Wideoszkolenie: Księgowość OPS

Realizacja zadań statutowych Ośrodków Pomocy Społecznej w ujęciu finansowym i księgowym z uwzględnieniem Programów finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - „Wspieraj Seniora”, „Dopłata do czynszu” oraz finansowanych z dotacji budżetu państwa – m.in. Programu „Senior+”


Szkolenie dedykowane księgowym ośrodków pomocy społecznej

Prowadząca omówi innowacyjną metodę zarządzania dokumentami księgowymi w OPS!
Zapraszamy na praktyczce warsztaty, podczas których prowadząca omówi trudne przypadki występujące podczas codziennych obowiązków w ośrodkach pomocy społecznej. Otrzymacie Państwo przydatne wzory pism, zarządzeń, upoważnień - wszystko w formie skryptu do druku.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jaka jest odpowiedzialność kierownika OPS za gospodarkę finansową jednostki z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
 • Dokumentacja wewnętrzna z zakresu rachunkowości OPS
 • Omówienie realizowanych zadań OPS z zakresu administracji rządowej i zadań własnych
 • Dochody i wydatki; przychody i koszty – jakie są zasady wyceny i zasady ich księgowania w roku 2021?
 • Księgowanie wypłaty świadczenia wychowawczego 500 PLUS, wypłaty świadczeń z FA i ŚR.
 • Odsetki od należności – ewidencja i prezentacja w sprawozdaniach
 • Dotacje i środki pozabudżetowe (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Fundusz Solidarnościowy)

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Przykład wniosku o dofinansowanie w ramach programu w części dotyczącej kosztorysu zadania:

 • „Senior +”

W powiązaniu z harmonogramem zaplanowanych działań.

Przykładowa kalkulacja kosztów i metodologia ich obliczania na potrzeby programów resortowych WZORY udostępnione po szkoleniu

 • „usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” (do 75 r.ż),
 • usługi opiekuńcze „75+”,
 • „posiłek w domu i szkole” MODUŁ II dla OPS

W ramach przykładowej konstrukcji planu finansowego - wykaz klasyfikacji budżetowej z przyporządkowaniem do poszczególnych zadań w podziale na dochody i wydatki. omówienie

W ramach realizacji budżetu poprzez dokonywanie wydatków i zaciąganie zobowiązań wzory udostępnione po szkoleniu:

 • Pisma do burmistrza/wójta w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy
 • Zarządzenie burmistrz/wójta w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi OPS do zaciągania zobowiązań
 • Upoważnienia Kierownika OPS do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków bieżących
 • Zarządzenia Kierownika OPS o dokonanych zmianach w planie finansowym wydatków bieżących

W ramach odpowiedzialności za powierzone zadania pracownikom merytorycznym i głównemu księgowemu wzory udostępnione po szkoleniu:

 • Wzór imiennego upoważnienia dla pracowników działów merytorycznych wydających decyzje administracyjne - „Powierzenie obowiązków i odpowiedzialności z zakresu ustalania, dochodzenia, pobierania i umarzania należności budżetowych”,
 • Wzór imiennego upoważnienia dla pracowników gospodarczych i zaopatrzenia – „Powierzenie obowiązków i odpowiedzialności z zakresu dokonywania wydatków i zaciągania zobowiązań”,
 • Wzór imiennego upoważnienia dla pracowników odpowiedzialnych za deklaracje VAT – „Powierzenie obowiązków w ramach centralizacji rozliczania podatku od towarów i usług”,
 • Wzór imiennego upoważnienia dla pracowników administracyjnych i konsultantów prawnych – „Powierzenie obowiązków i odpowiedzialności z zakresu zamówień publicznych”,
 • Wzór powierzenia obowiązków głównemu księgowemu w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Wzór imiennego upoważnienia dla pracowników kadr i płac – „Powierzenie obowiązków i odpowiedzialności z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych - NOWOŚĆ

W zakresie dokumentacji księgowej wzory udostępnione po szkoleniu:

 • Przykładowa polityka rachunkowości (dla OPS)
 • Przykładowa polityka rachunkowości (dot. UE)

W ramach ewidencji księgowej

 • Omówienie ewidencji na kontach księgowych:
 • dochodów i wydatków budżetowych w OPS,
 • należność i zobowiązania OPS (w tym od dłużników alimentacyjnych),
 • przychodów i kosztów,
 • wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ŚR i świadczeń wychowawczych 500+.
 • nienależnie pobranych świadczeń.
 • odsetek należnych z tytułu dochodów budżetowych
 • przykład uzgodnienia konta 130 w zakresie otrzymanych dotacji i dokonywanych wydatków w kontekście sprawozdania budżetowego Rb-28S

Wszystkie schematy księgowe w powyższym zakresie zostaną uwzględnione w materiałach szkoleniowych do wydruku (PDF).

W ramach omówienia zadań statutowych - omówienie metod obliczania kosztów obsługi:

 • Świadczeń rodzinnych,
 • Świadczeń wychowawczych,
 • Świadczeń „Dobry Start”
 • Świadczeń „Za życiem”
 • Świadczeń rodzicielskich,
 • Wynagrodzenia za sprawowanie opieki
 • Dodatków dla pracowników socjalnych
 • Frekwencji w programie „SENIOR+”
 • Dodatku energetycznego
 • Dopłaty do czynszu
 • Programu „Czyste powietrze” w zakresie wydawanych zaświadczeń
 • Programu „transportu do pkt. szczepień seniorów”

Powyższe metody obliczania kosztów obsługi zostaną uwzględnione w materiałach szkoleniowych do wydruku (PDF).

W ramach omówienia schematu obiegu dokumentów w księgowości:

 • Przykładowy harmonogram pracy Działu FK,
 • Wzór zarządzenia dyrektora wprowadzające harmonogram Działu FK.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Realizacja programów wieloletnich finansowanych z budżetu państwa (dotacje celowe), Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Solidarnościowego oraz UE
a) Program „Wspieraj Seniora”

b) „Dopłata do czynszu”

c) „Czyste powietrze” – zaświadczenia wydawane przez OPS na potrzeby Programu

d) „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”

e) „Opieka Wytchnieniowa”

f) „Opieka 75+”

2. Plan finansowy wydatków i dochodów

a) Konstrukcja planu finansowego wydatków w podziale na poszczególne zadania statutowe z podaniem klasyfikacji budżetowej,

b) Konstrukcja planu finansowego dochodów – jego szacowanie, wykonanie i zmiany

c) Zaciąganie zobowiązań w trakcie roku i na przełomie roku budżetowego,

d) Dokonywanie zmian w planie finansowym wydatków i dochodów - upoważnienia

3. Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego OPS za gospodarkę finansową jednostki z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych

4. Upoważnienia dla głównego księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

5. Upoważnienia dla pracowników, którym powierzono obowiązki w zakresie:

a) Zamówień publicznych,

b) Dokonywanych wydatków,

c) Należności budżetowych

6. Dyscyplina finansów publicznych (omówienie naruszeń na wybranych stanowiskach urzędniczych)

7. Najbardziej aktualną politykę rachunkowości (OPS i projektów UE)

8. Dowody księgowe (omówienie wymogów prawnych, formalnych i merytorycznych z podaniem wzorów opisu i pieczęci na potrzeby OPS i projektów UE)

9. Ewidencja/schematy księgowań wydatków i kosztów występujących w OPS:

a) wypłata świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym (świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny, „dobry start”, dodatki mieszkaniowe, stypendia szkolne i inne),

b) wydatki bieżące (faktury za media, zakupy, usługi, szkolenia, opłaty, ekwiwalenty i inne),

c) wynagrodzenia (ewidencja poszczególnych składników wynagrodzeń),

10. Ewidencja/schematy księgowań dochodów i przychodów występujących w OPS :

a) odpłatności za świadczone usługi (usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt w domu dla bezdomnych, pobyt w ośrodkach wsparcia, obiady dla seniorów),

b) zwroty świadczeń nienależnie pobranych z uwzględnieniem potrąceń z bieżących świadczeń,

c) fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna,

d) odsetki i koszty upomnienia

Omówienie poszczególnych zadań statutowych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej (wynikających z ustaw i programów resortowych oraz programów wieloletnich). Przedstawienie zagadnień związanych z konstrukcją budżetu OPS, dokonywania jego zmian w trakcie roku przez kierownika jednostki, zarząd i organ stanowiący. Zaciąganie zobowiązań w trakcie roku i na przełomie roku z zastosowaniem odpowiednich upoważnień. Omówienie problematycznych księgowań na kontach syntetycznych z podaniem ewidencji analitycznej – gotowe rozwiązania na przykładach

• Przykładowy schemat obiegu dokumentów w księgowości (innowacyjna metoda organizacji pracy księgowości OPS)

• Sposoby rozliczania dotacji i ich zwroty

Dodatkowe zagadnienia

• Jak sporządzić wniosek o dofinansowanie na realizację programów resortowych - „Wspieraj seniora”, Senior+, usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, opieka wytchnieniowa, usługi opiekuńcze 75+

• Jak przygotować dokumenty do podpisania umowy na realizację programów resortowych

• Jak prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową – zmiany w polityce rachunkowości

• Jak wnioskować o zasilenie rachunku (Wspieraj seniora, Dopłata do czynszu)

• Jak prowadzić ewidencję dowodów księgowych na potrzeby rozliczenia programów resortowych/wieloletnich zakończonych prawidłowo sporządzonym sprawozdaniem końcowym.

UWAGA!!! Prowadząca omówi innowacyjną metodę zarządzania dokumentami księgowymi w OPS

• Jak prawidłowo powinien przebiegać obieg dokumentów księgowych w OPS?

• Jak skonstruować harmonogram pracy działu księgowości?

• Jak prawidłowo powinien przebiegać obieg dokumentów księgowych w OPS?

• W jaki sposób rozdzielić zadania i odpowiedzialności miedzy pracowników działu księgowości aby usprawnić pracę z dokumentacją księgową?

Jaka jest odpowiedzialność kierownika OPS za gospodarkę finansową jednostki?

• Podstawa prawna odpowiedzialności kierownika i głównego księgowego oraz zakres odpowiedzialności z uwzględnieniem przepisów z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

• Rodzaje upoważnień udzielanych przez organ stanowiący i zarząd jednostki oraz kierowników podległych jednostek.

• Upoważnienia dla pracowników OPS w zakresie: zamówień publicznych, dokonywanych wydatków, należności budżetowych

• Dyscyplina finansów publicznych w zakresie podstawowych naruszeń - omówienie podstawowego zakresu naruszeń mogących występować w OPS na poszczególnych stanowiskach urzędniczych .

• Zaciąganie zobowiązań przez kierownika OPS (w roku budżetowym i wykraczających poza rok budżetowy).

Dokumentacja wewnętrzna z zakresu rachunkowości OPS

• Polityka rachunkowości – omówienie jej konstrukcji i szczegółowości na potrzeby OPS i odrębnie dla projektów UE.

• Przejście z obrotu gotówkowego na obrót bezgotówkowy – wskazanie gotowych rozwiązań i dokumentów niezbędnych do likwidacji kasy w OPS

• Nowe rozwiązania bankowe – wspomagające realizację wypłat świadczeń

Dowody księgowe w OPS

• Wymogi formalne, merytoryczne i prawne dowodów księgowych,

• Przykłady opisu dowodów księgowych oraz wzory pieczęci księgowych stosowanych w OPS.

Schematy księgowe w OPS

Schematy księgowe kosztów i wydatków w podziale na:

• wypłaty świadczeń pieniężnych,

• wydatki bieżące,

• wynagrodzenia.

Schematy księgowe przychodów i dochodów z uwzględnieniem:

• odpłatności za świadczone usługi,

• zwroty świadczeń nienależnie pobranych,

• funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

• odsetek i kosztów upomnienia

Jak księgować świadczenia rodzinne?

• W jaki sposób księgować wydatki z tytułu programu „Za życiem”?

• W jaki sposób księgować wydatki z tytułu programu „500+”, „Dobry start”?

Omówienie realizowanych zadań OPS z zakresu administracji rządowej i zadań własnych

• NOWOŚĆ - Programy resortowe/wieloletnie - „Senior +”, „usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” (do 75 r.ż), usługi opiekuńcze „75+”, „opieka wytchnieniowa”,

• Realizacja zadań w zakresie RODZINA - świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz fundusz alimentacyjny (podział dotacji na zasiłki i obsługę)

• Specjalistyczne usługi opiekuńcze (koszt usług a odpłatność za świadczone usługi)

• Rządowa karta dużej rodziny

• Dodatki energetyczne

• Składki zdrowotne (za podopiecznych)

• Dodatki dla pracowników socjalnych – rozliczenie dotacji

• Zasiłki stałe i okresowe

• Stypendia socjalne dla uczniów

• Domy pomocy społecznej (odpłatność, egzekucja należności oraz koszty gminy w tym zakresie oraz zakres zwolnień z VAT)

• Zasiłki celowe

• Usługi opiekuńcze (odpłatność a koszt gminy dot. realizacji tego zadania)

• Dodatki mieszkaniowe i dopłaty do czynszu z Funduszu przeciwdziałania COVID-19

• Placówki wsparcia dziennego (świetlice socjoterapeutyczne domy dziennego pobytu)

• Współfinansowanie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej (gmina/powiat)

Zarządzanie dokumentami księgowymi w OPS

• jak skonstruować harmonogram pracy działu księgowości?

• jak prawidłowo powinien przebiegać obieg dokumentów księgowych w OPS?

• w jaki sposób rozdzielić zadania i odpowiedzialności miedzy pracowników działu księgowości

Dotacje i środki pozabudżetowe (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Fundusz Solidarnościowy)

• Co powinny zawierać wnioski o udzielenie dofinansowania w ramach programów wieloletnich?

• Jak prawidłowo skonstruować budżet i ewidencję księgową na potrzeby programu.

• Przygotowanie dokumentów do realizacji i rozliczenia dofinansowania

• Jak należy zaplanować i rozliczać koszty obsługi z tytułu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich, programu „Za życiem”, programu „500+” oraz wynagrodzenia z tytułu opieki prawnej, „Dobry start”?

• Jak rozliczyć programy: „Senior +”, „usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” (do 75 r. ż.), usługi opiekuńcze „75+”, „opieka wytchnieniowa”,

Analiza kazusów

• Czy powinno się księgować każdą decyzję wydaną przez OPS osobno, czy może pracownik merytoryczny powinien dawać na koniec miesiąca zestawienie wydanych decyzji z całkowitą wartością świadczeń na cały okres zasiłkowy celem ujęcia w zaangażowaniu?

• Jak zaksięgować operację związaną ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w przypadku braku zgody kierownika jednostki budżetowej na rozłożenie ich na raty i sukcesywną spłatę przez zobowiązanych? Schematy księgowań!

• Jeżeli obsługa programu 500+ należy do kompetencji Urzędu Gminy ale Ośrodek Pomocy Społecznej został zobligowany do wypłacania świadczeń, to w jaki sposób, jakim dokumentem powinno być uregulowane to przesuwanie czynności przez gminę na OPS?

• Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze. Zatrudnia w tym celu – na umowę o pracę – opiekunki. Czy dochód ze świadczonych usług w myśl art. 43 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. jest zwolniony z VAT czy nie podlega?

• Za pobyt seniora w Domu Pomocy Społecznej, pobierana jest opłata od rodziny. Opłata ta trafia do Ośrodka Pomocy Społecznej. Czy sprzedaż usługi pobytu w DPS jest zwolniona z VAT, czy nie podlegająca, biorąc pod uwagę fakt, że są to zadania własne wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

• W jaki sposób księgować obiady dla podopiecznych w ramach Programu „Posiłek w domu i szkole” na przełomie roku oraz w trakcie roku bieżącego do momentu otrzymania dotacji. Jak opisywać dowody finansowe?

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia