Wideoszkolenie: Ewidencja księgowa OPS

Zadania własne gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej z uwzględnieniem ewidencji księgowej i sprawozdawczości


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do Księgowych oraz Głównych Księgowych Ośrodków Pomocy Społecznej

Zapraszamy do udziału w praktycznych warsztatach, podczas których Prowadząca omówi najtrudniejsze przypadki występujące w księgowości OPS.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Sprawozdania – najczęstsze problemy i powiązanie wykazywanych danych w różnych sprawozdaniach: Rb-27S, Rb – 27 ZZ, Rb – 28S, Sprawozdanie Rb- 50, Rb-N, Rb-ZN, Rb-Z
 • Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego OPS za gospodarkę finansową jednostki
 • Czy w przypadku, kiedy uczeń z terenu gminy x uczęszcza do szkoły na terenie gminy y i otrzymuje posiłek (korzysta z programu), gdzie szkoła wystawia OPS z terenu gminy x fakturę, podlega opodatkowaniu stawką VAT?
 • Czy faktury na zakup maseczek, rękawiczek typowo na potrzeby ochrony przed COVID-19 w OPS mogą być zrefundowane przez Urząd Gminy?
 • Rodzaje niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnych występujących w OPS w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych z podaniem podstaw prawnych (wyciąg z ustaw) - przykłady z praktyki
 • Jak świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze w czasie pandemii?
 • Czy faktury na zakup maseczek, rękawiczek typowo na potrzeby ochrony przed COVID-19 w OPS mogą być zrefundowane przez Urząd Gminy?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

W ramach omówienia zadań statutowych
Omówienie metod obliczania kosztów obsługi:

 • Świadczeń rodzinnych,
 • Świadczeń wychowawczych,
 • Świadczeń „Dobry Start”
 • Świadczeń „Za życiem”
 • Świadczeń rodzicielskich,
 • Wynagrodzenia za sprawowanie opieki
 • Dodatków dla pracowników socjalnych
 • Frekwencji w programie „SENIOR+”
 • Dodatku energetycznego
 • Dopłaty do czynszu
 • Programu „Czyste powietrze” w zakresie wydawanych zaświadczeń
 • Programu „transportu do pkt. szczepień seniorów”

Powyższe metody obliczania kosztów obsługi zostaną uwzględnione w materiałach szkoleniowych do wydruku (PDF).

W ramach omówienia sprawozdań budżetowych wzory z uwzględnieniem instrukcji ich wypełniania w poszczególnych kolumnach sprawozdawczych

 • Sprawozdanie Rb-27S
 • Sprawozdanie Rb – 27 ZZ
 • Sprawozdanie Rb – 28S
 • Sprawozdanie Rb- 50
 • Sprawozdania z operacji finansowych Rb-N, Rb-ZN, Rb-Z

W ramach gospodarki finansowej i rachunkowości wzory udostępnione po szkoleniu:

 • Pisma do burmistrza/wójta w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy
 • Zarządzenie burmistrz/wójta w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi OPS do zaciągania zobowiązań
 • Upoważnienia Kierownika OPS do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków bieżących
 • Zarządzenia Kierownika OPS o dokonanych zmianach w planie finansowym wydatków bieżących

W ramach ewidencji księgowej

Omówienie ewidencji na kontach księgowych:

 • dochodów i wydatków budżetowych w OPS,
 • należność i zobowiązania OPS (w tym od dłużników alimentacyjnych),
 • przychodów i kosztów,
 • wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ŚR i świadczeń wychowawczych 500+.
 • nienależnie pobranych świadczeń.
 • odsetek należnych z tytułu dochodów budżetowych
 • przykład uzgodnienia konta 130 w zakresie otrzymanych dotacji i dokonywanych wydatków w kontekście sprawozdania budżetowego Rb-28S

Wszystkie schematy księgowe w powyższym zakresie zostaną uwzględnione w materiałach szkoleniowych do wydruku (PDF).

Przykłady dowodów księgowych

 • wzór opisu faktur (bieżąca działalność OPS),
 • wzór opisu faktur (Projekt UE),
 • wzór opisu faktur (Programy resortowe/wieloletnie)

W ramach omawianych niepodatkowych należności budżetowych

 • wzór - ZARZĄDZENIE w sprawie wprowadzenia procedur dochodzenia należności stanowiących dochody budżetowe

Wartością dodaną będzie udostępnienie gotowego dokumentu w zakresie dochodzenia należności budżetowych tzw.

 • Procedury dochodzenia należności z tytułu dochodów budżetowych dla OPS (wraz z 13 aktywnymi załącznikami) z uwzględnieniem najnowszych przepisów w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Szczegółowy program szkolenia:

Zadania OPS (rządowe i samorządowe) omówienie poszczególnych zadań

 • Zadania samorządowe (zasiłki celowe, pobyt w DPS, schronisko dla bezdomnych, usługi opiekuńcze, dożywianie, ośrodki wsparcia, zespół interdyscyplinarny, rodziny zastępcze, asystenci rodzin),
 • Zadania rządowe (§ 201) (składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych, dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny),
 • Zadania rządowe (§ 203) składki zdrowotne od zasiłku stałego, zasiłek okresowy, zasiłek stały, dożywianie, zasiłki i stypendia szkolne, asystenci rodzin
 • Programy resortowe – „Wspieraj seniora”, „dopłata do czynszu”, „Senior+” i inne

Sprawozdania – najczęstsze problemy i powiązanie wykazywanych danych w różnych sprawozdaniach

 • Sprawozdanie Rb-27S
 • Sprawozdanie Rb – 27 ZZ
 • Sprawozdanie Rb – 28S
 • Sprawozdanie Rb- 50
 • Sprawozdania z operacji finansowych Rb-N, Rb-ZN, Rb-Z

Przepisy prawa regulujące zasady gospodarki finansowej i rachunkowości w OPS

 • Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego OPS za gospodarkę finansową jednostki
 • Upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym
 • Zasady zaciągania zobowiązań przez kierownika jednostki
 • Kontrasygnata skarbnika lub osoby upoważnionej
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Dotacje – wnioskowanie, realizacja i sprawozdawczość

Ewidencja/schemat księgowy wydatków i kosztów budżetowych występujących podczas realizowanych zadań OPS:

 • wypłata świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym (świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny, „dobry start”, dodatki mieszkaniowe, stypendia szkolne i inne),
 • wydatki bieżące (faktury za media, zakupy, usługi, szkolenia, opłaty, sorty i inne),
 • wynagrodzenia (ewidencja poszczególnych składników wynagrodzeń)

Ewidencja/schemat księgowy dochodów i przychodów budżetowych występujących podczas realizowanych zadań OPS:

 • odpłatności za świadczone usługi (usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt w domu dla bezdomnych, pobyt w ośrodkach wsparcia, obiady dla seniorów),
 • zwroty świadczeń nienależnie pobranych z uwzględnieniem potrąceń z bieżących świadczeń,

Rodzaje niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnych występujących w OPS w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych z podaniem podstaw prawnych (wyciąg z ustaw) - przykłady z praktyki

 • świadczenia rodzinne (wraz z dodatkami),
 • fundusz alimentacyjny,
 • świadczenia wychowawcze,
 • świadczenie „dobry start”
 • świadczenia z pomocy społecznej
 • stypendia szkolne

Odpowiemy również na pytania:

 • Tarcza antykryzysowa
 • Gdzie zaksięgować wydatek dotyczący zakupu żywności dla osób w kwarantannie, bez analizy dochodu na podstawie art.48? Czy 85214 par.3110 jest poprawny?
 • Jak świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze w czasie pandemii?
 • Czy opiekunkom zatrudnionym na umowy zlecenie należy zapewnić rękawiczki, maseczki itp.?
 • Czy faktury na zakup maseczek, rękawiczek typowo na potrzeby ochrony przed COVID-19 w OPS mogą być zrefundowane przez Urząd Gminy?
 • Czy odpłatność członka rodziny w DPS podlega VAT?
 • Czy można kontynuować realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi? Czy usługi mogą być świadczone w formie zdalnej? Jak udokumentować realizację takich usług?
 • Na jakim paragrafie księgować zaliczkę alimentacyjną?
 • Jak księgować potrącenie z bieżących wypłat nienależnie pobranych św. rodzinnych?
 • Czy osoba bezdomna przebywająca w schronisku zobowiązana wpłacać należność do 30% powinna to zrobić do OPS, czy może bezpośrednio do schroniska?
 • Jaki paragraf stosować przy opłacie za pobyt w domu dla bezdomnych?
 • Jak księgować decyzję nienależnie pobranych świadczeń z roku bieżącego 410/240 na czerwono?
 • Jak księgować decyzję nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 221/750?
 • Czy opłaty osób zobowiązanych za pobyt w DPS wykazuje się w VAT-7?
 • Co zrobić z kosztami upomnienia z fundusz alimentacyjnego?
 • Po jakim czasie przedawniają się należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej?
 • Koszty upomnienia są przypisane w należnościach, ale nie są do odzyskania. Co z nimi zrobić? Na jakiej podstawie je umorzyć?
 • Kto wprowadza zarządzenia: kierownik czy gł. księgowy?
 • Co w przypadku, gdy odsetki od nienależnie pobranych świadczeń naliczone są np. na 05, a klient zwraca 20?
 • Czy można potrącać koszty upomnienia dotyczące egzekucji administracyjnej wobec dłużnika alimentacyjnego z wpłat od komornika sądowego?
 • Czy w sprawozdaniu 27-ZZ ujmować zaliczkę alimentacyjną?
 • Co w przypadku, kiedy gmina każe OPS wykazywać paragraf 236 w sprawozdaniu jednostkowym RB27S?
 • Co ujmujemy w paragrafie 0970? A co w 0940?
 • Sprawozdanie 27S: czy wykazujemy w nim należności dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych i z roku bieżącego? Czyli z konta 221 i 240?
 • Czy wypłaconą nagrodę jubileuszową i odprawę rentową dla opiekunki należy wliczyć do kosztów usług opiekuńczych?
 • Czy OPS w sprawozdaniu 27 S musi wykazać plan, jeśli tylko występują dochody z nienależnie pobranych świadczeń?
 • W którym sprawozdaniu RB wykazujemy nienależnie pobrane świadczenia np. rodzinne?
 • Czy w Rb 27 s wykazuje się nienależnie pobrane z roku bieżącego np. 85502/0970?
 • W jakich paragrafach odpłatność za domy dziecka i refundacja - rodziny zastępcze?
 • Czy księgować z podziałem na moduły?
 • Czy w trakcie roku budżetowego dokonuje się przesunięć między modułami?
 • Czy w przypadku, kiedy uczeń z terenu gminy x uczęszcza do szkoły na terenie gminy y i otrzymuje posiłek (korzysta z programu), gdzie szkoła wystawia OPS z terenu gminy x fakturę, podlega opodatkowaniu stawką VAT?
 • Czy błędem jest księgowanie zwrotów roku bieżącego na minus?
 • Jak zaksięgować darowiznę pieniężną od osoby fizycznej w OPS?
 • Jak liczyć koszty obsługi na świadczenia rodzinne od dotacji otrzymanej, czy od kwoty wypłaconych świadczeń?
 • Czy powinna być decyzja na zwrot składek zdrowotnych od nienależnie pobranego zasiłku stałego?
 • Co zrobić ze składką zdrowotna odprowadzaną przy świadczeniu pielęgnacyjnym, gdy świadczeniobiorca umiera przed wypłatą świadczenia?
 • Czy opiekę wytchnieniową (środki z Funduszu Solidarnościowego) należy księgować pozabilansowo? Na kontach 853 i 136?
 • Jeżeli dostajemy informację z Gminy o zmianach w planie finansowym Ośrodka, czy Kierownik OPS powinien wydać zarządzenie o wprowadzonych zmianach?
 • Czy termin opublikowania bilansu za 2020 rok uległ zmianie w związku z COVID?
 • Czy zwrot rodziny za DPS (rok bieżący) można pomniejszyć wydatek bieżący?
 • Z jakim paragrafem dochodowym zaksięgować zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych?
 • Czy otrzymane dochody z PCPR tj. odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej powinny zostać ujęte w JPK?
 • Dłużnik FA oprócz zaległości głównej i odsetek ma zaległość w postaci kosztów upomnienia. Co w pierwszej kolejności spłaca nam wpłata od komornika? Odsetki czy koszty upomnienia?
 • Jak teraz płacić ryczałty samochodowe?
 • Czy zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych księgujemy jako własne, czy zlecone? Jak wykazać je w RB-27S?
 • Jak zaksięgować potrącenie nienależnie pobranych św. wychowawczych na św. rodzinne?
 • Czy można robić przeksięgowanie wydatków z roku bieżącego, stosując konto wydatkowe 130 np. 130-1 /201?

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia