Wideoszkolenie: Finansowanie OSP

Gminy a Ochotnicze Straże Pożarne po nowelizacji od 1.01.2022 roku. Jakie potrzeby gmina musi zapewnić OSP? Jakie są źródła finansowania działalności OSP? Jak powinny wyglądać nowe umowy? Ekwiwalent dla strażaków, dodatki do emerytury oraz współpraca na linii urząd gminy a OSP

od 399.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obywatelskich, Księgowości, Finansów i innych osób, które w zakresie zadań własnych zajmują się finansowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przydatne wzory pism!
Państwo już wiedzą, że styczeń 2022 to miesiąc zmian w ustawie o Ochotniczych Strażach Pożarnych, dlatego wyjaśnimy Państwu, na czym dokładnie te zmiany będą polegać, aby po naszym szkoleniu nie trzeba było szukać już dodatkowej wiedzy.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Obowiązki ze strony samorządów gminnych, czyli jakie obowiązki spoczywają na gminie wobec OSP? Omówienie krok po kroku
 • Jak powinna wyglądać umowa, którą gmina powinna zawrzeć z OSP? Jak ją skonstruować?
 • Czy ekwiwalent jest obowiązkiem? Czy gmina będzie miała obowiązek wypłacania ekwiwalentu w 2022 roku, jeśli w 2021 roku tego nie robiła?
 • Strażak ratownik – nowe pojęcie
 • Co to znaczy, że gmina jest organizatorem szkolenia? Czy wystarczy np. tylko i wyłącznie zrobić zlecenie na dane szkolenie, wynająć salę i prowadzącego i czy to oznacza, że jesteśmy organizatorem?
 • Osoby niebiorące udziału w akcjach pożarniczych – czy im przysługuje dodatek do emerytury?
 • Co w sytuacji jeśli nasza PSP nie prowadzi tak długiej dokumentacji (25 lat służby), aby udowodnić, że ktoś co najmniej raz w roku uczestniczył w akcji? Co jeśli nie prowadzimy takiej ewidencji imiennej do tyłu aż 25 lat?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Skierowanie badania lekarskie kierowca
 • Skierowanie badania lekarskie strażak
 • Umowa darowizny ubranie specjalne
 • Umowa- zlecenie konserwatorów
 • Wniosek o wydanie karty pracy sprzętu
 • Wyposażenie wozu OSP
 • Wykaz sprzętu wymagającego CNBOP rozporządzenie
 • Wyżywienie dlugotrwałe - akcje
 • Inwentaryzacja - zarządzenie
 • Zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości
 • Ogłoszenie Wójta - otwarty konkurs na realizację zadania publicznego: Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych)
 • Rozliczenie materiałów pędnych
 • Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie określenia zasad i sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
 • Miesięczna karta pracy sprzętu silnikowego
 • Normy zużycia paliw dla pojazdu samochodowego
 • Normy zużycia paliw dla sprzętu silnikowego
 • Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych i olejów dla pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy ...
 • Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy ...

Szczegółowy program szkolenia:

Jaki jest zakres zmian od stycznia 2022? Co się zmienia?

 • Czego będą dotyczyły zmiany dotyczące obrony?
 • Obowiązki ze strony samorządów gminnych, czyli jakie obowiązki spoczywają na gminie wobec OSP? Omówienie krok po kroku

Wszystko o umowach od stycznia 2022 rok

 • Czy od stycznia gmina ma zawierać umowy z kierowcami-konserwatorami? Jak to ma wyglądać?
 • Czy za każdym razem gmina musi podpisywać z OSP umowy na wykonywanie zadań zleconych?
 • Jak ma wyglądać umowa między gminą a OSP? Co ma zawierać i od kiedy należy ją wprowadzić?
 • Czy jeśli nie zawrzemy umowy od stycznia, to jakie będą konsekwencje w związku z tym?
 • Czym po nowym roku będzie różniło się podpisywanie umów ze strażami?
 • Jak powinna wyglądać umowa, którą gmina powinna zawrzeć z OSP? Jak ją skonstruować?
 • Nowe umowy zleceń na czas nieokreślony – czy po nowym roku będą do nich aneksy?

Finansowanie OSP – co mieści się w zakresie utrzymywania i podnoszenia gotowości bojowej? Najważniejsze informacje dotyczące dotacji na działalność OS

 • Jak prowadzić gospodarkę paliwową? Jak najlepiej rozliczać paliwo – kwartalnie, czy co miesiąc?
 • Jak wyegzekwować od strażaków systematyczne rozliczanie paliwa?
 • Czy gmina powinna mieć podpisaną umowę z członkiem OSP na rozliczenie paliwa, czy wystarczy, aby był to któryś z kierowców?
 • Skąd brać informację o normach zużycia paliwa? Czy PSP powinna podawać te normy gminie do wiadomości?
 • Czy podczas imprez komercyjnych, gdzie OSP zarabia, gmina musi finansować paliwo?
 • Jak rozliczyć paliwo na wyjazd na pogrzeb członka OSP?
 • Czy Rio będzie akceptować zapis w karcie - pogrzeb?
 • Jak rozliczyć karty paliwowe, gdy samochody stoją, a sprzęty pracują?
 • Jeśli na karcie paliw będzie wyjazd gospodarczy, to kto zapłaci za paliwo wykorzystane na ten wyjazd?
 • Czy w karcie powinny być kolumny praca na postoju i praca urządzenia specjalnego i ewentualnie ogrzewanie WEBASTO?
 • Czy karta musi być miesięczna, czy może być kwartalna?
 • W jaki sposób prowadzić karty drogowe?
 • Czy można zapisać w karcie pojazdu i prace urządzenia specjalnego i pracę na postoju?
 • Jak rozliczać paliwo w stosunku miesięcznym?
 • Czy według nowych przepisów Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, gmina będzie mogła korzystać z OSP przy organizacji przedsięwzięć dla mieszkańców?
 • Czy gmina, która zamierza udzielić dotacji OSP na podstawie art. 32. Ust.3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej, powinna podjąć dodatkową uchwałę o udzielenie dotacji? Czy wystarczające jest zaplanowanie dotacji w uchwale budżetowej?
 • Jakie są zasady dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z budżetu Województwa- Urząd Marszałkowski?
 • Jak gmina ma finansować sprzęt, którego jest właścicielem, a jak w przypadku gdy właścicielem jest jednostka OSP?
 • W jakiej formie przekazać dotację? Jakie dotacje – czy z działu finansów publicznych, czy ochrony przeciwpożarowej?
 • Czy dotacja dla OSP to dotacja celowa, przedmiotowa, czy może podmiotowa?
 • Czy można przekazywać miesięczne dotacje dla OSP?
 • Czy mundur galowy służy do podnoszenia i utrzymania gotowości bojowej?
 • Czy gmina może finansować zakup mundurów galowych?

Jakie badania strażaków musi zlecić gmina? Kto powinien je opłacić

 • Co w sytuacji kiedy jednostka nie wyjeżdża do akcji - wówczas gmina musi zapłacić za badania?
 • Czy jeżeli gmina ma podpisaną umowę z przychodnią medycyny pracy na przeprowadzanie badań okresowych strażaków, czy strażak może wykonać badania indywidualnie w innej przychodni i przedstawić fakturę?
 • Czy w czasie trwającej epidemii należy wysłać na pierwsze, wstępne badania osobę, która zgłasza chęć dołączenia do OSP?

Finansowanie wyżywienia – czy można finansować z budżetu gminy

 • Wyżywienia dla OSP w trakcie akcji – na jakiej podstawie prawnej?
 • Czy wyżywienia nie powinno zapewnić PSP w czasie działań ratowniczych?
 • Czy w przypadku długotrwałego działania trwającego ponad 2 dni, w którym uczestniczy bardzo dużo jednostek PSP i OSP możliwe jest sfinansowanie wyżywienia z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Czy w takim przypadku ekwiwalent można sfinansować z rezerwy?
 • Czy dopuszczalny jest zakup wody do picia dla osp podczas bardzo licznych pożarów w okresie wiosennym, ale nie koniecznie trwających powyżej 6h?
 • Czy można finansować inny sprzęt medyczny dla OSP?
 • Czy jest możliwość prawna dofinansowania dronów?
 • Czy gmina musi finansować wszystko, co OSP sobie zażyczy?
 • Czy OSP powinno zająć się zleceniem przeglądów i napraw, a potem przesłać tylko fakturę do gminy?
 • Jak wygląda finansowanie działalności OSP jako stowarzyszenia?
 • Co wchodzi w skład umundurowania – tylko mundury, czy też koszarowe ubrania?
 • Czy należy wykonywać coroczne przeglądy przepięciowe obuwia gumowego?
 • Jak rozliczać pracę sprzętu mechanicznego – np. piła do drewna?
 • Co pracownik musi brać pod uwagę, rozliczając karty pracy sprzętu? Jak wygląda to w innych urzędach?
 • Czy można zakupić używane wozy strażackie? Czy wozy muszą być atestowane?
 • Czy można sprowadzić samochód z zagranicy?
 • Czy gmina może współfinansować przekazanie samochodu dla OSP?
 • Czy przekazany samochód ma być zawarty w ewidencji gminny, czy straży pożarnej?
 • Skąd pozyskiwać środki zewnętrzne na kupno samochodu dla OSP?
 • Za co gmina powinna ponosić wydatki na rzecz OSP, a za co nie musi?
 • Jak i kiedy rozliczać wyjazdy strażaków? Jak wygląda w praktyce dofinansowanie w takim przypadku?
 • Jak zinterpretować pojęcie podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy? Czy np. AODO w zwykłej OSP jest to podstawowy sprzęt?
 • Czy gmina musi płacić za szkolenia strażaków?
 • Czy za pierwsze podstawowe szkolenie gmina może nie ponosić kosztów?
 • Czy można ubezpieczyć strażnicę?
 • Jak przygotować się do kontroli z RIO? Co może zostać sprawdzone pod kątem finansowania OSP?

Jak liczyć ekwiwalent dla strażaków? Komu i za co się należy?

 • Jak w styczniu mamy wypłacać ekwiwalent? Czy mamy wypłacać na podstawie starej uchwały, czy nową uchwałę należy podejmować na podstawie nowych przepisów?
 • Czy ekwiwalent będzie obowiązkiem? Czy gmina będzie miała obowiązek wypłacania ekwiwalentu w 2022 roku, jeśli w 2021 roku tego nie robiła?
 • Czy jest jakiś określony druk/wniosek do wypłaty ekwiwalentu? W jakim terminie się to składa?
 • Na jakiej podstawie wyliczać wysokość ekwiwalentu?
 • Członkowie OSP zwrócili się do gminy z wnioskiem o wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniu pożarniczym tj. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, szkolenie to nie było organizowane przez gminę ani Straż Państwową - czy gmina postąpiła dobrze, odmawiając wypłaty ekwiwalentu?
 • Czy za udział w zawodach pożarniczych należy się ekwiwalent?
 • Czy za udział w szkoleniu online (teoria) należy się ekwiwalent?
 • Czy za szkolenie nieukończone np. przez niezaliczenie komory należy się ekwiwalent?
 • Czy za alarm fałszywy można naliczyć ekwiwalent?
 • Czy za kurs sternika motorowodnego dla strażaka w OSP KSRG, za który gmina zapłaciła, należy się dodatkowo ekwiwalent? Czy taki kurs kwalifikuje się jako "szkolenie pożarnicze"
 • Wypłaty ekwiwalentu – co miesiąc, czy co kwartał?
 • Jak wyliczyć ekwiwalent, jeżeli strażak złoży wniosek 31.12, a na akcji był tydzień wcześniej?
 • Jak naliczać ekwiwalent za akcję, a jak za szkolenia?
 • Ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej – jak to rozliczać – godzinowo, minutowo? Zaokrąglać w górę, w dół?
 • Jeśli wójt wyśle straż do akcji kryzysowej np. do powodzi, to też trzeba naliczać ekwiwalent? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
 • Jak płacić za ekwiwalent za „wypożyczanie” straży do innego działania?
 • Jak wyliczać ekwiwalent? Stała stawka, czy % od najniższej krajowej?
 • Czy gmina musi podjąć uchwałę przy ustaleniu stałej stawki ekwiwalentu?
 • Czy za każdym razem, gdy zmienia się wysokość płacy minimalnej, to gmina musi zmieniać uchwałę dotyczącą ekwiwalentu?

Ubezpieczenie w trakcie akcji i badań

 • Jak zmienia się zakres badań, które strażacy muszą wykonać?
 • Strażak ratownik – nowe pojęcie
 • Czy strażak sam ma się ubezpieczyć, czy gmina też musi w tym uczestniczyć? Czy strażacy sami powinni zadbać o swoje ubezpieczenie?
 • Procedury i sposób postępowania w przypadku, gdy strażak ulegnie wypadkowi – jak wygląda cała procedura?
 • Jaką rolę pełni gmina, komendant w momencie, gdy strażak ulegnie wypadkowi?
 • Kto wypłaca odszkodowanie?
 • Czy gmina może zabezpieczyć się przed sytuacją, w której będzie musiała wypłacić odszkodowanie strażakowi?
 • W jaki sposób sprawdzić godz. i minuty udziału strażaka w akcji w celu naliczenia ekwiwalentu do wypłaty?
 • Ubezpieczenie podczas wyjazdów gospodarczych – jakie? Czy można dodatkowo ubezpieczyć strażaka?
 • Kiedy gmina musi wypłacić odszkodowanie dla strażaków?
 • Jakie ubezpieczenie dla strażaków – 24 godzinne, czy tylko na okres wyjazdów na akcję?
 • Wypadek w drodze do remizy, np. skręcona kostka – czy gmina musi wypłacić odszkodowanie?

Jak powinna wyglądać współpraca na linii urząd gminy a OSP? Co znaczy, że gmina musi zapewnić gotowość bojową?

 • Czy jest możliwość, aby samorządy pomagały OSP przy rocznych rozliczeniach do urzędu skarbowego?
 • Jakie zadania ma gmina w stosunku do OSP? Co gmina powinna robić?
 • Jak wygląda sprawa finansowania modernizacji strażnic? Nie w ramach gotowości bojowej, ale pomieszczeń poza garażem
 • Czy możemy to realizować z działu OSP, czy nie?
 • Środki trwałe – jak to wygląda z przekazywaniem jednostkom drobnego sprzętu zakupionego przez gminę?
 • Jakie są obowiązki finansowe samorządów względem OPS?
 • Co gmina może lub musi pokryć? Jakie zakupy wchodzą w grę?
 • Jaki sprzęt może zakupić gmina?
 • Protokoły konieczności ewentualnych napraw – czy jest potrzebna uchwała, czy zarządzenie wójta?
 • Rozliczenie gospodarki paliwowej, rozliczanie kart paliwowych, konieczność zgłaszania napraw, sprzętu bojowego
 • Za co można płacić dla jednostki, jakie środki może przekazywać gmina dla jednostki?
 • Kto powinien płacić za media (woda…) i czy to należy do obowiązku gminy? A ścieki? Prąd?
 • Co to znaczy, że gmina jest organizatorem szkolenia? Czy wystarczy np. tylko i wyłącznie zrobić zlecenie na dane szkolenie, wynająć salę i prowadzącego i czy to oznacza, że jesteśmy organizatorem?
 • W jaki sposób mamy zorganizować szkolenie dla strażaków, żeby gmina była organizatorem?
 • Czy obowiązek szkoleń będzie spoczywał teraz na PSP?
 • Dotacje – czy musi być rozpisany konkurs? Co jeśli na terenie danej gminy jest tylko jedna OSP?
 • Na co można udzielić dotacji?
 • Czy szkolenie BHP dla strażaków powinno być co roku?
 • Czy strażacy OSP powinni mieć szkolenie BHP? Kto może zrobić i co jaki okres?
 • Szkolenia BHP: na jakich zasadach ma to być organizowane przez gminę? Czy to może robić osoba, która jest zatrudniona w gminie od BHP, czy ktoś z zewnątrz?
 • Co straż jako stowarzyszenie może w gminie?
 • Jak burmistrz lub wójt może zarządzać OSP jako stowarzyszeniem?
 • Przekazanie sprzętu – czy sprzęt dla OSP można przekazać na własność OSP, czy musi być własnością gminy?
 • Budynek jednostki należy do gminy – czy gmina płaci za cały budynek, czy tylko za garaż albo salę? Czy musi ogrzewać cały budynek?
 • Inwentaryzacja sprzętu – co ile musi być prowadzona inwentaryzacja?
 • Jak stworzyć protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji? Co musi zawierać?

Emerytura i dodatki od stycznia 2022 roku

 • Ile będą wynosiły dodatki (zł) dla osób, które przez 25 lat uczestniczyły w działaniach bojowych?
 • Komu należą się dodatki do emerytur, a komu nie?
 • Czy gmina powinna zajmować się i realizować dodatkiem do emerytury?
 • Jakie są zasady ich dokumentowania?
 • Osoby niebiorące udziału w akcjach pożarniczych – czy im przysługuje dodatek do emerytury?
 • Czy od nowego roku ma wystawiać je państwowa straż pożarna?
 • Czy to PSP wydaje decyzję w sprawie dodatków?
 • Co w sytuacji jeśli nasza PSP nie prowadzi tak długiej dokumentacji (25 lat służby), aby udowodnić, że ktoś co najmniej raz w roku uczestniczył w akcji? Co jeśli nie prowadzimy takiej ewidencji imiennej do tyłu aż 25 lat?
 • W jaki sposób gmina ma ustalić lata pracy? Czy mają być jacyś świadkowie do tego?
 • Jak wyliczać lata pracy strażaków, którzy czynnie biorą udział w różnego rodzaju akcjach?
 • Jakie załączniki są potrzebne?


Prowadzący

Krzysztof Ruczyński – Od 1986 roku pracuje w Urzędzie Gminy Ostróda. Aktualnie na stanowisku kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, w zakresie którego prowadzone są sprawy związane między innymi z ochroną przeciwpożarową, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną. Sprawy związane z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP prowadzi w Urzędzie Gminy od 1986 roku do chwili obecnej. Jest również Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej. Od trzydziestu czterech lat jest Komendantem Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, pełniąc różne funkcje w Związku OSP na szczeblach Gminnym, Powiatowym, Wojewódzkim i Centralnym. Odbył szereg szkoleń z zakresu działalności Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku OSP RP oraz organizacji ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
23 lutego 2022

Podobne szkolenia