Szkolenie: Powoływanie i prowadzenie ZI i GR

Jak zorganizować Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze? Tworzenie, skład i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Jak to wygląda w czasie pandemii? Jakie kompetencje ma przewodniczący, zastępca a jakie sekretarz ZI? Jak zadbać o skuteczną komunikację w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych? Kto i w jakich warunkach zamyka procedurę „Niebieskie Karty”?

od 399.00 zł

WIDEOSZKOLENIE PCC POLAND skierowane do członków Zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, asystentów rodziny i wszystkich pracowników socjalnych, którzy zajmują się procedurą „niebieskie karty”

Ochrona danych podczas posiedzenia online
Wideoszkolenie poprowadzi praktyk, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w jednym z największych miast wojewódzkich w Polsce. Tematem spotkania będzie procedura powoływania i prowadzenia prac Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Prowadzący omówi jakie kompetencje i uprawnienia posiada przewodniczący ZI, jego zastępca i sekretarz oraz jakie możliwości organizacyjne ma ZI i GR, również w czasie pandemii.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy każda z pięciu instytucji powinna mieć swojego przedstawiciela w zespole interdyscyplinarnym? Czy musi być np. przedstawiciel Komisji Alkoholowej, gdy nie ma problemu alkoholowego?
 • Do czego zespół może upoważnić przewodniczącego uchwałą, a do czego nie może?
 • Organy nadzorcze - co sprawdzają w pierwszej kolejności i jak przygotować się do kontroli?
 • Skąd pozyskać środki na funkcjonowanie ZI?
 • Jaką linię obrony powinien zastosować pracownik socjalny, któremu zostały postawione zarzuty w związku z niedopełnieniem obowiązków w ramach procedury NK?
 • Kiedy zespół może podjąć uchwałę o zamknięciu karty? Co w sytuacji, jeśli nie mamy kworum na spotkaniu zespołu?
 • Ochrona danych podczas posiedzenia online. Na ile takie posiedzenie jest bezpieczne? Jak uniknąć "przypadkowego" udziału osób trzecich?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak zorganizować Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze?
 • Czy konieczne jest opracowywanie regulaminu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego?Czy do każdej NK należy powołać grupę roboczą?
 • Czy członek komisji alkoholowej może wypełnić formularz NK?
 • Czy radca prawny, adwokat może brać udział w zebraniu ZI? Na jakie artykuły się powoływać się, jeśli nie może wziąć udziału?
 • Czy na spotkaniach grup roboczych może uczestniczyć adwokat sprawcy lub ofiary?
 • Czy możemy zaprosić do grupy roboczej najbliższe lub ważne osoby dla rodziny, które mogą być pomocne w procedurze NK?
 • ZI liczy razem 6 osób. Czy w przypadku tak małego składu osobowego ZI konieczne jest powoływanie odrębnych grup roboczych do pracy z rodzinami? Czy Zespół Interdyscyplinarny może prowadzić również te czynności należące do grup roboczych?
 • Jak wygląda poprawne powołanie nowego pracownika do GR w trakcie trwania procedury? Np. pedagog szkoły lub kurator społeczny?
 • Kto jest zwierzchnikiem podczas uczestnictwa w grupie roboczej: ZI czy pracodawca?
 • Kto wypełnia formularz A? Na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Kto odpowiada za prowadzenie dokumentacji teczki konkretnej rodziny: grupa robocza, koordynator czy przewodniczący?
 • Czy sprawca lub ofiara mogą nagrywać przebieg grupy roboczej?
 • Czy w protokole z GR można wpisać w rubryce "kolejny termin spotkania" - "w zależności od potrzeb", czy musi być wskazana konkretna data?
 • Czy należy odwołać posiedzenie grupy roboczej, jeśli jeden członek grupy niespodziewanie musi wziąć urlop w dniu, w którym wcześniej zaplanowano posiedzenie grupy roboczej. Czy jeden z członków grupy może być nieobecny? Czy dzielnicowy powinien przekazywać swoje notatki do Zespołu Interdyscyplinarnego?
 • Kto ustala częstotliwość wizyt dzielnicowego w rodzinie? Czy dzielnicowy każdorazowo powinien sporządzać notatkę z wizyty? Komu powinien przekazywać notatki służbowe – na rzecz przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, czy koordynatora grupy roboczej?
 • Czy kurator sądowy jest uprawniony do wszczynania NK?
 • Komu kurator sądowy przekazuje informację o konieczności założenia NK?
 • Jak przebiega prowadzenie grupy roboczej, jeżeli ofiara nie odbiera telefonu i nie ma z nią kontaktu?
 • Czy zaproszenie ofiary i wezwanie sprawcy muszą być załączone do procedury? Jak postąpić w sytuacji, gdy zawiadomienie nie jest skuteczne? Czy ponowienie zawiadomienia wykonujemy w formie pisemnej?
 • W jakiej formie powinno być potwierdzenie o zawiadomieniu wszczęcia NK? Czy w dokumentacji powinno się znaleźć potwierdzenie nadania przesyłki?
 • Jak powinno wyglądać zawiadomienie o przekazaniu formularza członkom grupy roboczej?
 • Jak można umawiać członków grupy roboczej na posiedzenie: telefonicznie czy pismem?
 • Czy w dokumentacji powinien pojawić się dowód na to, że przewodniczący ZI powiadomił członków o wpłynięciu NK? Czy maile do członków ZI są wystarczającym dowodem?
 • W jakiej formie członkowie ZI powinni potwierdzić otrzymanie i zapoznanie się z NK? Ile czasu na potwierdzenie powiadomienie o NK ma członek ZI?
 • Jak powinien być sporządzony formularz o zapoznaniu się z NK przez członków grupy roboczej?
 • Czy ZI ma obowiązek powiadomić prokuraturę lub policję za każdym razem, kiedy wpływa NK?
 • Kto i w jaki sposób powinien wystawiać zaświadczenia o odbytych grupach roboczych i o funkcjonowaniu Niebieskie Karty na wniosek osoby zainteresowanej?
 • Czy OPS ma obowiązek powiadomienia dzielnicowego o wszczęciu procedury NK?
 • Jak powinno wyglądać zawiadomienie do właściwego komisariatu lub dzielnicowego o wdrożeniu procedury NK przez OPS (bez obecności dzielnicowego)? Jakie informacje powinny pojawić się w zawiadomieniu i w jakim czasie? Czy takie zawiadomienie powinno znaleźć się w dokumentacji NK?
 • Jak ma wyglądać zawiadomienie prokuratury o wszczęciu postępowania?
 • Superwizja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej
 • Czy oświadczenia o poufności grupy roboczej muszą znajdować się w każdej NK, jeśli inspektor ochrony danych stworzył oświadczenia imienne do przetwarzania danych osobowych w zakresie posiedzeń grup roboczych dla każdego z powołanych członków?
 • Czy członkowie grup roboczych mogą być przesłuchiwani przez policję jako świadkowie w postępowaniu?
 • Czy wnioskuje się o zwolnienie z tajemnicy służbowej, jeśli jest wezwanie do Sądu?
 • Skąd pozyskać środki na funkcjonowanie ZI?
 • Organy nadzorcze - co sprawdzają w pierwszej kolejności i jak przygotować się do kontroli?

2. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

 • Czy jeśli wśród ofiar nie ma dziecka to pedagog musi być powołany na członka zespołu interdyscyplinarnego?
 • Czy każda z pięciu instytucji powinna mieć swojego przedstawiciela w zespole interdyscyplinarnym? Czy musi być przedstawiciel Komisji Alkoholowej, gdy nie ma problemu alkoholowego?
 • Czy członkiem grupy roboczej może być ksiądz?
 • Czy prokurator może być członkiem zespołu interdyscyplinarnego?
 • Czy po zmianie ustawy musimy powoływać do ZI przedstawiciela Żandarmerii Wojskowej, czy dopiero jak wpłynie NK?
 • Czy konieczne jest powoływanie przedstawiciela oświaty, jeżeli w rodzinie jest dziecko w wieku szkolnym, które nie doświadcza przemocy?

3. Jakie kompetencje ma przewodniczący ZI?

 • Czy przewodniczącym ZI może być pracownik socjalny, który jest jednocześnie koordynatorem grupy roboczej?
 • Czy koordynatorem GR może być Przewodnicząca ZI?
 • Jaka jest rola sekretarza ZI? Dlaczego przewodniczący zajmuje się całą dokumentacją w sytuacji kiedy może zająć się tym również sekretarz?
 • W jaki sposób przewodniczący informuje o kolejnych posiedzeniach zespołu?
 • Jak odróżnić rolę Przewodniczącego ZI, który jest jednocześnie kierownikiem OPS-u?
 • Kiedy podpisujemy pieczątką kierownika OPS-u, a kiedy przewodniczącego ZI? Kiedy role na siebie nachodzą?
 • Do czego zespół może upoważnić przewodniczącego uchwałą, a do czego nie może?
 • Czy przewodniczący zespołu podpisuje protokoły grupy roboczej, czy tylko z posiedzeń zespołu?
 • Czy przewodniczący może tylko zawiadomić o wpływie karty członków ZI i wyznaczyć termin posiedzenia, czy w ciągu 3-ech dni musi zebrać ZI w celu powołania grupy roboczej?
 • Jak przekazać procedurę innemu zespołowi interdyscyplinarnemu, gdy procedura toczy się w bliskiej rodzinie Przewodniczącego Zespołu w gminie, w której się ją prowadzi?
 • Czy przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ma prawo utworzyć grupę roboczą?
 • Czy jeżeli zastępca przewodniczącego ZI może automatycznie przejąć obowiązki, jeśli przewodniczący jest na zwolnieniu chorobowym przez długi czas?
 • Czy pracownik socjalny prowadzący procedurę niebieskiej karty, będący członkiem grupy roboczej, może być jednocześnie przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego?
 • Kiedy zespół może podjąć uchwałę o zamknięciu karty? Co w sytuacji, jeśli nie mamy kworum na spotkaniu zespołu?
 • W jaki sposób przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego może przestać pełnić funkcję?

4. Jak skutecznie komunikować się w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego/ grupy roboczej?

 • Jak nakłonić członków zespołu, aby wykazywali chęci pracy, a nie zostawiali wszystkiego w rękach przewodniczącego i sekretarza zespołu?
 • Jak podzielić role w Zespole Interdyscyplinarnym, aby miał charakter interdyscyplinarny?
 • Jak skłonić do większego zaangażowania do działania, np. pedagoga, aby ZI miał szersze spojrzenie na sytuację przemocy w rodzinie?
 • W jaki sposób wyegzekwować notatki do dokumentacji od członków zespołu?
 • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty w zespole?
 • Jak ma przebiegać komunikacja grupy roboczej z ZI?
 • Kto decyduje o kierunku pracy grupy?
 • Jaką linię obrony powinien zastosować pracownik socjalny, któremu zostały postawione zarzuty w związku z niedopełnieniem obowiązków w ramach procedury NK?
 • Czy w ramach NK pracownik socjalny z grupy roboczej może zadzwonić, np. do przedszkola lub szkoły, aby dowiedzieć się jak funkcjonują dzieci?

5. Jak wygląda posiedzenie grup roboczych i zespołu podczas pandemii?

 • Czy musi być wydane zarządzenie co do zwoływania grup roboczych czy zespołów zdalnie?
 • Jakie środki bezpieczeństwa można lub zaleca się stosować? Ilość osób, specjalne pomieszczenie, pleksa, itp.
 • W jaki sposób sporządzić protokół ze zdalnego posiedzenia grupy roboczej?
 • Czy do prowadzenia procedury wystarczą notatki urzędowe sporządzone na podstawie rozmów telefonicznych przez pracowników socjalnych i dzielnicowych w okresie pandemii, w sytuacji, w której ani sprawca, ani ofiara nie zgłoszą się na posiedzenie grupy roboczej?
 • Jak wygląda monitoring sytuacji w rodzinach podczas epidemii przez dzielnicowych i pracowników socjalnych?
 • Jak zamykać NK w czasie epidemii?
 • Ochrona danych podczas posiedzenia online. Na ile takie posiedzenie jest bezpieczne? Jak uniknąć "przypadkowego" udziału osób trzecich?
 • Czy w grupach roboczych, w okresie pandemii, pracownicy socjalni wychodzą w rejon, czy pracują z ofiarą zdalnie?
 • Czy koordynator może wypełnić NK C i NK D przez telefon?
 • Czy rozmowę przez telefon i wypełnienie karty D można traktować jako spotkanie grupy roboczej?
 • Jak należy zamknąć procedurę w przypadku pracy zdalnej ZI? Czy wystarczy poinformować członków o wniosku GR o zamknięciu NK i oczekiwać odpowiedzi mailowej lub telefonicznej członków ZI?

6. Kto zamyka procedurę Niebieskiej Karty?

 • Jaka jest procedura w przypadku sprzecznej opinii członków grupy roboczej? Kto zamyka NK?
 • Jak długo po zamknięciu NK powinien być systematyczny kontakt pracownika socjalnego z ofiarą? Skąd wiadomo, że sprawca realizuje ustalony wspólnie plan, czy chodzi do psychologa, co robi aby realizować plan ustalony przez Zespół Interdyscyplinarny?
 • Czy Grupa Robocza może kończyć procedurę NK z pominięciem ZI, czy przewodniczący ZI może podpisać protokół zakończenia procedury otrzymany od grupy roboczej i na tej podstawie zakończyć procedurę?
 • Czy można zamknąć procedurę w sytuacji, gdy sprawcą jest osoba z autyzmem i wymaga zastosowania środków farmakologicznych i terapii, nie stwierdzono jednak upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej?
 • Czy przy zamknięciu NK muszą być obecni wszyscy członkowie zespołu, czy wystarczy, że nieobecni zostaną powiadomieni o zamknięciu NK?
 • Czy i jak należy informować osobę doznającą przemoc o zamknięciu NK?
 • Czy wszyscy członkowie ZI muszą podpisać się na protokole zakończeniowym?
 • Czy data zamknięcia NK jest taka sama jak posiedzenia zespołu?
 • Co w przypadku, gdy na posiedzeniu jest tylko 20% członków ZI? Czy można zamknąć kartę? W jaki sposób powiadamiamy tych nieobecnych?
 • Czy osoba zaproszona na grupę, tj. sprawca - ofiara składają podpis na protokole grupy?
 • Czy pod protokołem muszą podpisać się wszyscy z grupy czy tylko obecni na danej grupie?

Prowadzący

Adam Mołdoch – praktyk, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lublinie, Zastępca Dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie; od 2005r. do chwili obecnej pełnieni funkcję kuratora społecznego Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie; od 2004r. - do stycznia 2016r. pracował w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie na stanowiskach: podinspektor, inspektor, pracownik socjalny sekcji pracy socjalnej, Kierownik Filii; brał udział w licznych prelekcjach i wystąpieniach w środkach masowego przekazu w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie; ukończył specjalizację z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej; z wykształcenia socjolog UMCS;

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
28 kwietnia 2021
od 399.00
14 maja 2021
od 399.00
22 czerwca 2021
od 399.00
18 sierpnia 2021
od 399.00
14 października 2021
od 399.00
01 grudnia 2021

Podobne szkolenia