Wideoszkolenie: Decyzje środowiskowe

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jaką zebrać dokumentację? Jakie zobowiązania i przywileje ma gmina jako inwestor? Kiedy stosować Kartę Informacyjną, a kiedy niezbędny jest Raport? Wpływ protestów społecznych na realizację inwestycji i zawartość ostatecznej decyzji środowiskowej


WIDEOSZKOLENIE PCC POLAND adresowane do pracowników Urzędów Miast i Gmin zajmujących się wydawaniem decyzji środowiskowych

Omówimy problem przedłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Podczas szkolenia omówimy zakres wprowadzonych już zmian w wydawaniu decyzji środowiskowych. Wskażemy strony postępowania, sposób przekazywania decyzji środowiskowych do publicznej informacji oraz dokumentację niezbędną do sporządzenia karty informacyjnej oraz raportu. Podpowiemy, jakie kroki należy podjąć w przypadku sprzecznych decyzji organów opiniodawczych i które z nich są nadrzędne do podjęcia właściwej decyzji środowiskowej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co zrobić, żeby nie doszło do uchylenia decyzji lub zarzucenia błędów procesowych przy wydaniu decyzji środowiskowej przy sprzeciwie społeczeństwa?
 • Kwalifikacje przedsięwzięcia - jak sobie radzić, kiedy inwestor nie dookreśli szczegółów inwestycji?
 • Jakie kroki należy podjąć w przypadku sprzecznych decyzji organów opiniodawczych: RZGW, WP i RDOŚ? Kto ma ostatecznie zdecydować o wydaniu decyzji?
 • Czy właściwe jest wydawanie decyzji zabudowy na farmy fotowoltaicznej w miejscowościach, gdzie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?
 • Czy obwieszczenie dotyczące udziału społeczeństwa jest obowiązkowe przy przedsięwzięciach z grupy 2?
 • Na jakie przepisy można się powołać przy wydaniu decyzji odmownej na budowę stacji telefoniczni komórkowej?
 • Czy na zawiadomieniu dla stron powyżej 10, umieszczamy numery działek, aby strony mogły określić, czy są stroną postępowania?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Po co są decyzje środowiskowe?

 • Czy każda inwestycja wymaga podjęcia decyzji środowiskowej?
 • Wyjaśnienie krok po kroku, jak powinien wyglądać schemat postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Jaką dokumentację należy przedstawić?
 • Co powinien zawierać wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
 • Kiedy można zmienić decyzję środowiskową?
 • Jak odmówić wydania decyzji środowiskowej?
 • Prawomocność decyzji środowiskowej. Czy można uchylić decyzję środowiskową? Jeśli tak, to kiedy można ją uchylić?
 • W jakich przypadkach niezbędna jest zmiana decyzji środowiskowej? Kiedy trzeba podjąć decyzję na nowo?
 • W jaki sposób napisać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania z powodu nieuzupełnionych braków w dokumentacji?
 • Ile trwa wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
 • Jak powinna wyglądać procedura ważności decyzji i etapowości przedsięwzięcia wydawanego postanowieniem?
 • W jaki sposób skrócić wydanie decyzji środowiskowej? Jaką dokumentację powinien przygotować inwestor? Jaki jest obieg tych dokumentów w różnych organach samorządowych?
 • Jakie są przesłanki do zawieszenia postępowania?
 • Wzór typowej decyzji środowiskowej

2. Jakim podmiotom przysługuje status strony w postępowaniu wydania decyzji środowiskowej?

 • Jak szeroki może być zakres stron postępowania zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego?
 • O czym warto pamiętać, dobierając strony postępowania przy wydawaniu decyzji środowiskowych?
 • Jak powinno być przeprowadzone postępowanie w razie śmierci jednej ze stron postępowania? Co zrobić, jeśli sprawa spadkowa nie jest uregulowana?
 • Jak prawidłowo ustalać strony postępowania w przypadku ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko?
 • W jaki sposób powinny być rozpatrywane wnioski stron postępowania przy udziale społeczeństwa?
 • Czy uwzględnia się gminę jako stronę w postępowaniu?
 • Jak postępować w sytuacji, w której mieszkańcy nie byli stroną postępowania, ale protestują w sprawie nowej inwestycji? Czy (i jak) uwzględniać opinię społeczeństwa w postanowieniu?
 • Czy właściciel działki, która jest otoczona drogą w odległości około 15 metrów od inwestycji, powinien mieć udział w postępowaniu?
 • Jak postępować w przypadku udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym budowy kurnika lub składowisk azbestu?
 • Jeżeli inwestor określa, że skutki działania przedsięwzięcia będą ograniczały się tylko do jego działki, to czy w takim przypadku właściciele sąsiednich działek mogą występować jako strony w postępowaniu?

3. W jaki sposób podajemy decyzje środowiskowe do informacji publicznej?

 • Czy wystarczy informacja umieszczona na BIP? Czy informujemy jedynie o tym, że decyzja została wydana?
 • Czy możliwe jest zastosowanie zawiadomienia osobistego o decyzji środowiskowej wydanej później obwieszczeniem?
 • Obwieszczenie: gdzie dokładnie je umieścić i jak długo powinno być dostępne?
 • Czy w postępowaniu z udziałem społeczeństwa przekazujemy informacje obwieszczeniem?
 • Czy wydajemy obwieszczenie w sołectwie?
 • Czy jest obowiązek umieszczania obwieszczenia w postępowaniu, gdy jest więcej niż 20 stron postępowania? Jak i gdzie umieścić obwieszczenie, gdy brakuje tablicy ogłoszeń? Czy wystarczy informacja na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń w urzędzie?
 • Jak powinna przebiegać procedura powiadamiania stron postępowania, jeżeli jest poniżej dwudziestu stron postępowania, a jak w przypadku, kiedy jest ich więcej? Czy w obydwu przypadkach każdą ze stron powiadamiamy oddzielnym pismem? Czy o wszczęciu postępowania, wydanych opiniach i postanowieniach powiadamiamy umieszczeniem informacji na stronie internetowej? Na podstawie czego i jak mamy informować strony postępowania?

4. Kiedy stosować kartę informacyjną, a kiedy niezbędny jest raport?

 • Jakie informacje powinna zawierać Karta Informacyjna Przedsięwzięcia?
 • Najczęściej spotykane nieprawidłowości w tworzeniu Kart Informacyjnych
 • Jakich dokumentów należy wymagać od przedsiębiorcy, który chce sporządzić Kartę Informacyjną?
 • Czy jest potrzeba pozyskania pełnej dokumentacji, czy wystarczą tylko oświadczenia?
 • Jakie są różnice między kartą a raportem? Z czego wynikają te różnice?
 • W jaki sposób tworzyć raport? Jakie zagadnienia w nim umieszczać?
 • Jak powinno przebiegać uzgadnianie raportu oddziaływania na środowisko z RDOŚ?
 • Kiedy należy przeprowadzić ponowne konsultacje ze społeczeństwem w przypadku, gdy raport jest nieodpowiedni i trzeba go kilkakrotnie uzupełniać?
 • Jak czytać kartę informacyjną: na co zwracać uwagę, jak ją zweryfikować? Jak czytać raport o oddziaływaniu na środowisko? Co w przypadku, gdy RDOŚ uważa, że raport jest wymagany, a sanepid twierdzi, że nie? Którą opinie wziąć pod uwagę, wydając decyzję środowiskową? Jaką podstawą prawną można się wspomagać?
 • Czy osoba niebędąca stroną postępowania może wnioskować o uzupełnienie raportu?
 • Która z instytucji opiniujących może nałożyć raport: RDOŚ, Wody Polskie czy Sanepid?
 • Jak postępować w sytuacji, w której wójt lub burmistrz wyda postanowienie o odstąpieniu od wydania raportu. Co robić w sytuacji zaskarżenia takiej decyzji środowiskowej?
 • Jak zadbać o jakość karty informacyjnej, dokumentacji i wszelkich materiałów dowodowych mających wpływ na jakość decyzji środowiskowej?
 • Czy inwestor przy złożeniu raportu może wnieść również zastrzeżenie do wglądu przez osoby trzecie?
 • Na czym polega udostępnienie raportu w zależności od opinii na etapie screeningu?

5. Jak sprawdzić, czy inwestycja jest dobrze zakwalifikowana?

 • Kwalifikacje przedsięwzięcia - jak sobie radzić, kiedy inwestor nie dookreśli szczegółów inwestycji?
 • Czy urząd może samodzielnie nanosić korekty w przypadku błędnej kwalifikacji inwestora?
 • Jak postępować w przypadku, gdy przedsięwzięcia nie są kwalifikowane, a inwestorzy starają się o dofinansowanie?
 • Zestawienie przedsięwzięć, dla których należy uzyskać decyzję środowiskową w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • Czy gmina musi wszczynać postępowanie administracyjne w celu zakwalifikowania przedsięwzięcia?

6. Przy jakich inwestycjach niezbędna jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ)?

 • Jakie zmiany wprowadzono w ustawie o ochronie środowiska dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu?
 • Wpływ konfliktów społecznych na realizację inwestycji i odniesienie się tych konfliktów w decyzji środowiskowej? W jaki sposób pisać decyzję środowiskową, aby konflikt społeczny został rozwiązany?
 • Jak określić zakres oddziaływania inwestycji? Jak postępować, gdy zakres oddziaływania inwestycji przekracza granice nieruchomości przez oddziaływanie hałasem lub emisją zanieczyszczeń/gazów do atmosfery?
 • Czy jest możliwość przedstawienia przez inwestora stronom postępowania podobnej inwestycji, jej wpływu na społeczeństwo i środowisko? Czy takie stanowisko inwestora możemy dopuścić do argumentacji w decyzji środowiskowej?
 • Schemat postępowania przy wydawaniu decyzji dla przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
 • Na co organ powinien zwrócić szczególną uwagę pod względem hałasu?
 • Czy bierzemy pod uwagę wpływ inwestycji na otoczenie (np. budowę chlewni), jeśli sąsiad prowadzi podobną inwestycję? Czy traktujemy obie inwestycje jako oddziaływanie skumulowane?
 • Jak uwzględnić wariant alternatywny? Wariant inwestorski zakłada inwestycje w środku wsi, ale inwestor dopuszcza możliwość wybudowania tuczarni w znacznej odległości od zabudowań. Jak sporządzić decyzję środowiskową, aby inwestor skorzystał z wariantu alternatywnego?
 • Czy firma kamieniarska powinna zostać zaliczona do przedsięwzięć jako instalacja do przerobu kopalin? Jak skonstruować decyzję środowiskową dla eksploatacji kopalni, której powstanie negują Polskie Parki Narodowe. Jak dalej poprowadzić postępowanie w tej sprawie?
 • Jaka dokumentacja jest niezbędna w decyzji środowiskowej dotyczącej budowy kopalni piasku? Jak badać oddziaływanie takiej inwestycji na środowisko? Jak uzasadniać taką decyzję?
 • Jak oceniać oddziaływanie przedsięwzięcia na obszar Natura 2000?
 • W jaki sposób weryfikować nadmierne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko przy wydaniu decyzji środowiskowych?
 • Jakie normy przewidują kwestie oddziaływania trzody chlewnej na środowisko i społeczeństwo?
 • Strony postępowania a inwestycje. Jak określić obszar oddziaływania inwestora? W jaki sposób obliczać obszar oddziaływania?
 • W jaki sposób inwestor ma zgromadzić dane właścicieli działek, na które wpłynie jego inwestycja?

7. Kiedy przeprowadza się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia z I i II grupy inwestycji?

 • Podział przedsięwzięć i kryteria kwalifikacji w I grupie inwestycji
 • Czy zawsze jest wymagane przeprowadzenie oceny przy potencjalnej rozbudowie istniejącej już inwestycji?
 • Jak interpretować uzgodnienia wydawane przez Wody Polskie w innym trybie niż opinie na etapie screeningu przy nałożeniu obowiązku ocen oddziaływania?
 • Jak prawidłowo sporządzić postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko? Czy dodatkowe obowiązki nałożone na strony postępowania powinny być zawarte w postanowieniu, czy w decyzji środowiskowej?

8. Jakie kroki należy podjąć w przypadku sprzecznych decyzji organów opiniodawczych: RZGW, WP i RDOŚ? Kto ma ostatecznie zdecydować o wydaniu decyzji?

 • Jak długo urząd może czekać na wniesienie uzupełnień do raportu? Czy można zawiesić z urzędu takie postępowanie, jeżeli nie ma opinii RDOŚ?
 • Jak interpretować sprzeczne opinie RDOŚ i Sanepidu? Czy jest potrzeba wystąpienia do organu opiniującego, który wezwał inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej lub raportu po raz drugi, jeśli drugi organ nie miał zastrzeżeń?
 • Czy wymagana jest kolejna decyzja środowiskowa, jeśli planowana jest jedynie rozbudowa tej inwestycji? Czy wystarczy wcześniejsza decyzja wydana przy budowie?
 • Do jakich wydziałów/ jednostek RDOŚ oraz jakim pismem najlepiej zwrócić się aby uzyskać szybką i konkretną odpowiedź?
 • W jaki sposób pogodzić stanowiska RDOŚ , Wód Polskich i Sanepidu? Opinia której z tych instytucji jest najważniejsza dla gminy w postępowaniu wydawania decyzji środowiskowej?
 • Spójność opinii instytucji opiniodawczych i ich argumentacje
 • Czy gmina ma prawo do utrzymania swojego stanowiska, jeśli RDOŚ ma inne stanowisko w sprawie kwalifikacji przedsięwzięcia?
 • Jaki jest właściwy zakres opiniowania przez instytucje opiniujące?

9. Jakie podejmować działania w przypadku zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub brakiem planu zagospodarowania przestrzennego w świetle toczących się protestów społeczeństwa?

 • Jak prawidłowo wydać opinię akustyczną przedsięwzięcia na terenach planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy o ochronie środowiska i rozporządzenia Rady Ministrów? Co brać pod uwagę?
 • Z czego wynika różnica w interpretacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez inwestorów i organy administracji architektoniczno-budowlanej?
 • W jaki sposób zadbać o zgodność obecnie realizowanych inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z poprzednich lat?
 • Jak wygląda wydanie decyzji środowiskowej dla farmy fotowoltaicznej, gdy działka jest położona poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? Jak należy odnieść się do pisma od osoby, która planuje budowę domu mieszkalnego w sąsiedztwie i nie zgadza się na taką działalność?

Ponadto:

 • Czy rozbudowa hali magazynowej wymaga jednorazowej decyzji środowiskowej, chociaż ma więcej niż 1 hektar?
 • Jak można zaskarżyć decyzję o warunkach zabudowy wielkopowierzchniowej?
 • Czy (i jak poprawnie) sumować moce poszczególnych anten stacji bazowych telefonii komórkowej? Kiedy jest konieczność wydania decyzji środowiskowej?
 • Jak uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków w kontekście stosowania przepisów RODO? Z czego wynika problem wydawania wypisów przez starostwo?
 • Inwestycje związane z regulacją cieku wodnego i umocnienie linii brzegowej. Jaka jest właściwa interpretacja terminów: czym jest utrzymanie a czym inwestycja? Czy tak samo można traktować utrzymanie 10-metrowego, jak i 50-metrowego brzegu?
 • Inwestycje liniowe jako przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji środowiskowej. Jak ustalać strony postępowania i zasięg inwestycji? Jak poprowadzić postępowanie, gdy inwestycja przecina inną działkę?
 • Czy można wydać decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia, które już powstało i potrzebuje legalizacji z powodu kontroli?
 • W jaki sposób przepisy prawne regulują sytuację, w której została wydana decyzja środowiskowa, a ktoś składa zapytanie o środowiskowych uwarunkowaniach? Jakie są konsekwencje dla inwestora? Czy należy wydać taką decyzję?
 • Czy potrzebna jest decyzja środowiskowa do wniosku w sprawie zakupu maszyn i urządzeń?
 • Jak konstruować decyzję środowiskową na wniosek ARiMR na podstawie opinii rolników, którzy ubiegają się o dofinansowanie z Unii Europejskiej?
 • Czy w przypadku jeśli przedsięwzięcie nie znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów, to w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko wydaje się postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, czy wszcząć postępowanie i je umorzyć?
 • Jak interpretować zapisy dotyczące instalacji radiowych i pola magnetycznego?
 • Kiedy są ustalane obszary ograniczonego użytkowania?
 • Mnogość interpretacji rozporządzeń: na czyje interpretacje najlepiej się powoływać?
 • Interpretacja przepisów ustawy OOŚ dla przedsięwzięć, które już istnieją
 • Organizacje ekologiczne i ich udział w postępowaniu

Prowadzący

Urszula Drabik - praktyk, inspektor d/s ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Lubinie; długoletnie doświadczenie w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; absolwent Wydziału Administracji PWSZ w Legnicy, specjalność: administrowanie ochroną środowiska; studia podyplomowe: Ochrona Atmosfery i Zarządzanie Jakością Powietrza na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfer

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia