Wideoszkolenie: Kontrola firm odbierających odpady komunalne

Jak skutecznie skontrolować firmę odbierającą odpady komunalne po ostatnich zmianach przepisów? Jaką karę może ponieść gmina, jeśli nie prowadzi kontroli firmy odbierającej odpady? Prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu firm odbierających odpady

od 399.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników wydziałów ochrony środowiska/odpadów komunalnych w urzędach miast i gmin, odpowiedzialnych za współpracę z firmami odbierającymi odpady komunalne, kontrolujących te podmioty oraz przygotowujących roczne sprawozdanie z odbioru odpadów

Uwaga! Przypominamy o obowiązku kontroli firm odbierających odpady komunalne
Podczas szkolenia nasz Ekspert szeroko omówi wytyczne związane z kontrolą firm odbierających odpady komunalne. Dowiedzą się Państwo na jakie rzeczy zwrócić szczególną uwagę podczas przeprowadzania kontroli oraz jakie są jej możliwości w trakcie trwania pandemii. Prowadząca podpowie również, jakie zapisy dotyczące kontroli należy zawrzeć w umowie oraz jak weryfikować informacje zawarte w karcie przekazania odpadów.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak przeprowadzać kontrolę firmy odbierającej odpady komunalne w czasie pandemii?
 • Jak obliczyć karę dla przedsiębiorcy za nieosiągnięcie poziomów recyklingu?
 • W jaki sposób gmina może bronić się przed nadużyciami ze strony firmy wywożącej odpady komunalne?
 • W jaki sposób kontrolować bazę postojową śmieciarek? Na co zwracać uwagę?
 • Jaką dokumentację potwierdzającą nieprawidłowości należy dołączyć do protokołu? Mogą to być np. zdjęcia lub nagrania video?
 • Gdzie w BDO można znaleźć informacje o firmie i o karcie przekazywania odpadów?
 • Jak w małych gminach, gdzie nie ma dodatkowych środków i osób, które mogłyby przeprowadzać kontrole w terenie, kontrolować firmę na bieżąco?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wykaz dokumentów wymaganych i tych nieobligatoryjnych
 • Przykładowy program kontroli
 • Protokół kompleksowej kontroli
 • Protokół z kontroli problemowej
 • Upoważnienie do przeprowadzania w imieniu Wójta/Burmistrza/Prezydenta kontroli spełniania przez przedsiębiorcę
 • Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli


Szczegółowy program szkolenia:

1.Kontrola firm odbierających odpady komunalne, wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej:

 • Jakie sankcje grożą gminom za brak kontroli podmiotów odbierających odpady?
 • Jakie prawa posiada gmina/urzędnik do przeprowadzania kontroli?
 • Omówienie terminarza kontroli
 • W jaki sposób poinformować firmę o zamiarze kontroli? Przykład takiej informacji
 • Jaki jest zakres kontroli?
 • Procedura kontroli krok po kroku
 • Co sprawdzać podczas kontroli?
 • Na co kłaść szczególny nacisk podczas kontroli?
 • Czego można żądać/wymagać od firmy odbierającej odpady?
 • Jak sprawdzać stan techniczny pojazdów? Czy trzeba angażować osobę, która np. jest mechanikiem i zna się na takich rzeczach?
 • W jaki sposób przeprowadzić kontrolę elementów problemowych np. czy kanalizacja opadowa jest w miejscu postoju samochodów?
 • W jaki sposób kontrolować bazę postojową śmieciarek? Na co zwracać uwagę?
 • Jakich dokumentów można wymagać? Co powinny one zawierać?
 • Ile powinna trwać kontrola? Jeden dzień jest wystarczający?
 • Jak przeprowadzić kontrolę, żeby była skuteczna, ale nie czasochłonna?
 • Jak liczyć czas przebiegu kontroli?
 • Prawa i obowiązki firm odbierających odpady komunalne
 • Czy przedsiębiorca może odmówić przeprowadzenia kontroli bądź wpuszczenia urzędników na teren zakładu?
 • Czy można przeprowadzać kontrole finansowe firmy?
 • Czy można wymagać do wglądu faktury za odpady przekazane do dalszej utylizacji?
 • Jak kontrolować przekazywanie śmieci - jaka powinna być dokumentacja takiego przekazania
 • Jak potwierdzić, że kwoty i wagi śmieci są tożsame z tym, co przekazała gmina?
 • Jak weryfikować dane techniczne samochodów? Gdzie szukać takich danych jak np. normy spalania?
 • Jak prowadzić protokół kontroli?
 • Jakie zapisy warto zamieścić w protokole?
 • Jaką dokumentację potwierdzającą nieprawidłowości należy dołączyć do protokołu? Mogą to być np. zdjęcia lub nagrania video?
 • Jak przekazywać protokół?
 • Kiedy i kto podpisuje protokół?
 • Kto otrzymuje protokół?
 • Jak przeprowadzać kontrolę firmy w czasie pandemii?
 • Jakiego zakresu dokumentów można wymagać podczas kontroli zdalnej?
 • Czy wymagana jest zgoda firmy na kontrolę zdalną? Jak wygląda taka procedura?
 • Praktyczne wykorzystanie zapisów ustawy w przypadku kontroli zdalnej
 • Czy należy kontrolować wszystkie firmy wpisane do RDR, czy tylko tą firmę, z którą jest podpisana umowa?
 • Jak należy przeprowadzić kontrolę wszystkich firm wpisanych do RDR?

2.Kontrola firmy odbierającej odpady komunalne, z którą gmina podpisała umowę

 • Jakie zapisy należy umieścić w umowie, by w przyszłości mieć jak najmniej problemów z kontrolą (bieżącą i całościową)?
 • Jakie zapisy odnośnie kontroli powinny się znaleźć w przetargu? Czy w ogóle jest konieczność umieszczania takich zapisów?
 • Czy istnieją sposoby na bieżącą kontrolę firm „w terenie”? Procedura i metody przeprowadzenia takiej kontroli
 • Sposoby kontroli w terenie – jak zapisać to w umowie, żeby firmy były zobowiązane do przekazywania raportów?
 • Jak w małych gminach, gdzie nie ma dodatkowych środków i osób, które mogłyby przeprowadzać kontrole w terenie, kontrolować firmę na bieżąco?
 • Jak kontrolować ilości odpadów w przypadku, gdy istnieje ryzyko, że firma wywożąca odpady zawyża ich wagę?
 • W jaki sposób gmina może bronić się przed nadużyciami? Formy obrony, np. system kodów kreskowych
 • Jak wprowadzić system kodów kreskowych?
 • Obowiązki firmy – jakie dokumenty mają wysyłać i jak często (bieżąca forma kontroli).
 • Co zrobić w przypadku, gdy godziny z zapisu GPS nie pokrywają się z danymi wpisanymi na raporcie?
 • Jak odczytywać i kontrolować poprawność zapisu GPS?
 • Kiedy można nakładać kary?
 • Jak nakładać kary?
 • Jakie przyczyny braku odbioru odpadów uznać za błąd firmy a jakie mieszkańca?
 • W jaki sposób dokumentować odbiór nieczystości tak, żeby nie było wątpliwości, ile śmieci jest wywożonych?
 • Jak ważyć śmieciarki przed i po załadunku w momencie, gdy w gminie nie ma specjalnej wagi?
 • Co zrobić, by kontrola gminy przeprowadzana przez WIOŚ wypadła pozytywnie?


3. Weryfikowanie informacji przekazywanych przez firmy odbierające odpady

 • Jak sprawdzić, czy przedsiębiorca rzetelnie sporządził sprawozdanie?
 • Jak egzekwować przekazanie sprawozdań przez firmy odpadowe?
 • Sprawozdania: jakie błędy popełniają przedsiębiorcy przy ich sporządzaniu; na co zwrócić uwagę podczas czytania; jakie informacje tam zawarte powinny wzbudzić czujność?
 • Jak obliczyć karę dla przedsiębiorcy za nieosiągnięcie poziomów recyklingu?
 • Czy firmy działające na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego i odbierające odpady komunalne na podstawie indywidualnych umów z przedsiębiorcami powinny przekazywać dwa sprawozdania z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, czy też przekazują jedno sprawozdanie łączne?
 • Przekazywanie przez firmy odbierające odpady informacji o osobach, które oddają odpady niezgodnie z deklaracją (oddają zmieszane a powinny segregować)
 • Czy gmina powinna robić ewidencję kart przekazania odpadów, czy jest wtedy ich właścicielem?
 • Gdzie w BDO można znaleźć informacje o firmie i o karcie przekazywania odpadów?
 • Jak zweryfikować informacje zawarte w karcie przekazania odpadów?
 • Jak wygląda weryfikacja sprawozdań przedsiębiorstw odbierających odpady? Na jakiej podstawie gminy mogą weryfikować dane?
 • Gmina miała wielu nierzetelnych odbiorców odpadów i sprawozdania, jakie te firmy im przekazały, były bardzo źle wypełnione. Jak egzekwować właściwie sporządzone sprawozdania (egzekucja informacji)?


Prowadzący

Monika Piotrowska – praktyk, inspektor w Wydziale Edukacji i Gospodarki Odpadami w UM Sosnowiec. Posiada 10-letni staż pracy w obrębie tematyki związanej z gospodarką odpadami komunalnymi. Do zakresu jej obowiązku m.in. należą: nadzór nad firmą wykonawczą odbierającej odpady komunalne; kontrola przedsiębiorstw wpisanych do RDR pod względem spełniania wymagań określonych dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; sporządzanie sprawozdań do GUS oraz do Urzędu Marszałkowskiego; prowadzenie postępowań administracyjnych oraz podatkowych. Absolwentka Prywatnej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
04 sierpnia 2021
od 399.00
20 września 2021
od 399.00
20 października 2021
od 399.00
02 grudnia 2021

Podobne szkolenia