Wideoszkolenie: Funkcjonowanie CUW

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak krok po kroku zorganizować i dlaczego warto powołać Centrum Usług Wspólnych? Jak po utworzeniu CUW ma wyglądać dokumentacja oraz jak prowadzić księgowość? Obowiązki i uprawnienia jednostek obsługiwanych i obsługującej

od 399.00 zł

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą dowiedzieć się szczegółowych informacji na temat powstawania i funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych. Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów miast i gmin, szkół, ZEAS, którzy zastanawiają się nad utworzeniem Centrum Usług Wspólnych, są w trakcie przygotowań, ale też do tych, gdzie CUW już powstał.

21 przydatnych wzorów pism!
Prowadząca szczegółowo opowie o odpowiedzialności kierownika CUW i dyrekcji, polityki rachunkowości, kontroli dowodów księgowych. Powiemy także o tworzeniu nowych miejsc pracy, zawieraniu umów z pracownikami oraz o całej obsłudze CUW. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Odpowiedzialność za gospodarkę finansową kierownika CUW a odpowiedzialność dyrektora jednostki obsługiwanej
 • Czy prowadzenie ksiąg inwentarzowych, magazynu i kasy, które dotąd prowadzone były w szkołach i placówkach musi przejść do prowadzenia w CUW?
 • Jak przenieść księgowość z danej jednostki do CUW? Jaka jest polityka rachunkowości w CUW?
 • Czy lepiej stworzyć CUW, czy dodatkowy referat w gminie? Czy warto przenosić siedzibę CUW do urzędu gminy?
 • Jak ma wyglądać przejęcie pracownika? Czy pracownicy mają być zwalniani i zatrudniani od nowa? Czy razem z okresem wypowiedzenia i z odprawami? Czy mają być od nowa na te stanowiska ogłaszane konkursy i ci byli już pracownicy, muszą w nich startować?
 • Czy obsługa CUW ma być prowadzona jak "biura rachunkowe"; czyli konta bankowe dla każdej szkoły i cała dokumentacja oddzielnie na szkoły. Czy można to połączyć?
 • Czy obsługa administracyjno-finansowa może usztywniać i wydłużać proces decyzyjny, dotyczący np. drobnych zakupów w przypadku szkół?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Uchwała dotycząca wspólnej obsługi jednostek przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną i wskazania jej jako centralnego zamawiającego
 • Porozumienie między instytucją kultury i centrum usług wspólnych
 • Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w CUW
 • Instrukcja kasowa w CUW
 • Procedura wewnętrzna dla działu księgowości centrum usług wspólnych
 • Powierzenie obowiązków głównego księgowego CUW
 • Upoważnienie dla pracowników CUW
 • Zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi
 • Zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla jednostek obsługiwanych przez CUW
 • Procedura wewnętrzna działu księgowości
 • Schemat obiegu i kontroli dokumentów księgowych
 • Zasady kontroli dokumentów księgowych
 • Kontrola dowodów księgowych wpływających do Działu Księgowości
 • Zarządzenie w sprawie samooceny kontroli zarządczej dla samorządowych jednostek organizacyjnych, w których jest zatrudniony koordynator kontroli zarządczej
 • Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej
 • Zarządzenia w sprawie samooceny kontroli zarządczej dla samorządowych jednostek organizacyjnych
 • Zarządzenie w sprawie procedury zarządzania ryzykiem
 • Wykaz ryzyka na stanowisku pracy
 • Protokół z przeprowadzonej analizy i oceny istotności ryzyka
 • Polityka rachunkowości
 • Plan kont

Szczegółowy program szkolenia:

Funkcjonowanie centrów usług wspólnych - praktyka

 • Zakres wspólnej obsługi
 • Obowiązki i uprawnienia jednostek obsługiwanych i obsługującej
 • Struktura organizacyjna – przykłady
 • Wewnętrzne regulacje działalności centrum usług wspólnych - wzory zarządzeń
 • Odpowiedzialność za gospodarkę finansową kierownika CUW a odpowiedzialność dyrektora jednostki obsługiwanej.
 • Odpowiedzialność gł. Księgowego.
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Kontrola zarządcza w centrum usług wspólnych i w jednostce obsługiwanej.
 • Wzory dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania CUW

W programie również:

Jak doprecyzować zakres zadań pomiędzy jednostką obsługującą a jednostkami obsługiwanymi?

 • Jak skoordynować działania w jednostkach i jak je zasymilować?
 • Jak ma wyglądać przepływ informacji między jednostką obsługiwaną a obsługującą?
 • Czy obsługa administracyjno-finansowa może usztywniać i wydłużać proces decyzyjny, dotyczący np. drobnych zakupów w przypadku szkół?
 • Jak sprawnie przejąć OPS, warsztaty terapii zajęciowej, bibliotekę publiczną oraz GOK do CUW?
 • Jak wdrożyć procedury w nowo powołanych CUW-ach i jednostkach obsługiwanych.
 • Jak obsługiwać fundusz świadczeń socjalnych jednostek obsługiwanych?
 • Czy prowadzenie ksiąg inwentarzowych, magazynu i kasy, które dotąd prowadzone były w szkołach i placówkach musi przejść do prowadzenia w CUW?

Jak po utworzeniu CUW ma wyglądać dokumentacja?

 • Jaki jest obieg dokumentów?
 • Kto ma przechowywać oryginały dokumentów?
 • Jak wygląda obieg dokumentów między szkołami? Jak to jest połączone?

Jaka jest odpowiedzialność kierownika CUW?

 • Jaki jest zakres obowiązków kierownika CUW?
 • Czy tworząc centrum obsługi wspólnej regulaminy takie jak: polityka rachunkowości, plan kont, instrukcja inwentaryzacji, regulamin podróży służbowych, regulamin zamówień publicznych poniżej 30000 euro netto należy wprowadzić zarządzeniami kierownika?
 • Jak ma wyglądać poziom kompetencyjny w CUW?
 • Czy i kto może odmówić przyjęcia dokumentu?
 • Jaka jest odpowiedzialność dyrektora? Jaka jest odpowiedzialność księgowego?
 • Czy kierownik jednostki obsługującej może być jednocześnie głównym księgowym w jednej ze szkół?

Kto będzie wykonywał obowiązki kontrolne?

 • Czy główny księgowy jednostki, na podstawie upoważnienia nadanego mu przez dyrektora jednostki obsługującej, będzie mógł dokonywać kontroli poprzez złożenie podpisu na umowach, które będą zawierane przez dyrektorów jednostek obsługiwanych?
 • Jakie funkcje kontrolne ma główny księgowy?

Jak wygląda prowadzenie księgowości w CUW?

 • Jak prowadzić księgowość?
 • Jak przenieść księgowość z danej jednostki do CUW?
 • Jak uregulować sprawy księgowe, jeśli dodajemy nowe jednostki do CUW?
 • Kto podpisuje faktury pod względem formalno-rachunkowym?
 • Jakie są zasady powierzania prowadzenia ksiąg rachunkowych dla CUW?
 • Jaka jest polityka rachunkowości w CUW?
 • Czy centrum usług wspólnych może prowadzić księgowość zakładu usług komunalnych?
 • Kto jest głównym księgowym jednostek obsługiwanych?
 • W jakim rozdziale powinny być wydatki jednostki obsługującej szkoły: w 75085 ?
 • Jak zorganizować i prowadzić obsługę bankową?
 • Jak prowadzić obsługę kasową?
 • Kto będzie odpowiadał formalnie za ewentualne naruszenie dyscypliny finansowej?

Jaka jest procedura przystąpienia do CUW?

 • Czy włączyć sferę kultury (bibliotekę, GOK) do CUW?
 • Czy wprowadzać transport do CUW?
 • Jak napisać porozumienie z instytucją kultury?
 • Jak przekonać dyrektorów innych instytucji, aby dołączyli do CUW?
 • Z jakimi zmianami administracyjnymi będzie musiał zmierzyć się np. GOK, gdy dołączy do CUW? Czy to będzie dobra decyzja? Wady i zalety
 • Czy jednostkom dotychczas samodzielnym grozi obniżenie swojej „rangi” poprzez przystąpienie do CUW?
 • Jakie zmiany muszą nastąpić w funkcjonowaniu jednostek?
 • W jakich przypadkach możliwa jest wspólna obsługa jednostek spoza terenu gminy?
 • Czy lepiej stworzyć CUW, czy dodatkowy referat w gminie?
 • Czy warto przenosić siedzibę CUW do urzędu gminy?
 • Czy jeśli w urzędzie powstanie CUW, jak będzie wyglądała jego obsługa? Jak rozwiązać podział obowiązków? Czy będzie jeden główny księgowy? Czy główny księgowy może być skarbnikiem, czy zastępcą skarbnika?
 • Czy KASA również musi być w CUW, czy może pozostać w urzędzie gminy?
 • Czy w urzędzie gminy, w którym prowadzona jest wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół oraz placówek oświatowych mogą być gromadzone i archiwizowane dokumenty finansowo-księgowe tych jednostek?

Funkcjonowanie CUW na zasadzie firmy rachunkowej

 • Wymiana faktur
 • Czy obsługa CUW ma być prowadzona jak "biura rachunkowe"; czyli konta bankowe dla każdej szkoły i cała dokumentacja oddzielnie na szkoły; czy można to połączyć?

Inne:

 • W którym rozdziale ma być ewidencjonowana obsługa?
 • Jednolity system kadrowo-płacowy
 • Czy w szkołach pozostają kadrowe?
 • Czy przejmujemy pod obsługę całe kadry?
 • Jeśli CUW prowadzi zamówienia publiczne, to kto podpisuje się pod zamówieniami?
 • Kto tworzy plany finansowe szkół?
 • Czy kierownik CUW bierze na siebie odpowiedzialność za podpisywanie umów?
 • Z kim podpisuje umowę o pracę pracownik szkoły - z dyrektorem szkoły, czy z dyrektorem CUW?
 • Kto ponosi odpowiedzialność, jeśli do umowy wkradnie się błąd?
 • Czy łączyć płace z kadrami? Wady, zalety
 • Jak wygląda wsparcie informatyczne?
 • Co z BHP?
 • Kto robi inwentaryzację?
 • Polityka rachunkowości - jedna dla wszystkich, czy każda oddzielnie?
 • Jak ma wyglądać przejęcie pracownika? Czy pracownicy mają być zwalniani i zatrudniani od nowa? Czy razem z okresem wypowiedzenia i z odprawami? Czy mają być od nowa na te stanowiska ogłaszane konkursy i ci byli już pracownicy, muszą w nich startować?
 • Co z majątkiem, mieniem danej jednostki? Czy CUW przejmuje je po inwentaryzacji?
 • Kto dokonuje czynności technicznej dokonania przelewu z rachunku bankowego: kierownik CUW, czy dyrektor danej szkoły i kto zatwierdza dokumenty do wypłaty?
 • Kto ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy wspólnej obsłudze finansowo-księgowej szkół?
 • Jakie zarządzenia należy stworzyć?
 • Kiedy warto rozważyć wspólną obsługę dla jednostek budżetowych gminy?

Jak krok po kroku zorganizować CUW? Dlaczego warto powołać CUW?

 • Jak reagują na to pracownicy? Co się stanie z ich dotychczasowymi stanowiskami pracy? Jak przenieść pracowników do CUW?
 • Czy utworzenie centrum usług wspólnych musi się wiązać z redukcją zatrudnienia?
 • Jak przełamać mentalność ludzi? Jak zachęcić ludzi, że CUW jest korzystne?
 • Jaki powinien być zakres obsługi centrum?
 • Jakie są zalety utworzenia CUW?
 • Jakie są koszty funkcjonowania CUW?
 • Czy utworzenie CUW oznacza świadczenie usług publicznych o wyższej jakości, a poza tym tańszych?
 • Jak określić zakres wspólnej obsługi, uwzględniając własne potrzeby?
 • Jakie należy stworzyć regulaminy?

Prowadzący

Ewa Pręt - praktyk z 35-letnim doświadczeniem zawodowym. Z wykształcenia nauczyciel matematyki, dyrektor z 26 letnim doświadczeniem w tym 6 lat dyrektor szkoły a przez 20 lat dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku, który z dniem 1.01 2016 r. został przekształcony w CUW i zakończył działalność z dniem 31 marca 2020 r. Obecnie szkoleniowiec zakresu zagadnień oświaty i rozwiązań w CUW.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
28 lutego 2022

Podobne szkolenia