Wideoszkolenie: Księgowość w PCPR

Jakie są zasady obciążania gmin za koszty koordynatora pieczy zastępczej? Jak skutecznie ściągać należności od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce? Kiedy można uznać należności za przedawnione lub nieściągalne? Co zrobić, gdy uczeń pobrał świadczenie na naukę, ale ją przerwał? Kiedy należy robić odpisy aktualizujące? Jak księgować środki z funduszu solidarnościowego?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do głównych księgowych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, osób zajmujących się ściąganiem należności od rodziców biologicznych, nienależnie pobranymi świadczeniami, klasyfikacją budżetową oraz księgowaniem środków otrzymanych z funduszu solidarnościowego

Dowiedz się, kto ponosi koszty koordynatora pieczy zastępczej!
Podczas szkolenia uczestnik pozna procedurę ściągania i umarzania należności, a także wystawiania tytułów wykonawczych. Dowie się, jak rozwiązać problem obciążania kosztów koordynatora pieczy zastępczej, jak wygląda nowa klasyfikacja budżetowa, jak realizować zadania pozabudżetowe. Omówimy również, w jaki sposób zrobić bilans, o czym należy pamiętać przy sprawozdaniu półrocznym, rocznym, a także przy inwentaryzacji. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma gotowe wzory tytułów wykonawczych oraz zarządzeń i upomnień

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak powinno przebiegać finansowanie kosztów koordynatora pieczy zastępczej przez gminy, jeśli są różne opinie, a interpretacje nie są wiążące?
 • Jak przebiega windykacja należności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej?
 • Jak umarzać należności?
 • Co w przypadku, gdy dzieci idą do rodzin zastępczych, rodzice biologiczni nie płacą. Uczniowie pobierają fundusze na naukę, ale ją przerywają? Ciężko odzyskać te fundusze, bo nie mają dochodów. Jakie są możliwości?
 • W jakim momencie należy robić odpisy aktualizujące?
 • Jak należy księgować, przez jakie konta w przypadku zadań pozabudżetowych?
 • Czy zaangażowanie należy zostawić po staremu czy na nowych zasadach?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzory tytułów wykonawczych
 • Wzory zarządzeń
 • Wzory upomnień

Szczegółowy program szkolenia:

Piecza zastępcza i koszty koordynatora - za co PCPR powinien obciążać gminy? Co zrobić, jeśli gmina lub ops nie chcą płacić za koordynatora?

 • Co w przypadku, gdy gminy odmawiają zwrotu kosztów za koordynatora?
 • Co w przypadku, gdy powiat nie chce podpisać porozumienia, bo nie zgadza się na zwrot kosztów koordynatora z ZGŚS, a wszystkie inne składniki wynagrodzenia uznaje?
 • Kto powinien obciążać gminy kosztami koordynatora, jeżeli PCPR i ośrodek interwencji kryzysowej jest oddzielnie?
 • Jaka jest podstawa prawna opłacania kosztów koordynatora przez gminę?
 • Czy powiat może dalej starać się o dotacje na finansowanie z budżetu państwa wynagrodzeń koordynatorów? Czy możemy starać się o takie środki, jeżeli od kilku lat ich nie otrzymujemy?
 • Co, jeżeli gmina odsyła notę za koszty koordynatora bez księgowania i obowiązku zapłaty?
 • Czy jeśli są świadczenia nienależnie pobrane lub gminy są obciążone za pobyt dziecka w placówce lub w pieczy zastępczej, to czy PCPR powinien obciążać gminy też za koordynatorów?
 • Co zrobić, kiedy są też inne koszty, które ponosi PCPR za zatrudnienie koordynatora? Kto powinien się tym zajmować?
 • Jakie są zmiany z 2023 w ustawie o pieczy zastępczej we współfinansowaniu pieczy zastępczej?
 • Kto ponosi koszty koordynatora pieczy zastępczej?
 • Jak powinno przebiegać finansowanie kosztów koordynatora pieczy zastępczej przez gminy, jeśli są różne opinie, a interpretacje nie są wiążące?
 • Co w przypadku, gdy PCPR otrzymał notę obciążającą kosztami koordynatora od innego powiatu?
 • Co zrobić, gdy chcą obciążyć 13 i nikt nie interpretuje, 13 jest wypłacana za cały rok i czy tę 13, jeśli jest wypłacona w 2024 należy wypłacić za całe wynagrodzenie, czy za 11 miesięcy zgodnie przeliczając z ustawą? Co w przypadku, gdy rok temu były inne dzieci w pieczy zastępczej, a teraz są inne?
 • Jak ustalać odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej?
 • Jak powinno wyglądać przekazywanie pieniędzy między powiatami za pomocą porozumień? Jeden PCPR robi to sam notą, czy to jest prawidłowe? Czy da się to jakoś uprościć?
 • Jak rozwiązać problem z płatnością za koordynatorów, jeśli jedni płaca, inni nie, jedna nota dojdzie, druga nie, a później pojawia się problem w sprawozdawczości?
 • Co w przypadku, gdy nie zostanie wystawiona nota lub zostanie ona wystawiona z opóźnieniem?
 • Jak księgować między latami decyzję z pieczy zastępczej?
 • Jak obciążać za wynagrodzenie koordynatora inne gminy lub powiaty?
 • Jak wygląda kwestia odpłatności powiatów i gmin z pobyt dziecka w pieczy zastępczej?
 • Co w sytuacji, gdy dziecko ukraińskie jest umieszczone w pieczy lub placówce?
 • Jak ściągać należności za pobyt dziecka ukraińskiego w pieczy?
 • Jak liczyć koszty koordynatora?
 • Jakie są zasady obciążania gmin za pieczę?
 • Kiedy stosować procenty przy obciążaniu gmin?
 • Co zrobić, gdy niektóre gminy chcą płacić za niektóre rzeczy, a inne, za to, co powinny, nie chcą?
 • Kiedy procent nalicza się na nowo?
 • Za co PCPR powinien obciążać gminy? Za jaką konkretnie pomoc rodzinom?
 • Jak dokumentować noty?
 • Co w przypadku, gdy niektóre ośrodki płacą na podstawie noty, a inne nie?
 • Jak powinna wyglądać wystawiona dokumentacja, na której OPS powinien płacić?
 • Jak wygląda kwestia porozumienia między powiatami za koordynatora?
 • Co zrobić, jeśli OPS nie chce płacić za koordynatora, ponieważ ustawa się zmieniła nagle i gminy usłyszały, że powiaty mają obciążać i nie mieli tego w funduszach, a na szkoleniach słyszeli, że nie muszą?


Należności od rodziców biologicznych – jak skutecznie ściągać opłaty od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej? Jak powinna przebiegać windykacja takich należności, gdy nie płacą? Co, jeśli rodzice biologiczni nie żyją?

 • Co z kosztami za objęcie opieką rodziny, w której jest pełnoletni wychowanek?
 • Co w przypadku, gdy rodzice mają naliczenie, bo odpowiadają solidarnie, a jeden z nich ma należności w części umorzone? Co, jeżeli otrzymujemy decyzję o umorzeniu w części jednemu z rodziców?
 • Czy opłaty za pobyt w pieczy, które obciążają biologicznych rodziców przechodzą na dzieci (są dziedziczone), czy są ściśle związane ze zobowiązanym?
 • Po jakim czasie zobowiązania rodziców biologicznych się przedawniają? Jaki termin najdalszy można aktualnie ująć w upomnieniu i TW?
 • Kiedy decyzja staje się prawomocna, jeżeli opłata jest na dwoje rodziców, a odbierają decyzje w różnych terminach?
 • Czy jest program do obliczania odsetek od należności od rodziców biologicznych?
 • Czy należności, które są w urzędzie skarbowym już 10 lat przedawniły się?
 • Czy naliczenia należności rodziców biologicznych powinny być księgowane na kontach 221/720?
 • Kiedy przedawniają się te należności?
 • Jak przebiega windykacja należności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej?
 • Jak przebiega postępowanie przy opłacie rodziców biologicznych przy pieczy zastępczej?
 • Co w sytuacji, gdy jest windykacja, ale rodzice dalej nie płacą, a PCPR ma przez to zakłamany bilans?
 • Jak wystawić decyzję przy należnościach na jedno dziecko, gdy jest dwójka rodziców, ale nie żyją oboje?
 • Osoba pobrała świadczenie na kontynuację nauki nienależnie. PCPR wystawił decyzję na tą osobę o zwrot tego świadczenia, ale decyzja jest niedoręczona, bo nie było adresu zameldowania. Nie ma nawet odsetek, bo nie mamy pewności, że osoba tą decyzję widziała. Czy należy to odpisać? Jaką ścieżkę należy obrać?
 • Jakie są zasady ściągania należności?
 • Jakie są zasady obliczania należności od rodziców biologicznych?
 • Jak wygląda egzekucja należności od rodziców biologicznych?
 • Jak ściągać należności od rodziców biologicznych?
 • Jak wygląda tworzenie należności od rodziców biologicznych?
 • Odczytanie zaświadczeń od rodziców biologicznych z rolnictwa, z normalnego stosunku pracy
 • Jak obciążać innych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej?
 • Jak wygląda odpłatność i egzekucja rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej?
 • Gdzie księgować zwroty od rodziców od dzieci?
 • Co zrobić, jeśli rodzice powinni płacić za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, ale rzadko zdarza się, że faktycznie płacą? Jakie są możliwości?


Należności publicznoprawne, wynikające z decyzji administracyjnej, dochodów, z pomocy dla nauki, sporne – jak je rozliczać? W jakich przypadkach przedawniać i umarzać?

 • Jak rozliczać wpłaty częściowe? Ktoś miał zapłacić 1000 zł, a zapłacił 800 zł, co wtedy?
 • Jakie są możliwości przy ściąganiu należności? Dociekać czy umarzać?
 • Kiedy należności odpisuje się jako przedawnione?
 • W jakich przypadkach należy uznać należności za nieściągalne?
 • Jak wygląda procedura windykacji należności?
 • Jak księgować przeterminowane należności?
 • Co jest potrzebne przy należnościach?
 • Jak wygląda egzekucja należności?
 • Jak umarzać należności?
 • Jak prawidłowo naliczać przyszłe przychody z tytułu nieodzyskanych należności? W koszty czy w przychody?
 • Jak wygląda dochodzenie i postępowanie przy należnościach?
 • Jak szybko należy zgłosić należności do komornika?
 • Na jakiej podstawie należy ściągać należności z ewidencji?
 • Jak naliczyć odpłatność rodzica?
 • Jak wygląda egzekucja należności według procedur?
 • Jakie dokumenty są potrzebne przy egzekucji należności?
 • Jak śledzić należności?
 • Jak księgować egzekucję należności?
 • Kiedy i na jaki moment odpisywać należności?
 • Jak aktualizować należności według wieku lub zalegania?
 • Jakie są terminy związane z należnościami, które należy mieć na uwadze?
 • Co należy zrobić w przypadku przedawnienia należności?


Nienależnie pobrane świadczenia – jak skutecznie przeprowadzić procedurę ściągania należności?

 • Kto powinien wystawić notę w przypadku świadczeń nienależnie pobranych?
 • Wychowanek pobrał świadczenia do nauki, ale nie chodził do szkoły. Okazało się to po fakcie. PCPR musi wystawić decyzję o zwrot tych świadczeń. Gdzie należy uderzyć z egzekucją należności? Co dalej?
 • Co w przypadku, gdy dzieci idą do rodzin zastępczych, rodzice biologiczni nie płacą. Uczniowie pobierają fundusze na naukę, ale ją przerywają? Ciężko odzyskać te fundusze, bo nie mają dochodów. Jakie są możliwości?
 • Co należy rozumieć pod pojęciem “pierwszy raz przyjęte dzieci do pieczy”? Czasem jest tak, że dziecko jest w pieczy, później z niej wychodzi, a następnie wraca - co wtedy? Jak wtedy stosować procenty?
 • Jak ściągnąć należności od rodziców biologicznych za błędnie lub niesłusznie przyznane świadczenia?
 • Jak ujmować w księgach rachunkowych świadczenia społeczne z ustawy o wspieraniu?
 • Co należy wiedzieć o zwrotach nienależnie pobranych świadczeń?
 • Jak ujmować w księgowaniu, gdy gminy współfinansują i oddają ileś %?
 • Jak rozliczać się z gminami/powiatami, na których dzieci znajdują się w innych powiatach?
 • Co zrobić w przypadku niespłacania świadczeń?
 • Procedura ściągania świadczeń nienależnie pobranych
 • Świadczenia społeczne, typowe z ustawy o wspieraniu


Odpisy aktualizujące

 • Co zrobić, gdy na koncie 221 mamy dużo świadczeń, nie są one wpłacone przez rodziców? Jak zrobić odpis? Jak napisać wtedy zarządzenie? Jak wskazać, które świadczenia są? Czy trzeba robić odpisy aktualizacyjne, gdy należności są bardzo duże?
 • W jakim momencie należy robić odpisy aktualizujące?
 • Co należy wiedzieć o odpisach aktualizacyjnych?
 • Przykłady odpisów aktualizujących


Tytuły wykonawcze

 • Czy przed wysłaniem tytułu wykonawczego mamy obowiązek wysłać upomnienie?
 • Jeżeli co miesiąc dochodzą nowe, nieopłacone odpłatności Rb do tej samej decyzji, to czy za każdy miesiąc wystawiamy upomnienie i tytuł wykonawczy?
 • Procedura wystawiania tytułów wykonawczych
 • Co należy wiedzieć o tytułach wykonawczych?
 • Kiedy tytuły wykonawcze są całościowe?
 • Kiedy stosować tytuły wykonawcze?
 • Co to jest upomnienie?
 • Jakie upomnienia powinny być wystawiane?
 • Jaka jest aktualna podstawa prawna?
 • Jakie są nadchodzące zmiany (w marcu)?


Fundusz solidarnościowy i zadania pozabudżetowe

 • Jak księgować środki otrzymywane z funduszu solidarnościowego?
 • Jak realizować, gdy PCPR wchodzi w opiekę wytchnieniową?
 • Jak realizować program, gdy asystent osoby niepełnosprawnej jest z funduszu solidarnościowego? Czy PCPR powinien w taki program wchodzić pozabudżetowo?
 • Jak realizować zadania pozabudżetowe?
 • Czy powinna być ewidencja księgowa, jeśli PCPR realizuje zadania pozabudżetowe?
 • Jak należy księgować, przez jakie konta w przypadku zadań pozabudżetowych?
 • Kto ponosi koszty za obsługę?
 • Co robić w przypadku funduszy pozabudżetowych?
 • Czy fundusz solidarnościowy jest dochodem powiatu? Jak go traktować pod względem sprawozdawczości?
 • Co należy wiedzieć przy projektach unijnych, które nie wchodzą do budżetu, a są realizowane? W jaki sposób można je prowadzić?
 • Czy jeśli ROPS narzuca pewne sposoby, to można to jakoś uprościć?


Klasyfikacja budżetowa - jak powinna wyglądać poprawna klasyfikacja budżetowa?

 • Jak wygląda nowa klasyfikacja budżetowa?
 • Co zrobić, gdy jest dużo projektów, gdzie jedne środki trwałe są w księgach starostwa, inne w PCPR?
 • Co zrobić, gdy PCPR dostał fundusze w grudniu i marcu wyszło, że mają podwójne finansowanie, gmina została obciążona i musi to prostować, a jak prostują, to są to dochody zeszłoroczne?
 • Jak powinna wyglądać poprawna klasyfikacja budżetowa?
 • Jak przygotować rozliczenie w dofinansowaniu do sprzętów dla osób niepełnosprawnych? Jak dokonywać takich księgowań?
 • Jak rozliczyć asystenta osoby niepełnosprawnej?
 • Jak poprawnie klasyfikować na paragrafach?
 • Co powinno być w 421, a co w 430?
 • Paragrafy klasyfikacji wydatków
 • Jak klasyfikować płace i odsetki rodzin biologicznych?
 • Co należy zrobić w przypadku, gdy otrzymujemy sprawozdanie, które mimo objaśnień, jest tak napisane, że nie wiemy jak je mamy ująć?
 • Jak kwartalnie rozliczać dochody decyzjami? Czy należy robić odpisy aktualizacyjne?
 • Jak rozliczać z wynagrodzeń umowy zlecenia?
 • Jak rozliczać i księgować dotacje?
 • Jak zrobić korektę w rozliczeniu?
 • Polityka rachunkowości
 • Finanse publiczne
 • Na jakiej zasadzie należy rozliczać odsetki?


Bilans, inwentaryzacja, sprawozdania

 • Jak zrobić bilans?
 • Jak wprowadzić zmianę w klasyfikacji przy sporządzaniu bilansu?
 • Inwentaryzacja
 • Sprawozdawczość roczna
 • O czym należy pamiętać przy zamknięciu roku?
 • Co należy wiedzieć o zamykaniu ksiąg?
 • Sprawozdawczość półroczna
 • Co należy wiedzieć o sprawozdaniu RB28S?
 • Koszty na przełomie roku
 • Jak usunąć coś z ksiąg rachunkowych? Czy trzeba z tym zgłosić się do jednostki nadzorującej?
 • Jak należy rozliczyć projekty z Unii Europejskiej?
 • Jak powinno wyglądać zaangażowanie środków, gdy każdy ma inną wizję? Malejące i ma wynosić 0?
 • Co należy wiedzieć o zmianach w zespole numer 9?
 • Czy zaangażowanie należy zostawić po staremu czy na nowych zasadach?
 • Zaangażowanie wydatków


Inne problematyczne przypadki związane z księgowością PCPR

 • Co w przypadku, gdy PCPR nie ma w strukturach ośrodka interwencji kryzysowej?
 • Czy ekwiwalent za odzież wliczamy w koszty?
 • Porozumienie podpisane na koniec listopada 2023 r. obowiązywało do końca marca 2024 r. Do tej pory nie zostaliśmy obciążeni kosztami koordynatora. Czy możemy od powiatu egzekwować wystawienie noty za rok poprzedni, jeżeli w budżecie mamy zabezpieczone środki?
 • Prezydent podpisał ustawę w sprawie dodatków specjalnych, m.in. dla koordynatorów po 1000 zł. Co z notami księgowymi?
 • Otrzymaliśmy postanowienie z ZUS-u w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Dłużnik zmarł w kwietniu tego roku. W postanowieniu kwota należności głównej wynosi 45 tys. zł, natomiast w księgach rachunkowych PCPR należność główna wynosi 69 tys. zł. Jaką kwotę powinniśmy wyksięgować? Z jaką datą naliczyć odsetki – od dnia wydania postanowienia, czy od daty śmierci dłużnika?
 • Czy ekwiwalent za używanie odzieży własnej wliczamy w składowe kosztów?
 • Na jakiej podstawie wypłacamy ekwiwalent koordynatorowi?
 • Z czego wynika kolejność rozliczania wpłaty?
 • Decyzją z dnia 29.11.2023 r. organ naliczył pani Nowak i panu Nowak solidarną opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 5476,78 zł. Pan Nowak i pani Nowak prowadzą osobne gospodarstwa domowe w różnych miejscowościach. Następnie decyzją z dnia 28.12.2023 r. organ umorzył w części pani Nowak naliczoną opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, a część nieumorzoną w wysokości 500 zł odroczył termin zapłaty do dnia 29.02.2024 r. W dniu 09.01.2024 r. pan Nowak wpłacił na konto wierzyciela 2 738,40 zł, natomiast pani Nowak posiada zaległość w wysokości 500 zł. Czy została ona zaliczona na poczet wpłaty pana Nowak i nie ma już zaległości? Jak wystawić tytuł wykonawczy (zobowiązanie solidarne), jeżeli pan Nowak posiada zaległość w wysokości 5 476,78 zł, natomiast pani Nowak w wysokości 500 zł?
 • Czy alimenty mają znajdować się w ewidencji księgowej PCPR?
 • Czy umorzenie postępowania przez US stanowi podstawę do umorzenia / wyksięgowania należności?
 • Na jakiej podstawie mamy wyksięgować należność główną w kwocie 69 142, 64zł. po śmierci dłużnika, jeżeli US umarza postępowanie dotyczące tytułu wykonawczego na kwotę 45 142, 50zł?
 • Czy noty uznaniowe dla powiatów i gmin oznaczają pieniądze otrzymane z FP w ubiegłym roku?
 • Jeżeli zaangażujemy środki przy wydatku, to skąd mamy wiedzieć, ile wolnych środków do zawarcia nowej umowy mamy w ciągu roku?
 • Jakie jest to zadanie? Własne czy zlecone?
 • Jako PCPR kupujemy żywność: wodę, ciastka na grupy wsparcia. Z jakiego paragrafu powinniśmy korzystać? 442 czy można też z 421?
 • W ubiegłym roku mieliśmy akcję komputerową dla rodzin zastępczych. Jedna rodzina otrzymała komputer, jednak został on zniszczony, ponieważ spadł. Była to rodzina romska, która od razu wyrzuciła ten komputer, co wyszło dopiero przy inwentaryzacji. Będą musieli to spłacać w ratach. Należy dać to w przychody czy w inną kategorię?
 • Kiedy należy przesuwać obowiązek przy zasadzie memoriałowej?
 • Jak daleko można przesunąć koszty przyszłego roku i przychodu?
 • Jakie kroki należy wykonać przy zadłużeniu?
 • Jakie są zmiany w dzienniku ustaw o wspieraniu?
 • Jak wygląda aktualizacja?
 • Jak wygląda kwestia, gdy kobieta po 60 r.ż. chce jeszcze popracować?
 • Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy
 • Jak przyznawać obywatelom Ukrainy fundusze lub orzeczenia o niepełnosprawności?
 • Jak rozwiązać problem z ministerstwami, które wystawiają umowy do realizacji, które odbiegają od tego, co można realizować?
 • Czy przy zakładowym funduszu świadczeń socjalnych należy brać pod uwagę wszystkie osoby?
 • Co należy wiedzieć przy zmianach w kadrach?
 • Z jakich świadczeń mogą korzystać obywatele Ukrainy w ramach pomocy?
 • Jak wygląda kwestia funduszu pomocy dla Ukrainy - odsetki, świadczenia nienależnie pobrane?
 • Co warto wiedzieć o opiece wytchnieniowej?
 • Jakie są świadczenia dla rodzin zastępczych?
 • Płace z zasiłkami
 • Potrącenia komornicze
 • Wyjaśnienia z dochodów
 • Dochody PCPR

Prowadzący

Anna Trubacz - Główna księgowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia