Wideoszkolenie: Domy Pomocy Społecznej

Nowe zasady ustalania odpłatności DPS. 500 plus dla niesamodzielnych - co się wlicza do dochodu, a co nie? Jak zmiana sytuacji dochodowej mieszkańca DPS wpływa na odpłatność za pobyt w placówce? Kogo dotyczy obowiązek alimentacyjny? Mieszkania chronione - tańsza alternatywa dla DPS


Szkolenie dedykowane dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zajmują się kierowaniem do Domów Pomocy Społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Waloryzacja odpłatności za pobyt w DPS
Przygotowaliśmy praktyczne szkolenie na temat kierowania klienta OPSu do DPSu i odpłatności za pobyt w placówce. Szczegółowo omówimy kwestie dotyczące procedury przymusowego umieszczenia w ośrodku i procedury ubezwłasnowolnienia osoby chorej. Prowadząca opowie również o obowiązkach i odpowiedzialności pracownika socjalnego jako opiekuna prawnego.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Kto ponosi opłatę za pobyt osoby bliskiej w DPS? Czy dzieci mieszkające za granicą ponoszą odpłatność za DPS?
 • Zmiany w zakresie katalogu osób uprawnionych do zwolnienia z odpłatności za DPS
 • Jaka jest procedura umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej bez jej zgody, jakie są warunki jej przyjęcia?
 • Jaki jest zakres czynności pracownika socjalnego jako opiekuna prawnego?
 • Prawa pacjenta w DPS-ach
 • W jakich sytuacjach stosować procedurę ubezwłasnowolnienia?
 • Jakie są sprawdzone sposoby na sprawne rozpoznanie choroby i uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia osoby chorej psychicznie?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody chorego
 • Wniosek o umorzenie postępowania wobec osoby, która po przyjęciu do szpitala psychiatrycznego wyraziła zgodę na leczenie
 • Wniosek o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej bez zgody
 • Wniosek o umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym bez zgody
 • Wniosek o nakazanie wypisania ze szpitala
 • Wniosek o zmianę orzeczenia o przyjęciu do Domu Pomocy Społecznej
 • Wniosek o zmianę orzeczenia o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
 • Wzór pisma do członków rodziny przed wszczęciem postępowania w sprawie ustalenia odpłatności za DPS
 • Wzór umowy odpłatność za DPS od osoby zobowiązanej
 • Postanowienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez gminę za pobyt w DPS
 • Zwolnienie częściowe lub całkowite z odpłatności za DPS
 • Wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu i podpisania umowy
 • Wzór decyzji przyznającej oraz odmownej mieszkanie chronione
 • Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite
 • Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe

Szczegółowy program szkolenia:

Kiedy następuje waloryzacja odpłatności za pobyt w DPS?

 • Gdzie należy przeprowadzić wywiad aktualizacyjny w sytuacji, w której klient znajduje się w DPS poza gminą a opiekun prawny jest mieszkańcem gminy?
 • Jaka jest procedura wydania decyzji o odpłatności za DPS w sytuacji, kiedy nie wiemy gdzie przebywa osoba zobowiązana do alimentacji? Jak przeprowadzić wywiad alimentacyjny? Czy można wydać decyzję bez wywiadu?
 • Wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu i podpisania umowy
 • Komu wliczać dochód 500+, klientce DPSu, na którą została wydana decyzja, czy opiekunowi prawnemu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, która faktycznie pobiera to świadczenie? Czy jeśli matce (opiekunowi) wliczamy 500+ do dochodów, to czy wzrośnie wtedy jej opłata za pobyt córki?
 • Od kiedy zmienić odpłatność za DPS mieszkance DPSu, której przyznano świadczenia uzupełniające? Kiedy należy zmienić decyzję? Czy tą decyzją można jednocześnie ustalić wysokość odpłatności na kolejny rok?
 • Czy można skierować klienta do DPS bez tych konsultacji psychiatry /psychologa? Czy DPS może przyjąć osobę bez tych konsultacji?
 • Jak napisać uzasadnienie decyzji zmieniającej wstecznie odpłatność za DPS z powołaniem na uchwałę NSA?
 • Ile czasu jest na rozpatrzenie odwołania w sprawie odpłatności za DPS? Czy po zebraniu wszystkich dokumentów decyzję należy wysłać do SKO?
 • Jakie działania, krok po kroku, należy wykonać w przypadku braku zgody na opuszczenie DPS przez mieszkańca?
 • Jak liczyć wyrównania ze świadczenia uzupełniającego 500+ w przypadku pobytu w DPS? Czy liczyć wyrównanie czy też nie? Jeśli liczyć, to w jaki sposób?
 • Postanowienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez gminę za pobyt osoby w DPS
 • Czy w przypadku trudnej sytuacji finansowej można rozwiązać umowę z kierownikiem ośrodka o dokonywanie opłaty za pobyt rodzica w DPS? Wzór.
 • Jaką decyzję o odpłatność za DPS ponosi klient, który pobiera emeryturę oraz posiada ziemię 5.6 ha przeliczeniowego (nie ma z niej dochodu)?Czy należy wydać decyzje o odpłatności na wysokość całych 70% czy tylko 70% emerytury? Czy gmina pokrywa resztę?
 • Na podstawie uchwały NSA 1 OPS 7/17, od jakiego miesiąca należy zmienić kwotę odpłatności za pobyt w DPS mieszkańca, który dostał 500 zł z tytułu świadczenia uzupełniającego z ZUS (decyzja w październiku, pieniądze fizycznie otrzymał w listopadzie)?
 • Czy gmina może przyjąć majątek tj.: gospodarstwo rolne na poczet kosztów pobytu w DPS osoby wymagającej całodobowej opieki? Jak powinna wyglądać procedura prawna w takim przypadku?
 • Czy osoba, która nie jest ubezwłasnowolniona i nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności, podlega badaniom uzasadniającym pobyt w DPS co 6 miesięcy?
 • Jaka jest procedura wydania decyzji o odpłatność za DPS u osoby zobowiązanej, której dochód przekracza kryterium dochodowe 300% ale kontynuuje naukę w szkole podyplomowej? Czy należy wydać decyzję o odpłatności a następnie decyzję o zwolnieniu?
 • Czy rodzina powinna ponosić częściową odpłatność za pobyt syna w DPS, w sytuacji, w której matka również przebywa w DPS? Czy występujemy z wnioskiem o wywiad do DPS matki?
 • Jakie podjąć działania w sytuacji braku zgody na opuszczenie DPS przez mieszkańca?
 • Czy dzieci mieszkające za granicą również ponoszą odpłatność za DPS?

Jak sporządzić wniosek sądowy o umieszczenie osoby chorej psychicznie w Domu Pomocy Społecznej?


 • Jak kierować takie osoby na leczenie, jakich argumentów używać, żeby chory chciał skorzystać z leczenia?
 • Na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kto ma prawo wystąpić z wnioskiem o umieszczenie osoby w DPS?
 • Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? (Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej, czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?)
 • Jak skutecznie przeprowadzić procedurę przymusowego leczenia?
 • Jakie dokumenty przygotować, aby przeprowadzić hospitalizację przymusową?
 • Jak wygląda wniosek o przymusowe leczenie?
 • Czy pracownik socjalny może złożyć wniosek do sądu o przymusowe leczenie, w imieniu osoby chorej?
 • Jakie środki przymusu można zastosować w stosunku do osób, które wymagają leczenia?
 • Jak napisać wniosek o przymusowe podjęcie leczenia osoby chorej psychicznie uzależnionej od alkoholu lub innych używek?
 • Formalności i dokumentacja niezbędna do skierowania chorego do DPS
 • Jaka jest procedura, kiedy chcemy taką osobę umieścić bez jej zgody w DPS?
 • Co zrobić, jeśli osoba chora psychicznie nie ma rodziny, nie ma możliwości umieszczenia jej w DPS z powodu braku miejsc i brak kadry do usług specjalistycznych?

Procedura całkowitego ubezwłasnowolnienia jako ostateczny akt pomocy. W jakich sytuacjach stosować procedurę ubezwłasnowolnienia częściowego?


 • Do kogo pracownik socjalny powinien złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby chorej psychicznie?
 • Jakie procedury możemy zastosować w przypadku odrzucenia przez sąd wniosku o ubezwłasnowolnienie?
 • Jakich argumentów używać przed sądem, aby wniosek o ubezwłasnowolnienie nie został odrzucony?
 • Jaka dokumentacja medyczna jest niezbędna, aby wszcząć procedurę ubezwłasnowolnienia?
 • Jaką dokumentację powinna zbierać i składać rodzina, a jaką gmina, w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie?
 • Jakich argumentów użyć w rozmowie z rodzinami osób chorych, które są w podeszłym wieku i w obawie przed odtrąceniem lub agresywną reakcją na wniosek o ubezwłasnowolnienie wycofują się, zmieniają zeznania? Jak utwierdzać ich w konsekwentnym działaniu?
 • Co zrobić, jeśli nie ma możliwości badania przez biegłego sądowego w skutek nieobecności, nieuchwytności pacjenta?
 • Kto może podpisać wywiad środowiskowy, np. o usługi opiekuńcze, jeśli osoba chora psychicznie nie jest świadoma co podpisuje, a rodzina nie wyraża zgody na ubezwłasnowolnienie?
 • Czy tylko decyzją sądu można zmusić do leczenia? Czy jest jakaś alternatywa?
 • Jak pisać wnioski do sądu o skierowanie na przymusowe leczenie, o przymusowe umieszczenie w DPS? Przykłady wniosków
 • Kwestia ubezwłasnowolnienia częściowego w kwestii leczenia i dysponowania finansami chorego (zaciąganie kredytów)
 • Tryb postępowania w sytuacji, kiedy sąd odrzuca wniosek o ubezwłasnowolnienie, a osoba chora przejawia niebezpieczne zachowania

Czy pracownik socjalny może odmówić bycia opiekunem prawnym? Prawa i obowiązki pracownika socjalnego jako opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej

 • Kto może zostać opiekunem prawnym osoby ubezwłasnowolnionej?
 • Czy pracownik socjalny może być opiekunem prawnym?
 • Czy pracownik socjalny jest narażony na sankcje karne w przypadku odmowy bycia opiekunem prawnym?
 • Czy pracownik socjalny może sprawować obowiązki opiekuna prawnego w godzinach pracy urzędu?
 • Czy i w jakiej wysokości pracownik socjalny powinien otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej nad osobą chorą psychicznie? Gdzie powinien złożyć wniosek o wynagrodzenie z tego tytułu? Czy pracownik socjalny może starać się o wynagrodzenie za sprawowanie funkcji opiekuna prawnego w sytuacji jeśli osoba chora psychicznie znajduje się w DPS?
 • W jakich godzinach pracownik socjalny powinien wykonywać obowiązki opiekuna prawnego?
 • Jaki jest zakres czynności pracownika socjalnego jako opiekuna prawnego, np. zarządzanie majątkiem?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy opiekun prawny znajduje się na oddziale psychiatrycznym, a osoba ubezwłasnowolniona nie ma środków do życia?

Mieszkania chronione - tańsza alternatywa dla DPS

 • Jak ustalać odpłatność za mieszkania chronione?
 • Czy mieszkanie komunalne można przekształcić w mieszkanie chronione?
 • Kto ponosi koszty remontu mieszkania chronionego?
 • Czy należy wydać dwie odrębne decyzje dla matki i niepełnoletnich dzieci jedną a dla dorosłego dziecka drugą, czy też jedną decyzje dla wszystkich członków rodziny łącznie?
 • Czy w przypadku jednej decyzji należy zawierać odrębne uzgodnienia z pełnoletnim dzieckiem przed wydaniem decyzji i odrębny program wspierania i czy to dziecko powinno od siebie złożyć podanie o pobyt w mieszkaniu?
 • Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Do kogo program „Za życiem” jest skierowany? Na jakie wsparcie mogą liczyć rodziny osób niepełnosprawnych w ramach programu „Za życiem”?
 • Mieszkania treningowe/ przejściowe/ docelowe- Dla kogo i na jak długo?
 • Jakie zapisy powinien zawierać regulamin mieszkań chronionych?
 • Czy osoby kierowane do mieszkania chronionego muszą funkcjonować samodzielnie?
 • Czy wszystkie mieszkania chronione mają opiekę całodobową?
 • Czy udostępniane są posiłki dla mieszkańców? Jakie warunki umowy ze spółdzielnią socjalną powinien spełniać mieszkaniec?
 • Czy w mieszkaniu chronionym mogą mieszkać dwie osoby? Czy tylko pojedynczo?
 • Powierzchnia użytkowa mieszkań chronionych
 • Czy osoba kierowana do mieszkania chronionego musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności?
 • Wzór decyzji przyznającej i odmownej mieszkanie chronione

Rola rodziny w efektywnym leczeniu zaburzeń psychicznych

 • Jak nakłonić rodziny osób chorych psychicznie do współpracy?
 • Wskazówki , wytyczne dla rodzin, które niechętnie zajmują się chorymi
 • Jak nakłonić rodziny do pomocy swoim bliskim potrzebującym ich wsparcia?
 • Jak współpracować z rodziną osoby chorej, do czego możemy ją zobowiązać?
 • W jaki sposób członkowie rodzin (jakie działania) najskuteczniej mogą pomóc osobie chorej?
 • Jak współpracować z rodzicami, żeby nie wstydzili się chorób swoich dzieci?
 • Jak pomóc rodzinom, jakimi środkami pomocy się posługiwać, by życie z osoba chorą psychicznie było mniej uciążliwe?
 • Jak radzić sobie z przemocą w rodzinie, gdzie osoba chora jest agresorem?
 • Czy rodzina powinna/musi spłacać długi zaciągnięte przez osobę chorą psychicznie, której wniosek o ubezwłasnowolnienie został odrzucony przez sąd?
 • Jak przeciwdziałać remisji choroby w okresach wiosny i jesieni?

Jakie są sprawdzone sposoby na sprawne rozpoznanie choroby i uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia osoby chorej?

 • Jak rozpoznać osobę chorą psychicznie? Opis i specyfika klienta
 • Jak diagnozować chorego, jeśli w gminie brakuje lekarza specjalisty?
 • Co zrobić, kiedy nie można zdiagnozować takiej osoby, jest ona nieuchwytna lub ucieka?
 • Jak sprawnie zdiagnozować chorobę? Jakie środki przymusu można zastosować, aby doszło do diagnozy?
 • Ścieżka leczenia osoby chorej psychicznie
 • Co w sytuacji, kiedy pacjent jest zaburzony, a nie można go zdiagnozować i jego funkcjonowanie zdaniem sądu nie jest niebezpieczne dla otoczenia?
 • W jaki sposób nakłonić lekarza specjalistę do wydania orzeczenia lekarskiego?
 • Schizofrenia – specyfika choroby
 • Depresja – choroba cywilizacyjna. Metodyka pracy
 • Co zrobić w przypadku, gdy sąd wymaga zaświadczenia lekarza psychiatry, a osoba chora nie chce poddać się badaniu? Czy jest procedura obejścia tego nakazu zaświadczenia lekarskiego, kiedy jest to osoba ewidentnie potrzebująca pomocy?
 • Kto decyduje i w jakich przypadkach o zastosowanie przymusu bezpośredniego?

Jak budować relacje z osobami chorymi psychicznie? Sposoby komunikacji

 • W jaki sposób wzbudzić zaufanie osoby chorej psychicznie?
 • W jaki sposób reagować na szantaż emocjonalny, próby samobójcze?
 • Jak zabezpieczyć podstawowe potrzeby osoby chorej psychicznie, która nie ma rodziny lub rodzina nie chce współpracować?
 • Procedura postępowania z osobami chorymi, które nie przyjmują wsparcia finansowego np. na leczenie, ogrzewanie? Środki kontroli nad takimi osobami i ich wydatkami
 • Jak radzić sobie z agresją u osób chorych psychicznie?
 • W jaki sposób dostosować cele pracy socjalnej do możliwości jakimi dysponuje chory?
 • Strach. Jak radzić sobie z lękiem przed osobą psychiczną?
 • Jak współpracować z osobami, które izolują się od otoczenia?
 • W jaki sposób współpracować z osobami chorymi? Jakie wyznaczać cele? Jak organizować prace? Jak wyegzekwować jakiekolwiek działania ze strony chorych psychicznie? Jak skutecznie zaktywizować?
 • Jakie rodzaje wsparcia może otrzymać pracownik socjalny w sytuacji, gdy brakuje transportu – czy pacjenta może dostarczyć straż miejska? Czy możliwe są spotkania z terapeutą, gdy pojawia się alkohol?
 • Jakie podjąć środki, żeby osoba chora stosowała w sposób trwały farmakologię (farmakoterapia)? Jak podnieść świadomość konieczności kontynuowania leczenia i farmakologii kiedy są gorsze dni?
 • Jakie formy pomocy pracownik socjalny może zaproponować osobom chorym psychicznie tj.: Dzienne Domy Opieki Społecznej, Środowiskowe Domy Opieki, fundacje, usługi opiekuńcze specjalistyczne, warsztaty terapii zajęciowej?

Prowadzący

Dorota Malek –wieloletni praktyk, specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, doświadczony pracownik socjalny w sporządzaniu wniosków do sądu o ubezwłasnowolnienie osób chorych psychicznie, przymusowe leczenie bez zgody pacjenta i umieszczenie chorego w Domu Pomocy Społecznej. Absolwentka Akademii Pomorskiej w Słupsku o specjalności praca socjalna z terapią społeczną

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia