Wideoszkolenie: Jak optymalizować koszty w szkołach podstawowych

Rozliczanie i wynagradzanie nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, w trakcie ograniczonego funkcjonowania szkół. Jak rozliczać godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych? Jak optymalizować koszty?


Wideoszkolenie skierowane do dyrektorów szkół podstawowych oraz pracowników wydziału oświaty, którzy chcieliby dowiedzieć się, jak ewidencjonować i rozliczać czas pracy nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, podczas trwającej epidemii

Uwaga! Rozliczenie dotacji z programu 500+
Podczas wideoszkolenia odpowiemy na pytania, które stawia sobie dziś wielu dyrektorów - jak rozliczyć nauczyciela w zakresie realizacji godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych w czasie nauki zdalnej? Jak rozliczać godziny prowadzenia zajęć dodatkowych i kół zainteresowań? Co z nauczycielami biblioteki i świetlicy? Jak ewidencjonować czas pracy nauczycieli? Szczegółowo omówimy też kwestie dotyczące wynagradzania pracowników niepedagogicznych, w kontekście obecnego zakresu obowiązków. Każdy z uczestników otrzyma niezbędne wzory pism oraz materiał w formie prezentacji zawierający odpowiedzi na poszczególne zagadnienia ze szczegółowego programu wideoszkolenia.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Wynagrodzenie za dodatki funkcyjne, dodatki za warunki pracy oraz inne składniki wynagrodzenia w pracy zdalnej
 • Decyzja o kwarantannie lub izolacji, a wynagrodzenie.
 • Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (jakie składniki wynagrodzenia).
 • Jak ewidencjonować czas pracy nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych?
 • Jak rozliczyć nauczyciela w zakresie realizacji godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych w czasie nauki zdalnej? Zlecenie pracy zdalnej – niezbędne regulacje i dokumenty (wzór zarządzenia dyrektora, pismo dot. zlecenia pracy zdalnej, protokół przekazania narzędzi pracy). Przykłady dobrych praktyk z różnych samorządów.
 • Jak rozliczać godziny zajęć dodatkowych i kół zainteresowań, co z nauczycielami biblioteki i świetlicy?
 • Co z wynagradzaniem za godziny ponadwymiarowe z tytułu zajęć, które się nie odbywają, np. wyjazdy na basen? Jak rozliczać czas pracy nauczycieli wspomagających i innych specjalistów, np. logopedy, pedagoga lub psychologa?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Polecenie pracy zdalnej - pracownik samorządowy;
 • Polecenie pracy zdalnej - nauczyciel;
 • Karta rozliczenia czasu pracy nauczyciela;
 • Protokół przekazania narzędzi - praca zdalna;
 • Raport - nauczyciele;
 • Rozliczenie godzin ponadwymiarowych;
 • Zarządzenie dyrektora szkoły - praca zdalna;
 • Zarządzenie nr.../2020r Wójta, Burmistrza, Prezydenta z dnia...2020r w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Szczegółowy program szkolenia:

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatki funkcyjne, dodatki za warunki pracy oraz inne składniki wynagrodzenia w pracy zdalnej
• Czy nadal będzie można liczyć na dodatki motywacyjne?

• Czy dodatki będą wypłacane jak dotychczas?

• Kto ustala wysokość dodatków i na jakiej podstawie?

• Czy w skład wynagrodzenia za przestój wchodzi dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, dodatek za warunki pracy i godziny ponadwymiarowe? Jaka jest podstawa prawna?

• Czy można utrzymywać dodatki dla osób odpowiedzialnych wcześniej za np. zamknięcie szkoły o 21 (pracownik gospodarczy, woźna, sprzątaczka), jeśli obecnie sala gimnastyczna nie jest wynajmowana i nie ma potrzeby tak długiego pobytu w szkole?

• Na jakiej podstawie i jak obecnie wyliczać wynagrodzenia dla nauczycieli? Jak rozliczać godziny pracy

• Jak sprawdzać, czy rzeczywiście nauczyciele przepracowali godziny ponadwymiarowe?

• Czy organ prowadzący może zarządzić niepłacenie za godziny ponadwymiarowe?

• Wynagrodzenia nauczycieli: panuje trend, że organy prowadzące zmniejszają pensje nauczycieli, jeśli chodzi o godziny nieobowiązkowe, jak mocno mamy się tego obawiać?

• Jak rozliczyć pracę nauczyciela z zajęć rewalidacyjnych?

• Większość nauczycieli korzysta z prywatnego telefonu, komputera, Internetu – jak rozliczyć takiego nauczyciela? Koszty związane z wykonywaniem jego codziennej pracy zawodowej są finansowane ze środków prywatnych

• W jaki sposób prowadzić nadzór nad nauczycielami i uczniami, jeżeli nie ma dziennika w formie elektronicznej?

• Czy nauczyciele mają podawać uczniom swoje prywatne maile, czy służbowe?

• Co z wynagradzaniem za godziny doraźnych zastępstw?

• Czy nauczyciele dostaną wynagrodzenie również za godziny spędzone na przygotowaniu zajęć w godzinach nocnych i wieczornych, kiedy sieć nie jest przeciążona?

• Czy kobiecie w ciąży i osobie wychowującej dziecko do lat 4 przydziela się pracę w godzinach ponadwymiarowych?

• Czy nauczyciel będący w trakcie odbywania stażu może odbywać pracę w godzinach ponadwymiarowych?

• Czy godziny ponadwymiarowe mogą przekroczyć ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy?

• Czy nauczyciel musi wyrazić zgodę na odbywanie pracy w godzinach ponadwymiarowych?

• Zasady rozliczania i organizacji pracy nauczyciela w godzinach ponadwymiarowych.

• Wynagrodzenie nauczycieli za pracę w dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

• Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe w szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w tygodniu, w którym jeden dzień był dniem wolnym od pracy?

• Na podstawie czego oblicza się stawkę za godziny ponadwymiarowe?

• Czy w danym tygodniu należy nauczycielowi wypłacić nadgodziny?

• Czy nadgodziny są wypłacane razem ze stałą pensją?

• Czy godziny ponadwymiarowe można odebrać tylko podczas trwania roku szkolnego?

• Czy dyrektor może odebrać nauczycielowi godziny ponadwymiarowe w trakcie roku szkolnego?

• Kto ustala warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe?

• Na jakiej podstawie ustalone jest wynagrodzenie za te godziny, wysokość tego wynagrodzenia i sposób w jaki zostanie wypłacone?

• Czy organ prowadzący szkołę jest upoważniony do regulowania tego, co już ustawowo uregulowane?

• Gdzie jest wpisane kto i kiedy zachowuje prawo do wynagrodzenia i kiedy je traci?

• Kto i kiedy przyznaje nauczycielom godziny ponadwymiarowe?

• Godziny faktycznie zrealizowane – czy słowo „faktycznie” gra ważną rolę? Co jest zależne od tego słowa?

• Jakie obowiązki obejmują nauczyciela podczas godzin ponadwymiarowych?

• Czy nauczyciele przedmiotów teoretycznych mogą ubiegać się o godziny ponadwymiarowe?

• Czy wynagrodzenie za gotowość do pracy wyklucza niemożność pobrania dodatkowego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe?

• Czy nauczyciel uzyska wynagrodzenie za zaplanowane z wyprzedzeniem wycieczki, które nie zostały zrealizowane?

• Jakie procedury należałoby wprowadzić dla pracowników świetlic, bibliotekarzy, pracowników fizycznych szkoły? Czy należy wprowadzić nowe regulaminy związane z epidemią?

• Czy obecny stan zagrożenia epidemicznego może być wykorzystany na niewypłacanie tych wszystkich wynagrodzeń albo ich cięcie? Czy istnieje podstawa prawna, która mówi jasno o wynagradzaniu nauczycieli podczas epidemii?

• Czy MEN zwróci nauczycielom ich indywidualne koszty jakie ponoszą prowadząc zdalne nauczanie: łącze internetowe, rozmowy telefoniczne z uczniami, drukarki, papier ?

Pracownicy niepedagogiczni – obecny zakres obowiązków, rozliczanie i wynagradzanie

• Epidemia, a czas pracy. Jak go zorganizować i rozliczać?

• Jaka jest minimalna liczba godzin, którą pracownik musi przepracować w systemie zmianowym, w krótszym wymiarze?

• Jakie prace konserwacyjne w trakcie epidemii może wykonywać pracownik gospodarczy? Przykładowe prace.

• Przykładowy zakres obowiązków dla pracowników stołówki – porządkowanie magazynów, czy czyszczenie pomieszczeń stołówkowych.

• Czy zadania mogą być przydzielone odgórnie prze jednostki nadzorujące tak, aby pracownicy niepedagogiczni nie stracili swoich posad i pensji?

• Co z pracownikami, którzy byli zatrudnieni do prowadzenia świetlicy? W jaki sposób teraz wygląda ich praca?

• Skąd pozyskać środki na przeprowadzenie konserwacji?

• Czy można uzyskać jakieś dodatkowe środki z subwencji ogólnej na utrzymanie szkoły podczas trwającego roku szkolnego?

• Czy pracownicy muszą podpisywać listy obecności?

• Jakie są procedury pracy pracowników gospodarczych w czasie koronawirusa: osób sprzątających, konserwatorów, bibliotekarzy, opiekunów świetlic?

• Czy należy dokumentować każdą godzinę pracy aby dostać wynagrodzenie?

• Jak rozliczać godziny, które nauczyciel w ramach godzin ponadwymiarowych zarządzał biblioteką? Nauczyciel równocześnie był nauczycielem prowadzącym lekcje i zarządzającym bibliotekę.

• Praca biblioteki i pomocy PP – jak zorganizować pracę bibliotek? Jak rozliczać i wynagradzać pracę bibliotekarza, od kiedy zostało wprowadzone zdalne nauczanie?

• Czy wysłanie części pracowników na home office może oznaczać dyskryminację w wymiarze prawnym?

• Jak rozliczać godziny nauczyciela współorganizującego? Czy płacić pomocy nauczyciela, skoro nie ma bezpośredniej pracy z dzieckiem?

• Jak rozliczać godziny nauczyciela wspomagającego?

• Czy płacić pomocy nauczyciela, skoro nie ma bezpośredniej pracy z dzieckiem?

• Jak dokumentować i płacić nauczycielom świetlicy?

• Co z pracownikami gospodarczymi?

• Jakie prawa w dobie epidemii maja pracownicy niepedagogiczni?

• Co w przypadku, gdy pracownik niepedagogiczny przebywał w strefie, gdzie mógł zostać zarażony koronowirusem? Czy Dyrektor może nakazać świadczenie pracy zdalnej?

• Co w przypadku, gdy Dyrektor nie ma wystarczająco sprzętu, aby umożliwić taka pracę każdemu?

• Czy można skrócić czas pracy pracownikom?

• Czy skrócenie czasu pracy będzie skutkowało uzyskaniem mniejszego wynagrodzenia?

• Czy trzeba zawrzeć pisemne porozumienie dot. skrócenia czasu pracy?

• Co w przypadku, gdy szkoła jest zamknięta od początku marca, a pracownicy nie wywiązywali się ze swoich obowiązków zawodowych?

• Jakie warunki trzeba spełniać, aby uzyskać wynagrodzenie postojowe?

• Czy zmiana sposobu wykonywania pracy może wpłynąć na wysokość uzyskanego świadczenia?

• Obniżenie pensji w ramach tarczy antykryzysowej – czy może nastąpić tylko na podstawie porozumienia między pracodawcą, a pracownikiem?

• Czy w trakcie roku szkolnego można redukować etaty?

• Czy istnieje jakaś forma rekompensaty po obniżce pensji?

• Czy Dyrektor ma obowiązek poinformowania na jak długo jest wprowadzone rozwiązanie obcięcia pensji? Czy informacja ta musi być zawarta w aneksie do umowy?

• Jaką inna pracę można powierzyć pracownikom nie dydaktycznym na czas zamknięcia szkół?

• Czy dyrektor może wysłać pracownika na przymusowy urlop bezpłatny lub wypoczynkowy lub opiekę nad dzieckiem?

• W jaki sposób można uzyskać dodatkowe środki na renowację szkoły?

• Skąd pozyskać środki na doposażenie, remont stołówek czy jadalni w szkołach?

• Czy jest program z którego można pozyskać takie środki?

• Kto może uzyskać dofinansowanie?

• Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

• Ile wynosi takie dofinansowanie?

• Czy istnieją formy pomocowe z budżetu samorządu na dodatkowe prace renowacyjne?

• Czy podczas trwającej epidemii szkoły mogą ubiegać się o dotację na każdego ucznia?

• Czy pieniądze uzyskane z utylizacji starego sprzętu szkoły można wykorzystać na renowacje?

Kółka zainteresowań – zajęcia dodatkowe

• Jak wynagradzać nauczycieli realizujących zajęcia dodatkowe np. dodatkowy język obcy, do którego byli zakwalifikowani tylko nieliczni uczniowie?

• Co z wynagradzaniem nauczycieli WF-u, którzy mieli wyjazdy na basen, a teraz tych wyjazdów nie ma?

• Jak wynagradzać nauczyciela gry w szachy, jeśli przed pandemią lekcje odbywały się popołudniami, ale uczestniczyły w nich całe klasy, a uzyskana ocena miała znaleźć się na świadectwie? Czy podstawą wynagrodzenia może być jedynie wysyłanie dzieciom zadań?

• Jak wynagradzać nauczyciela, który prowadził kółko taneczne i artystyczne?

• Prowadzenie kół zainteresowań a pensum nauczyciela.

• Czy mogą być prowadzone wcześniej zaplanowane konkursy powiatowe, np. literackie, czy wszystkie są odwołane?

• Co z przedmiotami nieobowiązkowymi np. WDŻ?

• Czy można zmniejszyć liczbę zajęć np. z etyki, albo religii?

• Czy nauczyciele zajęć dodatkowych mogą prowadzić zajęcia online?

• W jakiej formie można prowadzić zajęcia dodatkowe online?

• Jak prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych?

• Przydatne sposoby na oszczędności w zajęciach dodatkowych.

Ewidencja czasu pracy oraz sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek

• Gdzie w sprawozdaniu umieścić edukację zdalną?

• Co z nauczycielami, którzy kończą staż z dniem 31 maja 2020 r.? Co będzie z awansem zawodowym nauczycieli?

• Jak poradzić sobie z coraz większą ilością sprawozdań, prac domowych i lekcji do przygotowania?

• W jaki sposób liczymy staż pracy nauczycieli, którzy nie prowadzą nauczania formie zdalnej?

• Jakie elementy i informacje powinny zawierać sprawozdania nauczycieli z tego co udało im się zrobić w ciągu całego tygodnia?

• Jakie są sposoby dokumentowania swojej aktywność dyrekcji?

• Jak zorganizować tzw. czas pracy, kiedy zadania spływają przez całą dobę?

• Jak liczyć prowadzenie dodatkowych zajęć w zastępstwie za nauczyciela na zwolnieniu lekarskim? Jak to ująć w sprawozdaniu, jeśli zajęcia prowadzone są bez kwalifikacji, wynikające z potrzeby szkoły.

• Czy w sprawozdaniu liczą się tylko te działania, do realizacji których nauczyciel ma kwalifikacje ?

Prowadzący

Małgorzata Hopa – kieruje referatem oświaty w urzędzie gminy, który realizuje zadania z zakresu organu prowadzącego szkoły, a także prowadzi obsługę kadrowo - płacową podległych jednostek oświatowych. Z administracją oświaty związana od 2002 roku. Wcześniej była zatrudniona na stanowisku głównej księgowej, następnie kadrowej, a od 2011 roku na stanowisku kierowniczym w zakresie zarządzania i organizacji oświaty w gminie w województwie pomorskim. Wykształcenie wyższe administracyjne, ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia