Wideoszkolenie: Należności budżetowe OPS

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Należności budżetowe Ośrodków Pomocy Społecznej, m.in.: Nienależnie pobrane świadczenia, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Odpłatność za pobyt w domu dla osób bezdomnych i w ośrodkach wsparcia dziennego, odpłatność rodzin za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej oraz fundusz alimentacyjny.


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane jest do pracowników OPS-ów uczestniczących w procesie powstawania, ewidencjonowania i egzekwowania należności budżetowych (publicznoprawnych i cywilnoprawnych) – tj. pracownicy merytoryczni wydający decyzje administracyjne z zakresu: nienależnie pobranych świadczeń, odpłatności za usługi świadczone w ramach realizowanych zadań z zakresu pomocy społecznej, pracownicy prowadzący postępowanie egzekucyjne w administracji oraz pracownicy księgowości OPS.

Kiedy należności budżetowe się przedawniają?
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z rodzajami należności budżetowych występujących w OPS, dokumentacją administracyjną i księgową w tym zakresie. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają przykładową procedurę postępowania w sprawach ustalania i zobowiązania do zwrotu świadczeń nienależnie pobranych. Zostaną omówione poszczególne etapy postępowanie przedegzekucyjnego i egzekucyjnego, co pozwoli uczestnikom szkolenia nabyć umiejętność zastosowania obowiązujących w tym zakresie regulacji ustawowych w praktyce. Podczas szkolenia omówione zostaną najczęściej popełniane błędy w czynnościach organu będącego wierzycielem. Dodatkowo udzielone zostaną odpowiedzi na nurtujące pracowników OPS-ów pytania dotyczące m.in. możliwości dochodzenia świadczeń, stosowania ulg w spłacie należności, (rozłożenie na raty, umorzenie), przedawnienie należności oraz postępowania w sytuacjach braku informacji o miejscu zamieszkania zobowiązanego.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak wygląda procedura umorzenia należności budżetowych krok po kroku?
 • Jak dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej?
 • Czy jednostka może umarzać swoje należności (dochody własne gminy)? Jeśli tak, to do jakiej wysokości? Czy to nie ma znaczenia jaką wysokość kierownik może umorzyć?
 • Co robić w sytuacji gdy następuje zgon osoby, która jest zobowiązana do odpłatności?
 • Czy faktycznie obowiązuje zwolnienie z podatku VAT z tytułu świadczonych usług pomocy społecznej?
 • Co zrobić w sytuacji gdy płatność jest rozłożona na raty, ale w ciągu dwóch lat nikt nie spłacił ani jednej raty? Czy należy czekać aż urząd zrobi jakiś ruch, czy kierować pismo ponaglające, czy może nic nie robić?
 • Potrącenie nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe z bieżących świadczeń – jak zaksięgować?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Przykładowa instrukcja dla OPS określająca postępowanie w sprawach o nienależnie pobrane świadczenie i inne należności budżetowe – działania pracowników merytorycznych i księgowości oraz umocowanie operacji końcowych na podstawie decyzji kierownika jednostki.
 • Wzory księgowań odpisów aktualizujących należności budżetowe

Szczegółowy program szkolenia:

Kiedy powstają należności budżetowe? omówienie wszystkich należności występujące w OPS

 • Jak ująć należności w księgach rachunkowych OPS? (przypis należności) – ewidencja księgowa i dokumentacja księgowa
 • Obieg dokumentów w OPS w zakresie powstawania, monitorowania i egzekucji należności budżetowych.
 • Czy należy naliczać odsetki za opóźnienie? Jeżeli tak od jakich należności i kiedy je naliczyć?
 • Jak dochodzić należności? prawne procedury stosowania egzekucji
 • Jak prawidłowo przeprowadzać postępowanie egzekucyjne w zakresie należności OPS? omówienie podziału ról poszczególnych pracowników uczestniczących w etapach postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i księgowego.
 • Prawne możliwości udzielania ulg w spłacie należności - rozkładanie na raty i umarzania.
 • Kiedy należności budżetowe się przedawniają?
 • Jaki dokument dotyczący przedawnienia powinien być podstawą do wyksięgowania z ksiąg rachunkowych przedawnionej należności?
 • Jak ująć na kontach księgowych należności przedawnione a jak umorzone?
 • Jak aktualizować należności budżetowe na potrzeby bilansowe?

Należności budżetowe w sprawozdaniach budżetowych w zakresie dochodów.

Obowiązki podatkowe wierzyciela należności umorzonych i przedawnionych a Pit -8C1. Rodzaje należności budżetowych publicznoprawnych występujących w OPS

Pojęcie i definicja należności budżetowych niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym i cywilnoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych z podaniem podstaw prawnych - przykłady z praktyk

 • świadczenia rodzinne (wraz z dodatkami),
 • fundusz alimentacyjny,
 • świadczenia wychowawcze,
 • świadczenie „dobry start”
 • świadczenia z pomocy społecznej
 • stypendia szkolne
 • odpłatności za usługi

2. Pojęcie i definicja należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

3. Decyzja administracyjna (prawomocna czy ostateczna) jako podstawowy dokument ustalający wysokość zobowiązania, termin zapłaty należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym niepodatkowym.

4. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie niedochodzenia należności budżetowych.

5. Procedura postępowania w przypadku powstania i egzekwowania należności OPS - świadczeń nienależnie pobranych, odpłatności za usługi pomocy społecznej i funduszu alimentacyjnego.

Przykładowa instrukcja dla OPS określająca postępowanie w sprawach o nienależnie pobrane świadczenie i inne należności budżetowe – działania pracowników merytorycznych i księgowości oraz umocowanie operacji końcowych na podstawie decyzji kierownika jednostki.

6. Zakres zastosowania przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Przekazanie zaległych należności do trybu administracyjnego (egzekucja w administracji) oraz konsekwencje związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych związane z niewłaściwym dochodzeniem należności. Windykacja należności – krok po kroku – ewidencja:

 • wydanie decyzji, uprawomocnienie decyzji, ostateczność decyzji
 • wezwanie do zapłaty i działania informacyjne
 • upomnienie (doręczenie, wyznaczenie pełnomocnika do doręczeń, kuratora)
 • tytuł wykonawczy i informacja dodatkowa do niego
 • postanowienia komornicze
 • zakończenie postępowania egzekucyjnego
 • koszty egzekucji
 • wyksięgowanie z ksiąg rachunkowych należności przedawnionych, umorzonych

7. Zasady umarzania i potrącania z urzędu oraz na wniosek dłużnika

Omówienie niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym – ulgi i ich zastosowanie w praktyce oraz należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w odniesieniu do ulg wprowadzonych przez organy stanowiące (Rada Gminy). Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:

 • umorzenie należności
 • odroczenie terminu płatności
 • rozłożenie zaległości na raty

8. Zasady niedochodzenia „drobnych” należności o charakterze publicznoprawnym.

9. Zasady wyceny należności na dzień ich powstania i na dzień bilansowy oraz na moment sprawozdawczy

Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w roku 2020.

10. Należności długo i krótkoterminowe – aspekt bilansowy i terminowy - przypis i odpis należności oraz pojęcie należności nieprzypisanych.

11. Odpisy aktualizujące należności wątpliwe a umorzenie, przedawnienie, nieściągalność należności

Ujęcie na kontach księgowych operacji dotyczących odpisu aktualizującego należności, należności umorzone jako pozostałe koszty operacyjne i odpowiednio koszty finansowe.

12. Aktualizacja należności budżetowych oraz procedura ustalania odpisu aktualizującego należności budżetowe– wzór zarządzenia w tym zakresie

13. Wzory księgowań odpisów aktualizujących należności budżetowe

Typowe nieprawidłowości z tym związane.

14. Zasady prezentacji należności budżetowych w sprawozdaniach typu ”RB”

Omówienie w zakresie wykonania budżetów, planów finansowych oraz w zakresie operacji finansowych – odmienność zasad wykazywania należności budżetowych w sprawozdaniu RB-27, RB-27S, RB-27ZZ, od zasad dotyczących sprawozdania RB-N w zakresie należności głównej, odsetek i odpisów aktualizujących należności.

15. Ujednolicenie zasad księgowań należności budżetowych jako przychodów działalności podstawowej, działalności pozostałej, działalności finansowej oraz jako przychodów przyszłych okresówWzory księgowań należności głównej, należnych odsetek, innych należności ubocznych, umorzenia w całości albo w części, odroczenia lub rozłożenia na raty, zaniechania poboru, przeniesienia i przejęcia własności, przedawnienia, postępowania spornego i egzekucyjnego, itp.

16. Inwentaryzacja należności – terminy, zasady

 • potwierdzanie sald
 • weryfikacja

18. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów

W programie ponadto:

 • Jak wygląda procedura umorzenia należności budżetowych krok po kroku?
 • Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze?
 • Kiedy powstaje nienależnie pobrane świadczenia? – decyzja
 • Jak dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej?
 • Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych wpłaty należności budżetowych?
 • Kiedy można umorzyć nienależnie pobrane świadczenie?
 • Jaki dokument będzie podstawą do wyksięgowania z ksiąg rachunkowych należności umorzonych a jaki należności przedawnionych?
 • Jakie czynności OPS podejmuje gdy osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności nie płaci a na koncie zobowiązanego powstaje dług?
 • Czy jednostka może umarzać swoje należności (dochody własne gminy)? Jeśli tak, to do jakiej wysokości? Czy to nie ma znaczenia jaką wysokość kierownik może umorzyć?
 • Czy jeżeli jest uchwała burmistrza w sprawie umarzania należności i nie ma podanej wartości kwoty to czy to znaczy, że kierownik ma upoważnienie do każdej kwoty umorzenia? Czy trzeba trzymać się ustawy o finansach publicznych?
 • Co robić w sytuacji gdy następuje zgon osoby, która jest zobowiązana do odpłatności?
 • Co w przypadku jeśli powstała niedopłata o niskiej wartości a osoba nie kontaktując się, w kolejnych miesiącach wpłaca pieniądze niezgodnie z decyzją?
 • Jak traktować w księgach rachunkowych należności powstałe z lat ubiegłych za pobyt w DPS? Czy powinno się ich dochodzić? Jeżeli tak to w jaki sposób?
 • Jak wyznaczyć odpłatność osobie bezdomnej za udzielone schronienie?
 • Na podstawie jakiego dokumentu przypisywać należności w księgach rachunkowych – czy wystarczy decyzja administracyjna? Czy mają to być faktury własne? Czy może polecenia księgowania?
 • Czy faktycznie obowiązuje zwolnienie z podatku VAT z tytułu świadczonych usług pomocy społecznej?
 • Fundusz alimentacyjny – jak skutecznie egzekwować ? Czy można go umarzać?
 • Jak są naliczane odsetki od umów ratalnych kiedy nikt ich nie spłaca?
 • Co robić gdy ktoś wpłaca więcej niż potrzeba? Co zrobić jeśli taka osoba umrze i nie będzie możliwości zwrotu?
 • Co zrobić w sytuacji gdy płatność jest rozłożona na raty, ale w ciągu dwóch lat nikt nie spłacił ani jednej raty? Czy należy czekać aż urząd zrobi jakiś ruch czy kierować pismo ponaglające czy może nic nie robić?
 • Jakimi dokumentami można wzywać do zapłaty, ponaglać zobowiązanego?
 • Potrącenie nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe z bieżących świadczeń – jak należy je zaksięgować?
 • Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i 500 + - jak ich dochodzić i jak prowadzić ich egzekucję?
 • Jaki jest okres przedawnienia należności budżetowych i w jaki sposób anulować – wyksięgować stare należności z ksiąg rachunkowych?
 • Zaległości w regulowaniu odpłatności za usługi opiekuńcze, pobyt w DPS i inne usługi świadczone przez OPS - w jakiej formie prawnej dochodzić ich przed organem egzekucyjnym tzn. czy wystarczy decyzja przyznająca usługi?
 • Kto ponosi odpłatność za pobyt osoby bezdomnej w schroniskach gmina czy osoba skierowana? Czy wpłata od osoby skierowanej to dochody czy zwroty wydatków?
 • Odpłatność rodziny za pobyt DPS – przykład: ktoś z rodziny jest umieszczony w DPS-ie i ponosi odpłatność, gmina też na podstawie noty otrzymanej od DPS-u przelewa pewną kwotę i jeszcze wpłaca rodzina. Co zrobić z tą kwotą, którą wpłaca rodzina? Czy przeznaczyć na zmniejszenie wydatków na koniec roku bieżącego czy na dochody gminy czy może ma to być uiszczane do DPS-u?
 • Kto powinien ponosić koszty upomnień?
 • Windykacja – czy to działanie księgowości czy pracowników merytorycznych?
 • Jak często robić odpis aktualizujący należności?

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia