Wideoszkolenie: Nowe obowiązki wierzyciela dot. treści upomnienia

Zmiany w egzekucji zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Wideoszkolenie skierowane do osób zajmujących się gospodarką odpadami


Zawieszenie terminów prowadzonych postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty
Na warsztatach omawiamy najtrudniejsze przypadki w opłacie śmieciowej. Skupiamy się na kolejnej rewolucji śmieciowej, najbardziej aktualnych zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także problemach gmin z odbiorem odpadów komunalnych w czasie epidemii.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Nowy wzór upomnienia
 • Zawiadomienie o ujawnieniu w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
 • Upomnienie zawierające zawiadomienie o ujawnieniu w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
 • Nowe tytuły wykonawcze
 • Nowa treść tytułów wykonawczych - pouczenia
 • Nowe zasady przesyłania tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego
 • Nowy obowiązek przekazania przez wierzyciela wraz z tytułem wykonawczym dodatkowych informacji organowi egzekucyjnemu

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Uczestnicy otrzymają 150 gotowych wzorów pism w formie elektronicznej

Szczegółowy program szkolenia:

 • Wyższe opłaty za worki i pojemniki
 • Czy nieruchomości pozostające poza gminnym systemem śmieciowym muszą segregować odpady komunalne, jak kontrolować takie nieruchomości?
 • Kary finansowe dla wójta/ burmistrza/ prezydenta lub pracownika merytorycznego za brak ewidencji umów i brak kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie stosowania przepisów dotyczących odpadów komunalnych
 • Jak skutecznie sprawdzić czy właściciel nieruchomości korzystający ze zwolnienia kompostuje bioodpady?
 • Zapisy SIWZ, SOPO, projektów umów a zabezpieczenie obowiązków gminy w zakresie kontroli segregowania odpadów komunalnych i kompostowania bioodpadów
 • W jakim czasie można złożyć nową deklarację w metodzie od zużycia wody?
 • Nowe zaliczanie wpłat przepisy OP a przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Zawieszenie terminów dla strony w postępowaniu wymiarowym, czy można zrobić przypis na podstawie decyzji określającej wysokość opłaty , w tym opłaty podwyższonej w czasie epidemii
 • Przesunięcie terminu na wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za 2019 rok
 • Nowy termin na przyjęcie uchwał śmieciowych dostosowujących akty prawa miejscowego do nowelizacji/deklaracje
 • Zwolnienia za kompostowanie, stawki opłaty podstawowej i podwyższonej, stawki opłaty za pojemniki i worki, regulaminy, uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług
 • Nowy termin na wprowadzenie stawek opłat dla rodzinnych ogrodów działkowych
 • Dłuższe stosowanie stawek opłat za pojemniki i worki z odpadami komunalnymi, obowiązywanie wyższych stawek opłat za pojemniki bądź worki niż określone w ustawie
 • Zarządzenie wojewody dotyczące zmiany wymagań określonych w regulaminie utrzymania czystości na terenie gminy, zmiana częstotliwości odbierania odpadów komunalnych w gminie oraz sposobu świadczenia usług przez PSZOK
 • Czy w okresie epidemii należy doręczać upomnienia i wystawiać tytuły wykonawcze?
 • Kilka deklaracji z jednego budynku. Czy domy w zabudowie bliźniaczej mogą być traktowane jako jednorodzinne?
 • Nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Nowa kara za brak deklaracji
 • Zmiany dotyczące odpadów z targowisk i cmentarzy
 • Nowe zasady ustalania opłaty od domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych
 • Brak segregacji odpadów a decyzja na opłatę podwyższoną w okresie epidemii
 • Czy w okresie epidemii należy doręczać upomnienia i wystawiać tytuły wykonawcze?
 • Wstrzymanie postępowań egzekucyjnych
 • Czy w czasie epidemii można przeprowadzać kontrole?
 • Kiedy można wydać decyzję przyznającą ulgę w zapłacie opłaty śmieciowej?
 • Zarządzenie wojewody dotyczące zmiany wymagań określonych w regulaminie utrzymania czystości na terenie gminy
 • Zarządzenie wojewody w sprawie wyłączenia ze stosowania wymagań uregulowanych w regulaminie utrzymania czystości w gminie
 • Zmiana przez wojewodę częstotliwości odbierania odpadów komunalnych w gminie
 • Zmiana przez wojewodę sposobu świadczenia usług przez PSZOK
 • Czy można zmienić umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w związku z epidemią?
 • Jakie są sposoby wykazania przyczyn zmiany umowy w związku z epidemią?
 • Czy gminie grożą kary za zmianę umowy z wykonawcą?
 • Odstąpienie od dochodzenia kar umownych w przypadku zmiany umowy
 • Zawieszenie terminów w prowadzonych postępowaniach
 • Kiedy w okresie epidemii można wydać decyzję wymiarową?
 • Wniosek Wójta/Burmistrza/Prezydenta w sprawie zmiany zasad odbioru odpadów komunalnych w gminie
 • Wyłączenie stosowania zasad segregacji odpadów
 • Nowe pojemniki i oznaczenia tych pojemników w okresie epidemii
 • Przekazywanie danych podmiotom odbierającym odpady dotyczących osób objętych kwarantanną i izolacją
 • Zmiana częstotliwości odbierania odpadów komunalnych a epidemia
 • Doręczenia elektroniczne pism od strony bez stosowania podpisu elektronicznego
 • Jaka jest możliwość zaniechania poboru odsetek?
 • Czy nalicza się opłatę prolongacyjną?
 • Zmiana harmonogramu i godzin odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości
 • Ograniczenie przyjmowania odpadów komunalnych przez PSZOK
 • Odbieranie strumienia odpadów jednym pojazdem
 • Kontrola segregacji a epidemia
 • Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych kwarantanną
 • Czy odpady z nieruchomości objętych kwarantanną to odpady medyczne?
 • Zmiana ilości osób zamieszkujących na nieruchomości a kwarantanna
 • Objęcie osoby kwarantanną a obowiązek zmiany deklaracji – co z terminami?
 • Składanie deklaracji w sytuacji ograniczenia i zmian organizacji pracy urzędu miasta/gminy
 • Prowadzenie postępowania wymiarowego w sprawie określenia wysokości opłaty w sytuacji kwarantanny – dowody zbierane przez organ
 • Obowiązek pracodawcy dotyczący zapewnienia środków ochrony pracownikom
 • RODO w deklaracjach
 • Jak zwolnić właściciela nieruchomości, który kompostuje bioodpady?
 • Omówienie nowych uchwał
 • Nowe deklaracje – brak możliwości zadeklarowania braku segregacji – od kiedy?
 • Dopłaty do stawek opłaty
 • Wielokrotność wysokości stawki opłaty w przypadku braku segregacji – decyzja
 • Kilka deklaracji z jednego budynku
 • Nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Nowa kara za brak deklaracji
 • Nowa kara za podanie nieprawdy w informacji o kompostowniku przydomowym
 • Nowa kara dla wójta/burmistrza/prezydenta
 • Jakie są zmiany dotyczące odpadów z targowisk i cmentarzy?
 • Obowiązek zmian w regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
 • Brak decyzji określającej wysokość opłaty w przypadku nieuiszczania opłaty po zmianie stawek
 • Przyjmowanie przez PSZOK igieł i strzykawek oraz odpadów z działalności rolniczej
 • Przejęcie obowiązków przez gminy w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki
 • Zgoda właściciela nieruchomości niezamieszkałej na przystąpienie do systemu gminnego
 • Udzielenie zamówienia z nieruchomości mieszanych
 • Nowe zapisy w SIWZ
 • Umowa na odbieranie odpadów – nowe warunki
 • Obowiązek rozliczania się gmin z wykonawcami za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów
 • Nowe zasady ustalania opłaty od domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych
 • Różnicowanie wysokości opłat w poszczególnych gminach przez związki międzygminne
 • Maksymalna stawka opłaty za pojemnik lub worek
 • Określenie maksymalnej stawki opłaty od domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych
 • Nowe zasady naliczania opłat z ogródków działkowych
 • Dane wykazywane w nowych deklaracjach
 • Nowe terminy składania zmian w deklaracjach
 • Zakaz składania deklaracji zmniejszających za okres wsteczny
 • Nowe zasady odpisu wysokości opłaty w związku ze zgonem mieszkańca
 • Możliwość złożenia deklaracji wstecznej w przypadku rozliczenia według metody od ilości zużytej wody
 • Nowe obowiązki dotyczące opłat za śmieci w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
 • Obowiązek kontroli firmy wpisanej do RDR
 • Do kiedy obowiązywać będą podjęte uchwały?
 • Do kiedy obowiązują umowy w sprawie zamówienia publicznego?
 • Co z postępowaniami wszczętymi a niezakończonymi
 • Obowiązek podjęcia nowych uchwał
 • Utrata mocy przez uchwały dotychczas obowiązujące

Omówimy szczegółowe zapytania zgłaszane przez gminy:

 • Co z ewentualnym wystawianiem kolejnych upomnień i tytułów wykonawczych, które są systematycznie wystawiane?
 • Czy można się wstrzymać, jeżeli chodzi o wystawianie upomnień dotyczących pierwszej raty 2020 roku?
 • Do kiedy mamy czas na zmiany po nowelizacji (segregacja, stawki itp.) czy do 6 września?
 • Jeżeli mamy klauzulę informacyjną w deklaracji, ale nastąpiły zmiany, które należy wprowadzić w tej klauzuli, to czy również mamy czas do początku maja 2020 roku?
 • Czy teoretycznie można uchwalić uchwałę z wyprzedzeniem na publikację i kontrolę, a wejście w życie zrobić 1września?
 • Umowa z podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zawarta jest do 31 grudnia 2020 r. Regulamin powinien być dostosowany do 6 września 2020 r. - czy w związku z tym Regulamin dostosowany do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w życie wchodzi w życie od 01.01.2021 roku z nowym podmiotem wyłonionym w drodze przetargu?
 • Czy w związku z uzupełnieniem deklaracji o klauzulę RODO, wszystkie deklaracje powinny zostać wymienione, czy wszyscy mieszkańcy powinni wypełnić nowy wzór deklaracji, nawet jeżeli nie zaszły żadne zmiany?
 • Czy firmy mogą wystąpić z gminnego systemu odbierania odpadów, zanim zmienimy uchwały, jeśli mamy zawarte, że odbieramy odpady z nieruchomości niezamieszkałych, a uchwały nie są jeszcze zmienione?
 • Co w sytuacji, kiedy po zmianie uchwały o zakresie usług w zamian za opłatę zwiększy się częstotliwość odbioru, a w umowie mamy raz w miesiącu. Trzeba aneksować umowę?
 • Czy we wzorze deklaracji jest obowiązek zapisu o nieruchomościach mieszanych? My mamy jeden wzór deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
 • Co należy zrobić, jeżeli chcemy przestać obejmować nieruchomości niezamieszkałe gminnym systemem? Jakie uchwały podjąć? Czy przy stawkach musimy uwzględnić cenę pojemników?
 • Jeśli mamy druk deklaracji od 2013 roku, w którym jest informacja o posiadaniu kompostownika, a nie zmieniliśmy jeszcze uchwał, to czy te osoby przy zmianie uchwał i zwolnieniu z części opłaty muszą wypełnić nową deklarację, aby potwierdzić posiadanie kompostownika, czy może ona obowiązywać?
 • Co z nieruchomościami rekreacyjnymi (tu jest opłata ryczałtowa roczna) - czy można ich wykluczyć z systemu w ciągu roku?
 • Czy musimy ustalić górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych skoro przestajemy obejmować je systemem?
 • Jak ustalić wysokość opłaty dla posesji niezamieszkałej w drodze decyzji, jeśli nie złożono w terminie deklaracji? Jest załóżmy jeden pojemnik na zmieszane odpady. Jakie stawki zastosować? Z segregacją czy bez?
 • Co z decyzjami, jeśli właściciel zamieszkały nie segreguje odpadów, a od 01.01.2020 jest obowiązek segregacji?
 • Jeżeli firma odbierałaby odpady po wyższych stawkach niż uchwalone górne - co wtedy?
 • Gmina ma uchyloną uchwałę w sprawie stawki za odbiór odpadów od nieruchomości rekreacyjnych (1 grudniowa mówiła o stawce za 1 domek - uchylona, a 2 podjęta w styczniu uchylona przez RIO, bo w ciągu roku - odwołaliśmy się od tej uchwały, ale rozstrzygnięcie może troszkę potrwać). Dodam, że mieliśmy stawkę wyższą niż 169,30 i musieliśmy to dostosować, niestety w związku z uchyleniem przez RIO nie mamy pewności, że jakakolwiek uchwała będzie prawomocna
 • Jakie stawki powinny być naliczane, jeżeli osoba miała złożoną starą deklarację bez segregacji (zmieszana), nowy regulamin mówi o braku takiej możliwości? Czy domniemamy, że segreguje, czy może drogą decyzji naliczamy podwyższoną opłatę, czy może wzywamy do złożenia nowej deklaracji?
 • Jeśli w deklaracji ktoś miał zadeklarowane, że nie segreguje odpadów, to do kiedy musi zmienić deklaracje?
 • Jeśli firma nie zgłasza nam o niesegregowaniu odpadów od mieszkańców, a mamy stwierdzony taki przypadek, to co zrobić w takiej sytuacji?
 • Jeżeli na 1 działce (nieruchomości)jest kompleks domków letniskowych (ok. 30) zrzeszonych we wspólnotę mieszkaniową, to opłata powinna być za 1 nieruchomość czy od każdego domku?
 • Pytanie odnośnie osoby, która przebywa w zakładzie karnym i cały czas naliczana jest opłata za gospodarowanie odpadami, co można zrobić, jeśli nie mam informacji, w jakim zakładzie przebywa?
 • Czy właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek zadeklarowania 4-5 frakcji?
 • Co w przypadku, gdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej zadeklarował 2 pojemniki, ponieważ wg niego nie wytwarza co miesiąc odpadów z wszystkich frakcji? Tłumaczy to w ten sposób, iż w jednym miesiącu wystawia odpady zmieszane i tworzywa sztuczne i w kolejnym np. szkło. Co w takiej sytuacji? Czy należy go wezwać do złożenia nowej deklaracji?
 • Co z mieszkańcami, którzy nie segregują odpadów, a powinni segregować od 01.01.2020, a nie złożyli zmiany w deklaracji, że będą segregować? Czy należy ich wezwać do złożenia zmiany deklaracji, czy wszczynamy postępowanie i wystawiamy mu decyzję?
 • Jak to jest z deklaracjami zmniejszającymi za okres wsteczny, a także odpisy wysokości opłaty w związku ze zgonem mieszkańca? Co zrobić, kiedy nikt nie zgłasza, że osoba zmarła, a są naliczenia?
 • Czy w przypadku budynku wielolokalowych można ustalić stawkę uzależnioną od ilości osób w gospodarstwie domowym, a nie całym budynku (w naszej gminie stawki są uzależnione od ilości osób i tak 1 osoba przed podwyżką 33,80/os, 2 21,50/os, 3 -16 zł/os itd. aż do 10 i więcej osób, w budynkach wielolokalowych stawka zawsze najniższa, tj. 7zł/os, a koszt odbioru odpadu porównywalny jak w przypadku nieruchomości jednorodzinnej zamieszkałej przez 1 osobę
 • Jak powinna wyglądać segregacja na cmentarzach? Czy też zobowiązani są do segregowania na 5 frakcji? Co, jeśli twierdzą, że np. papier nie powstaje?
 • Czy jeśli dostaję zdjęcie firmy z brakiem segregacji na danej nieruchomości, to prowadzę całą procedurę, czy samą decyzję?
 • Czy bioodpady należy rozdzielać na bio-"zielone z ogrodu" i na "bio- spod kuchni"? Czy ma to trafiać do jednego worka, czy do dwóch różnych?
 • Jak traktować rodzinne ogródki działkowe w przypadku nieobjęcia systemem gminnym nieruchomości niezamieszkałych?
 • Na postawie jakiego przepisu można by prowadzić kontrole segregacji z urzędu?
 • Co w przypadku odbioru odpadów z cmentarzy, jeśli gmina nie przejęła obowiązkiem nieruchomości niezamieszkałych?
 • Czy firma powiadamiając właściciela, że nie wypełnił obowiązku segregacji może to zrobić w formie powiadomienia doczepionego do kosza? Często podczas odbioru nie ma nikogo w domu a i firmy z uwagi na ochronę danych nie mają danych właścicieli.
 • Czy o kontroli trzeba zawiadamiać właściciela nieruchomości z wyprzedzeniem 14-dniowym, czy można ją prowadzić ad hoc?
 • Czy z kontroli na protokole kontroli potrzebny jest podpis osoby składającej deklarację, czy właściciela nieruchomości? Czy protokół jest ważny bez podpisu tej osoby?
 • Kiedy i w jaki sposób można karać właściciela grzywną zgodnie z kodeksem wykroczeń w przypadku braku straży gminnej/miejskiej lub policji podczas kontroli? Wiem, że można z art. 10 ust. 2 ale kiedy i jak? Decyzją?
 • Jak to jest z deklaracjami zmniejszającymi za okres wsteczny, a także z odpisami wysokości opłaty w związku ze zgonem mieszkańca? Co zrobić, jeśli nikt nie zgłasza, że osoba zmarła a są naliczenia?
 • Czy po zmianie uchwały w sprawie sposobu wyliczenia stawki, mieszkańcom, którzy nie złożyli w terminie deklaracji wystawiać od razu decyzję o wysokości opłaty, czy wzywać do złożenia deklaracji? Mieszkańcy pomimo niezłożenia deklaracji dokonują wpłat zgodnie z nowymi stawkami.
 • Odnośnie parafii i klasztorów- jak je traktować? System gminny obejmuje posesje zamieszkałe i niezamieszkałe. Czy traktować je jako posesje zamieszkałe czy niezamieszkałe? W naszej gminie jest również klasztor, w którym zamieszkuje około 50 sióstr zakonnych. Jaką deklarację powinny złożyć te instytucje? Od osób, czy od pojemników?
 • W systemie mam osobę, która wyjechała za granicę i nie zamknęła deklaracji, w stosunku do jej osoby za lata wsteczne są wysłane tytuły wykonawcze. Sprawdziłam w Centralnej Ewidencji Działalności, że ta osoba ma zakaz prowadzenia działalności, czy ja mogę sama zamknąć jej deklarację i nie naliczać należności?
 • Co zrobić z osobą, która wyprowadziła się z danej gminy i nie złożyła deklaracji zerowej, czy gmina sama może zamknąć deklarację i przestać naliczać opłatę?
 • Co z sytuacja, kiedy osoby zmarły rok temu w styczniu 2019: czy zmianę zrobić od stycznia, czy cofnąć się pół roku, informacje dostaliśmy teraz
 • Odnośnie obecnej sytuacji (epidemii) jeśli zmienimy harmonogram odbioru odpadów z firmą odbierającą, to co z opłatą od mieszkańców. Czy powinna być zmieniona, zmniejszona?
 • Wydana została decyzja za brak segregacji w 07.2019 r. sprawa poszła do SKO (ponowne rozpatrzenie) teraz wydana będzie decyzja ponownie. Czy powinna być wydana za miesiąc lipiec, w którym nie było segregacji, czy za cały okres do dzisiaj?
 • Czy przedsiębiorca lub mieszkaniec nie powinien złożyć nowej deklaracji w terminie 14 dni, jeżeli nie prowadzi już działalności lub wyjechał za granicę? Firma odbierająca odpady jest gotowa to świadczenia usług, pojemniki i worki są zadeklarowane, nikt nie poinformował nas o wyjeździe mieszkańca czy zawieszeniu działalności. Pomimo to możemy to zamknąć z urzędu? Czy nie powinna nas osoba składająca deklaracje o tym poinformować składając nową deklarację?
 • Co, jeżeli gmina nie ma informacji o tym, że ktoś nie zamieszkuje; właściciel nieruchomości nie płaci przez rok, jest wystawione upomnienie i tytuł. Nagle właściciel wraca i oświadcza, że przez ostatni rok go nie było. Co z zaległościami? Wycofanie tytułu i umorzenie opłaty za okres wsteczny?
 • Co z odpadami pochodzącymi z nieruchomości, na których przebywały osoby z wynikiem pozytywnym na koronawirusa, skoro gminy nie posiadają takich informacji?
 • Jeżeli najemca zadeklarował i nie płaci, to czy jest jakaś prawna ścieżka dochodzenia należności od właściciela?
 • Czy robimy wszczęcie postępowania w przypadku braku postępowania, czy tylko na podstawie zdjęć firmy?
 • Czy ulga dot. kompostownika dotyczy tylko domków jednorodzinnych?
 • Czy w uchwale musi być zawarta definicja kompostownika, jak on ma wyglądać?
 • Czy w uchwałach trzeba wpisywać, kiedy dane odpady uznajemy za nieposegregowane? (dopuszczalna ilość, zanieczyszczenie frakcji itp.)?
 • Czy można ograniczyć oddawanie odpadów przez mieszkańców gminy na PSZOK?
 • Czy domy w zabudowie bliźniaczej mogą być traktowane jako jednorodzinne?
 • Czy bioodpady można ograniczyć, tzn. ktoś robi sobie porządki i wystawia 15 worków bioodpadów, mamy obowiązek je przyjąć?
 • Czy można zrezygnować ze zbiórek gabarytów na terenie gminy i wprowadzić zbiórki tylko na PSZOK (w celu „uszczelnienia systemu”)?
 • Czy jeżeli wprowadzi się ograniczenie w stosunku do opon, to jednocześnie trzeba podjąć uchwałę o usługach dodatkowych (odbiór opon ponad normę)?
 • Pozyskiwanie i przetwarzanie przez organy gminy danych osobowych w sprawach dotyczących obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a RODO
 • Kolejna rewolucja śmieciowa. Nowe zasady naliczania opłat, zwracania nadpłat, ryczałtu od domków letniskowych, zwolnień z opłaty i szereg innych nowości
 • Zamieszkiwanie na nieruchomości w przypadku obowiązku wnoszenia opłat za śmieci to nie to samo, co miejsce zamieszkania!
 • Ustawa „śmieciowa” – miejsce zamieszkiwania, odmienna od kodeksu cywilnego
 • Zmiany w terminach wystawiania i doręczania upomnień za zaległości w opłacie
 • Przedawnienia: weryfikacja sald, zaległości i obliczanie przedawnienia na przykładach oraz księgowanie przedawnienia na koncie podatkowym
 • Nadpłaty i zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami. Jakie są zadania wierzyciela w skutecznym ściąganiu należności?
 • Co organ gminy winien udowodnić przy określaniu wysokości opłaty. Bardzo ważne informacje dla pracowników weryfikujących deklaracje śmieciowe
 • Co z umowami obowiązującymi? Wymiana pojemników i zmiana umów
 • Nowe pojemniki a oznakowanie starych
 • Konieczność zmiany uchwał, problem z pojemnikami i workami – kiedy wprowadzić nowe kolory i oznaczenia, tereny publiczne a nowe zasady segregacji, nieruchomości niezamieszkałe nieobjęte systemem gminnym w świetle nowego rozporządzenia
 • Kiedy tak naprawdę powstaje obowiązek ponoszenia opłaty – jak interpretować zamieszkiwanie na nieruchomości w przypadku np. wyjazdu na część miesiąca
 • Najnowsze orzecznictwo dotyczące potwierdzenia zamieszkiwania i składania nowych oraz korekt deklaracji
 • Kiedy nie stwierdzać nadpłaty – co to jest świadczenie usługi?
 • Złożenie deklaracji po terminie 14 dni – czy jest nadpłata, gdy właściciel ma zaległości, czy jest nadpłata, gdy właściciel regularnie uiszcza opłatę?
 • Samorządy muszą natychmiast wprowadzić zmiany w PSZOK i zmienić obowiązujące uchwały
 • Zgony, złożenie deklaracji po terminie 14 dni, kiedy nie stwierdzić nadpłaty, od jakiego miesiąca ma być przypis - przypadki, jak ma postąpić organ?
 • Nadpłaty przy deklaracjach składanych w ciągu 6 miesięcy od zgonu domownika
 • Okres bieżący na złożenie nowej deklaracji
 • Co zrobić, gdy deklaracja jest złożona po 10 następnego miesiąca
 • Opłata za nieruchomość rekreacyjną
 • Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
 • Kontrola segregacji odpadów komunalnych
 • Kontrola zadeklarowanego kompostowania bioodpadów powstających na terenie nieruchomość
 • Określenie wysokości należnej opłaty zgodnie z przepisami wprowadzonymi nowelizacją ustawy


Prowadzący

Robert Litwinek- były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. Gmina Baranów jako pierwsza w Polsce, już od początku 2012 roku wprowadziła nowe rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; została laureatem Konkursu: Samorządowy Lider Zarządzania 2012 – w kategorii Gminy wiejskie. Robert Litwinek przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia