnego?
 • Co w przypadku, jeśli jednostka ma subkonto dla wpłat od komorników FA i ZA. Jak powinny być księgowania w GOPSie i Urzędzie Gminy? Czy przelew do MUW powinien wyjść z subkonta FA, czy z Gminy? Co powinno wykazywać się w RB-ZZ a co w RB-27S odnośnie FA i ZA?
 • Co w sytuacji, gdy osoba ma przyznane usługi opiekuńcze, a odmawia uiszczenia pełnej odpłatności? Przyznane usługi to 18 godzin tygodniowo. W sytuacji, gdy miesiąc ma więcej niż 4 tygodnie podopieczny odmawia odpłatności za dni poza czwartym tygodniem
 • Czy koszty upomnienia powinny być odprowadzane do budżetu państwa w całości, czy 95% a 5% zostaje jako dochód gminy?
 • Potrącenie nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe z bieżących świadczeń – jak należy je zaksięgować?
 • Jak powinno się ująć na kontach księgowych należności przedawnione a jak umorzone?
 • Sytuacja: Dłużnik mieszka na innej gminie, więc która gmina ma wystąpić z tytułem wykonawczym: tam, gdzie przebywa dłużnik czy OPS gdzie mieszkają wierzycielki?


Szczegółowy program szkolenia:

Jak ująć należności w księgach rachunkowych OPS?

 • Kiedy powstają należności budżetowe?
 • Czy należy naliczać odsetki za opóźnienie? Jeżeli tak od jakich należności i kiedy je naliczyć?
 • Jak dochodzić należności?
 • Jak prawidłowo przeprowadzać postępowanie egzekucyjne w zakresie należności OPS?
 • Jakie są prawne możliwości udzielania ulg w spłacie należności?
 • Kiedy należności budżetowe się przedawniają?
 • Jaki dokument dotyczący przedawnienia powinien być podstawą do wyksięgowania z ksiąg rachunkowych przedawnionej należności?
 • Jak powinno się ująć na kontach księgowych należności przedawnione a jak umorzone?
 • Jak należy aktualizować należności budżetowe na potrzeby bilansowe?

Jaka jest procedura postępowania w przypadku powstania i egzekwowania należności OPS - świadczeń nienależnie pobranych, odpłatności za usługi pomocy społecznej i funduszu alimentacyjnego?

 • Co w przypadku, jeśli jednostka ma subkonto dla wpłat od komorników FA i ZA. Jak powinny być księgowania w GOPSie i Urzędzie Gminy? Czy przelew do MUW powinien wyjść z subkonta FA, czy z Gminy? Co powinno wykazywać się w RB-ZZ a co w RB-27S odnośnie FA i ZA?
 • Sytuacja: Wierzycielka w 2020 r. nienależnie pobrała FA. W 2021 r. jest wydana decyzja o zwrocie i wierzycielka dokonała zwrotu nienależnie pobranego FA. Jak powinny wyglądać księgowania po stronie dłużnika?
 • Sytuacja: Dłużnik mieszka na innej gminie, więc która gmina ma wystąpić z tytułem wykonawczym: tam, gdzie przebywa dłużnik czy OPS gdzie mieszkają wierzycielki?
 • Na jaki artykuł można się powołać, aby Wojewoda umorzył spłatę nienależnie pobranego świadczenia rozłożonego na raty?
 • Co w przypadku jeżeli osoba już nie pobiera żadnych świadczeń z OPS i nie ma z czego ściągnąć nienależnie pobranych świadczeń?
 • Czy jeśli dłużnik płaci alimenty na rzecz zaległych alimentów w każdym miesiącu – komornik powinien ściągać z renty, czy wtedy powinno się występować z tytułem wykonawczym?
 • Czy naliczamy odsetki od należności niepieniężnych dotyczących budżetu państwa? - usługi specjalistyczne, odsetki ustawowe czy podatkowe?
 • Czy można egzekwować od dzieci osoby zmarłej, które są za granicą, która korzystała z usług opiekuńczych? Jak powinno wyglądać takie postępowanie?
 • Czy należność za usługi opiekuńcze jest dziedziczona?
 • Osoba, która korzystała z usług opiekuńczych zmarła. Czy w takiej sytuacji OPS powinien dochodzić spłaty należności od członków rodziny?
 • Czy faktycznie obowiązuje zwolnienie z podatku VAT z tytułu świadczonych usług pomocy społecznej?
 • Jak powinno się postępować w przypadku, gdy zobowiązany przebywa w zakładzie karnym?
 • Jakie pismo dział świadczeń rodzinnych kieruje do księgowości w sprawie przedawnionych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych? Czy ma to być informacja o przedawnieniu, czy wniosek o wyksięgowanie?
 • Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - czy jest świadczeniem nienależnie pobranym z pomocy społecznej? Czy należy wystawić decyzję żądania zwrotu?
 • Sytuacja: opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej miał udar (kontakt z nim jest utrudniony) i jest teraz w DPS. Nie płacił za usługi opiekuńcze wspomnianej wyżej osoby. Jak odzyskać należność?

Jak prawidłowo zaksięgować umorzenie dłużnika alimentacyjnego, po śmierci?

 • Przypisy należności były w latach ubiegłych i w bieżącym roku. Na jakich kontach powinno się wyksięgować?
 • Przypis odsetek na dzień zgonu czy na dzień otrzymania informacji o zgonie?
 • Kiedy można umorzyć nienależnie pobrane świadczenie?
 • Czy w stosunku do dłużników alimentacyjnych wystawiamy tytuły wykonawcze?
 • Czy powinno być rozgraniczenie - dług dotyczący lat ubiegłych, a bieżącego roku?
 • Jeżeli mamy wpłatę od dłużnika alimentacyjnego na poczet zadłużenia alimentacyjnego, to jaką wprowadzamy datę spłaty zadłużenia, czy datę wpływu do ośrodka, czy też datę zawartą w tytule przelewu od komornika sądowego? Dział merytoryczny prowadzi analitykę dłużników alimentacyjnych
 • Co w sytuacji, gdy osoba ma przyznane usługi opiekuńcze, a odmawia uiszczenia pełnej odpłatności? Przyznane usługi to 18 godzin tygodniowo. W sytuacji, gdy miesiąc ma więcej niż 4 tygodnie podopieczny odmawia odpłatności za dni poza czwartym tygodniem
 • Co należy zrobić, jeśli jest brak osoby, której można zwrócić nadpłatę?
 • Co w sytuacji kiedy sąd nie chce udzielić informacji o spadkobiercach, a osoba zmarła ma wystawiony tytuł wykonawczy?
 • Co zrobić z nadpłatami za usługi, wobec których osoba uprawniona nie wnioskuje o zwrot

Jakie są zasady umarzania i potrącania z urzędu oraz na wniosek dłużnika? Jak wygląda procedura umorzenia należności budżetowych krok po kroku?

 • W jakich przypadkach można podjąć decyzję o odroczeniu terminu płatności?
 • Jak powinno wyglądać rozłożenie zaległości na raty?
 • Czy jednostka może umarzać swoje należności (dochody własne gminy)? Jeśli tak, to do jakiej wysokości? Czy to nie ma znaczenia, jaką wysokość kierownik może umorzyć?
 • Czy jeżeli jest uchwała burmistrza w sprawie umarzania należności i nie ma podanej wartości kwoty, to czy to znaczy, że kierownik ma upoważnienie do każdej kwoty umorzenia? Czy trzeba trzymać się ustawy o finansach publicznych?
 • Co w przypadku jeśli powstała niedopłata o niskiej wartości a osoba nie kontaktując się, w kolejnych miesiącach wpłaca pieniądze niezgodnie z decyzją?
 • Jak traktować w księgach rachunkowych należności powstałe z lat ubiegłych za pobyt w DPS? Czy powinno się ich dochodzić? Jeżeli tak to w jaki sposób?
 • Jakie są zasady niedochodzenia „drobnych” należności o charakterze publicznoprawnym?
 • Czy można dochodzić zwrotu poniesionych kosztów za przewalutowanie od osoby, której ta spłata dotyczy?
 • Jaki dokument będzie podstawą do wyksięgowania z ksiąg rachunkowych należności umorzonych, a jaki należności przedawnionych?
 • Co zrobić w sytuacji gdy płatność jest rozłożona na raty, ale w ciągu dwóch lat nikt nie spłacił ani jednej raty? Czy należy czekać, aż urząd zrobi jakiś ruch, czy kierować pismo ponaglające, czy może nic nie robić?
 • Jakimi dokumentami można wzywać do zapłaty, ponaglać zobowiązanego?
 • Potrącenie nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe z bieżących świadczeń – jak należy je zaksięgować?
 • Jak księgowość ma zaksięgować potrącenie z bieżących świadczeń?
 • Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i 500 + - jak ich dochodzić i jak prowadzić ich egzekucję?
 • Co zrobić z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, np. kwota 13,00 zł, które widnieją u nas ok. 2 lat?
 • Jaki jest okres przedawnienia należności budżetowych i w jaki sposób anulować – wyksięgować stare należności z ksiąg rachunkowych?
 • Co w przypadku gdy urząd skarbowy umorzył postępowanie, bo nie może podjąć żadnych czynności (nie ma z czego ściągać należności)?
 • Co powinno się zrobić z przedawnioną należnością (wraz z odsetkami i kosztami upomnienia), jeśli jest umorzone postępowanie egzekucyjne i nie ma kontaktu z dłużnikiem. Czy można umorzyć taką należność z urzędu? Czy tylko odpisać? Jeżeli odpisać, to na jakiej podstawie tego dokonać?
 • Czy koszty upomnienia powinny być odprowadzane do budżetu państwa w całości, czy 95% a 5% zostaje jako dochód gminy?
 • Koszty upomnienia od nienależnie pobranego świadczenia okresowego wykazuje się w RB 27ZZ czy 27S?
 • Czy jednostka ma obowiązek przekazywania informacji o umorzeniu lub rozłożeniu na raty do BIP art. 36 ust.1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych?


Prowadzący

Barbara Kozioł - od 1998 roku pracuje na stanowisku Głównego Księgowego, początkowo w jednostce budżetu państwa a od 2003 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszkowie, gdzie zarządza i nadzoruje pracę działu finansowo – księgowego. Odpowiada za wydatki budżetowe w rocznej wysokości ok. 52 mln. zł. Prowadziła realizację projektów współfinansowanych ze środków UE, ewidencję księgową Środowiskowych Domów Samopomocy – ośrodki wsparcia dziennego, realizuje programy: usługi opiekuńcze: ”Edycja 2019”, „Opieka75+”, „Wspieraj Seniora”, „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie mediacji społecznych, jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia