Wideoszkolenie: Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy – najnowsze orzecznictwo WSA i NSA, aktualne i planowane zmiany, co wliczamy do dochodu? Jaki tytuł prawny do lokalu upoważnia do złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy?


Szkolenie adresowane do pracowników Urzędów Miast i Gmin oraz Ośrodków Pomocy Społecznej, zajmujących się dodatkiem mieszkaniowym i energetycznym

Podczas szkolenia omówimy rodzaje tytułów prawnych, sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu, podstawy podwyższenia powierzchni normatywnej, prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej. Podpowiemy, jakie przepisy stosować przy obliczaniu dochodu, co wliczamy do dochodu, a co jest wydatkiem. Poruszymy kwestię interpretacji przepisów odnośnie dodatku pielęgnacyjnego. Na przykładach przedstawimy wzory wyliczenia dodatku mieszkaniowego i energetycznego, oraz wzory decyzji w sprawie przyznawania lub odmowy dodatków mieszkaniowych.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jaki jest tytuł prawny do lokalu, jak obliczyć ryczałt i dodatkową powierzchnię normatywną, co wliczamy do dochodu?
 • Jak stosować zapisy kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego?
 • Dodatek a zasiłek pielęgnacyjny? Które zapisy ustawy i wyroki sądów stosować?
 • Jakie zmiany wprowadza ustawa o najmie z 21 kwietnia 2019 roku? Jak rozpatrywać nowe umowy najmu?
 • Czy należy się dodatkowy metraż osobie niepełnosprawnej w przypadku, kiedy prowadzi gospodarstwo jednoosobowe?
 • Czy dodatek energetyczny jest objęty windykacją? Jaka jest procedura w przypadku dodatku energetycznego?
 • „Rażące dysproporcje” – co oznaczają w praktyce i jak ich nie nadużywać? Jak pisać decyzję odmowną aby uniknąć odwołania?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak przeprowadzić procedurę przyznania dodatku mieszkaniowego, aby była zgodna z RODO?

 • Jakie zmiany wprowadza ustawa o najmie z 21 kwietnia 2019 roku?
 • Czym różni się lokal socjalny od najmu socjalnego lokalu? Czy to oznacza że pojawią się nowe umowy najmu i jak je rozpatrywać?
 • Jakie zmiany do kodeksu postępowania administracyjnego wprowadziło RODO?
 • Czy tylko wnioskodawca podpisuje klauzulę RODO? Czy jest potrzeba podpisania dwukrotnie klauzuli przy wniosku zarówno energetycznym i mieszkaniowym skoro wnioskodawca jest ten sam?
 • Czy jest konieczność podpisywania klauzuli RODO i kiedy? Czy tylko przy składaniu wniosku? Czy dodatkowo podpisujemy klauzulę podczas wywiadu środowiskowego?
 • Jak dostosować procedurę RODO, aby danych szczegółowych, często wrażliwych, nie ujawnić w decyzji?

2. Co wliczamy w dochód: zasiłek pielęgnacyjny, czy dodatek pielęgnacyjny?

 • Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny w świetle uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Dodatek a zasiłek pielęgnacyjny? Które zapisy ustawy stosować?
 • Dodatek pielęgnacyjny jest wliczany, a zasiłek nie – czy jest to prawidłowe w stosunku do osób starszych?
 • Kwestia wliczenia do dochodu dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS. Z jakiego przepisu wynikają różnice w interpretacji uznania świadczenia za dochód?

3. Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

 • Czy podjęcie dodatkowej pracy/wzrost dochodu przez wnioskodawcę, ma wpływ na wysokość jego dodatku mieszkaniowego? Jeśli tak, to kiedy?
 • Czy dodatek mieszkaniowy należy się tylko wnioskodawcy, czy całej jego rodzinie? Czy jest taki zapis w ustawie, który o tym mówi?
 • Na podstawie jakiego aktu prawnego można utrzymać dodatek mieszkaniowy dla rodziny wnioskodawcy, który nagle umiera? Co się dzieje z decyzją o dodatku jeśli wnioskodawca umiera?
 • Czy dodatek należy się tylko zameldowanym osobom wnioskującym?
 • Czy wnioskodawcy, któremu skończyła się umowa na mieszkanie socjalne i czeka na komisję w celu przedłużenia umowy należy się dodatek przez ten miesiąc? Czy w sytuacji, kiedy tytuł prawny mu się skończył dodatek mieszkaniowy zostaje zawieszony? Czy dodatek będzie kontynuowany, czy jest konieczność złożenia nowego wniosku?
 • Czy osobie, która jest w zakładzie karnym i jest właścicielem lokalu, należy się dodatek mieszkaniowy?
 • Co w sytuacji, kiedy jedna z właścicieli lokalu umiera? Czy współwłaścicielowi należy się dodatek mieszkaniowy w kwocie odpowiadającej powierzchni całego lokalu, czy należy dzielić powierzchnię użytkową?
 • Czy możemy przyznać dodatek w przypadku, kiedy w sądzie odbywa się sprawa dziedziczenia lokalu? Czy dodatek mieszkaniowy powinien być wstrzymany do czasu zakończenia sprawy w sądzie? Komu należy się dodatek mieszkaniowy, kiedy jest dwóch właścicieli?
 • Czy dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym, z tytułem prawnym do lokalu?
 • Jak wyliczyć dodatek mieszkaniowy w sytuacji, w której matka i dwóch synów mieszkają w jednym lokalu, jeden z nich jest właścicielem, a drugi wynajmuje tylko jeden pokój? Kto może składać wniosek o dodatek mieszkaniowy?
 • Czy należy się dodatek osobie, która jest bez dochodu, ale podczas postępowania w ZUSie? Czy musimy czekać na decyzję ZUSu z postępowania?
 • Czy emeryci i renciści mogą starać się o dodatek mieszkaniowy? Jak im pomóc, aby dodatek otrzymali, kiedy próg dochodu przekracza w sposób minimalny?
 • Czy urzędnik powinien wysłać zawiadomienie o wszczęciu przygotowania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego?

4. Wzory pism i decyzji

 • Jakie dokumenty powinno się składać przy składaniu wniosku?
 • Co musi być zawarte umowie najmu, aby przyznać dodatek mieszkaniowy?
 • Jak pisać decyzję odmowną, aby uniknąć odwołania?
 • Jak powinna być zbudowana decyzja prawna?
 • Wzory wyliczenia dodatku mieszkaniowego
 • Procedury postępowania zgodnie z k.p.a.
 • Interpretacje poszczególnych artykułów w kontekście wyroków i decyzji nadrzędnych organów
 • Wybór orzecznictwa Samorządowych Kolegiów Orzekających oraz sądów administracyjnych
 • Wzory decyzji w sprawie przyznawania lub odmowy dodatków mieszkaniowych
 • Jak wyliczyć dodatek mieszkaniowy i energetyczny?
 • Jak przeliczamy dodatek mieszkaniowy prywatnym zarządcom?

5. Czy wnioskodawca musi mieć tytuł prawny do lokalu?

 • Jakie są tytuły prawne do lokalu? Czy służebność osobista, użytkowanie lokalu i darowizna dają nam prawo do dodatku mieszkaniowego?
 • Czym różni się lokal socjalny od najmu lokalu socjalnego?
 • Jak obliczać dodatek mieszkaniowy do mieszkań wynajmowanych?
 • Jak powinniśmy postąpić w sytuacji, kiedy tytuł prawny wygasa? Czy zgłaszać informację o przerwaniu wypłacania dodatku mieszkaniowego do kolegium? Czy świadczenie powinno być zawieszone? Co zrobić w sytuacji, kiedy wnioskodawca dostarczył kontynuację umowę najmu nieruchomości z miesięcznym opóźnieniem?
 • Czy powinniśmy rozpatrywać wniosek w sytuacji, kiedy umowa najmu jest zawarta z żoną, a wniosek o dodatek składa mąż? Art.2 ustawy
 • Jak postępować w sytuacji, kiedy małżonkowie mieszkają oddzielnie i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego? Czy dochód małżonka, który prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe powinniśmy wliczać w całości, w części, czy wcale? Różne interpretacje
 • Czy należy się dodatek przy umowie użyczenia? Czy przy takiej umowie, kiedy rachunki nie są na wnioskodawcę należy się dodatek energetyczny?
 • Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy osobom, które mają tytuł prawny inny niż spółdzielcze prawo albo najemcy?
 • Umowa dożywotniego użytkowania, użyczenia, darowizna – jak je traktować, kto faktycznie ponosi koszty za czynsz i wydatki?
 • Czy umowa służebność jest tytułem prawnym? Kto ma prawo do dodatku mieszkaniowego - nowy właściciel, czy osoba mieszkająca dożywotnio?
 • Czy można się ubiegać o dodatek mieszkaniowy na podstawie umowy najmu okazjonalnego?
 • Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy, jeśli lokal zabezpieczony jest wyrokiem sądowym?
 • Czy możemy przyznać dodatek jeśli jest tylko skierowanie na lokal?
 • Czy zarządca musi potwierdzać wniosek o dodatek mieszkaniowy, kiedy mieszkanie jest wykupione z TBS i umowa jest podpisana z właścicielem?
 • Jak należy rozumieć najem socjalny lokalu? Czy to tylko dotyczy sytuacji, w której mamy wyrok eksmisji z uprawnieniem do lokalu socjalnego?

6. Czy należy się dodatkowy metraż dla osoby niepełnosprawnej w przypadku, kiedy prowadzi gospodarstwo jednoosobowe i kiedy mieszka z kimś?

 • Dlaczego odmawia się podwyższenia powierzchni normatywnej dla osoby niepełnosprawnej lub takiej, która porusza się na wózku inwalidzkim w gospodarstwie jednoosobowym?
 • Orzeczenie o niepełnosprawności na 2 lub 3 miesiące i nie wiadomo, czy będzie przedłużone na kolejne miesiące – czy w tej sytuacji można przyznać dodatek mieszkaniowy na okres krótszy niż sześć miesięcy, czy na dokładnie miesięcy i czy można w ogóle przyznać w sytuacji orzeczenia o niepełnosprawności na okres trzech miesięcy?
 • Na jakiej podstawie doliczamy dodatek mieszkaniowy osobie niepełnosprawnej? Jakie decyzje i wyroki bierzemy pod uwagę? Czy taki zapis powinien znajdować się w orzeczeniu o niepełnosprawności? Czy każdej osobie niepełnosprawnej należy się oddzielny pokój? Czy należy jej się dodatkowy metraż? Jak przelicza się dodatek do powierzchni normatywnej?

7. Jakie świadczenia zaliczamy do dochodów?

 • Czy brać pod uwagę zwrot podatku dochodowego za poprzedni rok przy wyliczeniu dochodu?
 • Jak wyliczyć dodatek, jeśli jednokrotnie zostanie naliczony zwrot podatku za kilka miesięcy w ciągu ostatnich trzech miesięcy?
 • Czy do dochodu zaliczamy „świadczenie za życiem”?
 • Czy „13 emerytura” wlicza się do dochodu?
 • Czy „300 plus” wlicza się do dochodu?
 • Czy zwrot podatku jest dochodem? Czy zwrot podatku dokonywany tylko do wysokości składek jest dochodem?
 • Czy należy odliczać składki ZUS i koszty uzyskania przychodu od dochodu z praktyki szkolnej?
 • Czy powinniśmy brać pod uwagę kwestię wyrównania świadczeń z ZUS przy ustalaniu dochodu?
 • Czy zasiłki celowe i okresowe wliczamy do dochodu?
 • Jak liczyć dochód z gospodarstwa rolnego jeśli jest on własnością obojga małżonków ale nie mieszkają wspólnie, jednocześnie nie ma ani separacji ani rozwodu? Czy powinniśmy dzielić gospodarstwo czy nie?
 • Jak liczyć dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych? Jakie dokumenty są potrzebne przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego, jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą?
 • Czy właścicielowi mieszkania do wydatków przyjmuje się fundusz remontowy, wpłacany do wspólnoty mieszkaniowej?
 • Czy składkę zdrowotną płaconą przez urząd pracy za osobę bezrobotną uwzględnia się do dochodu przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy?

8. Jakie opłaty można brać pod uwagę przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego?

 • Czy opłaty za loggie powinny być doliczane? Czy stanowią one powierzchnię użytkową? Czy wydatki trzeba przeliczyć na powierzchnię, która wyjdzie za mieszkanie czy razem z loggią?
 • Czy wliczać niedopłaty z rozliczenia za wodę, ścieki, centralne ogrzewanie?
 • Co robimy w sytuacji, kiedy wnioskodawca wprowadza się do nowego mieszkania, płaci czynsz, ale nie ma jeszcze rachunków? Jak postępujemy w sytuacji, kiedy petent dostaje rachunki na przełomie, część rachunków pochodzi ze zużycia starego najemcy, a część z nowego? Czy przedstawiane rachunki muszą być tylko na podstawie zużycia wnioskodawcy?
 • Jakie są wydatki wnioskodawcy o dodatek mieszkaniowy, który mieszka w domu jednorodzinnym lub należy do wspólnoty mieszkaniowej?
 • Czy obliczamy dodatek mieszkaniowy na podstawie rachunków wystawionych, czy tylko rachunków zapłaconych?
 • Jak przeliczamy czynsz w przypadku wynajmu lokalu? Jak obliczać wydatki za media, w stosunku do czynszu regulowanego?

9. Czy wywiad środowiskowy jest obligatoryjny? Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy kiedy nie ma wywiadu środowiskowego?

 • Czy wywiad przeprowadzamy tylko w nowym środowisku?
 • Jakie są metody informowania o wywiadzie?
 • Ile razy należy próbować przeprowadzić wywiad środowiskowy, kiedy wnioskodawca nie otwiera drzwi? Czy wystarczy jednorazowe poinformowanie o wywiadzie?
 • Czy wszystkie osoby pełnoletnie muszą być obecne na wywiadzie środowiskowym?
 • Czy brak wywiadu środowiskowego jest wystarczający, aby odrzucić wniosek o dodatek?
 • Czy na pracowniku spoczywa obowiązek informowania o wywiadzie środowiskowym? Czy wywiad środowiskowy jest obowiązkiem pracownika OPS lub UM?
 • Czy są pytania, na które petent może odmówić udzielenia odpowiedzi podczas wywiadu?
 • Co robić w sytuacji, gdy klient nie odbiera listów poleconych, zawiadamiających o planowanym wywiadzie środowiskowym?
 • W jakim zakresie wykorzystywać sformułowanie „rażące dysproporcje” w celu odmowy wniosku o dodatek? Co ono dokładnie oznacza i czego dotyczy?
 • Wniosek o dodatek można odrzucić z powodu „rażących dysproporcji”. Co to oznacza w praktyce? Co zaliczamy do rażących dysproporcji?
 • Czy potrzebne jest dodatkowe oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych podczas wywiadu środowiskowego, gdy podawane są ważne informacje dotyczące zarobków i zdrowia?
 • Jakie informacje z wywiadu trafiają do zarządcy? Czy wszystkie informacje z wywiadu środowiskowego trafiają do zarządcy?
 • Jaki sposób przeprowadzania wywiadu środowiskowego jest wystarczający? Czy można przeprowadzić wywiad telefonicznie? Dlaczego nie zawsze się go stosuje? Od czego to zależy?

10. Jak interpretować deklaracje o liczbie osób w gospodarstwie?

 • Czy powinniśmy sprawdzać, ile osób jest zgłoszonych do spółdzielni, a ile osób jest zgłoszonych w gospodarstwie domowym do dodatku mieszkaniowego?
 • Czy pracownik może i jakimi środkami ingerować w nieścisłość w podawaniu danych?
 • Jak potraktować oświadczenie klienta o dochodzie z działalności gospodarczej, które jest mało wiarygodne, a przecież podpisane z klauzulą odpowiedzialności karnej?
 • Jak egzekwować prawdziwość składanych informacji we wniosku?
 • Czy przyznać dodatek wnioskodawcom nie mieszkającym w lokalu? Jak potraktować wniosek o dodatek w sytuacji, kiedy jest duże zużycie wody na jedną osobę?
 • Jak traktować wnioskodawcę, który nie wykazał dochodu a ma zwrot kosztów ekologicznego ogrzewania z urzędu, z którego dostała środki? Czy kara za nie wykazanie zwrotu z urzędu powinna być jednokrotna, czy dwukrotna? Jak stosować ten zapis ustawy?
 • Jak zachować się w sytuacji kiedy klient tłumaczy się niewiedzą dotyczącą wykazania dochodu?
 • Jak mamy brać pod uwagę kwestię gospodarstwa domowego w przypadku rodziny, która mieszka pod jednym dachem, ale z deklaracji wynika, że prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe?
 • Jak interpretować rozbieżności w deklaracjach do opieki społecznej i we wniosku o dodatek mieszkaniowy?
 • Jak wyliczać dodatek mieszkaniowy i czynsz, jeśli w deklaracji są dwie osoby a mieszkają cztery?
 • Czy liczba osób na wniosku i w deklaracji musi się zgadzać z liczbą osób wykazana w informacji od zarządcy? Co zrobić, jeśli lokal zamieszkuje większa liczba osób?
 • Czy liczymy osoby, które przebywają faktycznie w lokalu czy tylko liczbę osób z deklaracji?
 • Jak zweryfikować, sprawdzić czy wnioskodawca ma inne źródła dochodu np. z pracy dodatkowej?

11. Jaka jest procedura postępowania z windykacją środków nienależnie pobranych świadczeń?

 • Jak ściągać należności, kiedy osoba wnioskująca o dodatek umiera?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu dodatku mieszkaniowego w podwójnej wysokości?
 • Co oznacza dla pracownika, a co dla wnioskodawcy podpisana przy składaniu wniosku o dodatek mieszkaniowy odpowiedzialność karna? Czy są jakieś konsekwencje dla wnioskodawcy przy wykazaniu dysproporcji finansowej ? Jakie środki możemy zastosować, aby wyegzekwować rzetelne, prawdziwe informacje?
 • Kiedy następuje wstrzymanie dodatku z powodu zadłużeń? W jakiej sytuacji występuje zaległość? Czy zaległość jest wtedy gdy spłacił tylko część zaległego czynszu czy wtedy gdy nie ma żadnej wpłaty
 • Kiedy wstrzymywany jest dodatek? Czy dodatek mieszkaniowy wstrzymujemy, kiedy wnioskodawca nie zapłacił dwóch ostatnich rachunków, czy dwóch rachunków ogółem?

12. Z czego wynika zmiana w dodatku energetycznym?

 • Jakie zmiany następują we wzorze wniosku o dodatek energetyczny, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 roku?
 • Nowy wzór wniosku o dodatek energetyczny
 • Czy decyzja o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego powoduje wstrzymanie wypłaty dodatku energetycznego?
 • Czy wliczamy rachunki za ogrzewanie gazowe tak samo, jak za centralne ogrzewanie? Czy jest odprowadzany podatek od centralnego ogrzewania?
 • Jak ująć w treści decyzji zmianę kwoty w dodatku energetycznym, jeśli nie wiadomo, jaka ona dokładnie będzie od 1 kwietnia? Czy jest konieczność informowania o tym wnioskodawców? Czy możemy umieścić informację o zmianie kwoty dodatku energetycznego po wprowadzonych już zmianach?
 • W jakim trybie zmienić decyzję o zmianie wysokości dodatku energetycznego? Czy zmianę o wysokości dodatku możemy wprowadzić z urzędu, bez zgody strony? Czy wystarczy informacja o zmianie dodatku czy konieczny jest nowy wniosek o dodatek?
 • Czy dodatek energetyczny może być przelewany tylko na konto wnioskodawcy, czy również członków rodziny, która nie jest w tym gospodarstwie domowym, w przypadku kiedy wnioskodawca nie ma swojego rachunku?
 • W jaki sposób zatwierdzany jest druk wniosku o dodatek energetyczny według najnowszych zmian z maja 2019?
 • Czy dodatek energetyczny jest objęty windykacją? Jaka jest procedura w przypadku dodatku energetycznego?
 • Wstrzymujemy dodatek mieszkaniowy w przypadku niedopłaty. Co się wtedy dzieje z dodatkiem energetycznym?
 • Czy dodatek energetyczny należy się rodzinie, w której mąż jest właścicielem lokalu, a umowa z zakładem energetycznym stoi na żonę? Co zrobić żeby się należał?
 • Od kiedy wypłacamy dodatek energetyczny? Ustawa mówi od jakiego miesiąca wypłacać dodatek mieszkaniowy ale brak wzmianki od kiedy dodatek energetyczny.
 • Czy zmiana starych piecyków na nowe, ekologiczne, gazowe lub elektryczne może mieć wpływ na koszty ogrzewania i koszty energii elektrycznej?
 • Centralne ogrzewanie jest uznawane, jeśli piec znajduje się poza lokalem mieszkalnym. Jak traktować istnienia piecyka gazowego, który znajduje się w lokalu?
 • Czy możemy liczyć ryczałt w przypadku rodziny zamieszkującej domek jednorodzinny, w którym jest ogrzewanie centralne?
 • Czy właściwe jest wliczanie faktycznych wydatków za ogrzewanie, kiedy lokatorzy płacą zaliczkę za cały rok właścicielowi kamienicy? Czy wliczać zaliczki płacone właścicielowi? Jak to stosować do art. 6 ust. 4a „Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu opłat za gaz, energię elektryczną dostarczaną do lokalu na cele bytowe”.
 • Jak stosować przepisy w stosunku do wydatków kiedy w lokalu znajduje się piec dwufunkcyjny? W takich lokalach naliczać ryczałty?
 • W jaki sposób wyliczyć ryczałt w przypadku, gdy jest brak centralnego ogrzewania i brak centralnie ciepłej wody i nie ma rachunku, na podstawie którego musimy wyliczyć ryczałt( z powodu odłączonego prądu)? Czy w takiej sytuacji możemy wyliczyć ryczałt na podstawie rachunku sąsiada czy na podstawie średniej krajowej?
 • Jak obliczać kilowatogodziny przy wyliczaniu ryczałtu?
 • Czy umowa z energetykiem powinna być podpisana przez urząd lub jego przedstawiciela czy wystarczy potwierdzenie z zakładu energetycznego podpisania umowy z wnioskodawcą bez podpisu?
 • Czy można wypłacić ryczałt, jeśli nie ma faktury za energię? Jak go obliczyć?

Dodatkowo

 • Czy jest możliwość kontynuowania dodatku przez osoby starsze, których dochód się nie zmienia?
 • Czy można kontynuować dodatek mieszkaniowy w sytuacji, kiedy umowa najmu jest na okres krótszy niż dodatek mieszkaniowy?
 • Czy dodatek dzieli się na dni w przypadku zgonu lub przeprowadzki? Co robimy w przypadku zgonu osoby pobierającej dodatek?
 • Czy członkiem gospodarstwa domowego może być domeldowana osoba, która jest całkowicie obca lub niepełnoletnie dziecko nie spokrewnione z wnioskodawcą?
 • Jaki jest okres przyznania dodatku mieszkaniowego, kiedy umowa najmu kończy się w trakcie trwania dodatku?
 • Czy bierzemy pod uwagę meldunek osób przebywających w lokalu do dodatku mieszkaniowego?
 • Jak traktować umowę podnajmu przez cudzoziemców? Czy żądać karty stałego pobytu? Jakich jeszcze dokumentów możemy wymagać od cudzoziemca? Czy mamy wgląd do dokumentów cudzoziemców jak np.: paszportu tak aby postępowanie było zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych?
 • Jak dokumentować kwestie techniczne w lokalu przy domkach jednorodzinnych?
 • Jak liczyć powierzchnię użytkową dla właścicieli a jak dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych? Czy dolicza się do powierzchni użytkowej komórki lokatorskie? Jak postępować w sytuacji kiedy powierzchnia lokalu i komórki lokatorskiej przekraczają powierzchnię użytkową?
 • Jak oblicza się ryczałt w przypadku braku instalacji centralnego ogrzewania, jeżeli wnioskodawca nie posiada rachunku za energię elektryczną, bo ma odłączoną?
 • Czy doliczać piwnice do powierzchni użytkowej? Czy opłaty liczyć wspólnie za lokal mieszkalny razem z opłatami dotyczącymi piwnic? Czy przeliczać łączne opłaty w stosunku do powierzchni użytkowej czy przyjmować wydatki w całości ?
 • Jak potraktować sytuację, w której w jednym lokalu znajduje się kilka gospodarstw? W jaki sposób dzielić wspólny metraż? Czy brać powierzchnię użytkową w całości, czy dzielić na kilka gospodarstw, zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy?
 • Jakie są obowiązki zarządcy wynikające z przepisów w zakresie dodatków mieszkaniowych?

Prowadzący

Krystyna Kozłowska, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żarach, praktyk z wieloletnim doświadczeniem z zakresu funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz dodatków mieszkaniowych. Od ośmiu lat nadzoruje działalność MOPS. Współautorka strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie. Członek Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia