Wideoszkolenie: Ewidencja księgowa OPS

W jaki sposób prawidłowo rozliczać dłużników alimentacyjnych? Jak wygląda proces zwracania nienależnie pobranych świadczeń? Które programy zaliczać do budżetu? PPK- jak liczyć kapitał początkowy?

od 379.00 zł

Wideoszkolenie PPC Poland jest skierowane do Księgowych oraz Głównych Księgowych Ośrodków Pomocy Społecznej.


Jak księgować fundusz alimentacyjny?
Na wideoszkoleniu zostaną omówione wszystkie zagadnienia zawarte w programie. Prowadzący/a opowie o nienależnie pobranych świadczeniach, w szczególności o funduszu alimentacyjnym. Dowiedzą się Państwo, jak powinna wyglądać ewidencja księgowa różnych programów solidarnościowych i z funduszu pracy.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak księgować świadczenia nienależnie pobrane?
 • Ewidencja zwrotów świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe oraz za rok bieżący.
 • W jaki sposób można ułatwić proces naliczanie odsetek i rozliczania dłużników alimentacyjnych?
 • Ściąganie należności przez komornika.
 • Jak ujmować nowe programy w ewidencji księgowej?
 • Opis programów: Senior+, Wspieraj Seniora
 • W których sprawozdaniach RB powinny być dochody budżetowe?


Szczegółowy program szkolenia:

Należności i nienależnie pobrane świadczenia

 • Ewidencja należności świadczeń nienależnie pobranych . Które należności są za lata ubiegłe, a które za lata bieżące? Jak powinno wyglądać naliczenie? Kiedy powinien być przypis? Kiedy powinien być odpis?
 • Jak księgować należności nienależnie pobrane?
 • Nienależne pobrane świadczenia z lat ubiegłych- księgowanie składek zusowskich od podopiecznych i pracowników
 • Ewidencja zwrotów świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe
 • Ewidencja zwrotów świadczeń nienależnie pobranych za rok bieżący. Z których świadczeń należy potrącić?
 • Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych potrącanych ze świadczeń wychowawczych. Jak ten proces wygląda? Jak to księgować?
 • Zwroty nienależnie pobrane:
  • o z zasiłków rodzinnych,
  • o świadczeń opiekuńczych,
  • o świadczeń pielęgnacyjnych.
 • Zwroty wszystkich świadczeń, które są wypłacane z działu rodzina. Przykład: Osoba weźmie świadczenie w nadmiernej wysokości i nie ujawni tego. Później jest zwrot z odsetkami. Jak i gdzie klasyfikować zwroty świadczeń?
 • Przedawnienie świadczeń. Jak powinny wyglądać procedury? Jak zaksięgować? Kto powinien zainicjować, że świadczenie jest przedawnione?
 • Zasiłek rodzinny odwrotnie potrącony ze świadczenia wychowawczego. Przykład: Istnieją świadczenia nienależnie pobrane z zasiłków rodzinnych i jedynie może być potrącone ze świadczenia wychowawczego. Jak to zaksięgować?
 • Odpisy aktualizujące należności. Jak to księgować w ciągu roku? Jakie stawki należy przyjąć?
 • Różne rodzaje świadczeń, świadczenie, wychowawcze, rodzinne, pielęgnacyjne 240. Czy należy rozliczyć wszystko na koncie 240? Czy należy zakładać nowe konta w banku?
 • Zasiłki i dotacje. Jak wygląda rozliczanie dotacji?
 • Przykład: Klient pobrał nienależnie świadczenia wychowawcze. Wypłacał je Urząd Wojewódzki. Następnie GOPS otrzymał decyzję o zwrocie pieniędzy przez klienta. Były wyliczone odsetki i kwota główna. Klient oddał za dużo odsetek, o czym księgowa nie wiedziała, więc oddała wszystko do Urzędu Gminy a Urząd Gminy do Urzędu Wojewódzkiego. UW wystosował pismo, że jest za dużo wpłaconych odsetek. W jaki sposób prawidłowo zaksięgować ten proces? Jakie działania powinna podjąć księgowa?
 • Jak księgować przypisy dochodów budżetowych?


Fundusz alimentacyjny

 • Jak księgować fundusz alimentacyjny? Przypisy, wpłaty, przeksięgowania na koniec roku
 • Jak księgować przypisy funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych?
 • Jak wyglądają zasady rozliczania, egzekucja oraz naliczanie?
 • Dłużnicy alimentacyjni i opis sprawozdawczości (27 ZZ)
 • Została zaliczka alimentacyjna. Od 2011 r. nikt nie zwrócił pieniędzy w ramach tej zaliczki. Co robić w takich sytuacjach?
 • Wpływy z funduszu alimentacyjnego
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Czy używać w ewidencji księgowej konta 225?
 • Jak powinna wyglądać zaliczka w funduszu alimentacyjnym w zależności od programu, jaki się realizuje?
 • W jaki sposób można ułatwić proces naliczania odsetek i rozliczania dłużników alimentacyjnych?
 • Ściąganie należności przez komornika, rozliczanie i ewidencja. Gdzie powinno się oddać należności i czy należy zapisać dochody?
 • Dłużnicy alimentacyjni- Ile trzeba zakładać kont dla dłużnika?
 • Schematy księgowań, w sytuacji gdy wpłynie kwota od komornika


Programy, zasiłki, dotacje

 • Opis programów: Senior +, Wspieraj Seniora
 • Środki z funduszu przeciwdziałania COVID - Jak prowadzić do tego ewidencję księgową? Czy są to środki budżetowe czy pozabudżetowe? Czy powinny zostać wprowadzone do budżetu uchwałą gminy, czy zarządzeniem wójta/burmistrza/prezydenta?
 • Nowy program: Asystent osobisty dla os. niepełnosprawnej. Są to środki budżetowe. Jak ewidencjonować?
 • Nowe programy, które są finansowane z funduszu solidarnościowego lub funduszu pracy- jak ujmować w ewidencji księgowej? Czy powinno to wchodzić do budżetu? Czy są to środki pozabudżetowe?
 • Usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne – sposoby rozliczania
 • Usługi opiekuńcze dla os. niepełnosprawnych z funduszu pracy. Czy to powinno być w budżecie?
 • Program Wspieraj Seniora jest w budżecie gminy- jak ewidencjonować? Czy jest nowy dziennik? Czy należy wprowadzić zmiany w polityce rachunkowości?
 • Jak księgować nowy program opieka wytchnieniowa? Czy to gmina ma realizować, czy ośrodek? Może być tylko jeden numer konta. Czy program może być ujęty w budżecie?
 • Zmiana wysokości dodatku dla pracownika socjalnego, który jest na przełomie maja. Od 30 maja jest nowa ustawa o zmianach dla pracowników socjalnych za pracę w terenie. Jak to liczyć: godzinowo czy dziennie? Jak prawidłowo policzyć dodatek i na jakiej podstawie to liczyć?
 • Wiele GOPS-ów posiada budynek na własność i urząd udziela pełnomocnictwa oraz wykonuje remonty. Następuje zakup nowych środków trwałych. Jak powinno się to ewidencjonować? Czy poprzez 810? Jak w 080 ujmować, w jakich paragrafach? W jakim rozdziale: 852 czy 19?
 • Oddany budynek do remontu. Czy ogrodzenie przypisać do zwiększenia środków trwałego budynku?
 • Asystent rodziny - schemat księgowania, na jakich kontach?


Ewidencja i księgowanie

 • Jak księgować przypisy?
 • Piątego dnia miesiąca jest wypłata. Czy jest czas do końca miesiąca, żeby to rozksięgować przy pomocy konta pomocniczego, czy nie?
 • Obliczanie chorobowego: co brać do średniej chorobowego? Jakie składniki wynagrodzeń należy zawrzeć? Kurator dla rodziny dostał jednorazowy dodatek- czy można zaliczyć ten dodatek do obliczenia chorobowego?
 • Bilansy, rachunki zysków i strat. Co ma być w bilansie, a co w rachunku zysków i strat? Co znaczą zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe?
 • Jak wysyłać elektroniczne tytuły wykonawcze?
 • Jak wpisywać ewidencję środków trwałych? Informatyk kupuje sprzęt komputerowy na części. W jaki sposób powinna być zaksięgowana faktura?
 • Jak poprawnie księgować faktury?
 • Czy DPS-y i schroniska księgują jednakowo? Czy powinno się robić odpisy na końcu? Jakie konkretnie?
 • Jak księgować przepisy dochodów budżetowych?
 • Konta 999,998, 980 - Jak księgować wypłaty i wpłaty zasiłków w ciągu roku?


PPK- Pracowniczy Plan Kapitałowy

 • PPK- jak rozksięgować? W oparciu o które paragrafy należy rozksięgować część, którą pokrywa pracownik, a część, którą dopłaca pracodawca?
 • PPK- programów i projektów jest bardzo dużo. Jak uprościć sobie szczegółową ewidencję? Wszystko musi być osobno rozliczone. Czy można wprowadzić więcej kont?
 • Na czym polega procent pracodawcy- wyjaśnienie. Czy dużo osób jest chętnych? Jak wygląda rozliczanie w innych ośrodkach?
 • PPK- odprowadzenia księgowości, na których kontach? Rozrachunki z pracownikami i ZUS-em. Czy należy zakładać nowe, osobne konta w banku?


Sprawozdania RB

  • Sprawozdania RB 27 ZZ,
  • Sprawozdania S28,
  • Sprawozdania SZZ,
  • Sprawozdania ZN,
 • Jak wykazywać zadanie w sprawozdaniach RB?
 • Pod RB 50 co wchodzi po stronie dochodowej zadań zleconych? Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych? Które zadanie należy ująć?
 • Dochody budżetowe- w których sprawozdaniach mają się znaleźć?
 • Jak prawidłowo zaksięgować wszystkie płatności do miesięcznego sprawozdania? Czy można księgować na kontach pomocniczych wypłaty 50 osób, które idą w jednym dniu?


Prowadzący

Marzena Wojtyła- główna księgowa w MOPS w bielsku białej od 2008 roku. Praktyk z 26 letnim doświadczeniem, kieruje całym Działem Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W latach 1995 – 2008, również pełniła tę samą funkcję w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowice- Dziedzice.

W zakresie obowiązków posiada również kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek oraz zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań składanych na zewnątrz przez Ośrodek. Ukończyła Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów w Bielsku- Białej z tytułem magistra, kierunek: Finanse i Bankowość.Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
21 lipca 2021

Podobne szkolenia