Wideoszkolenie: Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów

Kontrola przedsiębiorców w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów i wydawanie uprawnień diagnostycznych. Jakie wykształcenie może być akceptowane do wydania uprawnień dla diagnosty? Czy kandydat może mieć odbytą praktykę przed rozpoczęciem wykształcenia? Jak powinien przebiegać proces cofania uprawnień diagnoście?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników wydziałów komunikacji w starostwach i urzędach miast, osób zajmujących się na terenie powiatu nadzorem przedsiębiorców w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

Co powinien uwzględniać protokół z kontroli w SKP?
Podczas naszego szkolenia prelegent omówi istotne kwestie dotyczące nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, praktyki i wykształcenia osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty, cofania uprawnień do wykonywania badań technicznych, czy protokołu z kontroli. Zwróci uwagę na temat zmian konstrukcyjnych w pojazdach, naruszeń na stacji kontroli pojazdów oraz możliwych zmian w przepisach.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak wygląda aktualna sytuacja ze zmianami? Jaki jest planowany podział obowiązków pomiędzy organami po zmianach przepisów?
 • Czy brać pod uwagę kolejność - wykształcenie, praktyka przy wydawaniu uprawnień dla diagnosty, ponieważ niektóre urzędy nie przyjmują wniosków, gdzie najpierw była praktyka, a później wykształcenie?
 • Jak powinno wyglądać postępowanie dotyczące anonimowego zgłoszenia o pojawianiu się naruszeń w stacji kontroli pojazdów?
 • Czy diagnosta może zaakceptować zmiany konstrukcyjne pojazdów z ciągników siodłowych na pojazdy specjalne w trakcie przeprowadzania badania technicznego?
 • Co zrobić, jeśli na stacji kontroli pojazdów jest urządzenie o innym numerze niż powinno być?
 • Czy diagnosta, który stara się ponownie o uprawnienia do wykonywania badań technicznych, musi od nowa zdobywać kwalifikacje?
 • Jakie szkoły branżowe można akceptować wydając uprawnienia do wykonywania badań technicznych? Co oznacza wykształcenie średnie techniczne?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Uczestnicy otrzymają wzór protokołu z kontroli SKP.

Szczegółowy program szkolenia:

1.Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy technik masażysta albo technik rolnik może być diagnostą?
 • Czy właściwym do cofnięcia uprawnień jest starosta, który wydał te uprawnienia, czy starostwo, na terenie którego diagnosta pracuje?
 • Czy są jakieś wytyczne lub inna podstawa prawna do kontroli doraźnej SKP w celu zebrania dowodów odnośnie wykonania badań technicznych przed ewentualnym cofnięciem uprawnień?
 • Czy w trakcie kontroli należy skontrolować wydruki opłat ewidencyjnych, jeżeli takowa kontrola będzie obejmować okres obowiązywania opłat?
 • W jakiej formie i wymiarze czasu powinien być zatrudniony diagnosta?
 • Jeżeli diagnosta przestaje pracować w SKP, to czy przedsiębiorca powinien oddać pieczątkę do urzędu w celu likwidacji?

2.Wykształcenie osób wnioskujących o uprawnienia do wykonywania badań technicznych – jakie szkoły mogą być akceptowane do wydania uprawnień?

 • Jakie warunki koniecznie musi spełnić osoba, która chce uzyskać uprawnienia do wykonywania badań technicznych?
 • Jak powinno się prawidłowo interpretować przepisy odnośnie wymaganego wykształcenia osób ubiegających się o uprawnienia diagnostyczne?
 • Jakie wykształcenie może być akceptowane do wydania uprawnień dla diagnosty?
 • Co powinno być uznawane za wykształcenie techniczne, aby móc wydać uprawnienia diagnostyczne?
 • Czy brać pod uwagę kolejność - wykształcenie, praktyka przy wydawaniu uprawnień dla diagnosty, ponieważ niektóre urzędy nie przyjmują wniosków, gdzie najpierw była praktyka, a później wykształcenie?
 • Jakie wykształcenie powinna mieć osoba starająca się o uprawnienia diagnosty? Czy można wydać uprawnienia dla osoby np. po technikum żywieniowym, jeśli w przepisach jest wspomniane, że diagnostą może zostać osoba, która posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa?
 • Czy szkoły policealne można zaliczyć do szkół technicznych podczas wydawania uprawnień diagnostom?
 • Co oznacza wykształcenie średnie techniczne?
 • Jaki dokument potwierdza wykształcenie średnie techniczne?
 • Czy w każdym przypadku data zakończenia kształcenia się osoby wnioskującej o zdobycie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych powinna być przed datą odbycia jego praktyki?
 • Jakie szkoły branżowe można akceptować wydając uprawnienia do wykonywania badań technicznych?
 • Jakie szkoły nie mogą być akceptowane jako wykształcenie osoby wnioskującej o uprawnienia do wykonywania badań technicznych?

3. Praktyka osób starających się o uprawnienia diagnosty – czy okres stażu można zaliczać przed wykształceniem? Czy akceptować praktykę osób będących na własnej działalności?

 • Czy osoba, która nie posiada doświadczenia, ale odbyła praktyki w trakcie nauki w szkole zawodowej może dostać uprawnienia diagnostyczne?
 • Czy naukę zawodu można traktować jako odbycie praktyki?
 • Jak prawidłowo zaliczać okres stażu w trakcie wydawania uprawnień diagnostycznych - przed czy po nauce?
 • Czy kandydat może mieć odbytą praktykę przed rozpoczęciem wykształcenia?
 • Jakie dokumenty dotyczące form zatrudnienia lub praktyki powinny być uznawane dla osób chcących zostać diagnostami?
 • Na podstawie jakich dokumentów powinna być udokumentowana praktyka w stacji kontroli pojazdów?
 • Jakie dokumenty potwierdzające praktykę osoby ubiegającej się o uprawnienia są właściwe?
 • Czy praktyka osoby, która stara się o uprawnienia diagnostyczne powinna odbywać się tylko w zakładzie, który kompleksowo zapewnia badanie pojazdu?
 • W jakim wymiarze pracy powinna się odbywać praktyka osób starających się o uprawnienia diagnostyczne? Czy powinien być to pełny etat?
 • Czy osoba, która posiada swój warsztat i odbywa praktykę w tym warsztacie, może uzyskać uprawnienia diagnostyczne?
 • Czy jest możliwość, aby praktyka, która jest obowiązkowa do wydania uprawnień dla diagnostów odbyła się w zakresie własnej działalności?
 • Czy osoba samozatrudniona może wystąpić z wnioskiem o uzyskanie uprawnień do wykonywania badań technicznych, jeżeli spełniła warunki, które są określone w przepisach?
 • Czy osoba prowadząca swoją działalność gospodarczą może to mieć uznane za praktykę wymaganą do uzyskania uprawnień diagnostycznych?
 • Czy można akceptować praktykę osób będących na własnej działalności?
 • Czy samozatrudnienie może stanowić realizację przesłanki o praktykach w SKP?
 • Czy praktykę osoby na stanowisku kierowca mechanik można uznać za wystarczającą do wystawienia uprawnień diagnostycznych?
 • Czy osoba, która pracuje jako kierowca mechanik, pracuje na stanowisku naprawczym?
 • Czy praktyka może być uznana, jeśli osoba w danym miejscu jest na umowie o pracę?
 • Co należy rozumieć pod pojęciem doświadczenia osób ubiegających się o uprawnienia diagnostyczne?

4. Cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych – jak powinien przebiegać ten proces?

 • Kiedy można pociągnąć do odpowiedzialności diagnostę w przypadku wykrycia podczas kontroli występowania nieprawidłowości w przeprowadzaniu badań technicznych?
 • W jakim zakresie starosta powinien cofać uprawnienia diagnosty? Czy w ramach kontroli, czy dopiero po wyroku sądowym?
 • Jak powinien przebiegać proces cofania uprawnień diagnoście?
 • Za co natychmiast powinny być cofane uprawnienia do wykonywania badań technicznych?
 • Komu należy przekazać informację na temat tego, że diagnoście mają być zabrane uprawnienia do wykonywania badań technicznych, jeśli nie jest znana właściwość miejscowa danej osoby?
 • Dlaczego w przypadku diagnostów nie ma w przepisach stopniowania kar?
 • Czy starosta może na podstawie prawomocnego wyroku sądu wykreślić z ewidencji diagnostę, który przeprowadził badanie techniczne pojazdu niezgodnie z procesem przeprowadzania badań i są na to dowody? Czy musi zostać zlecona dodatkowa kontrola z ramienia starostwa i dopiero po niej zostaną zabrane uprawnienia?
 • Jak postępować w przypadku, gdy z prokuratury przychodzi pismo dotyczące diagnosty, a cofnięcie uprawnień nie jest możliwe bez kontroli ze strony starostwa? Co można zrobić w takim wypadku, aby uniknąć sytuacji, że diagnosta odwoła się po cofnięciu uprawnień i urząd będzie zobowiązany do zapłacenia odszkodowania?

5. Ponowne wydawanie uprawnień dla diagnosty – czy należy od nowa podchodzić do egzaminu kwalifikacyjnego?

 • Jak powinno przebiegać ponowne wydawanie uprawnień dla diagnosty?
 • Co w sytuacji powrotu diagnosty, któremu wcześniej na pewien okres zostały zabrane uprawnienia? Czy odzyskuje je z powrotem, czy musi od nowa podchodzić do egzaminu kwalifikacyjnego?
 • Czy diagnosta, który ponownie stara się o uprawnienia do wykonywania badań technicznych, musi od nowa zdobywać kwalifikacje?

6. Kontrola przeprowadzania badań technicznych – jaki zakres powinna obejmować?

 • Jak powinien przebiegać proces powiadamiania przedsiębiorcy o kontroli?
 • Jak powinna wyglądać prawidłowo przeprowadzona kontrola?
 • Na co zwracać szczególną uwagę podczas kontroli przeprowadzania badań technicznych przez diagnostę?
 • Jak szczegółowy zakres kontroli powinno obejmować sprawdzanie SKP?
 • Co w szczególności powinno być przedmiotem nadzoru w stacji kontroli pojazdów?
 • Jak nadzorować rzeczywistą pracę stacji kontroli pojazdów, jeśli nie można dokonać kontroli bez uprzedzenia?
 • W jaki sposób uniknąć sytuacji, w której po dwutygodniowym uprzedzeniu SKP o planowanej kontroli, w momencie gdy urzędnik przyjeżdża na stację, nie ma na niej żadnych pojazdów?
 • Jak powinno wyglądać ściślejsze egzekwowanie przez organy nadzoru nad SKP konieczności umieszczania adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem lub alternatywnie innymi źródłami zasilania w DR?
 • Jaki zakres obejmuje dodatkowe badanie techniczne związane z istotną szkodą wpisywaną przez ubezpieczyciela?

7. Kontrola urządzeń znajdujących się na stacji kontroli pojazdów – postępowanie w przypadku braku legalizacji. Co zrobić, kiedy na stacji jest urządzenie o innym numerze niż powinno być?

 • Jak osoba nadzorująca SKP ma sprawdzić, czy urządzenia znajdujące się na stacji są zgodne z urządzeniami, które były podczas poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych przez TDT, jeśli wysyłają oni jedynie samo poświadczenie bez załącznika, który stanowił jego wydanie?
 • Jak postąpić, gdy stacja kontroli pojazdów nie zgłosiła wymiany urządzenia i podczas kontroli jakości wykonywanych badań technicznych okazuje się, że SKP nie posiada urządzenia z konkretnym numerem, tylko np. inny analizator spalin?
 • Co zrobić, jeśli na stacji jest urządzenie o innym numerze niż powinno być?
 • Co powinien obejmować zakres kontroli urządzeń przeprowadzanej przez osobę ze starostwa?
 • Jak osoba nadzorująca SKP powinna kontrolować urządzenia znajdujące się na stacji?
 • W jakim stopniu podczas kontroli urzędnik może ingerować w wyniki badań technicznych, jeśli chodzi o np. pomiar zadymienia spalin i analizę spalin?
 • Na co zwracać szczególną uwagę podczas kontroli urządzeń w SKP?
 • Jak urzędnik ma sprawdzić urządzenia znajdujące się na stacji kontroli pojazdów, jeśli nie ma wiedzy na temat ich prawidłowego funkcjonowania i szkoleń z tego zakresu?
 • W jakim terminie powinny być legalizowane urządzenia?
 • Czy należy od razu żądać uzupełnienia do protokołu, w momencie gdy podczas kontroli okaże się, że na stacji kontroli pojazdów skończyła się legalizacja analizatora spalin lub manometru?
 • Jak postępować, gdy podczas kontroli okaże się, że była przerwa w legalizacji manometru lub analizatora spalin? Co organ nadzoru powinien zrobić w takim wypadku?
 • Jak postępować w sytuacji, gdy urządzenie znajdujące się na stacji kontroli pojazdów jest niezalegalizowane od pół roku?

8. Kontrola dokumentacji prowadzonej przez diagnostów – czy należy weryfikować każdy dokument?

 • Jakich dokumentów do przedstawienia wymagać od diagnosty podczas kontroli SKP?
 • Jak szczegółowo należy sprawdzać dokumentację, którą sporządza diagnosta?
 • Czy należy dokładnie weryfikować każde zaświadczenie, które wystawia diagnosta?
 • Jak dużo świadczeń należy sprawdzić podczas kontroli?
 • Czy należy porównywać dokumenty, które wystawił diagnosta, z tymi, które są wprowadzone do systemu CEPiK?
 • Czy weryfikować wszystkie daty, które diagnosta wprowadza do systemu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy diagnosta pomylił się w dacie? Czy należy dokonać korekty, czy zabrać uprawnienia do wykonywania badań technicznych?
 • Co zrobić, gdy diagnosta źle naniósł dane do dowodu rejestracyjnego np. wpisał dwa lata, a badania techniczne mogą być ważne przez rok?

9. Protokół z kontroli SKP – jakie dokumenty powinny być dołączone? Co powinien uwzględniać?

 • Jak powinien wyglądać protokół kontroli? Co powinno być w nim zawarte?
 • Co powinno znajdować się w protokole kontroli SKP?
 • Co powinien uwzględniać protokół z kontroli SKP?
 • Czy w protokole kontroli powinny być wyszczególnione wszystkie urządzenia znajdujące się na stacji kontroli pojazdów?
 • Jak powinien wyglądać protokół kontroli SKP, aby kontrola nie trwała 5 h, ale żeby zostały zweryfikowane wszystkie konieczne elementy?
 • Jakie dokumenty należy dołączać do protokołu z kontroli?
 • Jakie dokumenty dołączać do protokołu, aby nie zbierać niepotrzebnych rzeczy?

10. Zmiany konstrukcyjne w pojazdach – jak powinno wyglądać badanie techniczne pojazdu po zmianach konstrukcyjnych?

 • Kiedy diagnosta jest w stanie stwierdzić, czy pojazd jest konstrukcyjnie przeznaczony do posiadania małych tablic?
 • Czy diagnosta może zaakceptować zmiany konstrukcyjne pojazdów z ciągników siodłowych na pojazdy specjalne w trakcie przeprowadzania badania technicznego?
 • Jak powinno wyglądać badanie techniczne pojazdu po zmianach konstrukcyjnych z pojazdu osobowego na ciężarowe?
 • Jak interpretować przepisy z art. 66 ust. 4b o ruchu drogowym dotyczące zasad postępowania w przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w pojazdach?

11. Naruszenia na stacji kontroli pojazdów – postępowanie w przypadku zgłoszenia błędów w pracy diagnosty

 • Czy zawsze należy przeprowadzać kontrolę doraźną, gdy do urzędu przychodzi anonim i zgłasza, że na stacji kontroli pojazdów są wykonywane badania techniczne bez pojazdu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy dochodzi do zgłoszenia, że pojazdy nie przyjeżdżają na stację, a badania są wykonywane? Jak starostwo może to zweryfikować, nie mając narzędzi śledczych?
 • Jak powinno wyglądać postępowanie dotyczące anonimowego zgłoszenia o pojawianiu się jakichś naruszeń w stacji kontroli pojazdów, aby nie naruszyć prawa przedsiębiorców i nie zostać posądzonym o utrudnianie pracy na rynku?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy osoba kupiła pojazd i okazuje się, że auto nie powinno przejść badania technicznego rok temu, a przeszło? Jak zweryfikować, czy taki pojazd był na stacji diagnostycznej, jeśli nie ma na to dokumentów?
 • Jak prawidłowo przeprowadzać postępowanie, w momencie gdy ktoś zgłasza do jednostki nadzorującej diagnostów, że jakiś diagnosta popełnił błąd?
 • Co należy zrobić w sytuacji, gdy stacja kontroli pojazdów pracowała w trybie awaryjnym trzy dni i po skończeniu tego czasu starostwo nie wyraża zgody na kontynuowanie pracy, a oni zaczynają dalej działać?
 • Czy w momencie gdy dojdzie do rażącego naruszenia, to natychmiast należy zamknąć stację diagnostyczną?
 • Czy od razu zamykać stację kontroli pojazdów, gdy podczas kontroli zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości, co spowoduje, że powiat zostanie bez SKP?

12. Aspekty prawne – zatrudnianie diagnostów. Czy kontrola stacji diagnostycznej powinna odbywać się raz w roku kalendarzowym, czy rok od poprzedniej kontroli?

 • Czy diagnosta, który nie ma pełnych uprawnień, ponieważ był dopuszczony do pracy przed zmianą przepisów, może pracować na okręgowej stacji kontroli pojazdów, która ma pełny zakres, a także w sytuacji, gdy w czasie jego pracy nie ma innego diagnosty?
 • Jakie mogą być podstawy do wykreślenia z rejestru przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów?
 • Czy dwie spółki, które połączyły się w jedną, należy traktować jako nowy podmiot gospodarczy?
 • Czy w przypadku, gdy SKP jest prowadzone przez spółkę cywilną i jeden ze wspólników jest ukarany prawomocnym wyrokiem sądu, to stacja musi zostać zamknięta? Czy wystarczy, że zmieni nazwę i wspólnika nie będzie w nazwie?
 • Czy w przypadku diagnostów można stosować gradację kar?
 • Ile razy w ciągu roku powinno się kontrolować SKP, bo w ustawie jest, że ,,przynajmniej” raz w roku kontrola?
 • Czy kontrola stacji diagnostycznej powinna odbywać się raz w roku kalendarzowym, czy rok od poprzedniej kontroli?
 • Czy otwierając stację kontroli pojazdów należy zatrudnić przynajmniej dwóch diagnostów?
 • Czy powinno się sprawdzać dokumentację potwierdzającą zatrudnienie diagnostów na danej stacji kontroli pojazdów?
 • Czy diagnosta może żądać od Wydziału Komunikacji wydania tymczasowych tablic rejestracyjnych dla zarejestrowanego pojazdu w przypadku wydania decyzji o nabyciu nowego numeru nadwozia/ramy w pojeździe?
 • Czy we wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP, w przypadku stacji okręgowej, jest konieczność wpisywania, że stacja okręgowa jest upoważniona do nadawania cech identyfikacyjnych, czy należy zostawiać puste pole?
 • Jak prawidłowo powinny być sporządzane zalecenia pokontrolne dla stacji kontroli pojazdów?
 • Kto zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w momencie, gdy kontrola stacji diagnostycznej odbyła się przed południem, a na popołudniowej zmianie przyjeżdża osoba z ledwo działającym autem i diagnosta podbija mu badanie techniczne?
 • Jak się zabezpieczyć, aby nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności, w przypadku sytuacji, w których na kontroli wszystko było w porządku, a później okazuje się, że diagnosta otrzymuje korzyści majątkowe za podbijanie badań technicznych?
 • Co jest sprawdzane u urzędników zajmujących się nadzorem nad SKP podczas kontroli z NIK?
 • Jakie są wymagania wobec przedsiębiorcy wnioskującego o wpis do rejestru działalności regulowanej?

Prowadzący

mgr inż. Michał Krauze - główny specjalista ds. Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu. Absolwent Politechniki Krakowskiej – Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. W Starostwie Powiatowym w Nowym Targu w Wydziale Komunikacji i Transportu pracuje od 2009 r. Od 2015 r. jest głównym specjalistą i zastępcą naczelnika wydziału. Zajmuje się sprawami z zakresu rejestracji pojazdów oraz badań technicznych pojazdów – w tym wydawaniem uprawnień diagnostom samochodowym oraz nadzorem nad działalnością stacji kontroli pojazdów. W 2020 r. był prelegentem na Konferencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia