Wideoszkolenie: Księgowość OPS

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Realizacja zadań statutowych Ośrodków Pomocy Społecznej w ujęciu finansowym i księgowym z uwzględnieniem Programów finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - „Wspieraj Seniora”, „Dopłata do czynszu” oraz finansowanych z dotacji budżetu państwa – m.in. Programu „Senior+”

od 399.00 zł

Szkolenie dedykowane księgowym ośrodków pomocy społecznej

Gotowe rozwiązania na na najbardziej problematyczne przypadki w księgowości OPS!
Zapraszamy na praktyczce warsztaty, podczas których prowadząca omówi trudne przypadki występujące podczas codziennych obowiązków w ośrodkach pomocy społecznej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

• Jaka jest odpowiedzialność kierownika OPS za gospodarkę finansową jednostki z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
• Jak należy zaplanować i rozliczać koszty obsługi z tytułu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich, programu „Za życiem”, programu „500+” oraz wynagrodzenia z tytułu opieki prawnej, „Dobry start”?

• Omówienie problematycznych księgowań na kontach syntetycznych z podaniem ewidencji analitycznej –gotowe rozwiązania na przykładach

NOWOŚĆ - Programy resortowe/wieloletnie - „Senior +”, „usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” (do 75 r.ż), usługi opiekuńcze „75+”, „opieka wytchnieniowa”,

• Jak zaksięgować operację związaną ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w przypadku braku zgody kierownika jednostki budżetowej na rozłożenie ich na raty i sukcesywną spłatę przez zobowiązanych? Schematy księgowań!

Przykładowy schemat obiegu dokumentów w księgowości (metoda organizacji pracy w księgowości)

• Przejście z obrotu gotówkowego na obrót bezgotówkowy – wskazanie gotowych rozwiązań i dokumentów niezbędnych do likwidacji kasy w OPS oraz nowe rozwiązania bankowe – wspomagające realizację wypłat świadczeń

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Aktualna Polityka rachunkowości stosowana w OPS
 • Aktualna instrukcja obiegu dokumentów księgowych stosowana w OPS

Oba dokumenty uwzględniają udział OPS w projektach unijnych!

 • Instrukcja inwentaryzacyjna
 • Wzór: sposoby, terminy inwentaryzacja
 • Wzór: sprawozdanie opisowe z inwentaryzacji
 • Wzory: oświadczenia do inwentaryzacji
 • Instrukcja gospodarki magazynowej
 • Wzór oświadczenia: o odpowiedzialności materialnej
 • Instrukcja druków ścisłego zarachowania
 • Instrukcja kasowa
 • Korespondencja w sprawie dopłat do czynszu
 • Praktyczne, stosowane na co dzień wskazówki i sposoby radzenia sobie z rozliczeniami w tym środków dotacji
 • Zarządzenie wprowadzające nową dokumentację OiKD
 • AKTYWNE WZORY W EXCEL poniżej:
 • Pierwotny plan dotacji Senior + 2021
 • Plan finansowy 2021
 • Przykładowe zmian w planie
 • Preliminarz 2021
 • Przykładowy wzór rozliczenia środków dotacji na Program Opieka 75 +
 • Rozliczenie dotacji 85501, 85502, 85504
 • Rozliczenie dotacji Senior + 2020

Szczegółowy program szkolenia:

1. Realizacja programów wieloletnich finansowanych z budżetu państwa (dotacje celowe), Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Solidarnościowego oraz UE

a) Program „Wspieraj Seniora”

b) „Dopłata do czynszu”

c) „Czyste powietrze” – zaświadczenia wydawane przez OPS na potrzeby Programu

d) „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”

e) „Opieka Wytchnieniowa”

f) „Opieka 75+”

2. Plan finansowy wydatków i dochodów

a) Konstrukcja planu finansowego wydatków w podziale na poszczególne zadania statutowe z podaniem klasyfikacji budżetowej,

b) Konstrukcja planu finansowego dochodów – jego szacowanie, wykonanie i zmiany

c) Zaciąganie zobowiązań w trakcie roku i na przełomie roku budżetowego,

d) Dokonywanie zmian w planie finansowym wydatków i dochodów – upoważnienia

Omówienie poszczególnych zadań statutowych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej (wynikających z ustaw i programów resortowych oraz programów wieloletnich). Przedstawienie zagadnień związanych z konstrukcją budżetu OPS, dokonywania jego zmian w trakcie roku przez kierownika jednostki, zarząd i organ stanowiący. Zaciąganie zobowiązań w trakcie roku i na przełomie roku z zastosowaniem odpowiednich upoważnień. Omówienie problematycznych księgowań na kontach syntetycznych z podaniem ewidencji analitycznej – gotowe rozwiązania na przykładach

3. Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego OPS za gospodarkę finansową jednostki z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych

4. Upoważnienia dla głównego księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

5. Upoważnienia dla pracowników, którym powierzono obowiązki w zakresie:

a) Zamówień publicznych,

b) Dokonywanych wydatków,

c) Należności budżetowych

6. Dyscyplina finansów publicznych (omówienie naruszeń w obszarze działania głównego księgowego jednostki budżetowej)

7. Najbardziej aktualna politykę rachunkowości (OPS i projektów UE)

8. Dowody księgowe (omówienie wymogów prawnych, formalnych i merytorycznych z podaniem wzorów opisu i pieczęci na potrzeby OPS i projektów UE)

9. Ewidencja/schematy księgowań wydatków i kosztów występujących w OPS:

a) wypłata świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym (świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny, „dobry start”, dodatki mieszkaniowe, stypendia szkolne i inne),

b) wydatki bieżące (faktury za media, zakupy, usługi, szkolenia, opłaty, ekwiwalenty i inne),

c) wynagrodzenia (ewidencja poszczególnych składników wynagrodzeń),

10. Ewidencja/schematy księgowań dochodów i przychodów występujących w OPS:

a) odpłatności za świadczone usługi (usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt w domu dla bezdomnych, pobyt w ośrodkach wsparcia, obiady dla seniorów),

b) zwroty świadczeń nienależnie pobranych z uwzględnieniem potrąceń z bieżących świadczeń,

c) fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna,

d) odsetki i koszty upomnienia

11. Przykładowy schemat obiegu dokumentów w księgowości (metoda organizacji pracy w księgowości)

• Jak prawidłowo powinien przebiegać obieg dokumentów księgowych w OPS?

• Jak skonstruować harmonogram pracy działu księgowości?

• Jak prawidłowo powinien przebiegać obieg dokumentów księgowych w OPS?

• W jaki sposób rozdzielić zadania i odpowiedzialności miedzy pracowników działu księgowości, aby usprawnić pracę z dokumentacją księgową?

12. Sposoby rozliczania dotacji i ich zwroty

Dodatkowe zagadnienia

• Udział głównego księgowego w przygotowaniach wniosków o dofinansowanie na przykładzie programu Senior +

• Jak przygotować dokumenty do podpisania umowy na realizację programów resortowych

• Jak prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową – zmiany w polityce rachunkowości

• Jak wnioskować o zasilenie rachunku (Wspieraj seniora, Dopłata do czynszu)

• Jak prowadzić ewidencję dowodów księgowych na potrzeby rozliczenia programów resortowych/wieloletnich zakończonych prawidłowo sporządzonym sprawozdaniem końcowym.

Jaka jest odpowiedzialność kierownika OPS za gospodarkę finansową jednostki?

• Podstawa prawna odpowiedzialności kierownika i głównego księgowego oraz zakres odpowiedzialności z uwzględnieniem przepisów z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

• Rodzaje upoważnień udzielanych przez organ stanowiący i zarząd jednostki oraz kierowników podległych jednostek.

• Upoważnienia dla pracowników OPS w zakresie: zamówień publicznych, dokonywanych wydatków, należności budżetowych

• Dyscyplina finansów publicznych w zakresie podstawowych naruszeń - omówienie podstawowego zakresu naruszeń mogących występować w OPS na poszczególnych stanowiskach urzędniczych.

• Zaciąganie zobowiązań przez kierownika OPS (w roku budżetowym i wykraczających poza rok budżetowy).

Dokumentacja wewnętrzna z zakresu rachunkowości OPS

• Polityka rachunkowości – omówienie jej konstrukcji i szczegółowości na potrzeby OPS i odrębnie dla projektów UE.

• Przejście z obrotu gotówkowego na obrót bezgotówkowy – wskazanie gotowych rozwiązań i dokumentów niezbędnych do likwidacji kasy w OPS

• Nowe rozwiązania bankowe – wspomagające realizację wypłat świadczeń

Dowody księgowe w OPS

• Wymogi formalne, merytoryczne i prawne dowodów księgowych,

• Przykłady opisu dowodów księgowych oraz wzory pieczęci księgowych stosowanych w OPS.

Schematy księgowe w OPS

Schematy księgowe kosztów i wydatków w podziale na:

• wypłaty świadczeń pieniężnych,

• wydatki bieżące,

• wynagrodzenia.

Schematy księgowe przychodów i dochodów z uwzględnieniem:

• odpłatności za świadczone usługi,

• zwroty świadczeń nienależnie pobranych,

• funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

• odsetek i kosztów upomnienia

Jak księgować świadczenia rodzinne?

• W jaki sposób księgować wydatki z tytułu programu „Za życiem”?

• W jaki sposób księgować wydatki z tytułu programu „500+”, „Dobry start”?

Omówienie realizowanych zadań OPS z zakresu administracji rządowej i zadań własnych

• NOWOŚĆ - Programy resortowe/wieloletnie - „Senior +”, „usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” (do 75 r.ż), usługi opiekuńcze „75+”, „opieka wytchnieniowa”,

• Realizacja zadań w zakresie RODZINA - świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz fundusz alimentacyjny (podział dotacji na zasiłki i obsługę)

• Specjalistyczne usługi opiekuńcze (koszt usług a odpłatność za świadczone usługi)

• Rządowa karta dużej rodziny

• Dodatki energetyczne

• Składki zdrowotne (za podopiecznych)

• Dodatki dla pracowników socjalnych – rozliczenie dotacji

• Zasiłki stałe i okresowe

• Stypendia socjalne dla uczniów

• Domy pomocy społecznej (odpłatność, egzekucja należności oraz koszty gminy w tym zakresie, oraz zakres zwolnień z VAT)

• Zasiłki celowe

• Usługi opiekuńcze (odpłatność a koszt gminy dot. realizacji tego zadania)

• Dodatki mieszkaniowe i dopłaty do czynszu z Funduszu przeciwdziałania COVID-19

• Placówki wsparcia dziennego (świetlice socjoterapeutyczne domy dziennego pobytu)

• Współfinansowanie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej (gmina/powiat)

Zarządzanie dokumentami księgowymi w OPS

• Jak skonstruować harmonogram pracy działu księgowości?

• Jak prawidłowo powinien przebiegać obieg dokumentów księgowych w OPS?

• W jaki sposób rozdzielić zadania i odpowiedzialności miedzy pracowników działu księgowości

Dotacje i środki pozabudżetowe (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Fundusz Solidarnościowy)

• Co powinny zawierać wnioski o udzielenie dofinansowania w ramach programów wieloletnich?

• Jak prawidłowo skonstruować budżet i ewidencję księgową na potrzeby programu.

• Przygotowanie dokumentów do realizacji i rozliczenia dofinansowania

• Jak należy zaplanować i rozliczać koszty obsługi z tytułu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich, programu „Za życiem”, programu „500+” oraz wynagrodzenia z tytułu opieki prawnej, „Dobry start”?

• Jak rozliczyć programy: „Senior +”, „usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” (do 75 r. ż.), usługi opiekuńcze „75+”, „opieka wytchnieniowa”,

Analiza kazusów

• Czy powinno się księgować każdą decyzję wydaną przez OPS osobno, czy może pracownik merytoryczny powinien dawać na koniec miesiąca zestawienie wydanych decyzji z całkowitą wartością świadczeń na cały okres zasiłkowy celem ujęcia w zaangażowaniu?

• Jak zaksięgować operację związaną ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w przypadku braku zgody kierownika jednostki budżetowej na rozłożenie ich na raty i sukcesywną spłatę przez zobowiązanych? Schematy księgowań!

• Jeżeli obsługa programu 500+ należy do kompetencji Urzędu Gminy, ale Ośrodek Pomocy Społecznej został zobligowany do wypłacania świadczeń, to w jaki sposób, jakim dokumentem powinno być uregulowane to przesuwanie czynności przez gminę na OPS?

• Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze. Zatrudnia w tym celu – na umowę o pracę – opiekunki. Czy dochód ze świadczonych usług w myśl art. 43 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jest zwolniony z VAT czy nie podlega?

• Za pobyt seniora w Domu Pomocy Społecznej, pobierana jest opłata od rodziny. Opłata ta trafia do Ośrodka Pomocy Społecznej. Czy sprzedaż usługi pobytu w DPS jest zwolniona z VAT, czy nie podlegająca, biorąc pod uwagę fakt, że są to zadania własne wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

• W jaki sposób księgować obiady dla podopiecznych w ramach Programu „Posiłek w domu i szkole” na przełomie roku oraz w trakcie roku bieżącego do momentu otrzymania dotacji. Jak opisywać dowody finansowe?

Prowadzący

Ewa Pawka-Nowak: Od 2009 r. pracuje jako główna księgowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie, gdzie współzarządza budżetem z planem wydatków na poziomie: 90 mln zł i planem dochodów na poziomie 316 tys. zł, bez uwzględniania dochodów realizowanych z zadań zleconych. Koordynator finansowy projektów finansowanych ze środków unijnych.Od 1999 r. pracownik administracji publicznej; pracowała jako samodzielna księgowa jednostki budżetowej, inspektor w referacie do spraw kontroli Urzędu Miasta, audytor wewnętrzny w zespole audytorów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W latach 2014-2019 skarbnik organizacji pozarządowej działającej w formie stowarzyszenia. Absolwentka Finansów i Bankowości oraz podyplomowych studiów – Audyt Wewnętrzny i Kontrola Finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada uprawnienia audytora wewnętrznego, potwierdzone Zaświadczeniem wydanym przez Ministra Finansów. Autorka artykułów i publikacji książkowych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości oraz gospodarki finansowej sektora publicznego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
06 kwietnia 2022

Podobne szkolenia