Wideoszkolenie: Nadzór starosty nad spółkami wodnymi

Jak należy postąpić ze spółkami wodnymi, które istnieją, ale nie działają? Jakie są granice obowiązków starosty w kwestii spółek wodnych? Kto powinien pokryć koszty likwidatora, jeśli spółka nie ma funduszy? Jak znaleźć członków, jeśli spółka nie działa?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do starostw, wydziału ochrony środowiska, rolnictwa, do osób pełniących nadzór nad spółkami wodnymi, zajmujących się zatwierdzeniem statutu, likwidacją spółki

Dowiedz się, jak wygląda likwidacja spółki, która nie działa!
Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak skutecznie przeprowadzić procedurę likwidacji spółki oraz procedurę wydawania decyzji ustalających wysokość świadczeń. Pozna proces wyznaczenia likwidatora, zatwierdzenia statutu oraz tworzenia spółki. Omówimy, czym zajmuje się starosta, wojewoda, a czym Wody Polskie w kwestii spółek wodnych. Podpowiemy również, co może zrobić starosta, gdy spółki nie wywiązują się ze swoich zadań, co jeśli osoba nie należy do spółki, a czerpie z niej korzyści oraz co zrobić, gdy rozwiązał się zarząd

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak wygląda likwidacja spółki, gdy zarząd się rozwiązał?
 • Co zrobić ze spółkami, które formalnie działają, jednak nie ma śladu, nie przesyłają sprawozdań? Czy należy je kontrolować? Wzywać?
 • Z czyich pieniędzy powinien zostać pokryty koszt likwidatora, jeśli spółka nie ma funduszy?
 • Osoba była członkiem spółki, ale była niezadowolona, więc się z niej wypisała. Teraz sama robi konserwacje na własną rękę. Starostwo nalicza mu składki, ale osoba się odwołuje. Robi pracę, ale nie zgłasza ich, nie chce płacić składek. Co zrobić?
 • Jakie są granice w kompetencjach starostwa w nadzorze nad spółkami?
 • Co zrobić, gdy spółka działała przez rok lub dwa, a później spadła na jedną osobę, bo nikt inny się nie poczuwa?
 • Co zrobić w przypadku rowów melioracyjnych, które są własnością skarbu państwa, nie są objęte spółkami, rolnicy wypisali się ze spółki, spółki nie ma, a starosta ma problem, co z nimi zrobić? Czy powinien o nie zadbać właściciel czy wojewoda?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Decyzje zatwierdzające zmianę statutu
 • Wzory zatwierdzenia statutu
 • Wzór statutu spółki
 • Wzory świadczeń finansowych, rzeczowych na rzecz spółki
 • Wzór pisma o przyjęcie do spółki
 • Wzór pisma do Starosty ws. utworzenia spółki
 • Tabele zawierające opisy wykonanych prac na rzecz spółki

Szczegółowy program szkolenia:

Najtrudniejsze przypadki z życia wzięte:

 • Spółka nie ma majątku ani urządzeń, które mogłaby sprzedać, a lokale były wynajmowane. Członkowie spółki nie żyją, walne zgromadzenie nie było zwoływane od ponad 10 lat. Czy Starosta może podjąć decyzję, że postępowania likwidacyjne nie jest konieczne i podjąć decyzję o rozwiązaniu spółki?
 • Czy istnieje przepis, który nakazuje likwidację spółki wodnej? Czy Starosta musi likwidować spółkę?
 • Związek spółek wodnych został zlikwidowany zgodnie z prawem. Związek przekazał dokumentację spółce gminnej. Czy Spółka powinna działać?
 • Jak można wystąpić z zarządu spółki wodnej lub komisji rewizyjnej?
 • Co powinien zrobić starosta, jeśli po dwóch wezwaniach do przedłożenia sprawozdań i uchwał spółka nie reaguje na wezwania?
 • Jakie są różnice pomiędzy art.205 i 206 a art.454 Ustawy Prawo wodne?
 • Co ma zrobić starosta, jeżeli po skierowaniu pisma o aktualizację statutu z 2005 roku spółka nie podjęła żadnych działań?
 • Urządzenia melioracyjne były w gruncie, a spółka wodna została zlikwidowana. Właściciel zniszczył te urządzenia i dochodzi obecnie do zalewania gruntów sąsiednich. Czy sprawę należy przekazać do Wód Polskich?

 • Spółka nie ma majątku ani urządzeń, które mogłaby sprzedać. Lokale były wynajmowane. Członkowie spółki nie żyją, walne zgromadzenie nie było zwoływane od ponad 10 lat. Czy starosta może podjąć decyzję, że postępowanie likwidacyjne nie jest konieczne i wydać decyzję o rozwiązaniu spółki?
 • Czy istnieje przepis, który nakazuje likwidację spółki wodnej? Czy starosta musi likwidować spółkę?
 • Co powinien zrobić starostwa, jeżeli po dwóch wezwaniach do przedłożenia sprawozdań i uchwał spółka nie reaguje na wezwania?
 • Jakie są różnice pomiędzy przepisem art. 205, art. 206 a art. 454 ust. 1 ustawy Prawo wodne?
 • Związek spółek wodnych został zlikwidowany zgodnie z prawem. Związek przekazał dokumentacje spółce gminnej. Czy spółka gminna powinna działać?
 • Jak można wystąpić z zarządu spółki wodnej lub komisji rewizyjnej?
 • Co ma zrobić starostwa, jeżeli po skierowaniu pisma o aktualizację statutu 2005 spółka nie podjęła żadnych działań?
 • Urządzenia melioracyjne były w gruncie, a spółka wodna została zlikwidowana. Właściciel zniszczył te urządzenia i dochodzi obecnie do zalewania gruntów sąsiednich. Czy sprawę należy przekazać do Wód Polskich?
 • Jaka jest podstawa prawna przechowywania przez starostwo dokumentów spółki wodnej? Czy likwidator powinien przekazać dokumenty do archiwum państwowego?
 • Kto pokrywa wynagrodzenie likwidatora, jeżeli spółka wodna nie posiada żadnych dokumentów?
 • Kto może być likwidatorem spółki wodnej?
 • W jaki sposób zmusić zarząd spółki „widmo” do przedstawienia staroście rozliczeń dokumentów finansowych przesłanych w ramach nadzoru?
 • Na jakiej podstawie starostwa może egzekwować składki?
 • Do którego starosty spółka wodna składa sprawozdania z działalności?
 • Wody Polskie informują, że mają stare mapy z lat 1960-1980, które nie zostały zaktualizowane. Jak traktować wiarygodność map podważaną przez samego prowadzącego rejestr? Jak ustalić zasięg oddziaływania?
 • Kto powinien odpowiadać za utrzymanie rowów melioracyjnych będących w ewidencji gruntów jako własność Skarbu Państwa, których nie ma w ewidencji urządzeń Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz nie są nadzorowane przez żadną spółkę wodną?
 • Co w przypadku, gdy starosta jest wpisany w ewidencji gruntów jako Skarb Państwa?
 • Jeżeli zarząd się rozwiązał, to czy możemy działać zgodnie z przepisem art. 42 Kodeksu cywilnego?
 • Kto może zwołać walne, jeżeli nie ma zarządu?
 • Czy członkowie spółki mogą się zebrać, zwołać walne zgromadzenie i rozwiązać spółkę?
 • Kto zwołuje walne zgromadzenie, jeżeli zarząd się rozwiązał?
 • Czy starosta może zwołać walne zgromadzenie?
 • Do kogo należy kierować decyzję o likwidacji spółki?
 • Jak wygląda procedura likwidacyjna?
 • Starosta zlikwidował spółkę. Komu musi wysłać decyzję, jeżeli zarząd się rozwiązał?
 • Jeżeli nie ma zarządu, to czy starosta kontaktuje się z członkami spółki?
 • Kiedy starosta powinien powołać zarząd komisaryczny?
 • Czy rezygnacja z członkostwa musi być potwierdzona uchwałą zarządu?
 • Co jeżeli spółka przesłała całość dokumentów do starosty, a nie jest rozwiązana decyzją starosty i nie było WZ? Formalnie spółka istnieje, ale nie ma zarządu, a prezes przesłał dokumenty z uwagi na brak zarządu.
 • Kto opłaca likwidatora, jeżeli spółka nie ma majątku?
 • Jakimi sankcjami karnymi zagrozić w przypadku nieprzekazania dowodów działalności?
 • Co jeżeli statut ściśle określa wyjście ze spółki – wypowiedzenie z 6-cio miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku obrotowego, dodatkowo potwierdzone uchwałą zarządu?
 • Co w przypadku, gdy członek spółki po prostu informuje o rezygnacji z członkostwa? Czy prawo dopuszcza rezygnację typu: „nie chcę być członkiem i już nie będę”?
 • Czy informacja członka spółki o rezygnacji z członkostwa jest wystarczająca do tego, żeby uznać jego członkostwo za byłe i do tego, aby likwidator w procesie likwidacji nie ściągał z niego zobowiązań wobec spółki?
 • W jaki sposób spółka może egzekwować od członków składki, jeżeli nie płacą?
 • Czy jest jakaś baza likwidatorów spółki wodnej?
 • Jakie czynności podejmuje się rozpoczynając procedurę powołania likwidatora?
 • Jak ma się rezygnacja z członkostwa do ściągania składek? Czy pismo członka o rezygnacji jest skuteczne i od tego momentu nie ma obowiązku płacenia składek? Czy samo pismo z informacją o rezygnacji z członkostwa jest wystarczające do uznania rezygnacji?
 • Jakie kryteria powinny być brane pod uwagę, gdy naliczamy świadczenia dla osób niebędących członkami spółkami?
 • Czy warto zająć się ustalaniem składek przez starostę w przypadku stwierdzenia, że ustalona przez walne składka nie wystarcza na konserwację 30% stanu urządzeń melioracyjnych?
 • Czy rezygnacja zarządu i niewybranie nowego stanowi naruszenie postanowień statutu?
 • Miasto jest gminą w rozumieniu Ustawy o samorządzie gminnym oraz miastem na prawach powiatu w rozumieniu Ustawy o samorządzie powiatowym, dla którego starostą grodzkim jest prezydent miasta. Starostą ziemskim dla powiatu jest starosta.
 • Na terenie miasta swoją siedzibę ma kilka spółek wodnych, które prowadzą działalnością na terenie powiatu. Kto powinien sprawować nadzór nad spółkami? Starosta czy prezydent?
 • Kto sprawował nadzór nad spółkami wodnymi przed powstaniem powiatów w 1999 r.?
 • Jaki przepis określa zasady wyboru delegatów?
 • Spółka poinformowała starostę o wykorzystaniu dotacji od wojewody, ale od kilku lat nie przesyła informacji o zwoływaniu walnego, ani o podjętych uchwałach, pomimo zwracania uwagi, że działa nieprawidłowo. Czy jest to moment, w którym należy powołać zarząd komisaryczny / likwidatora?
 • Czy nowa spółka wodna może uzyskać pomoc finansową na opracowanie dokumentacji? Czy niezarejestrowanie spółki w systemie informacyjnym gospodarowania wodami jest podstawą do rozwiązania jej przez starostę?
 • Jak określić korzyści, jeżeli w ciągu rowu utrzymywanego przez spółkę znajdują się grunty nieużytkowane?
 • Czy walne zgromadzenie może być powołane przez samych członków spółki?
 • Czy likwidator sam sporządza pisma? Czy administracyjnie robi to urzędnik z ramienia starosty?

Likwidacja spółki od A do Z. Co należy wiedzieć przed rozwiązaniem spółki? Jak zlikwidować spółki, które już miały próby likwidacji? Co w sytuacji, gdy spółka nie działa, a widnieje w katastrze?

 • Związek spółek wodnych został zlikwidowany zgodnie z prawem. Związek przekazał dokumentacje spółce gminnej. Czy spółka gminna powinna działać?
 • Jak przebiega proces likwidacji spółki wodnej, jeśli są spółki, które wójt zaczął likwidować, ale ostatecznie nie zlikwidował, przekazał dokumenty, jednak teraz nie ma delegatów, listy, spółka jest zadłużona, dzwonią likwidatorzy, ale nie ma jak wydatkować środków ze starostwa?
 • Jak zlikwidować spółkę, która miała środki i sprzęt, ale nie funkcjonowała?
 • Czy istnieje przepis, który nakazuje likwidację spółki wodnej? Czy Starosta musi likwidować spółkę?
 • Jak zlikwidować spółki wodne widmo w oparciu o katastr?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę likwidacji spółki?
 • Jak wygląda likwidacja spółki, która nie działa?
 • Jak zlikwidować spółki, które nie działają ze względu na suszę lub podtopienia?
 • W latach 90. na chaotycznych zasadach spółki podupadały, a teraz pozostaje problem, jak je prawidłowo zlikwidować?
 • Jak powołać komisję w przypadku, gdy spółka posiada kapitał?
 • Jak zlikwidować spółkę bez zatwierdzenia wydatków?
 • Spółka nie ma majątku ani urządzeń, które mogłaby sprzedać, a lokale były wynajmowane. Członkowie spółki nie żyją, walne zgromadzenie nie było zwoływane od ponad 10 lat. Czy Starosta może podjąć decyzję, że postępowania likwidacyjne nie jest konieczne i podjąć decyzję o rozwiązaniu spółki?
 • Co można zrobić, jeśli starosta zlikwidował spółkę, ponieważ nie było walnych zgromadzeń?
 • Co zrobić, gdy cała gmina rozwiązała spółkę, której nie było?
 • Co należy ustalić przed rozwiązaniem spółki?
 • W jakim trybie powinna nastąpić likwidacja spółki?
 • Co należy zrobić ze spółką, którą próbowano zlikwidować w 2005r., lecz się nie udało, posiada ona fundusze do 2tys. zł, ale nie ma członków, wszyscy poumierali, ale są następcy?
 • Jak zlikwidować spółkę, która już wcześniej miała próbę likwidacji?
 • Jak wygląda likwidacja spółki, gdy zarząd się rozwiązał?
 • Jak zlikwidować spółkę, gdy członkowie poumierali?
 • Kto powinien zgłosić dane do starostwa, jeśli dwie spółki się łączą, ale jest zachowana ciągłość?
 • Kto będzie stroną prowadzonego postępowania w sprawie likwidacji spółki wodnej, jeżeli spółka nie ma zarządu?
 • Jak powinno wyglądać postępowanie, aby starosta mógł wykreślić z katastru wodnego niedziałającą od 2000 r. spółkę wodną?
 • Jak powinna wyglądać procedura likwidacji spółki na podstawie przepisu art. 64 ust. 2 pkt 2 Prawo wodne?
 • Czy przystąpienie do wdrożenia procedury rozwiązania spółki na podstawie decyzji właściwego starosty umożliwia wezwanie członków spółki do wykonywania swoich obowiązków w zakresie ustanawiania organów spółki wodnej?
 • Komu członkowie spółki wodnej mogą złożyć rezygnację, jeżeli spółka nie ma zarządu?
 • Jak można wystąpić z zarządu spółki wodnej lub komisji rewizyjnej?
 • Czy należy wystąpić z wnioskiem do sądu powszechnego wydziału cywilnego w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o ustalenie, że przedmiotowa spółka nie istnieje? Czy prawomocnie orzeczony wyrok byłby podstawą wniosku o wykreślenie spółki z katastru wodnego?
 • Czy można ogłosić upadłość spółki wodnej tak jak w przypadku spółki z o.o.?
 • Gdzie powinny być przechowywane dokumenty spółki wodnej po jej rozwiązaniu?
 • Czy istnieje przepis, który nakazuje likwidację spółki wodnej? Czy starosta musi likwidować spółkę?
 • Do kogo należy kierować decyzję o likwidacji spółki?
 • Jak wygląda procedura likwidacyjna?
 • Starosta zlikwidował spółkę. Komu musi wysłać decyzję, jeżeli zarząd się rozwiązał?

Spółki widmo. Co z nimi zrobić? Jakie są rozwiązania? Jak dotrzeć do osób? Jak sprawdzić majątek?

 • Spółka nie ma majątku ani urządzeń, które mogłaby sprzedać. Lokale były wynajmowane. Członkowie spółki nie żyją, walne zgromadzenie nie było zwoływane od ponad 10 lat. Czy starosta może podjąć decyzję, że postępowanie likwidacyjne nie jest konieczne i wydać decyzję o rozwiązaniu spółki?
 • Co można zrobić ze spółkami widmo, gdy nie można dotrzeć do osoby, dokumentów?
 • Co zrobić ze spółką, w którą wchodzą budynki gminne, a gmina raz chce ją zlikwidować, a raz nie chce?
 • Są mniejsze spółki, które istnieją, ale w sposób rozbiegający się od prawa. Co z nimi zrobić?
 • Co należy zrobić ze spółkami niedziałającymi, które się nie rozwiązały?
 • Co zrobić ze spółkami, które formalnie działają, jednak nie ma śladu, nie przesyłają sprawozdań? Czy należy je kontrolować? Wzywać?
 • Co robić ze spółkami ‘widmo’, jeśli nie wiadomo z kim należy się skontaktować?
 • Co należy zrobić ze spółkami widmo? Czy można je zostawić?
 • Jak znaleźć członków spółki, która nie działa?
 • Co zrobić ze spółką, którą należy rozwiązać, a nie ma na to środków?
 • Jak zebrać majątek spółki, która nie działa?
 • Co w przypadku, gdy spółka nie wykonuje swoich zadań i trzeba ją zlikwidować?
 • Jak można sprawdzić majątek spółki?
 • Kwestia RODO w spółkach – Jak dotrzeć do następców prawnych, jeśli prawa przechodzą na kolejnych nabywców, a trudno dotrzeć z nakazami i one wracają?
 • Co w sytuacji, gdy spółki wodne działały wyłącznie w ramach Rejonowego Związku Spółek Wodnych i były w nim zrzeszone? Spółki wodne nie posiadały żadnego indywidualnego majątku i kont bankowych. Wszelkich rozliczeń dokonywał RZSW. Składki członkowskie wpływały na konto RZSW. RZSW zakończył działalność w 2015 r. Wszystkie należności i zobowiązania zostały rozliczone, sprzęt został sprzedany lub zezłomowany. Przedmiotowe spółki wodne po rozwiązaniu RZSW nie prowadziły indywidualnej działalności. Członkowie ostatniego znanego składu zarządu są w wieku utrudniającym komunikację lub już nie żyją. Próba zwołania zebrania spółki nie powiodła się. Nikt nie przyszedł
 • Co zrobić ze spółką wodną powstałą w roku 1980 wpisaną do katastru wodnego, starosta nie posiada żadnych dokumentów związanych ze spółką i nie ma osób, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat spółki?
 • Kiedy starosta wydaje decyzję o rozwiązaniu spółki? Czy przed rozpoczęciem procesu likwidacyjnego, jeszcze przed wyznaczeniem likwidatora i jego wynagrodzenia, czy po zakończeniu procesu likwidacyjnego po przedłożeniu uchwały zatwierdzającej ostateczne rachunki likwidatora?
 • W jaki sposób zmusić zarząd spółki „widmo” do przedstawienia staroście rozliczeń dokumentów finansowych przesłanych w ramach nadzoru?
 • Co jeżeli spółka przesłała całość dokumentów do starosty, a nie jest rozwiązana decyzją starosty i nie było WZ? Formalnie spółka istnieje, ale nie ma zarządu, a prezes przesłał dokumenty z uwagi na brak zarządu.

Likwidator – proces. Kto go powinien powołać? Co zrobić w sytuacji braku funduszy?

 • Kwestia ustanowienia likwidatora
 • Jak powołać likwidatora?
 • Kto powinien pokryć koszty likwidatora?
 • Kto powinien zapłacić za syndyka, jeśli spółka się ‘rozmyła’?
 • Kto ma pokryć koszt likwidacji spółki, jeśli wojewoda nie ma funduszu?
 • Jak wygląda proces wyznaczenia likwidatora?
 • Kto powinien być likwidatorem? Osoba ze starostwa czy ktoś z zewnątrz?
 • Co zrobić w przypadku braku funduszy na likwidatora?
 • Z czyich pieniędzy powinien zostać pokryty koszt likwidatora, jeśli spółka nie ma funduszy?
 • Czy jest możliwość rezygnacji z kosztów likwidatora?
 • Z jakich środków finansowych starosta ma wypłacić wynagrodzenie wyznaczonego likwidatora?
 • Czy spółka wodna w likwidacji, która ma wyznaczonego likwidatora musi mieć również zarząd?
 • Czy likwidator może ustalić składkę?
 • Czy zadaniem likwidatora jest zamknięcie spółki?
 • Co zrobić, jeżeli spółka przestała działać, nie ma likwidatora i nikt nie chce podjąć się likwidacji?
 • Czy w decyzji wyznaczającej likwidatora należy wskazać zakres jego obowiązków?
 • Czy można wyznaczyć na likwidatora członka byłego zarządu, jeżeli on nie wyraża na to zgody?
 • Czy likwidator powinien podać do publicznej wiadomości informację o likwidacji spółki? Jeżeli tak, to gdzie taka informacja powinna się znaleźć?
 • Czy likwidator musi mieć ustanowione wynagrodzenie? Czy jeżeli likwidator zgodzi się pełnić tę funkcję bez wynagrodzenia?
 • W jaki sposób i na jakiej podstawie ustalić wynagrodzenia likwidatora? Jakie będą wytyczne przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia?
 • Co zrobić z likwidatorem, jeżeli przez 2 lata nic nie zrobił w kwestii likwidacji spółki?
 • Czy starosta może odwołać likwidatora? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?
 • Kto powinien podpisać umowę z likwidatorem wyznaczonym w drodze decyzji starosty?
 • Co musi zrobić starosta w sytuacji, gdy likwidatora zamknął spółkę, ale nie zwołał zebrania?
 • Kto może zostać likwidatorem spółki wodnej? Czy są jakieś wymagania lub ograniczenia?
 • Czy podmioty komercyjne zajmują się likwidacją spółek wodnych?
 • Kto zatwierdza sprawozdania likwidatora?
 • Spółka wodna od 8 lat nie zwołuje walnego zgromadzenia, nie ma także powołanego zarządu. Od 8 lat nie są ustalane składki, nie są ściągane. Czy wyznaczony przez starostę likwidator musi rozliczyć spółkę ze składek?
 • Kto zatwierdza sprawozdania likwidatora, jeżeli nie będzie żadnego członka spółki?
 • Spółka wodna działa na wodach należący do Skarbu Państwa. Z powodu braku funduszy postawiła się w stan likwidacji i wyłoniła likwidatora, który po kilku miesiącach zwołał walne zgromadzenie i odstąpił od bycia likwidatorem. Nie powołano nowej osoby na jego miejsce. Spółka wodna jest spółką w likwidacji i od kilku lat nie działa. Wszystkie osoby z byłego zarządu nie żyją wraz z byłym likwidatorem. Czy starosta powinien powołać likwidatora, czy najpierw powinien wezwać osoby do stworzenia nowego zarządu i wyłonienia likwidatora?
 • Jeżeli w postępowaniu wyjaśniającym ustalimy, że spółka wodna niedziałająca od 2014 r. nie posiada majątku, to czy przy wydawaniu przez starostę decyzji rozwiązujemy spółkę wodną? Czy można pominąć ustanowienie funkcji likwidatora?
 • Kto pokrywa wynagrodzenie likwidatora, jeżeli spółka wodna nie posiada żadnych dokumentów?
 • Kto może być likwidatorem spółki wodnej?
 • Kto opłaca likwidatora, jeżeli spółka nie ma majątku?
 • Czy jest jakaś baza likwidatorów spółki wodnej?
 • Jakie czynności podejmuje się rozpoczynając procedurę powołania likwidatora?
 • Czy likwidator sam sporządza pisma? Czy administracyjnie robi to urzędnik z ramienia starosty?

Członkowie, którzy nie płacą. Jak ściągać fundusze? Czy jest to zadanie starosty? Skąd czerpać fundusze dla spółki? Co zrobić, jeśli spółka nie może prawidłowo działać z powodu braku finansów?

 • Jak należy postąpić, w przypadku braku płatności ze strony członków spółek wodnych?
 • Jak rozwiązać problem braku funduszy dla spółki?
 • Jak ściągać fundusze ze spółki?
 • Jak wygląda członkostwo i następstwo prawne, jeśli właściciel x sprzedał właścicielowi y, a ten nie poczuwa odpowiedzialności, aby płacić?
 • Jak wygląda ściągalność świadczeń na różnych poziomach?
 • Jak ustalać wysokość świadczeń na rzecz spółek, jeśli kosztorysy spółek nie są podstawą, gdyż spółka chce jak najwięcej funduszy?
 • Co może zrobić starosta, jeśli spółki nie działają, a członkowie nie płacą składek?
 • Osoba była członkiem spółki, ale była niezadowolona, więc się z niej wypisała. Teraz sama robi konserwacje na własną rękę. Starostwo nalicza mu składki, ale osoba się odwołuje. Robi pracę, ale nie zgłasza ich, nie chce płacić składek. Co zrobić?
 • Kto powinien płacić składki dla spółki w przypadku, gdy jest nieuregulowany stan?
 • Ktoś sprzedał działkę rolniczą na działki budowlane, ludzie stawiają płot na środku rowu, robią odpływy deszczówki, nie ma uregulowanego stanu. Kto powinien w takim przypadku płacić składki na spółkę?
 • Jak rozwiązać problem, gdy spółki nie stać na to, aby co roku konserwować 100% rowów, a członkowie przez to są niezadowoleni i zaczynają sobie robić na złość – konserwują sami i nie chcą płacić?
 • Czy spółka może przymusić członka do płacenia składek, jeśli ktoś ma zaległości?
 • Co może zrobić starosta, gdy członkowie nie chcą płacić składek?
 • Jakie są rozwiązania, jeśli spółka nie ma funduszy, aby działać?
 • Dlaczego na terenie powiatu działa tylko jedna spółka? Jak rozwiązać problem braku zainteresowania pod kątem konserwacji i płacenia?
 • Czy starosta może interweniować, jeśli członkowie spółki nie chcą płacić składek?
 • Czy starosta może nałożyć decyzje, że ktoś musi uregulować składki w spółce?
 • Co zrobić, jeśli powiat nie ma pieniędzy dla spółek?
 • Co, jeśli członkowie nie chcą płacić, bo nie ma podjętych działań?
 • Jak rozwiązać problem braku funduszy na nowe inwestycje?
 • Jak można wystąpić z zarządu spółki wodnej lub komisji rewizyjnej?
 • Czy rezygnacja z członkostwa musi być potwierdzona uchwałą zarządu?
 • Jakimi sankcjami karnymi zagrozić w przypadku nieprzekazania dowodów działalności?
 • Co jeżeli statut ściśle określa wyjście ze spółki – wypowiedzenie z 6-cio miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku obrotowego, dodatkowo potwierdzone uchwałą zarządu?
 • Co w przypadku, gdy członek spółki po prostu informuje o rezygnacji z członkostwa? Czy prawo dopuszcza rezygnację typu: „nie chcę być członkiem i już nie będę”?
 • Czy informacja członka spółki o rezygnacji z członkostwa jest wystarczająca do tego, żeby uznać jego członkostwo za byłe i do tego, aby likwidator w procesie likwidacji nie ściągał z niego zobowiązań wobec spółki?
 • W jaki sposób spółka może egzekwować od członków składki, jeżeli nie płacą?
 • Jak ma się rezygnacja z członkostwa do ściągania składek? Czy pismo członka o rezygnacji jest skuteczne i od tego momentu nie ma obowiązku płacenia składek? Czy samo pismo z informacją o rezygnacji z członkostwa jest wystarczające do uznania rezygnacji?

Jakie są obowiązki starosty w kwestii spółek? Gdzie kończy się jego zakres? Jak wytłumaczyć mieszkańcom, że starosta zajmuje się nadzorem?

 • Co w przypadku, gdy spółka przenosi swoje obowiązki na starostwo?
 • Jak omówić nadzór starosty nad spółkami, żeby uświadomić członkom, na czym ten nadzór polega?
 • Co zrobić, jeśli starosta ma więcej kompetencji niż powinien?
 • W jakich przypadkach starosta może ingerować w działania spółki?
 • Kiedy starosta może odwołać zarząd spółki?
 • Co zrobić, gdy członkowie spółki zamiast do zarządu to występują do starostwa, żeby starości interweniowali?
 • Jakie są rozwiązania, gdy starości nie mają jak ingerować w spółki, a mają prowadzić nadzór?
 • Jakie są sposoby na prowadzenie nadzoru nad spółkami?
 • Na czym polega nadzór starostw nad spółkami? Czy jest to jedynie weryfikacja uchwał?
 • Jakie są granice w kompetencjach starostwa w nadzorze nad spółkami?
 • Wiele osób myśli, że starosta ma prawo wnikać w sprawy wewnętrzne spółki. Czy starosta powinien odpisywać na pisma skierowane do spółek, które dotarły do starostwa?
 • Dlaczego spółkami zajmują się starości, skoro większość obowiązków w tym zakresie przeszło do Wód Polskich?
 • Jakie są rozwiązania, gdy spółka nie dba o urządzenia? Czy starosta może coś zrobić?
 • Co może zrobić starosta, jeśli spółka spotkała się z problemem z bobrami?
 • Czy starostwo może coś zrobić, aby spółki działały poprawnie?
 • Jak wygląda nadzór starosty nad sprawozdaniem spółki raz do roku?
 • Co może zrobić starosta, jeśli spółka nie wykonuje swoich zadań?
 • O co chodzi z nadzorem prawnym starosty nad spółką, jeśli w ustawie nie ma wyznaczonych kompetencji?
 • Jak głęboko może wchodzić starosta w działanie spółek?
 • Co można zrobić z tym, że przepisy są mało konkretne w kwestii nadzoru nad spółkami, a starości działają tak, jak im się wydaje?
 • Jak starosta może rozwiązać konflikty między spółką a osobami, które się z niej wypisały?
 • Co mogą zrobić starości, jeśli członkowie spółek zgłaszają staroście, że spółka zbyt rzadko konserwuje?
 • Jak może zareagować starosta, gdy ma przypisane obowiązki dotyczące spółek wodnych, a nie jest zapraszany na walne zgromadzenia?
 • Czy starosta może kontrolować jakość wykonywania działań spółki?
 • Czy starosta może sankcjonować spółkę?
 • Po kontroli NIK w 2009r. starosta wymaga od spółek uchwał z tego, co spółka robi, protokołów finansowych, czy tak można?
 • Czy starosta może coś zrobić, jeśli Wody Polskie nie przejmują się spółkami wodnymi, a te się rozwiązują przez to?
 • Czy starosta zajmuje się jedynie statutami?
 • Jak starosta powinien kontrolować spółki?
 • Jak pisać świadczenia finansowe, rzeczowe na rzecz spółki?
 • Jaka jest podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli wykonania prac konserwacyjnych?
 • Czy starosta może przeprowadzać kontrolę spółki w jej siedzibie? Czy kontrola sprowadza się jedynie do sprawdzania uchwał pod względem zgodności z prawem i statutem?
 • Co to znaczy, że starosta opiniuje uchwały walnego zgromadzenia?
 • Czy świadczenia na rzecz spółki wodnej ustala się co roku, czy tylko wtedy, gdy planowana jest konserwacja urządzenia, które wywiera korzystny wpływ na grunty właściciela?
 • Co ma zrobić starostwa, jeżeli po skierowaniu pisma o aktualizację statutu 2005 spółka nie podjęła żadnych działań?
 • Jaka jest podstawa prawna przechowywania przez starostwo dokumentów spółki wodnej? Czy likwidator powinien przekazać dokumenty do archiwum państwowego?
 • Na jakiej podstawie starostwa może egzekwować składki?
 • Do którego starosty spółka wodna składa sprawozdania z działalności?
 • Co w przypadku, gdy starosta jest wpisany w ewidencji gruntów jako Skarb Państwa?
 • Na terenie miasta swoją siedzibę ma kilka spółek wodnych, które prowadzą działalnością na terenie powiatu. Kto powinien sprawować nadzór nad spółkami? Starosta czy prezydent?
 • Kto sprawował nadzór nad spółkami wodnymi przed powstaniem powiatów w 1999 r.?
 • Czy warto zająć się ustalaniem składek przez starostę w przypadku stwierdzenia, że ustalona przez walne składka nie wystarcza na konserwację 30% stanu urządzeń melioracyjnych?

Spółki, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Jakie są ich kompetencje? Kto powinien trzymać nadzór nad finansami spółek?

 • Co powinien zrobić starostwa, jeżeli po dwóch wezwaniach do przedłożenia sprawozdań i uchwał spółka nie reaguje na wezwania?
 • Co w przypadku, gdy spółki wodne nie wywiązują się ze swoich obowiązków?
 • Jak zaradzić skarżącym się osobom na funkcjonowanie spółki?
 • Jak prowadzić spółki wodne? Czy jest jakiś jednolity system?
 • Jak rozwiązać problem braku wiedzy przez zarządy spółek, gdy nie potrafią sformułować uchwał?
 • Jak odczytywać uchwały zarządu spółek, kiedy nie są one jasne i nie wiadomo o co w nich chodzi?
 • Co zrobić, aby spółka w terminie przesyłała pisma?
 • Jak rozwiązać problemy związane z podejmowaniem uchwał, jeśli członkowie spółki nie znają statutu i trzeba ich instruować?
 • Jak rozwiązać problem z wyborem delegatów z członków spółki?
 • Co zrobić, jeśli spółka ma problem z dogadywaniem się z rolnikami?
 • Jak reagować, jeśli mieszkańcy kłócą się ze spółkami pośrednicząc przez starostę, dlatego, że spółki nie wykonują swoich obowiązków?
 • Co należy do obowiązków starosty, spółki wodnej, a co do Wód Polskich?
 • Jak wytłumaczyć mieszkańcom, którzy zarzucają spółkom na walnych zgromadzeniach, że te nic nie robią, że niektóre obowiązki należą do Wód Polskich?
 • Kto zajmuje się problemem z bobrami?
 • Kto powinien trzymać nadzór nad finansami spółki?
 • Co zrobić, jeśli spółki nie przysyłają dokumentów do starosty?
 • Co powinien zrobić starosta, jeśli po dwóch wezwaniach do przedłożenia sprawozdań i uchwał spółka nie reaguje na wezwania?
 • Co, jeśli spółki nie wywiązują się z obowiązków i nie przesyłają wszystkich uchwał, np. z wyboru komisji przewodniczącego, nie wykazują działalności? Czy należy takie spółki skontrolować lub zweryfikować?
 • Jak pokazać mieszkańcom korzyści płynące z funkcjonowania spółek wodnych?
 • Co można zrobić w przypadku źle wykonanych prac przez spółki?
 • Jak wygląda kwestia decyzji nakazowych wydawanych przez starostę, jeśli spółki robią remonty i czyszczą rowy, a są osoby, które za to nie płacą?
 • Spółka ma siedzibę w innym powiacie, a grunty w innym i należą one do trzech innych starostw, ma różne zlewnie. Kto powinien w takim przypadku prowadzić nadzór nad tą spółką? Kto powinien dawać dotacje? Czy powinno się zatwierdzać statut takiej spółki?
 • Jak rozwiązać problem coraz mniejszej liczby spółek?
 • Dwie spółki wodne zostały zrzeszone w związek spółek wodnych. Siedziba spółek znajduje się w innym powiecie, a siedziba związku spółek w drugim powiecie. Starosta którego powiatu jest organem właściwym do sprawowania nadzoru nad spółkami?
 • Kiedy starosta powinien powołać zarząd komisaryczny?

Decyzje starosty, jeśli osoba nie należy do spółki, czerpie z niej korzyści. Procedura wydawania decyzji ustalających wysokość świadczeń

 • Jak ustalić wysokość składek dla podmiotów, które nie są członkami, ale odnoszą korzyści z jej funkcjonowania?
 • Jak naliczać świadczenia na podmioty, które nie należą do spółki, a czerpią z niej korzyści?
 • Jak rozwiązać spór, gdy gmina twierdzi, że jest członkiem spółki, a spółka uważa inaczej?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy osoby niebędące członkami spółki odnoszą korzyści? Spółka może wystąpić, aby obciążyć osobę finansowo lub rzeczowo, ale nie ma uregulowań. Czy starosta ma wydać taką decyzję?
 • Na jaki czas starostwo powinno nałożyć decyzję, jeśli osoba nie należy do spółki, a odnosi z niej korzyści? Na rok czy całkowicie?
 • Jak wygląda wystąpienie osoby ze spółki?
 • Jak wydawać decyzje dla osób niebędących członkami spółki, ale czerpiących z niej korzyści?
 • Jakie są różnice pomiędzy art.205 i 206 a art.454 Ustawy Prawo wodne?
 • Kto powinien wydać decyzję, jeśli dziadek użytkował działkę rolniczą, a jego syn nie i chce on zrezygnować z członkostwa w spółce?
 • Procedura wydawania decyzji ustalających wysokość świadczeń
 • Co zrobić, jeśli nie jest zachowana ciągłość utrzymania urządzeń, ponieważ jeden rolnik chce wystąpić ze spółki i wtedy przerywa się jej ciąg?
 • Co zrobić, jeśli osoby nie chcą kosztów utrzymania spółek, a duże firmy i gospodarstwa robią, co chcą?
 • Co zrobić, gdy spółka działała przez rok lub dwa, a później spadła na jedną osobę, bo nikt inny się nie poczuwa?
 • Jak rozwiązać problem, gdy spółki kapitulują przez to, że kiedyś każdy musiał płacić za hektar na spółkę wodną, jeśli czerpał korzyści, a teraz nie?
 • Jak wygląda postępowanie w wydawaniu decyzji o osobach niebędących członkami spółki, które czerpią korzyści?
 • Spółka pobiera wodę z wodociągów i studni, a przedsiębiorstwo chce przejąć mienie, sieć. Spółka twierdzi, że to ich – jak rozwiązać taki problem?
 • Co zrobić, jeśli spółka graniczy z gruntami, na których nie jest prowadzona konserwacja?
 • Postępowanie przekazaniowe spółki na rzecz gminy
 • Jakie kryteria powinny być brane pod uwagę, gdy naliczamy świadczenia dla osób niebędących członkami spółkami?

Statut spółki. Procedura zatwierdzenia. Co powinien zawierać? Jak przebiega zmiana statutu? Czy po 2018r. jest obowiązek zmiany statutu?

 • Jak powinien wyglądać statut spółki wodnej? Co powinno być w nim ujęte?
 • Jak wygląda zatwierdzenie statutu?
 • Kiedy można zatwierdzić statut spółki?
 • Jak przeanalizować statut spółki przed jego zatwierdzeniem?
 • Jak wygląda procedura zatwierdzenia statutu?
 • Jak powinny brzmieć uchwały, które podejmują spółki?
 • Co powinien zrobić starosta, jeśli spółka ma uchwałę, która jest niezgodna z prawem lub błędna?
 • Jak wygląda zmiana statutu spółki?
 • Co zrobić, jeśli spółka nie aktualizuje statutu, ponieważ twierdzi, że to przewyższa koszty?
 • Co należy zrobić ze statutami spółki sprzed 2018r.? Czy zapisy tych statutów powinny być zaktualizowane, dostosowane? Czy jest to obowiązkowe?
 • Czy należy uchylić statut, gdy spółka posiada statut sprzed 2018r., który istnieje w katastrze?
 • Czy istnieje sposób reprezentacji spółek? Są 2 spółki gminne, które są zrzeszone w rejonowym związku spółek. Sam kierownik związku i główna księgowa składają wniosek i upierają się, że mogą reprezentować spółkę na zewnątrz, ale w statusie brakuje takiego zapisu, jest informacja, że zarząd
 • Jak zmusić spółkę, by zmieniła statut, jeśli nie ma w nim określonej siedziby spółki?
 • Jak powinny być tworzone statuty?
 • Spółka wodna działa w oparciu o statut uchwalony w 1997 r., a jego zmiana nie została dokonana w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo wodne? Czy działa ona zgodnie z prawem? Czy starosta powinien egzekwować zmianę statutu?
 • Czy zatwierdzenie zmian w statucie odbywa się na wniosek spółki wodnej, czy też z urzędu po przedłożeniu przez zarząd uchwały w tej sprawie?
 • Skąd taki szeroki krąg stron przy postępowaniu o zatwierdzenie statutu?
 • Kiedy zmiana statutu wchodzi w życie? Czy w dniu podjęcia uchwały w tej sprawie, czy w dniu, kiedy decyzja starosty zatwierdzająca zmiany stała się ostateczna?

Walne zgromadzenia. Jaki jest udział starosty? Co zrobić w przypadku braku zarządu? Jak rozwiązać problem obecności?

 • Czy starosta może jakoś wpłynąć na to, że członkowie nie przychodzą na zebrania, nie są zainteresowani, który rów należy konserwować?
 • Jak rozwiązać problemy z obecnością na walnych zgromadzeniach?
 • Spółka podejmuje decyzję na walnym zgromadzeniu, na którym zaproszony jest starosta. Gdy coś pójdzie nie po myśli mieszkańców, zarzuty kierowane są do starosty. Jak należy reagować?
 • Co zrobić, gdy spółka ma kłopot z zebraniem właścicieli na walnym zgromadzeniu, aby było kworum?
 • Co zrobić, jeśli spółki niegminne kuleją, ciężko im organizować walne zgromadzenia, nie znają się na tym, wynajmują firmy i nie radzą sobie?
 • Co w przypadku, gdy rozwiązał się zarząd spółki? Czy obowiązek powołania nowego zarządu i organizacji walnego zgromadzenia spadł na starostę?
 • Co zrobić, jeśli spółka nie mogła wybrać zarządu spółki?
 • Jeśli upłynie kadencja zarządu, jak zmusić zarząd do oddania sprawozdań?
 • Jak zmusić zarząd do wybrania innego zarządu, jeśli upłynęła kadencja?
 • Co, jeżeli nie można zwołać walnego zgromadzenia?
 • Kto zwołuje walne zgromadzenie?
 • Kto może zwołać walne, jeżeli nie ma zarządu?
 • Czy członkowie spółki mogą się zebrać, zwołać walne zgromadzenie i rozwiązać spółkę?
 • Kto zwołuje walne zgromadzenie, jeżeli zarząd się rozwiązał?
 • Czy starosta może zwołać walne zgromadzenie?
 • Czy rezygnacja zarządu i niewybranie nowego stanowi naruszenie postanowień statutu?
 • Czy walne zgromadzenie może być powołane przez samych członków spółki?
 • Spółka poinformowała starostę o wykorzystaniu dotacji od wojewody, ale od kilku lat nie przesyła informacji o zwoływaniu walnego, ani o podjętych uchwałach, pomimo zwracania uwagi, że działa nieprawidłowo. Czy jest to moment, w którym należy powołać zarząd komisaryczny / likwidatora?
 • Jeżeli zarząd się rozwiązał, to czy możemy działać zgodnie z przepisem art. 42 Kodeksu cywilnego?
 • Jeżeli nie ma zarządu, to czy starosta kontaktuje się z członkami spółki?

Urządzenia melioracyjne. Inwentaryzacja, zniszczenia, awarie, stare urządzenia

 • Co zrobić w przypadku braku inwentaryzacji urządzeń melioracyjnych?
 • Jaka powinna być częstotliwość inwentaryzacji urządzeń melioracyjnych?
 • Kto odpowiada za zniszczenie urządzeń melioracyjnych przez bardzo ciężkie maszyny, np. traktor?
 • Kto powinien naprawić zniszczone urządzenia melioracyjne?
 • Co zrobić w przypadku awarii urządzeń melioracyjnych? Kto się tym zajmuje?
 • Jak reagować na telefoniczne skargi mieszkańców dotyczących awarii urządzeń melioracyjnych?
 • Urządzenia melioracyjne były w gruncie, a spółka wodna została zlikwidowana. Właściciel zniszczył te urządzenia i dochodzi obecnie do zalewania gruntów sąsiednich. Czy sprawę należy przekazać do Wód Polskich?
 • Co wiemy o programie odbudowy urządzeń melioracyjnych?
 • Dekapitalizacja urządzeń
 • Co jeśli nie ma prawdziwej ewidencji urządzeń melioracyjnych, którą kiedyś prowadził marszałek?
 • Co zrobić, jeśli spółka nie ma zinwentaryzowanych urządzeń?
 • Jak rozwiązać problem starych urządzeń, z lat 70. - wybicia drenarki, są drzewa, osiejki, maszyny rolnicze są coraz cięższe i to one czasem potrafią uszkodzić rów?
 • Jaki zasięg oddziaływania powinny mieć rowy, aby traktować je jako urządzenia melioracji wodnych przy wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej?
 • Urządzenia melioracyjne były w gruncie, a spółka wodna została zlikwidowana. Właściciel zniszczył te urządzenia i dochodzi obecnie do zalewania gruntów sąsiednich. Czy sprawę należy przekazać do Wód Polskich?

Dofinansowanie. Skąd czerpać dofinansowania dla spółek? Czy można odmówić dofinansowania?

 • Jakie są możliwości, jeśli spółka nie uzyskała dotacji?
 • Skąd spółki mają czerpać informacje o dotacjach, np. na czyszczenie urządzeń?
 • Czy można udzielić dotacji spółce, która przez lata się nie odzywała, nie działała, a nagle złożyła wniosek o dotację do starosty?
 • Czy spółki mogą dostawać dotacje, jeśli prowadzą działalność i mogą odliczać VAT?
 • Czy nowa spółka wodna może uzyskać pomoc finansową na opracowanie dokumentacji? Czy niezarejestrowanie spółki w systemie informacyjnym gospodarowania wodami jest podstawą do rozwiązania jej przez starostę?

Tworzenie spółki od podstaw. Jak zachęcić do tworzenia spółek?

 • Jak wygląda tworzenie spółki?
 • Jak zainteresować mieszkańców tworzeniem spółek, jeśli rolnicy nie widzą korzyści z łąk, nie ma opłacalności?
 • Jak rolnicy mają zawiązać sami spółkę?
 • Jak naliczyć wysokość składki członkowskiej, aby była proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków spółki wodnej zajmującej się utrzymaniem melioracji wodnych?
 • Kto powinien odpowiadać za utrzymanie rowów melioracyjnych będących w ewidencji gruntów jako własność Skarbu Państwa, których nie ma w ewidencji urządzeń Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz nie są nadzorowane przez żadną spółkę wodną?

Rowy melioracyjne i procedura przejścia nieruchomości do skarbu państwa

 • Co zrobić w przypadku rowów melioracyjnych, które są własnością skarbu państwa, nie są objęte spółkami, rolnicy wypisali się ze spółki, spółki nie ma, a starosta ma problem, co z nimi zrobić? Czy powinien o nie zadbać właściciel czy wojewoda?
 • Co w przypadku, gdy tereny rolne zostały przekształcone na osiedla budowlane, a rów melioracyjny zmienił się na komunalny?
 • Co w przypadku, gdy jest rów, którym powinna zajmować się spółka, ale mieszkaniec sam chce się nim zająć?
 • Jak wygląda stworzenie przejścia nieruchomości do skarbu państwa na podstawie linii brzegowej, gdy jej nie ma?
 • Jak wygląda stworzenie przejścia nieruchomości do skarbu państwa na podstawie linii brzegowej za odszkodowaniem?
 • Wydanie decyzji do zasobu - wcześniej byli właściciele prywatni, następnie była modernizacja linii brzegowej, a skarb państwa zabrał to na swój zasób. Co można z tym zrobić?
 • Jak wygląda przejście do zasobu skarbu państwa, gdy wody płynące są skarbu państwa?
 • Przejścia do zasobu nieruchomości - procedura
 • Jak określić korzyści, jeżeli w ciągu rowu utrzymywanego przez spółkę znajdują się grunty nieużytkowane?

Jak tworzyć i aktualizować mapy oddziaływań? Kto powinien zająć się nowo wybudowanymi zastawkami? Jak wygląda kontrola spółek przez NIK?

 • Aktualizacja map i dokumentów odnośnie zasięgów wody
 • Jak tworzyć mapy oddziaływania, jeśli jest to duży wydatek?
 • Jak udowodnić zasięg oddziaływania wód na działkę, gdy Wody Polskie nie prowadzą dobrze ewidencji?
 • Jak powinna wyglądać kwestia konserwacji starych zastawek?
 • Związek spółek wodnych informuje, że może wybudować zastawkę, aby magazynować wodę, ale kto powinien je nadzorować?
 • Jak rozwiązać problem zastawek, jeśli jeden rolnik chce mieć wilgotną łąkę, a sąsiad ma zboże i nie chce, aby mu zgniło?
 • Na co zwraca uwagę NIK podczas kontroli spółek?
 • Jakie działania w kwestii spółek wodnych ma Komisja Rewizyjna?
 • Czy jest jakieś rozwiązanie na to, że przepisy są stare i nieadekwatne do dzisiejszych czasów?
 • Co zrobić, jeśli na terenach zmelioryzowanych powstawały osiedla, a mieszkańcy przerywali sączki, następowało zalewanie piwnic?
 • Przetargi finansowe między spółką a rolnikami
 • Jakie są różnice pomiędzy przepisem art. 205, art. 206 a art. 454 ust. 1 ustawy Prawo wodne?
 • Wody Polskie informują, że mają stare mapy z lat 1960-1980, które nie zostały zaktualizowane. Jak traktować wiarygodność map podważaną przez samego prowadzącego rejestr? Jak ustalić zasięg oddziaływania?
 • Jaki przepis określa zasady wyboru delegatów?

Prowadzący

Stanisław Jóźwiak - Kierownik Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Pułtusku od 1986 roku, wcześniej jako Kierownik budowy. Zajmuje się prowadzeniem dokumentacji oraz robót konserwacyjnych. W lipcu 1971 rozpoczął pracę w PIWM jako stażysta, następnie jako Kierownik działu technicznego. Po służbie wojskowej dalej pracował w PZGW i współpracował ze PZSW

Tomasz Słończewski - Kierownik terenowy Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Pułtusku od maja 2018 roku. W swojej pracy na co dzień zajmuje się prowadzeniem prac konserwacyjnych

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
30 września 2024

Podobne szkolenia