Wideoszkolenie: Fundusz sołecki

Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego. Jak powinna wyglądać procedura weryfikacyjna wniosku? Jakie problemy wynikają ze „wspólnych przedsięwzięć sołectw”?

Brak danych

Szkolenie kierujemy do gmin oraz osób zajmujących się funduszem sołeckim, jak i dla tych, co zastanawiają się nad wprowadzeniem takiego funduszu na swoim terenie

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ PRZYDATNE WZORY PISM
Celem szkolenia jest dokładne omówienie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz celów, na jakie sołectwa mogą przeznaczyć środki. Skupimy się również na tym, na czym polegają „wspólne przedsięwzięcia sołectw”, jak wygląda cała procedura takiego działania. Dodatkowo wyjaśnimy: zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego, wyliczenie zwrotu dla gmin z budżetu państwa części wydatków, poniesionych w ramach funduszu sołeckiego i weryfikację wniosków złożonych przez sołtysów

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Wspólne przedsięwzięcia sołectw (6 paragraf 1 ) – jakie przedsięwzięcia mogą realizować? Czy istnieją granice łączenia funduszu sołeckiego? Jak to wygląda formalnie? Jakie są problemy dotyczące „wspólnych przedsięwzięć sołectw”?
 • Czy przeznaczenie funduszy na imprezy plenerowe to dobry pomysł na rozdysponowanie funduszu sołeckiego?
 • Czy środki na usuwanie skutków klęski żywiołowej muszą być wydawane na terenie danego sołectwa, czy można je przeznaczyć na ten sam cel, ale na terenie innego sołectwa?
 • Jak wyglądanie finansowanie OSP? Na co można przeznaczyć środki? Jaki sprzęt można zakupić? Czy można przeprowadzić remont budynku OSP, pomimo tego, że ten budynek nie jest własnością gminy?
 • Według przepisów, uchwała jest ważna, jeżeli na zebraniu wiejskim było minimum 15 osób. Co w przypadku, gdy w statusie sołectwa znajduje się wpis, że na drugim zebraniu uchwała zostanie uchwalona nawet jeżeli jest mniej 15 osób? Czy taka uchwała będzie ważna?
 • Zamówienia publiczne do 30 tysięcy euro – czy trzeba tworzyć pełne zapytanie ofertowe? Czy te zamówienia muszą być dokonywane na fakturę? Czy faktura musi być z opisem?
 • Jest wniosek na kilka wspólnych przedsięwzięcia sołectw, ale gmina wie , że nie starczy pieniędzy na zrealizowanie wszystkich tych zadań, tylko na część – czy można odrzucić wniosek tylko w części, czy trzeba w całości?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • lista obecności z zebrania sołeckiego
 • protokół z zebrania sołeckiego
 • wzór uchwały o przyznanie środków finansowanych z funduszu sołeckiego
 • uzasadnienie do wniosku do Funduszu Sołeckiego


Szczegółowy program szkolenia:

1) Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego? Jakich elementów nie może zabraknąć we wniosku? Jak wyliczyć pulę pieniędzy dla sołectw? Wspólne przedsięwzięcia sołectw – jak to wygląda? Procedura zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego lub jego zakres?


 • Wspólne przedsięwzięcia sołectw (6 paragraf 1 ) – jakie przedsięwzięcia mogą realizować? Czy istnieją granice łączenia funduszu sołeckiego? Jak to wygląda formalnie? Jakie są problemy dotyczące „wspólnych przedsięwzięć sołectw”?
 • Czy przeznaczenie funduszy na imprezy plenerowe to dobry pomysł na rozdysponowanie funduszu sołeckiego?
 • Zamówienia publiczne do 30 tysięcy euro – czy trzeba tworzyć pełne zapytanie ofertowe? Czy te zamówienia muszą być dokonywane na fakturę? Czy faktura musi być z opisem?
 • Co zrobić, w sytuacji gdy sołectwo chciało ze środków z funduszu sołeckiego wykupić grunty pod plac zabaw?
 • Jakie dokumenty są potrzebne przy zmianie zadania?
 • Co się mieści w katalogu zadań? Jak dokumentować wydatki?
 • Opisywanie zadań – jak uzasadnić wybór zadania?
 • Czy imprezy i wycieczki mogą być finansowane z funduszu sołeckiego?
 • Czy można to pokryć środkami z funduszu sołeckiego organizację dnia dziecka, występy?
 • Czy paczki dla dzieci mogą być finansowane z funduszu sołeckiego?
 • Jak opisać we wniosku organizacja imprez?
 • Odnawianie kapliczek – czy można finansować?
 • Czy za każdym razem, jak chce się wprowadzić zmianę to trzeba zwołać zebranie wiejskie?
 • Kto może podpisać wniosek, gdy sołtys z przyczyn np. zdrowotnych (jest w szpitalu) nie może podpisać wniosku?
 • Jest wniosek na kilka wspólnych przedsięwzięcia sołectw, ale gmina wie , że nie starczy pieniędzy na zrealizowanie wszystkich tych zadań, tylko na część – czy można odrzucić wniosek tylko w części, czy trzeba w całości?
 • Jak przygotować wnioski przy wspólnych przedsięwzięciach sołectw?
 • Jak interpretować art. 2 pkt 7 ustawy o funduszu sołeckim (Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.)?
 • Czy środki na usuwanie skutków klęski żywiołowej muszą być wydawane na terenie danego sołectwa, czy można je przeznaczyć na ten sam cel, ale na terenie innego sołectwa?
 • Co robić, jeżeli już po złożeniu wniosku i wyliczeniu środków nastąpiła klęska żywiołowa np. powódź? Czy można przenieść część środków na usunięcie skutków powodzi? Jeżeli tak, to jak to wygląda?
 • W 2020 roku nie będzie można finansować żywności – jakie są uzasadnione przypadki, kiedy można finansować żywność?
 • Jak wygląda finansowanie OSP? Na co można przeznaczyć środki? Jaki sprzęt można zakupić? Czy można przeprowadzić remont budynku OSP, pomimo tego, że ten budynek nie jest własnością gminy?
 • Czy ze środków funduszu sołeckiego można zakupić sztandar OSP?
 • Czy można finansować z funduszu buty dla strażaków ?
 • Czy można sfinansować remont i przebudowę chodnika przy drodze powiatowej?
 • Jak się zabezpieczyć, aby gmina nie musiała potem oddawać tych pieniędzy razem z odsetkami?
 • Czy można zakupić materiały (kruszywo) na przyszły rok¬¬¬?
 • Co robić w sytuacji, gdy jedna z miejscowości kupiła składanego grilla, a we wniosku zaznaczyła, że to doposażenie w sprzęt RTV/AGD?
 • Jakie informacje muszą być zawarte w protokole z zebrania?
 • Według przepisów, uchwała jest ważna, jeżeli na zebraniu wiejskim było minimum 15 osób. Co jeśli w statusie sołectwa jest, że na drugim zebraniu uchwała zostanie uchwalona nawet jeżeli jest mniej 15 osób? Czy taka uchwała będzie ważna?
 • Jak wyliczyć zwrot kosztów, które jednostka może otrzymać od województwa?
 • Jakie trzeba spełnić warunki, aby gmina otrzymała zwrot części środków?
 • Czy do protokołu lub wniosku trzeba dołączać szacowanie kosztów?
 • Czy w głosowaniu może brać udział osoba, która od lat mieszka na terenie gminy, ale nie jest zameldowana?
 • Co zrobić, jak po złożeniu jednego wniosku, rada sołecka składa inny wniosek?
 • Omówienie nieprawidłowości dot. funduszu sołeckiego wskazywanych podczas kontroli RIO i NIK
 • Jakie są wytyczne RIO, na co można przeznaczyć środki? Jak przygotować się do kontroli RIO? Co sprawdzają?
 • Zasady wyceniania zadań - jak to wygląda? Jakie dokumenty?
 • Jak powinien wyglądać wniosek o zmianę zadania? Co powinien zawierać? Czy musi być ogłoszenie o zmianie zadania?
 • Jak często można zmieniać zadania?
 • Jak wyliczyć pule środków dla poszczególnych sołectw?
 • Jak powinien wyglądać prawidłowo uzupełniony wniosek? Co powinno być w uzasadnieniu wniosku? Jakie załączniki powinien mieć?
 • Jak przeprowadzić ocenę wniosku?
 • Kiedy można odrzucić wniosek? Jak wygląda procedura, gdy wniosek nie spełnia kryteriów i trzeba go odrzucić?
 • We wniosku napisano, że środki przeznaczone zostaną na budowę chodnika – wpisano cement, kostkę, ale nie wspomniano o obrzeżach, które potem były na zamówieniu – co robić? Jak gmina ma opisywać przedsięwzięcia?
 • Jak prawidłowo wypełnić sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego do wojewody?
 • Jakie są elementy wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia środków?
 • Co robić w sytuacji w przypadku, gdy sołtys składa 2 wnioski w tym samym miesiącu? Jak rozwiązać taką sytuację?
 • Ile wniosków może złożyć jedno sołectwo? Czy są jakieś limity?
 • Jak wygląda procedura odrzucenia wniosku? Na jakiej podstawie można odrzucić wniosek?
 • Czy mniejsze kwoty można przesuwać bez zebrania wiejskiego?
 • Przenoszenie środków funduszu sołeckiego w budżecie – na jakiej zasadzie?
 • Jak napisać uchwały o wyodrębnieniu i niewyodrębnieniu w budżecie? Co powinny zawierać? Jakie są najważniejsze elementy takiej uchwały?
 • Jak powinien wyglądać dobrze napisany protokół z zebrania wiejskiego? Co musi być tam zawarte?
 • Czy na mocy ustawy fundusz sołecki będzie obligatoryjny w gminie?
 • Końcowe rozliczenie funduszu sołeckiego – jak rozliczyć? W jakiej formie?
 • Jak powinna wyglądać uchwała o funduszu sołeckim?


Prowadzący

Bogusław Gordzelewski jest inspektorem Urzędu Miejskiego w Świebodzinie od 12 lat.

Ukończył studia magisterskie o kierunku zarządzania dokumentacją i informacją na Uniwersytecie Zielonogórskim, a także podyplomowe z Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej.

Zajmuje się sprawami Funduszu Sołeckiego od jego uchwalenia w 2011 roku, a także budżetem osiedlowym, sprawami obronnymi oraz zarządzaniem kryzysowym. Od dwóch lat prowadzi nadzór nad finansami Ochotniczych Straży Pożarnych, jest także członkiem komisji inwentaryzacyjnych, protokolantem, a od niedawna, głosami mieszkańców Przewodniczącym Zarządu Osiedla oraz Wspólnoty Mieszkaniowej. W swojej dotychczasowe karierze zawodowej miał możliwość współpracować w organizacji wielu szkoleń, imprez w tym dożynek czy festiwali.

Motto w pracy: „gramy do jednej bramki” co jest synonimem działania urzędu, sołtysów, wolontariuszy, którzy znając swój cel dokładają wszelkich starań i współpracując ze sobą ukierunkowują swoje działania na jego osiągnięcie


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia