Szkolenie: Działalność gospodarcza

Jakie są zadania gmin i obowiązki przedsiębiorców w związku z „Konstytucją Biznesu”? Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej – jak usprawniać obsługę przedsiębiorców? Na co należy zwracać uwagę przy uzupełnianiu druków dot. zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się ewidencją działalności gospodarczej i kontaktujących się z przedsiębiorcami

Składki: kiedy przedsiębiorca zapłaci za leczenie?
Na wideoszkoleniu omówimy zagadnienia związane z zarządcą sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej, a także prawo dla przedsiębiorców, spadkobierców oraz jakie są obowiązki pracowników urzędów gmin/miast. Omówimy RODO w CEIDG; oświadczenie podpisane przez przedsiębiorcę lub pełnomocnika dot. przetwarzania danych osobowych w systemie CEIDG. Konstytucja Biznesu wprowadziła bardzo dużo zmian i ułatwień zarówno dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wpisanymi do CEIDG oraz wiele nowych zadań dla pracowników urzędów gmin/miast na co dzień pracujących przy obsłudze klienta, jakim jest przedsiębiorca. Szkolenie w formie warsztatów jest praktycznym przekazaniem wiedzy prelegenta (praktyka, urzędnika) innym urzędnikom. Jest ciekawą formą wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami urzędów gmin/miast.Uczestnicy szkolenia mogą zadawać pytania w dowolnym momencie w trakcie trwania całego szkolenia.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Jak postępować w przypadku zdublowanych wpisów przedsiębiorcy w CEIDG (w sytuacji, gdy systemie CEIDG występuje więcej niż jeden wpis tego samego przedsiębiorcy)?
 • Co urzędnik gminy/miasta powinien zrobić, aby wprowadzić wpis w systemie CEIDG przedsiębiorcy, którego dane podczas migracji danych z ewidencji gminnej do systemu CEIDG nie zostały przeniesione i przedsiębiorca nie jest widoczny w systemie CEIDG, mimo, że jest cały czas aktywny i prowadzi działalność gospodarczą?
 • Kiedy należy wprowadzić zmianę we wpisie, a w jakich sytuacjach należy ponownie przekształcić wniosek złożony przez przedsiębiorcę w urzędzie?
 • Emerytura, renta, zatrudnienie na umowę o pracę, czy ma to wpływ na wysokość składki ZUS?
 • Zawieszenie/wznowienie. Co ze składkami i kiedy przedsiębiorca zapłaci za leczenie?
 • Ubezpieczenie przedsiębiorcy za granicą. Jak powinno wyglądać prawidłowe zgłoszenie do ZUS/KRUS?
 • Na czym polega działalność nierejestrowana (nieewidencjonowana)?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • pełnomocnictwa do dokonywania czynności w ceidg w imieniu przedsiębiorcy,
 • potwierdzenie przyjęcia wniosku

Szczegółowy program szkolenia:

 • Jakie są zasady „ulgi na start”?
 • Na czym polega działalność nierejestrowana (nieewidencjonowana)?
 • Na czym polega dobrowolność wpisywania i kształtowania wszelkich dat we wpisie przez przedsiębiorcę lub pełnomocnika?
 • Jak wygląda automatyczne zaciąganie danych w CEIDG: BAZA TERYT i BAZA PESEL
 • Jakie są możliwości zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej na jednym wniosku CEIDG-1
 • Dane fakultatywne (nieobowiązkowe) we wniosku dot. nowego wpisu do CEIDG?
 • Pełnomocnictwo i prokura - jakie są nowe zasady wpisywania pełnomocnika i prokurenta do CEIDG?
 • Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych w ZUS (DRUK ZZA, DRUK ZUA)
 • Zgłoszenie członków rodziny przedsiębiorcy do ubezpieczenia w ZUS (DRUK ZCNA)
 • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń przedsiębiorcy i członków jego rodziny (DRUK ZWUA i DRUK ZCNA)
 • WARSZTATY WYPEŁNIANIA POWYŻSZYCH DRUKÓW: ZUS ZZA, ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA dla wszystkich zainteresowanych uczestników szkolenia,
 • Na co należy zwracać uwagę przy uzupełnianiu druków dot. zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS?
 • Jaki dokument jest dokumentem tożsamości okazywanym przez przedsiębiorcę w urzędzie gminy/miasta?
 • Na podstawie jakich dokumentów przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą zarejestrowaną w systemie CEIDG?

Rejestracja działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców

 • Zatrudnianie cudzoziemców na terenie Polski:
 • Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
 • Zezwolenie na pracę
 • Nowe zezwolenie na pracę sezonową
 • Zatrudnianie na terytorium Polski obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy
 • Co musi posiadać cudzoziemiec spoza UE, by mógł legalnie wykonywać pracę w Polsce?
 • Bezpieczeństwo zatrudnionych w Polsce obywateli z Państw spoza UE. Jakie prawa mają obywatele spoza UE pracując w Polsce?

Jak postępować w przypadku zdublowanych wpisów przedsiębiorcy w CEIDG (w sytuacji, gdy systemie CEIDG występuje więcej niż jeden wpis tego samego przedsiębiorcy)?

 • Formularz uzupełniający dla brakującego wpisu
 • Co urzędnik gminy/miasta powinien zrobić, aby wprowadzić wpis w systemie CEIDG przedsiębiorcy, którego dane podczas migracji danych z ewidencji gminnej do systemu CEIDG nie zostały przeniesione i przedsiębiorca nie jest widoczny w systemie CEIDG, mimo, że jest cały czas aktywny i prowadzi działalność gospodarczą?
 • Automatyczne wykreślanie z systemu CEIDG wpisów zawierających dane szczątkowe, w tym brak na wpisie widocznym w systemie CEIDG nr PESEL przedsiębiorcy
 • Jakie są nowe możliwości zmiany danych i jaki jest nowy podział danych?
 • Zmiana w CEIDG dla pracowników i dla przedsiębiorców. Podczas składania wniosku CEIDG-1 w urzędzie gminy/miasta przedsiębiorca będzie mógł zgłosić do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych w ZUS również swojego pracownika (dotyczy to także wszelkich zmian i wyrejestrowania):
 • Data zaprzestania i data wykreślenia: czym różnią się te dwie daty?
 • Komunikat zachęcający do podawania przez przedsiębiorców nr telefonu widocznego tylko dla urzędników we wniosku CEIDG-1 (jakie są plusy dla przedsiębiorcy podania we wniosku CEIDG-1 swojego nr telefonu)?
 • Jakie są zmiany w publikowaniu w systemie CEIDG pełnomocnictwa i prokury?
 • Jakie są możliwości powołania i wpisania przez przedsiębiorcę za życia zarządcy sukcesyjnego do systemu CEIDG lub przez spadkobierców po śmierci przedsiębiorcy?
 • Jakie są zmiany dot. zawieszenia i wykreślenia działalności gospodarczej?
 • Omówienie po kolei wszystkich rubryk nowego wniosku CEIDG-1
 • Zmiana a ponowne przekształcenie wniosku

Kiedy należy wprowadzić zmianę we wpisie, a w jakich sytuacjach należy ponownie przekształcić wniosek złożony przez przedsiębiorcę w urzędzie?

 • Kwestia zawieszenia, a wykreślenia przedsiębiorcy z systemu CEIDG
 • Data rozpoczęcia działalności

Kiedy przedsiębiorca może dokonać zmiany tej daty?

 • Data wykreślenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarówno w formie spółki cywilnej, jak i w formie działalności indywidualnej. Jak powinna być data wykreślenia na wniosku CEIDG-1?
 • Zawieszenie z tytułu opieki nad dzieckiem

Zmiany we wpisie

 • Opłata od pełnomocnictwa. Kiedy przedsiębiorca lub pełnomocnik musi uiścić opłatę skarbową składając wniosek CEIDG-1?
 • Wprowadzenie wniosku do systemu CEIDG złożonego przez przedsiębiorcę/pełnomocnika w urzędzie, ważne daty
 • Kto oprócz przedsiębiorcy może złożyć wniosek CEIDG-1 w urzędzie gminy/miasta?
 • Jak przygotować się do kontroli ewidencji działalności gospodarczej przez wojewodę?
 • W jakich sytuacjach urzędnik powinien wymagać pełnomocnictwa?
 • W jaki sposób przedsiębiorca przebywający w zakładzie karnym, areszcie może złożyć wniosek CEIDG-1?
 • W jaki sposób dokonuje się wykreślenia zmarłego przedsiębiorcy z systemu CEIDG?
 • ZMIANA WE WPISIE

Poprawność wpisywania danych we wniosku CEIDG-1 dotyczących m.in.:

 • powstania nowej spółki cywilnej obok wykonywania działalności indywidualnej
 • likwidacji spółki cywilnej, pozostawienie na wpisie tylko działalności indywidualnej
 • nazwy przedsiębiorcy w przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej oraz w formie działalności indywidualnej
 • poprawna nazwa firmy w przypadku spółki cywilnej
 • zmiana danych w przypadku całkowitej likwidacji działalności gospodarczej z jednoczesnym załączeniem druku ZUS ZWUA
 • zmiana dot. kont bankowych w przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej i w formie działalności indywidualnej
 • zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (indywidualna działalność lub w spółka cywilna). Jakie przedsiębiorca ma obowiązki w tym zakresie
 • zmiana danych przez pełnomocnika, prokurenta, wspólnika spółki cywilnej
 • zmiana konta bankowego oraz biura rachunkowego
 • wspólność majątkowa, zmiana nazwiska i dokumentu tożsamości
 • zmiana dotycząca danych pełnomocnika zawartych na wpisie w CEIDG

NOWY WPIS:

 • Zakładanie nowej działalności gospodarczej indywidualnej
 • Zakładanie nowej działalności gospodarczej tylko w spółce cywilnej
 • Zakładanie nowej działalności gospodarczej zarówno indywidualnej, jak i w spółce cywilnej
 • Zakładanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców z UE i spoza UE
 • Możliwość dołączenia do wniosku o wpis zgłoszenia do ZUS przedsiębiorcy, członka jego rodziny, a również zatrudnionego pracownika
 • Zakładanie działalności przez pełnomocnika, prokurenta, wspólnika spółki cywilnej
 • Możliwość dołączenia do wniosku CEIDG-1 zgłoszenia VAT-R
 • Fakultatywne (nieobowiązkowe) wskazanie form opodatkowania oraz nazwy biura rachunkowego przez przedsiębiorcę we wniosku CEIDG-1

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE NIEUZUPEŁNIENIA TYCH RUBRYK PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ?

STOSOWANIE POPRAWNEGO FORMULARZA WNIOSKU CEIDG-1:

 • Załączniki do wniosku CEIDG-1 omówienie zasad stosowania tych załączników
 • Zmiana miejsca zamieszkania, a właściwość miejscowa urzędu skarbowego (działalność indywidualna i spółka cywilna)
 • Rachunek firmowy czy rachunek prywatny. Jaki rachunek należy podać zakładając działalność gospodarczą?
 • Ile nr PKD 2007 może wpisać przedsiębiorca we wniosku CEIDG-1?
 • Jaka jest podstawa prawna do wydawania zaświadczeń przez urzędy gmin/miast przed 01.07.2011 r. czyli przed wejściem w życie CEIDG?
 • Czy należy drukować wniosek CEDG-1 z kodem kreskowym złożony osobiście w urzędzie?
 • Przedsiębiorca - ubezpieczenie w ZUS czy KRUS. Sytuacje problemowe
 • Czy należy drukować UPO?
 • Potwierdzenie przyjęcia wniosku. Kiedy należy drukować to potwierdzenie dla przedsiębiorcy?
 • W jaki sposób urzędnik powinien sprawdzić, czy cudzoziemiec może rozpocząć działalność jednoosobową w Polsce?
 • Jakich dokumentów wymagać od cudzoziemców, którzy chcą założyć działalność gospodarcza na terenie Polski?
 • Cudzoziemcy. Kto podlega wpisowi do CEIDG?
 • Jak ustalić adres urzędu skarbowego, któremu ma podlegać cudzoziemiec?
 • Usługi transgraniczne na terenie Polski
 • Jak poradzić sobie ze zgłoszeniem cudzoziemca do ZUS?
 • Przedsiębiorca wytwarzający odpady ma obowiązek wpisania się do BDO (Bazy Danych o Odpadach)?
 • Obowiązek zgłoszenia się przedsiębiorcy do ZUS, Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego po rozpoczęciu działalności gospodarczej, dokonaniu zmiany we wpisie (działalność indywidualna, działalność w spółce cywilnej). Kiedy należy osobiście udać się do w/w urzędów, a kiedy wystarczy samo złożenie wniosku w urzędzie gminy/miasta?
 • Stopień niepełnosprawności przedsiębiorcy, a działalność gospodarcza
 • Emerytura, renta, zatrudnienie na umowę o pracę, czy ma to wpływ na wysokość składki ZUS?
 • Zawieszenie/wznowienie. Co ze składkami i kiedy przedsiębiorca zapłaci za leczenie?
 • Ubezpieczenie przedsiębiorcy za granicą. Jak powinno wyglądać prawidłowe zgłoszenie do ZUS/KRUS?
 • E-SKŁADKA w ZUS

Prowadzący

Aneta Masłowska, praktyk, specjalista ds. ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich UM Krosna. Od 2005 roku pełni funkcję audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta. Posiada tytuł magistra z zakresu Zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji. Ukończyła również szkolenie EBC*L, uzyskując Certyfikat Europejskich Kompetencji Biznesowych. Posiada także duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia