Wideoszkolenie: Domy Pomocy Społecznej

Nowe zasady ustalania odpłatności DPS. 500 plus dla niesamodzielnych - co się wlicza do dochodu, a co nie? Jak zmiana sytuacji dochodowej mieszkańca DPS wpływa na odpłatność za pobyt w placówce? Kogo dotyczy obowiązek alimentacyjny? Mieszkania chronione - tańsza alternatywa dla DPS


Szkolenie dedykowane dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zajmują się kierowaniem do Domów Pomocy Społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Waloryzacja odpłatności za pobyt w DPS
Przygotowaliśmy praktyczne szkolenie na temat kierowania klienta OPSu do DPSu i odpłatności za pobyt w placówce. Szczegółowo omówimy kwestie dotyczące procedury przymusowego umieszczenia w ośrodku i procedury ubezwłasnowolnienia osoby chorej. Prowadząca opowie również o obowiązkach i odpowiedzialności pracownika socjalnego jako opiekuna prawnego.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Kto ponosi opłatę za pobyt osoby bliskiej w DPS? Czy dzieci mieszkające za granicą ponoszą odpłatność za DPS?
 • Zmiany w zakresie katalogu osób uprawnionych do zwolnienia z odpłatności za DPS
 • Jaka jest procedura umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej bez jej zgody, jakie są warunki jej przyjęcia?
 • Jaki jest zakres czynności pracownika socjalnego jako opiekuna prawnego?
 • Prawa pacjenta w DPS-ach
 • W jakich sytuacjach stosować procedurę ubezwłasnowolnienia?
 • Jakie są sprawdzone sposoby na sprawne rozpoznanie choroby i uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia osoby chorej psychicznie?

Szczegółowy program szkolenia:

Kiedy następuje waloryzacja odpłatności za pobyt w DPS?

 • Gdzie należy przeprowadzić wywiad aktualizacyjny w sytuacji, w której klient znajduje się w DPS poza gminą a opiekun prawny jest mieszkańcem gminy?
 • Jaka jest procedura wydania decyzji o odpłatności za DPS w sytuacji, kiedy nie wiemy gdzie przebywa osoba zobowiązana do alimentacji? Jak przeprowadzić wywiad alimentacyjny? Czy można wydać decyzję bez wywiadu?
 • Wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu i podpisania umowy
 • Komu wliczać dochód 500+, klientce DPSu, na którą została wydana decyzja, czy opiekunowi prawnemu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, która faktycznie pobiera to świadczenie? Czy jeśli matce (opiekunowi) wliczamy 500+ do dochodów, to czy wzrośnie wtedy jej opłata za pobyt córki?
 • Od kiedy zmienić odpłatność za DPS mieszkance DPSu, której przyznano świadczenia uzupełniające? Kiedy należy zmienić decyzję? Czy tą decyzją można jednocześnie ustalić wysokość odpłatności na kolejny rok?
 • Czy można skierować klienta do DPS bez tych konsultacji psychiatry /psychologa? Czy DPS może przyjąć osobę bez tych konsultacji?
 • Jak napisać uzasadnienie decyzji zmieniającej wstecznie odpłatność za DPS z powołaniem na uchwałę NSA?
 • Ile czasu jest na rozpatrzenie odwołania w sprawie odpłatności za DPS? Czy po zebraniu wszystkich dokumentów decyzję należy wysłać do SKO?
 • Jakie działania, krok po kroku, należy wykonać w przypadku braku zgody na opuszczenie DPS przez mieszkańca?
 • Jak liczyć wyrównania ze świadczenia uzupełniającego 500+ w przypadku pobytu w DPS? Czy liczyć wyrównanie czy też nie? Jeśli liczyć, to w jaki sposób?
 • Postanowienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez gminę za pobyt osoby w DPS
 • Czy w przypadku trudnej sytuacji finansowej można rozwiązać umowę z kierownikiem ośrodka o dokonywanie opłaty za pobyt rodzica w DPS? Wzór.
 • Jaką decyzję o odpłatność za DPS ponosi klient, który pobiera emeryturę oraz posiada ziemię 5.6 ha przeliczeniowego (nie ma z niej dochodu)?Czy należy wydać decyzje o odpłatności na wysokość całych 70% czy tylko 70% emerytury? Czy gmina pokrywa resztę?
 • Na podstawie uchwały NSA 1 OPS 7/17, od jakiego miesiąca należy zmienić kwotę odpłatności za pobyt w DPS mieszkańca, który dostał 500 zł z tytułu świadczenia uzupełniającego z ZUS (decyzja w październiku, pieniądze fizycznie otrzymał w listopadzie)?
 • Czy gmina może przyjąć majątek tj.: gospodarstwo rolne na poczet kosztów pobytu w DPS osoby wymagającej całodobowej opieki? Jak powinna wyglądać procedura prawna w takim przypadku?
 • Czy osoba, która nie jest ubezwłasnowolniona i nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności, podlega badaniom uzasadniającym pobyt w DPS co 6 miesięcy?
 • Jaka jest procedura wydania decyzji o odpłatność za DPS u osoby zobowiązanej, której dochód przekracza kryterium dochodowe 300% ale kontynuuje naukę w szkole podyplomowej? Czy należy wydać decyzję o odpłatności a następnie decyzję o zwolnieniu?
 • Czy rodzina powinna ponosić częściową odpłatność za pobyt syna w DPS, w sytuacji, w której matka również przebywa w DPS? Czy występujemy z wnioskiem o wywiad do DPS matki?
 • Jakie podjąć działania w sytuacji braku zgody na opuszczenie DPS przez mieszkańca?
 • Czy dzieci mieszkające za granicą również ponoszą odpłatność za DPS?

Jak sporządzić wniosek sądowy o umieszczenie osoby chorej psychicznie w Domu Pomocy Społecznej?


 • Jak kierować takie osoby na leczenie, jakich argumentów używać, żeby chory chciał skorzystać z leczenia?
 • Na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kto ma prawo wystąpić z wnioskiem o umieszczenie osoby w DPS?
 • Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? (Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej, czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?)
 • Jak skutecznie przeprowadzić procedurę przymusowego leczenia?
 • Jakie dokumenty przygotować, aby przeprowadzić hospitalizację przymusową?
 • Jak wygląda wniosek o przymusowe leczenie?
 • Czy pracownik socjalny może złożyć wniosek do sądu o przymusowe leczenie, w imieniu osoby chorej?
 • Jakie środki przymusu można zastosować w stosunku do osób, które wymagają leczenia?
 • Jak napisać wniosek o przymusowe podjęcie leczenia osoby chorej psychicznie uzależnionej od alkoholu lub innych używek?
 • Formalności i dokumentacja niezbędna do skierowania chorego do DPS
 • Jaka jest procedura, kiedy chcemy taką osobę umieścić bez jej zgody w DPS?
 • Co zrobić, jeśli osoba chora psychicznie nie ma rodziny, nie ma możliwości umieszczenia jej w DPS z powodu braku miejsc i brak kadry do usług specjalistycznych?

Procedura całkowitego ubezwłasnowolnienia jako ostateczny akt pomocy. W jakich sytuacjach stosować procedurę ubezwłasnowolnienia częściowego?


 • Do kogo pracownik socjalny powinien złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby chorej psychicznie?
 • Jakie procedury możemy zastosować w przypadku odrzucenia przez sąd wniosku o ubezwłasnowolnienie?
 • Jakich argumentów używać przed sądem, aby wniosek o ubezwłasnowolnienie nie został odrzucony?
 • Jaka dokumentacja medyczna jest niezbędna, aby wszcząć procedurę ubezwłasnowolnienia?
 • Jaką dokumentację powinna zbierać i składać rodzina, a jaką gmina, w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie?
 • Jakich argumentów użyć w rozmowie z rodzinami osób chorych, które są w podeszłym wieku i w obawie przed odtrąceniem lub agresywną reakcją na wniosek o ubezwłasnowolnienie wycofują się, zmieniają zeznania? Jak utwierdzać ich w konsekwentnym działaniu?
 • Co zrobić, jeśli nie ma możliwości badania przez biegłego sądowego w skutek nieobecności, nieuchwytności pacjenta?
 • Kto może podpisać wywiad środowiskowy, np. o usługi opiekuńcze, jeśli osoba chora psychicznie nie jest świadoma co podpisuje, a rodzina nie wyraża zgody na ubezwłasnowolnienie?
 • Czy tylko decyzją sądu można zmusić do leczenia? Czy jest jakaś alternatywa?
 • Jak pisać wnioski do sądu o skierowanie na przymusowe leczenie, o przymusowe umieszczenie w DPS? Przykłady wniosków
 • Kwestia ubezwłasnowolnienia częściowego w kwestii leczenia i dysponowania finansami chorego (zaciąganie kredytów)
 • Tryb postępowania w sytuacji, kiedy sąd odrzuca wniosek o ubezwłasnowolnienie, a osoba chora przejawia niebezpieczne zachowania

Czy pracownik socjalny może odmówić bycia opiekunem prawnym? Prawa i obowiązki pracownika socjalnego jako opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej

 • Kto może zostać opiekunem prawnym osoby ubezwłasnowolnionej?
 • Czy pracownik socjalny może być opiekunem prawnym?
 • Czy pracownik socjalny jest narażony na sankcje karne w przypadku odmowy bycia opiekunem prawnym?
 • Czy pracownik socjalny może sprawować obowiązki opiekuna prawnego w godzinach pracy urzędu?
 • Czy i w jakiej wysokości pracownik socjalny powinien otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej nad osobą chorą psychicznie? Gdzie powinien złożyć wniosek o wynagrodzenie z tego tytułu? Czy pracownik socjalny może starać się o wynagrodzenie za sprawowanie funkcji opiekuna prawnego w sytuacji jeśli osoba chora psychicznie znajduje się w DPS?
 • W jakich godzinach pracownik socjalny powinien wykonywać obowiązki opiekuna prawnego?
 • Jaki jest zakres czynności pracownika socjalnego jako opiekuna prawnego, np. zarządzanie majątkiem?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy opiekun prawny znajduje się na oddziale psychiatrycznym, a osoba ubezwłasnowolniona nie ma środków do życia?

Mieszkania chronione - tańsza alternatywa dla DPS

 • Jak ustalać odpłatność za mieszkania chronione?
 • Czy mieszkanie komunalne można przekształcić w mieszkanie chronione?
 • Kto ponosi koszty remontu mieszkania chronionego?
 • Czy należy wydać dwie odrębne decyzje dla matki i niepełnoletnich dzieci jedną a dla dorosłego dziecka drugą, czy też jedną decyzje dla wszystkich członków rodziny łącznie?
 • Czy w przypadku jednej decyzji należy zawierać odrębne uzgodnienia z pełnoletnim dzieckiem przed wydaniem decyzji i odrębny program wspierania i czy to dziecko powinno od siebie złożyć podanie o pobyt w mieszkaniu?
 • Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Do kogo program „Za życiem” jest skierowany? Na jakie wsparcie mogą liczyć rodziny osób niepełnosprawnych w ramach programu „Za życiem”?
 • Mieszkania treningowe/ przejściowe/ docelowe- Dla kogo i na jak długo?
 • Jakie zapisy powinien zawierać regulamin mieszkań chronionych?
 • Czy osoby kierowane do mieszkania chronionego muszą funkcjonować samodzielnie?
 • Czy wszystkie mieszkania chronione mają opiekę całodobową?
 • Czy udostępniane są posiłki dla mieszkańców? Jakie warunki umowy ze spółdzielnią socjalną powinien spełniać mieszkaniec?
 • Czy w mieszkaniu chronionym mogą mieszkać dwie osoby? Czy tylko pojedynczo?
 • Powierzchnia użytkowa mieszkań chronionych
 • Czy osoba kierowana do mieszkania chronionego musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności?
 • Wzór decyzji przyznającej i odmownej mieszkanie chronione

Rola rodziny w efektywnym leczeniu zaburzeń psychicznych

 • Jak nakłonić rodziny osób chorych psychicznie do współpracy?
 • Wskazówki , wytyczne dla rodzin, które niechętnie zajmują się chorymi
 • Jak nakłonić rodziny do pomocy swoim bliskim potrzebującym ich wsparcia?
 • Jak współpracować z rodziną osoby chorej, do czego możemy ją zobowiązać?
 • W jaki sposób członkowie rodzin (jakie działania) najskuteczniej mogą pomóc osobie chorej?
 • Jak współpracować z rodzicami, żeby nie wstydzili się chorób swoich dzieci?
 • Jak pomóc rodzinom, jakimi środkami pomocy się posługiwać, by życie z osoba chorą psychicznie było mniej uciążliwe?
 • Jak radzić sobie z przemocą w rodzinie, gdzie osoba chora jest agresorem?
 • Czy rodzina powinna/musi spłacać długi zaciągnięte przez osobę chorą psychicznie, której wniosek o ubezwłasnowolnienie został odrzucony przez sąd?
 • Jak przeciwdziałać remisji choroby w okresach wiosny i jesieni?

Jakie są sprawdzone sposoby na sprawne rozpoznanie choroby i uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia osoby chorej?

 • Jak rozpoznać osobę chorą psychicznie? Opis i specyfika klienta
 • Jak diagnozować chorego, jeśli w gminie brakuje lekarza specjalisty?
 • Co zrobić, kiedy nie można zdiagnozować takiej osoby, jest ona nieuchwytna lub ucieka?
 • Jak sprawnie zdiagnozować chorobę? Jakie środki przymusu można zastosować, aby doszło do diagnozy?
 • Ścieżka leczenia osoby chorej psychicznie
 • Co w sytuacji, kiedy pacjent jest zaburzony, a nie można go zdiagnozować i jego funkcjonowanie zdaniem sądu nie jest niebezpieczne dla otoczenia?
 • W jaki sposób nakłonić lekarza specjalistę do wydania orzeczenia lekarskiego?
 • Schizofrenia – specyfika choroby
 • Depresja – choroba cywilizacyjna. Metodyka pracy
 • Co zrobić w przypadku, gdy sąd wymaga zaświadczenia lekarza psychiatry, a osoba chora nie chce poddać się badaniu? Czy jest procedura obejścia tego nakazu zaświadczenia lekarskiego, kiedy jest to osoba ewidentnie potrzebująca pomocy?
 • Kto decyduje i w jakich przypadkach o zastosowanie przymusu bezpośredniego?

Jak budować relacje z osobami chorymi psychicznie? Sposoby komunikacji

 • W jaki sposób wzbudzić zaufanie osoby chorej psychicznie?
 • W jaki sposób reagować na szantaż emocjonalny, próby samobójcze?
 • Jak zabezpieczyć podstawowe potrzeby osoby chorej psychicznie, która nie ma rodziny lub rodzina nie chce współpracować?
 • Procedura postępowania z osobami chorymi, które nie przyjmują wsparcia finansowego np. na leczenie, ogrzewanie? Środki kontroli nad takimi osobami i ich wydatkami
 • Jak radzić sobie z agresją u osób chorych psychicznie?
 • W jaki sposób dostosować cele pracy socjalnej do możliwości jakimi dysponuje chory?
 • Strach. Jak radzić sobie z lękiem przed osobą psychiczną?
 • Jak współpracować z osobami, które izolują się od otoczenia?
 • W jaki sposób współpracować z osobami chorymi? Jakie wyznaczać cele? Jak organizować prace? Jak wyegzekwować jakiekolwiek działania ze strony chorych psychicznie? Jak skutecznie zaktywizować?
 • Jakie rodzaje wsparcia może otrzymać pracownik socjalny w sytuacji, gdy brakuje transportu – czy pacjenta może dostarczyć straż miejska? Czy możliwe są spotkania z terapeutą, gdy pojawia się alkohol?
 • Jakie podjąć środki, żeby osoba chora stosowała w sposób trwały farmakologię (farmakoterapia)? Jak podnieść świadomość konieczności kontynuowania leczenia i farmakologii kiedy są gorsze dni?
 • Jakie formy pomocy pracownik socjalny może zaproponować osobom chorym psychicznie tj.: Dzienne Domy Opieki Społecznej, Środowiskowe Domy Opieki, fundacje, usługi opiekuńcze specjalistyczne, warsztaty terapii zajęciowej?

Prowadzący

Justyna Wójcik– praktyk, Kierownik Zespołu ds. Pomocy Instytucjonalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu, do 2012r. wykładowca w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Opolu na kierunkach związanych z pracą socjalną i pedagogiką; absolwent Pedagogiki Opiekuńczej i Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Opolskim, ukończona specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w zakresie specjalności Praca socjalna z osobami starszymi

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia