Wideoszkolenie: Komunalizacja

Jak prawidłowo skomunalizować Nieruchomości w gminie ze Skarbu Państwa, PKP i innych jednostek? Jak przenieść nieuregulowane grunty szkolne, sołeckie na mienie komunalne? Jak skomunalizować tereny rolne?


Warsztaty PCC Poland skierowane do osób zajmujących się komunalizacją (wydział nieruchomości, Skarbu Państwa, mienia)

Czy samorządy będą zwracać mienie przejęte od PKP w ostatnich 27 latach?

Podjęta przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwała dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie o sygn. I OPS 2/16 dotyka szczególnie istotnej dla wszystkich gmin w Polsce problematyki komunalizacji mienia państwowego

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Omówienie różnych przypadków przejmowania Nieruchomości ze Skarbu Państwa oraz od PKP.
 • Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę.
 • Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych stwierdzających nabycie przez gminę – z mocy prawa, nieodpłatnie – prawa własności do nieruchomości stanowiących mienie państwowe.
 • Jakie działania powinny w tym celu podjąć gminy, jakie należy przygotować do tego dokumenty?
 • Grunty we władaniu pkp – grunty ogólnodostępne – dogadać się? Rozwiązać sprawę tylko sądowo?
 • Komunalizacja gruntów, które są własnością Państwowego Funduszu Ziemi. Sprawy dróg, terenów rolnych - oddzielna procedura. Wyjaśnienia.

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • wniosek komunalizacyjny na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy przepisy wprowadzające
 • wniosek komunalizacyjny na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy przepisy wprowadzające
 • wniosek komunalizacyjny na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy przepisy wprowadzające
 • wniosek komunalizacyjny na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu gruntami rolnymi SP
 • wniosek komunalizacyjny na podstawie art. 8g ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
 • uchwała rady gminy w sprawie udzielenia zgody na nabycie przez gminę nieruchomości SP w trybie art. 5 ust. 4 ustawy przepisy wprowadzające
 • odwołanie od decyzji komunalizacyjnej
 • wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej
 • wniosek o uznanie nieruchomości za mienie gminne (gromadzkie)
 • wniosek o wznowienie postępowania komunalizacyjnego

Szczegółowy program szkolenia:

 • Komunalizacja Nieruchomości, które były oddane na Skarb Państwa. Właściciele umarli, budynek należał do nich, natomiast grunt do skarbu państwa. Procedura odzyskiwania takich nieruchomości. Grunt oddany był w zamian za rentę, właściciele budynku zmarli (nazywa się ich: użytkownicy docześni) i nie ma spadkobierców. Jak gmina ma odzyskać takie nieruchomości? Po budynku pozostały ruiny; księgi wieczyste na grunty są, a na budynki nie ma. Jak to rozwiązać? (jest akt zgonu).
 • Zmiana decyzji w sprawie komunalizacji. Co zrobić jeśli grunty przeszły na starostwo, wojewodę? Czy można zmienić decyzję jeśli część nieruchomości została przekazana na rzecz osób trzecich? Jeśli tak, jak to zrobić?
 • Kto powinien podzielić nieruchomości? Część przypada gminie, część lasom – na jakiej zasadzie podzielić? Zachowanie się zgodnie z prawem poszczególnych organów, jak powinno to przebiegać?
 • Jak przejąć działki od PKP z użytkowania na własność?
 • Wspólnoty gruntowe za pomocą których reguluje się rowy melioracyjne
 • Jak uchylić decyzję komunalizacyjną w części?
 • Czy można jeszcze komunalizować grunty? Czy nie jest za późno na komunalizację?
 • Interpretacja przepisów dotyczących komunalizacji, wyjaśnienia.
 • Komunalizacja, co zrobić w przypadku braku dokumentów?
 • Regulacja stanów prawnych np. kiedy są zaszłości w księgach wieczystych np. w przypadku kiedy grunt należał do hrabin. Jak rozwiązać takie sprawy?
 • Nieuregulowane księgi wieczyste - co zrobić z działkami osób prawnych w przypadku kiedy nie ma spadkobierców ani właścicieli oraz gmina nie posiada do tego ksiąg wieczystych. Jak uregulować najszybciej tego typu sprawy?
 • Jak przenieść nieuregulowane grunty szkolne, sołeckie na mienie komunalne?
 • Zamiany działek w celu wyrównania części działek na granicy gminy i osoby prywatnej
 • Jak poprawnie prowadzić ewidencję gruntów w wersji papierowej a jak w programie? Co jest bardziej „opłacalne” dla gminy?
 • Co w przypadku kiedy grunt rolny jest nieprzekazany do agencji?
 • Co w przypadku gruntów – ewidencyjnie są wpisane, ale nie ma księgi wieczystej – co zrobić?
 • Bezumowne korzystanie z nieruchomości. Właściciel użytkuje grunty gminne i nawet o tym nie wie, na Dr są wybudowane budynki gospodarcze – jak coś takiego rozwiązać? Jak odzyskać grunty, co z tym zrobić?
 • Brak spadkobierców przy ustalaniu stron postępowania, doręczanie pism. Wskazówki, jak sobie z tym poradzić?
 • Bezumowne użytkowanie gruntów – co z tym zrobić?
 • Regulacja przedwojennych nieruchomości.

Prowadzący

Lucjan Henryk Osiecki – praktyk, kierownik oddziału Skarbu Państwa i gospodarki nieruchomościami w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim; gospodarką nieruchomościami zajmuje się od 25 lat (Urząd Rejonowy w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie). Od 1998 r. jest pracownikiem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie pracował na stanowiskach starszego inspektora wojewódzkiego, kierownika oddziału, zastępcy dyrektora wydziału i dyrektora wydziału, a obecnie od lutego 2016 r. zajmuje stanowisko kierownika oddziału (Skarbu Państwa i Gospodarki Nieruchomościami). Absolwent prawa na UMCS w Lublinie.

Zakres obowiązków: nadzór nad gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa; przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego w drodze decyzji administracyjnych, orzekanie o przejściu prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, opieka nad obiektami grobownictwa wojennego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia