Wideoszkolenie: Kontrola firmy odbierającej odpady komunalne

Jaką karę może ponieść gmina, jeśli nie prowadzi kontroli firmy odbierającej odpady?


Warsztaty skierowane do osób zajmujących się gospodarką odpadami, kontrolą firm odbierających odpady, nielegalnie porzuconymi śmieciami

Prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu firm odbierających odpady w związku z nowymi przepisami ustaw

Podczas warsztatów z możliwością zadawania pytań dowiedzą się Państwo m.in. co można wyczytać z przekazywanych sprawozdań, czyli kontrola „zza biurka” zanim zdecydujemy o kontroli? W programie dodatkowo: NIELEGALNIE PORZUCONE ŚMIECI. Jak przeprowadzić postępowanie egzekucyjne w przypadku wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych?


W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • co zrobić, gdy przedsiębiorca w sprawozdaniu wykazuje kody, których nie ma w rejestrze działalności regulowanej
 • jakie błędy popełniają przedsiębiorcy przy sporządzaniu sprawozdań, na co zwrócić uwagę przy czytaniu sprawozdań, jakie informacje powinny wzbudzić nasze wątpliwości
 • czy kontrolowanemu przedsiębiorcy można pokazać treść skargi/interwencji
 • jak długo może trwać kontrola u przedsiębiorcy, jak liczyć czas kontroli
 • kiedy przedsiębiorca może odmówić przeprowadzenia kontroli bądź wpuszczenia urzędników na teren zakładu
 • co zrobić by kontrola gminy przeprowadzana przez WIOŚ wypadła pozytywnie
 • jakie informacje dotyczące gospodarki odpadami umieszczać na stronie internetowej gminy

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • przykładowy program kontroli,
 • protokół kompleksowej kontroli,
 • protokół z kontroli problemowej,
 • upoważnienie do przeprowadzania w imieniu Wójta/Burmistrza/Prezydenta kontroli spełniania przez przedsiębiorcę,
 • uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli,
 • zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

Szczegółowy program szkolenia:

Kontrola firmy odbierającej odpady:

 • Jakie sankcje grożą gminom za brak kontroli podmiotów odbierających odpady?
 • Jakie prawa posiada gmina/urzędnik do przeprowadzania kontroli?
 • Czego możemy żądać/wymagać od firmy odbierającej odpady?
 • Prawa firm odbierających odpady komunalne.
 • Co sprawdzać podczas kontroli?
 • Jakich dokumentów możemy wymagać? Co powinny one zawierać?
 • Czy kontroler może wyjść poza zapisy zawarte w upoważnieniu?
 • Jak nakładać kary? Kiedy można nakładać kary?
 • Jak prowadzić protokół kontroli? Jakie zapisy warto zamieścić w protokole? Jak przekazywać protokół? Kiedy i kto podpisuje protokół? Kto otrzymuje protokół?

Weryfikowanie informacji przekazywanych przez firmy odbierające odpady

 • Jak sprawdzić, czy przedsiębiorca rzetelnie sporządził sprawozdanie?
 • Jak egzekwować przekazanie sprawozdań przez firmy odpadowe?
 • Jak obliczyć karę dla przedsiębiorcy za nieosiągnięcie poziomów recyklingu?
 • Przekazywanie przez firmy odbierające odpady informacji o osobach, które oddają odpady niezgodnie z deklaracją (oddają zmieszane a powinny segregować)
 • Czy firmy powinny przekazywać karty przekazywania odpadów selektywnych?
 • Czy firmy działające na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego i odbierające odpady komunalne na podstawie indywidualnych umów z przedsiębiorcami powinny przekazywać dwa sprawozdania z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, czy też przekazują jedno sprawozdanie łączne?
 • Jak weryfikować dane wysłane przez podmioty odbierające odpady, firmy, które nie chcą nawet pokazywać kart odbioru?
 • Przekazywanie kart odbioru, czy gmina powinna robić ewidencję kart przekazania odpadów, czy jest wtedy ich właścicielem
 • Weryfikacja sprawozdań przedsiębiorstw odbierających odpady, na jakiej podstawie gminy mogą weryfikować dane
 • Gmina miała wielu nierzetelnych odbiorców odpadów i karty i sprawozdania, jakie te firmy im przekazały były bardzo źle wypełnione. Jak egzekwować właściwe sprawozdania, egzekucja informacji

Procedura egzekucji opłaty za odbiór odpadów komunalnych

 • Jak postępować w przypadku składowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych?
 • Jak wszcząć takie postępowanie?
 • Jak zmusić do usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego, jeśli mieszkaniec nie poczuwa się do obowiązku? Jak prowadzić postępowanie według konkretnej procedury?
 • Jak prowadzić postępowanie w przypadku zalegania odpadów na posesjach prywatnych, a jak na nieruchomościach będących własnością firmy/spółki?
 • Co w przypadku, gdy podmiot wynajmujący teren, pozostawił po sobie odpady niebezpieczne a spółka została rozwiązana?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie egzekucyjne w przypadku wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych?
 • Co zrobić jeśli nie pomagają najwyższe kary? Mieszkaniec nadal nie chce usunąć odpadów
 • Postępowanie egzekucyjne o charakterze niepieniężnym, czyli grzywna w celu przymuszenia, postępowanie zastępcze - omówienie
 • Tytuł wykonawczy niepieniężny
 • Tytuł wykonawczy pieniężny
 • Jak zobowiązać podmiot do zastosowania wykonania zastępczego?
 • Koszty egzekucyjne
 • Co zrobić jeśli mieszkaniec wyrzuca śmieci w krzaki? Jak inaczej sobie poradzić z takim problem nie wzywając policji? Jakie gmina ma możliwości w tym zakresie?
 • Jak postąpić w przypadku pozbywania się padłych zwierząt przez rolników?
 • Co zrobić jeśli gmina nigdy nie złapała kogoś na gorącym uczynku? Usuwanie odpadów na koszt gminy. Ciekawe rozwiązania w tym zakresie.
 • Co robić w przypadku składowanych nielegalnie odpadów pobudowlanych?
 • Orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.
 • Jak inne gminy radzą sobie z przypadkami wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych? Dyskusja i wymiana doświadczeń uczestników szkolenia.
 • Jak uniknąć sprzątania za każdym razem śmieci z tych samych miejsc, jak sobie z tym radzić?
 • Odpady porzucane w rowach, lasach itp.

Prowadząca:Główny Specjalista Ochrony Środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie. Od 12 lat biegły sądowy w zakresie gospodarki odpadami, inspektor od 35 lat. Zakres obowiązków obejmuje m.in: kontrolę podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów, prawnych w zakresie gospodarki odpadami (w tym RIPOK, instalacje zastępcze), sporządzanie protokołów z kontroli, nadzorowanie i prowadzenie działań pokontrolnych tj.: wydawanie zarządzeń pokontrolnych, decyzji karnych, kierowanie wniosków do innych organów administracji państwowej oraz prowadzenie postępowań. W latach 2013 - 2015 prowadzenie na terenie województwa małopolskiego kontroli gmin w ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego w zakresie przestrzegania przez gminy przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz sporządzenie całościowego raportu z kontroli gmin na terenie województwa małopolskiego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia