Szkolenie: Jak optymalizować koszty w szkołach podstawowych

Rozliczanie i wynagradzanie nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, w trakcie ograniczonego funkcjonowania szkół. Jak rozliczać godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych? Jak optymalizować koszty?


Wideoszkolenie skierowane do dyrektorów szkół podstawowych oraz pracowników wydziału oświaty, którzy chcieliby dowiedzieć się, jak ewidencjonować i rozliczać czas pracy nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, podczas trwającej epidemii

Wybrane aspekty prawne powierzenia stanowiska dyrektora
Podczas wideoszkolenia odpowiemy na pytania, które stawia sobie dziś wielu dyrektorów - jak rozliczyć nauczyciela w zakresie realizacji godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych w czasie nauki zdalnej? Jak rozliczać godziny prowadzenia zajęć dodatkowych i kół zainteresowań? Co z nauczycielami biblioteki i świetlicy? Jak ewidencjonować czas pracy nauczycieli? Szczegółowo omówimy też kwestie dotyczące wynagradzania pracowników niepedagogicznych, w kontekście obecnego zakresu obowiązków

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (jakie składniki wynagrodzenia).
 • Jak ewidencjonować czas pracy nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych?
 • Jak rozliczyć nauczyciela w zakresie realizacji godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych, w czasie nauki zdalnej?
 • Jak rozliczać godziny zajęć dodatkowych i kół zainteresowań, co z nauczycielami biblioteki i świetlicy?
 • Co z wynagradzaniem za godziny ponadwymiarowe z tytułu zajęć, które się nie odbywają, np. wyjazdy na basen?
 • Jak rozliczać czas pracy nauczycieli wspomagających i innych specjalistów, np. logopedy, pedagoga lub psychologa?
 • Zlecenie pracy zdalnej – niezbędne regulacje i dokumenty (wzór zarządzenia dyrektora, pismo dot. zlecenia pracy zdalnej, protokół przekazania narzędzi pracy). Przykłady dobrych praktyk z różnych samorządów.Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Polecenie pracy zdalnej - pracownik samorządowy;
 • Polecenie pracy zdalnej - nauczyciel;
 • Karta rozliczenia czasu pracy nauczyciela;
 • Protokół przekazania narzędzi - praca zdalna;
 • Raport - nauczyciele;
 • Rozliczenie godzin ponadwymiarowych;
 • Zarządzenie dyrektora szkoły - praca zdalna;
 • Zarządzenie nr.../2020r Wójta, Burmistrza, Prezydenta z dnia...2020r w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatki funkcyjne, dodatki za warunki pracy oraz inne składniki wynagrodzenia w pracy zdalnej

 • Czy nadal będzie można liczyć na dodatki motywacyjne?
 • Kto ustala wysokość dodatków i na jakiej podstawie?
 • Czy w związku z deficytem dodatki motywacyjne nie będą wypłacane?
 • Czy na nie wypłacenie dodatku będzie miał wpływ strajk nauczycieli z 2019 roku?
 • Czy w skład wynagrodzenia za przestój wchodzi dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, dodatek za warunki pracy i godziny ponadwymiarowe? Jaka jest podstawa prawna?
 • Czy można utrzymywać dodatki dla osób odpowiedzialnych wcześniej za np. zamknięcie szkoły o 21 (pracownik gospodarczy, woźna, sprzątaczka), jeśli obecnie sala gimnastyczna nie jest wynajmowana i nie ma potrzeby tak długiego pobytu w szkole?
 • Na jakiej podstawie i jak obecnie wyliczać wynagrodzenia dla nauczycieli? Jak rozliczać godziny pracy
 • Jak sprawdzać, czy rzeczywiście nauczyciele przepracowali godziny ponadwymiarowe?
 • Czy organ prowadzący może zarządzić niepłacenie za godziny ponadwymiarowe?
 • Wynagrodzenia nauczycieli: panuje trend, że organy prowadzące zmniejszają pensje nauczycieli, jeśli chodzi o godziny nieobowiązkowe, jak mocno mamy się tego obawiać?
 • Czy dodatki będą wypłacane jak dotychczas?
 • Jak rozliczyć pracę nauczyciela z zajęć rewalidacyjnych?
 • Większość nauczycieli korzysta z prywatnego telefonu, komputera, Internetu – jak rozliczyć takiego nauczyciela? Koszty związane z wykonywaniem jego codziennej pracy zawodowej są finansowane ze środków prywatnych
 • W jaki sposób prowadzić nadzór nad nauczycielami i uczniami, jeżeli nie ma dziennika w formie elektronicznej?
 • Czy nauczyciele mają podawać uczniom swoje prywatne maile, czy służbowe?
 • Co z wynagradzaniem za godziny doraźnych zastępstw?
 • Czy nauczyciele dostaną wynagrodzenie również za godziny spędzone na przygotowaniu zajęć w godzinach nocnych i wieczornych, kiedy sieć nie jest przeciążona?
 • Czy kobiecie w ciąży i osobie wychowującej dziecko do lat 4 przydziela się pracę w godzinach ponadwymiarowych?
 • Czy nauczyciel będący w trakcie odbywania stażu może odbywać pracę w godzinach ponadwymiarowych?
 • Czy godziny ponadwymiarowe mogą przekroczyć ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy?
 • Czy nauczyciel musi wyrazić zgodę na odbywanie pracy w godzinach ponadwymiarowych?
 • Zasady rozliczania i organizacji pracy nauczyciela w godzinach ponadwymiarowych.
 • Wynagrodzenie nauczycieli za pracę w dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe w szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w tygodniu, w którym jeden dzień był dniem wolnym od pracy?
 • Na podstawie czego oblicza się stawkę za godziny ponadwymiarowe?
 • Czy w danym tygodniu należy nauczycielowi wypłacić nadgodziny?
 • Czy nadgodziny są wypłacane razem ze stałą pensją?
 • Czy godziny ponadwymiarowe można odebrać tylko podczas trwania roku szkolnego?
 • Czy dyrektor może odebrać nauczycielowi godziny ponadwymiarowe w trakcie roku szkolnego?
 • Kto ustala warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe?
 • Na jakiej podstawie ustalone jest wynagrodzenie za te godziny, wysokość tego wynagrodzenia i sposób w jaki zostanie wypłacone?
 • Czy organ prowadzący szkołę jest upoważniony do regulowania tego, co już ustawowo uregulowane?
 • Gdzie jest wpisane kto i kiedy zachowuje prawo do wynagrodzenia i kiedy je traci?
 • Kto i kiedy przyznaje nauczycielom godziny ponadwymiarowe?
 • Godziny faktycznie zrealizowane – czy słowo „faktycznie” gra ważną rolę? Co jest zależne od tego słowa?
 • Jakie obowiązki obejmują nauczyciela podczas godzin ponadwymiarowych?
 • Czy nauczyciele przedmiotów teoretycznych mogą ubiegać się o godziny ponadwymiarowe?
 • Czy wynagrodzenie za gotowość do pracy wyklucza niemożność pobrania dodatkowego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe?
 • Czy nauczyciel uzyska wynagrodzenie za zaplanowane z wyprzedzeniem wycieczki, które nie zostały zrealizowane?
 • Jakie procedury należałoby wprowadzić dla pracowników świetlic, bibliotekarzy, pracowników fizycznych szkoły? Czy należy wprowadzić nowe regulaminy związane z epidemią?
 • Czy obecny stan zagrożenia epidemicznego może być wykorzystany na niewypłacanie tych wszystkich wynagrodzeń albo ich cięcie? Czy istnieje podstawa prawna, która mówi jasno o wynagradzaniu nauczycieli podczas epidemii?
 • Czy MEN zwróci nauczycielom ich indywidualne koszty jakie ponoszą prowadząc zdalne nauczanie: łącze internetowe, rozmowy telefoniczne z uczniami, drukarki, papier ?

2. Pracownicy niepedagogiczni – obecny zakres obowiązków, rozliczanie i wynagradzanie

 • Epidemia, a czas pracy. Jak go zorganizować i rozliczać?
 • Jaka jest minimalna liczba godzin, którą pracownik musi przepracować w systemie zmianowym, w krótszym wymiarze?
 • Jakie prace konserwacyjne w trakcie epidemii może wykonywać pracownik gospodarczy? Przykładowe prace.
 • Przykładowy zakres obowiązków dla pracowników stołówki – porządkowanie magazynów, czy czyszczenie pomieszczeń stołówkowych.
 • Czy zadania mogą być przydzielone odgórnie prze jednostki nadzorujące tak, aby pracownicy niepedagogiczni nie stracili swoich posad i pensji?
 • Co z pracownikami, którzy byli zatrudnieni do prowadzenia świetlicy? W jaki sposób teraz wygląda ich praca?
 • Skąd pozyskać środki na przeprowadzenie konserwacji?
 • Czy można uzyskać jakieś dodatkowe środki z subwencji ogólnej na utrzymanie szkoły podczas trwającego roku szkolnego?
 • Czy pracownicy muszą podpisywać listy obecności?
 • Jakie są procedury pracy pracowników gospodarczych w czasie koronawirusa: osób sprzątających, konserwatorów, bibliotekarzy, opiekunów świetlic?
 • Czy należy dokumentować każdą godzinę pracy aby dostać wynagrodzenie?
 • Jak rozliczać godziny, które nauczyciel w ramach godzin ponadwymiarowych zarządzał biblioteką? Nauczyciel równocześnie był nauczycielem prowadzącym lekcje i zarządzającym bibliotekę.
 • Praca biblioteki i pomocy PP – jak zorganizować pracę bibliotek? Jak rozliczać i wynagradzać pracę bibliotekarza, od kiedy zostało wprowadzone zdalne nauczanie?
 • Czy wysłanie części pracowników na home office może oznaczać dyskryminację w wymiarze prawnym?
 • Jak rozliczać godziny nauczyciela współorganizującego? Czy płacić pomocy nauczyciela, skoro nie ma bezpośredniej pracy z dzieckiem?
 • Jak rozliczać godziny nauczyciela wspomagającego?
 • Czy płacić pomocy nauczyciela, skoro nie ma bezpośredniej pracy z dzieckiem?
 • Jak dokumentować i płacić nauczycielom świetlicy?
 • Co z pracownikami gospodarczymi?
 • Jakie prawa w dobie epidemii maja pracownicy niepedagogiczni?
 • Co w przypadku, gdy pracownik niepedagogiczny przebywał w strefie, gdzie mógł zostać zarażony koronowirusem? Czy dyrektor może nakazać świadczenie pracy zdalnej?
 • Co w przypadku, gdy dyrektor nie ma wystarczająco sprzętu, aby umożliwić taką pracę każdemu?
 • Czy można skrócić czas pracy pracownikom?
 • Czy skrócenie czasu pracy będzie skutkowało uzyskaniem mniejszego wynagrodzenia?
 • Czy trzeba zawrzeć pisemne porozumienie dot. skrócenia czasu pracy?
 • Co w przypadku, gdy szkoła jest zamknięta od początku marca, a pracownicy nie wywiązywali się ze swoich obowiązków zawodowych?
 • Jakie warunki trzeba spełniać, aby uzyskać wynagrodzenie postojowe?
 • Czy zmiana sposobu wykonywania pracy może wpłynąć na wysokość uzyskanego świadczenia?
 • Obniżenie pensji w ramach tarczy antykryzysowej – czy może nastąpić tylko na podstawie porozumienia między pracodawcą, a pracownikiem?
 • Czy w trakcie roku szkolnego można redukować etaty?
 • Czy istnieje jakaś forma rekompensaty po obniżce pensji?
 • Czy Dyrektor ma obowiązek poinformowania na jak długo jest wprowadzone rozwiązanie obcięcia pensji? Czy informacja ta musi być zawarta w aneksie do umowy?
 • Jaką inna pracę można powierzyć pracownikom nie dydaktycznym na czas zamknięcia szkół?
 • Czy dyrektor może wysłać pracownika na przymusowy urlop bezpłatny lub wypoczynkowy lub opiekę nad dzieckiem?
 • W jaki sposób można uzyskać dodatkowe środki na renowację szkoły?
 • Skąd pozyskać środki na doposażenie, remont stołówek czy jadalni w szkołach?
 • Czy jest program z którego można pozyskać takie środki?
 • Kto może uzyskać dofinansowanie?
 • Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
 • Ile wynosi takie dofinansowanie?
 • Czy istnieją formy pomocowe z budżetu samorządu na dodatkowe prace renowacyjne?
 • Czy podczas trwającej epidemii szkoły mogą ubiegać się o dotację na każdego ucznia?
 • Czy pieniądze uzyskane z utylizacji starego sprzętu szkoły można wykorzystać na renowacje?

3. Kółka zainteresowań – zajęcia dodatkowe

 • Jak wynagradzać nauczycieli realizujących zajęcia dodatkowe np. dodatkowy język obcy, do którego byli zakwalifikowani tylko nieliczni uczniowie?
 • Co z wynagradzaniem nauczycieli WF-u, którzy mieli wyjazdy na basen, a teraz tych wyjazdów nie ma?
 • Jak wynagradzać nauczyciela gry w szachy, jeśli przed pandemią lekcje odbywały się popołudniami, ale uczestniczyły w nich całe klasy, a uzyskana ocena miała znaleźć się na świadectwie? Czy podstawą wynagrodzenia może być jedynie wysyłanie dzieciom zadań?
 • Jak wynagradzać nauczyciela, który prowadził kółko taneczne i artystyczne?
 • Prowadzenie kół zainteresowań a pensum nauczyciela.
 • Czy mogą być prowadzone wcześniej zaplanowane konkursy powiatowe, np. literackie, czy wszystkie są odwołane?
 • Co z przedmiotami nieobowiązkowymi np. WDŻ?
 • Czy można zmniejszyć liczbę zajęć np. z etyki, albo religii?
 • Czy nauczyciele zajęć dodatkowych mogą prowadzić zajęcia online?
 • W jakiej formie można prowadzić zajęcia dodatkowe online?
 • Jak prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych?
 • Przydatne sposoby na oszczędności w zajęciach dodatkowych.

4. Ewidencja czasu pracy oraz sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek

 • Gdzie w sprawozdaniu umieścić edukację zdalną?
 • Co z nauczycielami, którzy kończą staż z dniem 31 maja 2020 r.? Co będzie z awansem zawodowym nauczycieli?
 • Jak poradzić sobie z coraz większą ilością sprawozdań, prac domowych i lekcji do przygotowania?
 • W jaki sposób liczymy staż pracy nauczycieli, którzy nie prowadzą nauczania formie zdalnej?
 • Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego dla nauczycieli przyszłych kontraktowych i mianowanych
 • Sprawozdanie stażystów i nauczycieli kontraktowych – wzór.
 • Jak pisać cotygodniowe sprawozdania dla kuratorium?
 • Jakie elementy i informacje powinny zawierać sprawozdania nauczycieli z tego co udało im się zrobić w ciągu całego tygodnia?
 • Jakie są sposoby dokumentowania swojej aktywność dyrekcji?
 • Jak zorganizować tzw. czas pracy, kiedy zadania spływają przez całą dobę?
 • Jak liczyć prowadzenie dodatkowych zajęć w zastępstwie za nauczyciela na zwolnieniu lekarskim? Jak to ująć w sprawozdaniu, jeśli zajęcia prowadzone są bez kwalifikacji, wynikające z potrzeby szkoły.
 • Czy w sprawozdaniu liczą się tylko te działania, do realizacji których nauczyciel ma kwalifikacje ?


Prowadzący

Małgorzata Hopa – kieruje referatem oświaty w urzędzie gminy, który realizuje zadania z zakresu organu prowadzącego szkoły, a także prowadzi obsługę kadrowo - płacową podległych jednostek oświatowych. Z administracją oświaty związana od 2002 roku. Wcześniej była zatrudniona na stanowisku głównej księgowej, następnie kadrowej, a od 2011 roku na stanowisku kierowniczym w zakresie zarządzania i organizacji oświaty w gminie w województwie pomorskim. Wykształcenie wyższe administracyjne, ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.