Wideoszkolenie: Działalność gospodarcza

Jakie są zadania gmin i obowiązki przedsiębiorców w związku z „Konstytucją Biznesu”? Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej – jak usprawniać obsługę przedsiębiorców? Na co należy zwracać uwagę przy uzupełnianiu druków dot. zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS? Którzy przedsiębiorcy zostają objęci ochroną konsumencką od 2021 r.?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się ewidencją działalności gospodarczej i kontaktujących się z przedsiębiorcami

Druki ZUS do uzupełnienia razem z Prowadzącą podczas szkolenia!
Na wideoszkoleniu omówimy zagadnienia związane z zarządcą sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej, a także prawo dla przedsiębiorców, spadkobierców oraz jakie są obowiązki pracowników urzędów gmin/miast. Omówimy RODO w CEIDG; oświadczenie podpisane przez przedsiębiorcę lub pełnomocnika dot. przetwarzania danych osobowych w systemie CEIDG. Konstytucja Biznesu wprowadziła bardzo dużo zmian i ułatwień zarówno dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wpisanymi do CEIDG oraz wiele nowych zadań dla pracowników urzędów gmin/miast na co dzień pracujących przy obsłudze klienta, jakim jest przedsiębiorca. Szkolenie w formie warsztatów jest praktycznym przekazaniem wiedzy prelegenta (praktyka, urzędnika) innym urzędnikom. Jest ciekawą formą wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami urzędów gmin/miast. Uczestnicy szkolenia mogą zadawać pytania w dowolnym momencie w trakcie trwania całego szkolenia.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak postępować w przypadku zdublowanych wpisów przedsiębiorcy w CEIDG (w sytuacji, gdy systemie CEIDG występuje więcej niż jeden wpis tego samego przedsiębiorcy)?
 • Co urzędnik gminy/miasta powinien zrobić, aby wprowadzić wpis w systemie CEIDG przedsiębiorcy, którego dane podczas migracji danych z ewidencji gminnej do systemu CEIDG nie zostały przeniesione i przedsiębiorca nie jest widoczny w systemie CEIDG, mimo że jest cały czas aktywny i prowadzi działalność gospodarczą?
 • Kiedy należy wprowadzić zmianę we wpisie, a w jakich sytuacjach należy ponownie przekształcić wniosek złożony przez przedsiębiorcę w urzędzie?
 • Emerytura, renta, zatrudnienie na umowę o pracę, czy ma to wpływ na wysokość składki ZUS?
 • Zawieszenie/wznowienie. Co ze składkami i kiedy przedsiębiorca zapłaci za leczenie?
 • Ubezpieczenie przedsiębiorcy za granicą. Jak powinno wyglądać prawidłowe zgłoszenie do ZUS/KRUS?
 • Na czym polega działalność nierejestrowana (nieewidencjonowana)?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • pełnomocnictwa do dokonywania czynności w ceidg w imieniu przedsiębiorcy,
 • potwierdzenie przyjęcia wniosku
 • Ponadto druki do ZUS, żeby mogli Państwo sobie je wydrukować i razem z Prowadzącą uzupełniać je podczas szkolenia

Szczegółowy program szkolenia:


 • Jak powinno się postępować, określając datę zmiany działalności?
 • Czy tylko przedsiębiorca może założyć konto, aby umieścić tekst przy pełnomocnictwie?
 • Co należy zrobić, jeśli upada jakieś przedsiębiorstwo prawne lub następuje zgon przedsiębiorcy?
 • Kiedy należy zawiesić działalność gospodarczą, aby uniknąć opłat za ZUS?
 • Czy można zawiesić działalność gospodarczą np. na 7 dni?
 • Stwierdzono tożsamość osoby. Czy w związku z tym należy dodatkowo na druku wpisywać numer dowodu osobistego? Czy jest to konieczne w przypadku kontroli?
 • Na czym polega zmiana głównej nazwy przedsiębiorcy?
 • Co jeśli przedsiębiorca nie chce zmienić nazwy głównej? Jak należy to tłumaczyć przedsiębiorcom?
 • Czy osoba, która przejęła działalność, może ją sama potem zamknąć?
 • Sukcesja - kto może być zarządcą i kiedy go ustanowić?
 • Obsługa cudzoziemców – jakie są rodzaje dokumentów? Na co zwracać uwagę?
 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym – omówienie
 • Zgłoszenia ZWA, ZUA, ZZA – jak należy poprawnie wpisywać kody?

Jakie zmiany zaszły w systemie CEiDG?

 • W systemie CEiDG: czy jeśli ktoś już raz wybrał ubezpieczyciela to, czy można zrobić tak, żeby on się już automatycznie wybierał jak i urząd skarbowy?
 • Jakie są kolejne daty wdrożenia nowej platformy?
 • Wskazanie nowelizacji przepisów, zmian

Hurtownia danych – przedstawienie tematu

 • Jakie są zasady „ulgi na start”?
 • Na czym polega działalność nierejestrowana (nieewidencjonowana)?
 • Na czym polega dobrowolność wpisywania i kształtowania wszelkich dat we wpisie przez przedsiębiorcę lub pełnomocnika?
 • Jak wygląda automatyczne zaciąganie danych w CEIDG: BAZA TERYT i BAZA PESEL
 • Jakie są możliwości zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej na jednym wniosku CEIDG-1
 • Dane fakultatywne (nieobowiązkowe) we wniosku dot. nowego wpisu do CEIDG?
 • Pełnomocnictwo i prokura - jakie są nowe zasady wpisywania pełnomocnika i prokurenta do CEIDG?
 • Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych w ZUS (DRUK ZZA, DRUK ZUA)
 • Zgłoszenie członków rodziny przedsiębiorcy do ubezpieczenia w ZUS (DRUK ZCNA)
 • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń przedsiębiorcy i członków jego rodziny (DRUK ZWUA i DRUK ZCNA)
 • WARSZTATY WYPEŁNIANIA POWYŻSZYCH DRUKÓW: ZUS ZZA, ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA dla wszystkich zainteresowanych uczestników szkolenia,
 • Na co należy zwracać uwagę przy uzupełnianiu druków dot. zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS?
 • Jaki dokument jest dokumentem tożsamości okazywanym przez przedsiębiorcę w urzędzie gminy/miasta?
 • Na podstawie jakich dokumentów przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą zarejestrowaną w systemie CEIDG?

Rejestracja działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców

 • Zatrudnianie cudzoziemców na terenie Polski:
 • Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
 • Zezwolenie na pracę
 • Nowe zezwolenie na pracę sezonową
 • Zatrudnianie na terytorium Polski obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy
 • Co musi posiadać cudzoziemiec spoza UE, by mógł legalnie wykonywać pracę w Polsce?
 • Bezpieczeństwo zatrudnionych w Polsce obywateli z Państw spoza UE. Jakie prawa mają obywatele spoza UE, pracując w Polsce?

Jak postępować w przypadku zdublowanych wpisów przedsiębiorcy w CEIDG (w sytuacji, gdy systemie CEIDG występuje więcej niż jeden wpis tego samego przedsiębiorcy)?

 • Formularz uzupełniający dla brakującego wpisu
 • Co urzędnik gminy/miasta powinien zrobić, aby wprowadzić wpis w systemie CEIDG przedsiębiorcy, którego dane podczas migracji danych z ewidencji gminnej do systemu CEIDG nie zostały przeniesione i przedsiębiorca nie jest widoczny w systemie CEIDG, mimo że jest cały czas aktywny i prowadzi działalność gospodarczą?
 • Automatyczne wykreślanie z systemu CEIDG wpisów zawierających dane szczątkowe, w tym brak na wpisie widocznym w systemie CEIDG nr PESEL przedsiębiorcy
 • Jakie są nowe możliwości zmiany danych i jaki jest nowy podział danych?
 • Zmiana w CEIDG dla pracowników i dla przedsiębiorców. Podczas składania wniosku CEIDG-1 w urzędzie gminy/miasta przedsiębiorca będzie mógł zgłosić do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych w ZUS również swojego pracownika (dotyczy to także wszelkich zmian i wyrejestrowania):
 • Data zaprzestania i data wykreślenia: czym różnią się te dwie daty?
 • Komunikat zachęcający do podawania przez przedsiębiorców nr telefonu widocznego tylko dla urzędników we wniosku CEIDG-1 (jakie są plusy dla przedsiębiorcy podania we wniosku CEIDG-1 swojego nr telefonu)?
 • Jakie są zmiany w publikowaniu w systemie CEIDG pełnomocnictwa i prokury?
 • Jakie są możliwości powołania i wpisania przez przedsiębiorcę za życia zarządcy sukcesyjnego do systemu CEIDG lub przez spadkobierców po śmierci przedsiębiorcy?
 • Jakie są zmiany dot. zawieszenia i wykreślenia działalności gospodarczej?
 • Omówienie po kolei wszystkich rubryk nowego wniosku CEIDG-1
 • Zmiana a ponowne przekształcenie wniosku

Kiedy należy wprowadzić zmianę we wpisie, a w jakich sytuacjach należy ponownie przekształcić wniosek złożony przez przedsiębiorcę w urzędzie?

 • Kwestia zawieszenia, a wykreślenia przedsiębiorcy z systemu CEIDG
 • Data rozpoczęcia działalności

Kiedy przedsiębiorca może dokonać zmiany tej daty?

 • Data wykreślenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarówno w formie spółki cywilnej, jak i w formie działalności indywidualnej. Jak powinna być data wykreślenia na wniosku CEIDG-1?
 • Zawieszenie z tytułu opieki nad dzieckiem

Zmiany we wpisie

 • Opłata od pełnomocnictwa. Kiedy przedsiębiorca lub pełnomocnik musi uiścić opłatę skarbową, składając wniosek CEIDG-1?
 • Wprowadzenie wniosku do systemu CEIDG złożonego przez przedsiębiorcę/pełnomocnika w urzędzie, ważne daty
 • Kto oprócz przedsiębiorcy może złożyć wniosek CEIDG-1 w urzędzie gminy/miasta?
 • Jak przygotować się do kontroli ewidencji działalności gospodarczej przez wojewodę?
 • W jakich sytuacjach urzędnik powinien wymagać pełnomocnictwa?
 • W jaki sposób przedsiębiorca przebywający w zakładzie karnym, areszcie może złożyć wniosek CEIDG-1?
 • W jaki sposób dokonuje się wykreślenia zmarłego przedsiębiorcy z systemu CEIDG?
 • ZMIANA WE WPISIE

Poprawność wpisywania danych we wniosku CEIDG-1 dotyczących m.in.:

 • powstania nowej spółki cywilnej obok wykonywania działalności indywidualnej
 • likwidacji spółki cywilnej, pozostawienie na wpisie tylko działalności indywidualnej
 • nazwy przedsiębiorcy w przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej oraz w formie działalności indywidualnej
 • poprawna nazwa firmy w przypadku spółki cywilnej
 • zmiana danych w przypadku całkowitej likwidacji działalności gospodarczej z jednoczesnym załączeniem druku ZUS ZWUA
 • zmiana dot. kont bankowych w przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej i w formie działalności indywidualnej
 • zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (indywidualna działalność lub spółka cywilna). Jakie przedsiębiorca ma obowiązki w tym zakresie
 • zmiana danych przez pełnomocnika, prokurenta, wspólnika spółki cywilnej
 • zmiana konta bankowego oraz biura rachunkowego
 • wspólność majątkowa, zmiana nazwiska i dokumentu tożsamości
 • zmiana dotycząca danych pełnomocnika zawartych na wpisie w CEIDG

NOWY WPIS:

 • Zakładanie nowej działalności gospodarczej indywidualnej
 • Zakładanie nowej działalności gospodarczej tylko w spółce cywilnej
 • Zakładanie nowej działalności gospodarczej zarówno indywidualnej, jak i w spółce cywilnej
 • Zakładanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców z UE i spoza UE
 • Możliwość dołączenia do wniosku o wpis zgłoszenia do ZUS przedsiębiorcy, członka jego rodziny, a również zatrudnionego pracownika
 • Zakładanie działalności przez pełnomocnika, prokurenta, wspólnika spółki cywilnej
 • Możliwość dołączenia do wniosku CEIDG-1 zgłoszenia VAT-R
 • Fakultatywne (nieobowiązkowe) wskazanie form opodatkowania oraz nazwy biura rachunkowego przez przedsiębiorcę we wniosku CEIDG-1

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE NIEUZUPEŁNIENIA TYCH RUBRYK PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ?

STOSOWANIE POPRAWNEGO FORMULARZA WNIOSKU CEIDG-1:

 • Załączniki do wniosku CEIDG-1 omówienie zasad stosowania tych załączników
 • Zmiana miejsca zamieszkania, a właściwość miejscowa urzędu skarbowego (działalność indywidualna i spółka cywilna)
 • Rachunek firmowy czy rachunek prywatny. Jaki rachunek należy podać, zakładając działalność gospodarczą?
 • Ile nr PKD 2007 może wpisać przedsiębiorca we wniosku CEIDG-1?
 • Jaka jest podstawa prawna do wydawania zaświadczeń przez urzędy gmin/miast przed 01.07.2011 r. czyli przed wejściem w życie CEIDG?
 • Czy należy drukować wniosek CEDG-1 z kodem kreskowym złożony osobiście w urzędzie?
 • Przedsiębiorca - ubezpieczenie w ZUS czy KRUS. Sytuacje problemowe
 • Czy należy drukować UPO?
 • Potwierdzenie przyjęcia wniosku. Kiedy należy drukować to potwierdzenie dla przedsiębiorcy?
 • W jaki sposób urzędnik powinien sprawdzić, czy cudzoziemiec może rozpocząć działalność jednoosobową w Polsce?
 • Jakich dokumentów wymagać od cudzoziemców, którzy chcą założyć działalność gospodarcza na terenie Polski?
 • Cudzoziemcy. Kto podlega wpisowi do CEIDG?
 • Jak ustalić adres urzędu skarbowego, któremu ma podlegać cudzoziemiec?
 • Usługi transgraniczne na terenie Polski
 • Jak poradzić sobie ze zgłoszeniem cudzoziemca do ZUS?
 • Przedsiębiorca wytwarzający odpady ma obowiązek wpisania się do BDO (Bazy Danych o Odpadach)?
 • Obowiązek zgłoszenia się przedsiębiorcy do ZUS, Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego po rozpoczęciu działalności gospodarczej, dokonaniu zmiany we wpisie (działalność indywidualna, działalność w spółce cywilnej). Kiedy należy osobiście udać się do w/w urzędów, a kiedy wystarczy samo złożenie wniosku w urzędzie gminy/miasta?
 • Stopień niepełnosprawności przedsiębiorcy, a działalność gospodarcza
 • Emerytura, renta, zatrudnienie na umowę o pracę, czy ma to wpływ na wysokość składki ZUS?
 • Zawieszenie/wznowienie. Co ze składkami i kiedy przedsiębiorca zapłaci za leczenie?
 • Ubezpieczenie przedsiębiorcy za granicą. Jak powinno wyglądać prawidłowe zgłoszenie do ZUS/KRUS?
 • E-SKŁADKA w ZUS

Prowadzący

Aneta Masłowska, specjalista ds. ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich UM Krosna. Od 2005 roku pełniła funkcję audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta. Posiada tytuł magistra z zakresu Zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji. Ukończyła również szkolenie EBC*L, uzyskując Certyfikat Europejskich Kompetencji Biznesowych. Posiada także duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia