Wideoszkolenie: Ewidencja gruntów w SP

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Co należy zrobić, jeśli zmiany zostały przyjęte z błędami ewidencyjnymi, a ustawodawca nie przewiduje wprowadzenia poprawek? § 15. Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Jakie budynki powinny wejść do ewidencji? Jak poprawnie zaliczać grunty do poszczególnych użytków gruntowych? Jak poprawnie wprowadzać adresy do ewidencji, jeśli nie są one do końca znane? Czy następcy prawni muszą wykazywać interes prawny przy występowaniu o wypisy z ewidencji przy sprawach spadkowych?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane jest do pracowników starostw powiatowych, którzy zajmują się ewidencją gruntów. Zapraszamy osoby pracujące w wydziałach geodezji i kartografii, mierzące się na co dzień z szerokim zagadnieniem, jakim jest ewidencja gruntów

Jaka jest procedura ustalania działek ewidencyjnych na podstawie rozporządzenia?
Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, a także ich klasyfikacja potrafi sprawić wiele trudności w codziennej pracy. Dlatego w oparciu o Państwa problemy i pytania stworzyliśmy program szkolenia, który ma za zadanie rozwiać wszystkie Państwa wątpliwości w tym zakresie. Nasz praktyk omówi zagadnienia, które pochodzą z naszych rozmów z pracownikami Starostw Powiatowych, w szczególności Wydziałów Geodezji i Kartografii. Dzięki temu wideoszkolenie jest praktyczne i odpowiada na zadane przez Państwa pytania w tym temacie. W programie znajdą Państwo zagadnienia związane z prowadzeniem ewidencji, wprowadzaniem zmian, niezgodnościach w ewidencji, a księgach wieczystych, wykazywanie interesu prawnego i faktycznego i wiele więcej. Prelegent omówi również sprawy związane z postępowaniem klasyfikacyjnym, czy też wyborem klasyfikatora. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Ostatnie rozporządzenie w sprawie zmiany ewidencji gruntów i budynków - jakie nowości wprowadziło? Co zmieniło względem poprzedniego?
 • Jak usuwać rozbieżności danych podmiotowych pomiędzy ewidencją gruntów a księgami wieczystymi? Jaki jest tryb postępowania?
 • W jaki sposób wykazywać interes prawny? Jakimi dokumentami go wykazywać?
 • Co zrobić, gdy w księgach wieczystych widnieją stare numery działek?
 • Czy istotniejszy jest stan faktyczny budynku, czy to co znajduje się w dokumentacji?
 • Czy mapę z projektem podziału można uznać jako wpis do księgi wieczystej?
 • Co przesądza o samodzielności lokalu mieszkalnego?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Pytania uczestników, na które udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia:

 • Jeżeli na działce jest budynek z numerem adresowym, to czy automatycznie działka też otrzymuje taki sam numer?
 • Jeżeli w skład lokalu wchodzi pomieszczenie nazwane w inwentaryzacji jako „garaż” lub „piwnica, a dostęp do tego pomieszczenia jest tylko z tego lokalu, to czy powierzchnia pomieszczenia powinna być wliczana do powierzchni lokalu? Czy stanowi pomieszczenie przynależne?
 • Czy do ujawnienia lokalu w ewidencji gruntów wystarczy samo zaświadczenie o samodzielności lokalu wraz z dokumentacją techniczną? Czy potrzebny jest jeszcze wniosek właściciela, gdy otrzymujemy te zaświadczenia z wydziału architektury?
 • Czy wszczęcie postępowania powinno odbyć się po przyjęciu operatu do zasobu?
 • Jakich dokumentów wymagać do zmiany funkcji lokalu z mieszkalnego na użytkowy i odwrotnie? Czy zgłoszenie do EGiB dokonuje właściciel nieruchomości?
 • Czy zmiana rodzaju budynku (zaopiniowana pozytywnie) zgłaszana jest przez właściciela nieruchomości, czy z urzędu?
 • Czy do zmiany funkcji lokalu jest potrzebne nowe zaświadczenie o samodzielności lokalu?
 • Co, jeżeli właściciel nie dokonał żadnego zgłoszenia w wydziale budownictwa dot. zmiany sposobu użytkowania budynku, a jest wyłącznie operat geodezyjny? Czy jest on podstawą do przyjęcia do zasobu i zmiany w EGiB?
 • Jak powinien postąpić organ w sytuacji, gdy część właścicieli lokali niemieszkalnych wystąpiła z wnioskiem o zmianę funkcji z niemieszkalnego na mieszkalny, jeżeli po wezwaniu do przedłożenia zaświadczenia o zmianie sposobu użytkowania podmioty wnioskują o wydanie decyzji administracyjnej, a zmiana jest niezgodna z MPZP? Czy powinniśmy pouczyć, że w tej sprawie powinna wystąpić wspólnota mieszkaniowa? Czy odmówić wszczęcia postępowania? Czy wszcząć postępowanie w stosunku do ponad 150 osób?
 • Czy do powierzchni użytkowej lokalu wliczamy powierzchnię strychu?
 • Czy jest możliwa zmiana oznaczenia terenów mieszkaniowych "B" na tereny rolne zabudowane Br? Jeżeli tak, to jakie warunki trzeba spełnić?
 • Jeżeli otrzymamy postanowienie sądu o nabyciu nieruchomości z błędami dot. numeracji działek i KW, to czy należy nałożyć obowiązek sprostowania na właściciela, czy sąd?
 • Jaki dokument ma stanowić podstawę aktualizacji danych adresowych podmiotu? Czy baza numerów PESEL? Czy sporządzony aktualnie akt notarialny informujący o miejscu zamieszkania podmiotu?
 • Jeżeli działka zapisana w EGiB została sklasyfikowana jako Ls i wykupiona przez gminę pod drogę, która została urządzona, to czy na wniosek gminy organ prowadzący ewidencję może zmienić użytek Ls na dr? Jeżeli tak, to jaka dokumentacja jest niezbędna do wprowadzenia zmiany?
 • Czy organ prowadzący EGiB może wystąpić do ministerstwa o dostęp elektroniczny do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych w celu wyszukiwania numerów KW po różnych atrybutach lub sprawdzenia czy dana działka ma założoną KW?
 • Czy można wpisać Lasy Państwowe jako organ wykonujący prawa właścicielskie w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa, tylko na podstawie ustawy o lasach bez przekazania ich protokołem zdawczo odbiorczym przez wojewodę?
 • Jeżeli dla jednej działki wystawione są dwa AWZ i założone dwie księgi wieczyste na dwóch różnych właścicieli, to w jaki sposób ujawnić podmioty w ewidencji? Czy założyć dwie jednostki rejestrowe dla jednej działki, czy jedną jednostkę dla działki z wpisaniem dwóch właścicieli z udziałem 1/1 dla każdego?
 • Na podstawie jakich dokumentów ujawniać Wody Polskie jako organ wykonujący prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do gruntów pokrytych wodami płynącymi? Jaka forma władania?
 • Czy w przypadku wpływu do EGiB postanowienia o nabyciu spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po osobie władającej należy wpisać spadkobierców jako władających we wskazanych w dokumencie udziałach?
 • Co w przypadku aktów poświadczenia dziedziczenia lub postanowień sadowych, w których nie ma podanych numerów PESEL?
 • Jeżeli wszczynamy postępowania administracyjne z urzędu w zakresie aktualizacji informacji EGiB na podstawie aktów notarialnych, decyzji administracyjnych czy dokumentacji geodezyjnej, to czy urząd z racji braku możliwości aktualizacji na podstawie tego dokumentu odmawia, czy umarza postępowanie w tym zakresie?
 • Czy można udostępnić osobie fizycznej decyzję o podziale nieruchomości, która obecnie jest właścicielem działki powstałej na skutek wydzielenia?
 • Co, jeśli wpłynie akt poświadczenia dziedziczenia po jednym z członków wspólnoty? Czy potrzebna jest uchwała zarządu do zmiany zapisu w eEGiB, czy wystarczy sam APD?
 • Wpłynął operat zmieniający użytek RIIIb na Ba. Brak wzmianki w sprawozdaniu o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Po zasięgnięciu informacji - brak wydanej decyzji wyłączeniowej. Czy wprowadzać zmianę w EGiB, czy wydać decyzję odmowną?
 • Ile wynosi opłata za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej wraz z kartoteką budynków?
 • Czy przy scaleniu operatu ewidencji gruntów można wydzielić ekwiwalent w postaci jednej działki za dwie działki, z których jedna miała założoną KW, a druga nie?
 • Co zrobić, jeżeli trwały zarząd dla marszałka został wygaszony (dla wód płynących) i został Skarb Państwa, a Wody Polskie nie wystąpiły o wydanie niezbędnej decyzji do wojewody?
 • Czy można wykreślić osobę władającą na jej wniosek, jeżeli twierdzi, że nie włada tym gruntem, a jest wpisana w EGiB? Czy trzeba prowadzić postępowanie?
 • Czy można wpisać adres zamieszkania z aktu notarialnego jako informację dodatkową przy osobie?
 • Czy w przypadku składania wniosku o wypis z rejestru gruntów do sprawy spadkowej przez potencjalnego spadkobiercę musi on wykazać się interesem prawnym?
 • Co zrobić, jeżeli potencjalny spadkobierca wystąpi o wypis z rejestru gruntów w sytuacji, a w systemie figuruje osoba nieżyjąca? Czy na podstawie aktu zgonu możemy wydać taki dokument?
 • Czy do ujawnienia spadku lub zasiedzenia wymagany jest wniosek wszystkich spadkobierców, czy tylko jednego?
 • Co w przypadku, gdy podmioty realizujące budowę farm fotowoltaicznych powołują się na przepis art. 74, a nie mają umowy z właścicielem? Często występują o wypisy do celów „orientacyjnych”, aby zapoznać się z interesujących ich terenem.
 • Jeżeli w ewidencji figuruje kilku współwłaścicieli, to czy w celu ujawnienia budynku w EGiB na wniosku powinni podpisać się wszyscy właściciele?
 • Czy poprawiona dokumentacja geodezyjna powinna zawierać wszystkie dokumenty wynikowe pracy geodezyjnej? Czy dopuszczalne jest w załączeniu zamieszczenie tylko poprawionych elementów operatu?
 • Czy do sądu wysyłamy zawiadomienie po inwentaryzacji geodezyjnej, czy dopiero po zawiadomieniu o zakończeniu budowy z PINB?
 • Jeżeli w postanowieniu sądu o zasiedzeniu jest tylko informacja o numerze działki i obrębie, bez wskazanej powierzchni działki, to czy takie postanowienie jest możliwe do ujawnienia w EGiB?
 • Jednostka rejestrowa: forma władania, wielkość udziału i prawo własności – czy po zmianie rozporządzenia ewidencję nalży aktualizować z urzędu w w/w przepadkach?

2. Ostatnie rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków:

 • Ostatnie rozporządzenie w sprawie zmiany ewidencji gruntów i budynków - jakie nowości wprowadziło? Co zmieniło względem poprzedniego?
 • Jaka jest procedura ustalania działek ewidencyjnych na podstawie rozporządzenia?
 • Rozporządzenie z uwzględnieniem tematu lokali. Czego oczekiwać od właścicieli? Jakie dokumenty są potrzebne?

3. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz potrzebna dokumentacja:

 • Podziały nieruchomości w trybie rolnym. W dokumentacji geodeta nie daje zaświadczenia o tym, że działka jest działką rolną. Czy sama taka dokumentacja jest podstawą do wprowadzenia zmian w ewidencji, czy trzeba wszcząć postępowanie wyjaśniające, aby dowiedzieć się, że działka na pewno nie jest w trybie rolnym?
 • Zmiana funkcji budynku. Czy powinna ona nastąpić jedynie na podstawie dokumentacji geodezyjnej, czy musi mieć potwierdzenie w dokumentacji architektoniczno-budowlanej? Czy organ prowadzący ewidencję powinien wymagać takiego zgłoszenia zmiany funkcji?
 • Jak aktualizować użytki: B-tereny mieszkaniowe oraz Br- grunty rolne zabudowane na podstawie sporządzonego operatu geodezyjnego (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza). Czy użytek B powinien być dla całej działki czy tylko do części wyłączenia z produkcji rolnej?
 • Budynek znajduje się na dwóch działkach, ale na każdej z nich ma wpisaną inną funkcję użytkowania. Na jakiej podstawie zweryfikować taką sytuację?
 • Co należy zrobić, jeśli zmiany zostały przyjęte z błędami ewidencyjnymi, a ustawodawca nie przewiduje wprowadzenia poprawek?
 • Jak poprawnie zaliczać grunty do odpowiednich użytków? Jaki jest zakres i sposób zmiany? Jaka jest zasada zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych?
 • Czy dokumentacja z inwentaryzacji powykonawczej budynku jest podstawą do aktualizacji ewidencji w zakresie wprowadzenia budynku wybudowanego? Kiedy budynek powinien zmienić status na wybudowany?
 • Czy istotniejszy jest stan faktyczny budynku, czy to co znajduje się w dokumentacji?
 • W jaki sposób prostować nieuregulowane stany prawne?
 • Czy mapy ewidencyjne bez dokładnych miar są dokumentami, które są brane pod uwagę?
 • Przy pozwoleniu na budowę nie została wydana decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej i przychodzi dokumentacja do aktualizacji w ewidencji, w której nie ma wyłączenia. Czy powinna być wszczęte postępowanie o naliczaniu kary za brak wyłączenia?
 • Pani była właścicielem lokalu, który później podzieliła na dwie części. Starostwo czekało na akt notarialny, który jednak okazał się całkowicie niezgodny z ewidencją. Czy można wydać decyzję odmowną, jeśli notariusz upiera się przy swojej racji?
 • Władanie w ewidencji - Czy wydawać dokumenty władającym, jeśli jest ich kilku? Czy stare zapisy lepiej usuwać czy zostawić?
 • Na jakiej podstawie ewidencja gruntów powinna wprowadzać dokumenty?
 • Jak powinna wyglądać procedura wydawania decyzji o aktualizacji danych w ewidencji?
 • Jak wprowadzać wspólnoty gruntowe do ewidencji? Jakie dokumenty są potrzebne?
 • Kogo wpisać do ewidencji przy wodach płynących, skoro uprawnienia Marszałka po nowych przepisach przejęły Wody Polskie?
 • Jak archiwizować dokumenty w wersji elektronicznej?

4. Ewidencja gruntów i budynków a księgi wieczyste.

 • Dostaliśmy wniosek o nadanie gruntu. Czy jest podstawa do wydania ewidencji, jeśli w księgach nie została zapisana decyzja przekazująca działkę do Skarbu Państwa?
 • Jak postępować z nieuregulowanymi księgami wieczystymi?
 • Jak wyszukiwać grunty po księgach wieczystych?
 • Co zrobić, gdy w księgach wieczystych widnieją stare numery działek?
 • Dziadek miał prawo własności, ale nie było założonej księgi wieczystej. Jak teraz dochodzić do prawa własności, gdy on tego nie pilnował?
 • Czy mapę z projektem podziału można uznać jako wpis do księgi wieczystej?
 • Jakie dokumenty powinny znajdować się w księgach wieczystych po zakończonych zmianach?
 • Jak uaktualnić starą księgę wieczystą, jeśli po latach wychodzi niezgodność w powierzchni?
 • Jak usuwać rozbieżności danych podmiotowych pomiędzy ewidencją gruntów, a księgami wieczystymi? Jaki jest tryb postępowania?
 • W księdze wieczystej widnieje podział gruntu, ale nie została wpisana zmiana powierzchni. Jakie kroki podjąć, aby wyjaśnić taką sytuację?
 • Czy można podać numer księgi wieczystej osobie, która przychodzi w tej sprawie po zmarłym członku rodziny?
 • W ewidencji było wpisane 150 ksiąg, ale później okazało się, że jest ich 700. Jak ubiegać się o większe dofinansowanie, gdy budżet został określony przy 150 księgach?
 • Działka, na którą wpłynął wniosek o nadanie gruntów pod budynkami należy do Skarbu Państwa, ale w księdze wieczystej nie została uwidoczniona decyzja przekazująca całe gospodarstwo rolne na Skarb Państwa i okazało się, że są wpisani właściciele. Czy jest podstawa do wydania decyzji aby w ewidencji był prawidłowy właściciel, czy też nie? Jak właściciele mogą uporządkować sprawy w ewidencji gruntów?

5. Wprowadzanie i zmiana adresów do ewidencji.

 • Jak poprawnie wprowadzać adresy do ewidencji, jeśli nie są one do końca znane?
 • Kiedyś adresy były nadawane z małych liter, a teraz są z dużych. Jak sobie radzić ze starymi adresami pisanymi małą literą?
 • Adres zamieszkania na pobyt stały i adres pobytu stałego. Jak je rozróżniać? Co w sytuacji, gdy notariusz wpisze adres zamieszkania? Do czego to przydzielić?
 • Czy adresy powinny być podpięte tylko do budynku, czy do całej działki, na której znajduje się budynek?

6. Interes prawny i interes faktyczny.

 • Czym jest interes faktyczny a interes prawny? Jakie są różnice?
 • W jaki sposób wykazywać interes prawny? Jakimi dokumentami go wykazywać?
 • W jaki sposób uzasadnić interes prawny przy powoływaniu się na ochronę środowiska?
 • Czy organy administracji publicznej muszą wykazywać swój interes prawny?
 • Czy następcy prawni muszą wykazywać interes prawny przy występowaniu o wypisy z ewidencji przy sprawach spadkowych?
 • Jak postępować z nieuregulowanymi sprawami spadkowymi?
 • Przy jakich uzasadnieniach interesu prawnego wydawać dokumenty, a przy jakich nie?

7. Lokale w ewidencji gruntów i budynków.

 • Co zrobić , jeżeli pomieszczenie przynależne znajduje się poza budynkiem, w którym znajduje się lokal, a w przepisach jest jasno określone, że takie pomieszczenie musi znajdować się w tym samym budynku?
 • Lokal ma dodatkową piwnicę – jak go sklasyfikować?
 • Zaświadczenia o samodzielności lokalu – co w nich powinno się znajdować? Które informacje są najważniejsze?
 • Z zaświadczenia wynikało, że był budynek mieszkalny, a obok był budynek handlowy. Wyodrębniono lokal, tak że jedna część była w handlowym, a druga w mieszkalnym. Czy jest to zgodne z przepisami? Czy lokal nie powinien być wyodrębniony tylko do jednej funkcji? Jak tą sytuację rozwiązać?
 • Na podstawie jakich dokumentów wyodrębniać lokale?
 • Co wchodzi w skład lokalu?
 • Co przesądza o samodzielności lokalu mieszkalnego?

8. Pozostałe zagadnienia dotyczące ewidencji.

 • Wydawanie dokumentów z ewidencji gruntów podmiotom realizującym budowę farmy fotowoltaicznej - czy wymagane jest pełnomocnictwo do uzyskania wypisów zawierające dane podmiotowe, czy wystąpienie o decyzję środowiskową jest wystarczającą podstawą prawną?
 • Udostępnianie wypisów z rejestru gruntów spadkobiercom. Udostępnianie wypisów dla wszystkich spadkobierców - czy wymagane jest pełnomocnictwo wszystkich spadkobierców czy wystarczy podpis jednego zstępnego z uzasadnieniem np. dokument potrzeby w celu przeprowadzenia działu spadku?
 • Firma przysłała dokumentację, która tylko w części pokrywa się z wnioskiem. Czy zwrócić się z tym do firmy? Co, jeśli nie zgodzą się na spełnienie wniosku w całości?
 • Operat został przyjęty do zasobu, trafił on do ewidencji, ale okazało się, że posiada on wady, które nie zostały wykryte przy jego weryfikacji. W jaki sposób można to naprawić?
 • Wojewoda uznał, że w operacie są usterki, ale został on już przyjęty. Czy geodeta musi jeszcze raz wykonać tą samą pracę?
 • Jakie nieruchomości wchodzą w skład Państwowego Funduszu Ziemi? (definicje, rodzaje, regulacje prawne).
 • Kto ma pierwszeństwo przy podziale gruntu, jeśli dwie procedury podziału zostały wszczęte jednocześnie?
 • Czy rezerwacje działek projektowanych ma znaczenie, czy ważniejsze jest, która decyzja przyjdzie pierwsza?
 • Co zrobić , jeżeli pomieszczenie przynależne znajduje się poza budynkiem, w którym znajduje się lokal, a w przepisach jest jasno określone, że takie pomieszczenie musi znajdować się w tym samym budynku?
 • W jakim czasie można wprowadzić nowy budynek do ewidencji? Czy trzeba czekać na informację od inwestora, że budynek jest już użytkowany?
 • § 15. ustawy o ewidencji gruntów i budynków. Jakie budynki powinny wejść do ewidencji?
 • Osoba przychodzi skarżyć się, że z działki sąsiada przewróciło się drzewo na jego działkę. Czy można mu udostępnić informację o właścicielu?
 • Na jakiej podstawie można ujawnić użytkownika gruntu? W jakich sytuacjach można to zrobić?
 • Lokal ma dodatkową piwnicę – jak go sklasyfikować?
 • Projektant ma upoważnienie do poprowadzenia przyłączy do jednej z działek, ale muszą one przebiegać przez inne działki. Czy właściciele tych działek muszą składać oświadczenia o zgodzie na takie działania?
 • W postanowieniu z sądu brakuje dokładnych danych nowego właściciela oprócz imienia i nazwiska. Jak zidentyfikować taką osobę?
 • Wody płynące - jak ustalać ich granice?
 • Czy i kiedy wydawać wypisy z ewidencji dla fotowoltaiki?
 • Jak określać udziały współwłasności? Czy jest możliwe określenie jej przy współwłasności łącznej?
 • Jakie są sposoby udostępniania informacji w zakresie ewidencji gruntów, szczególnie pod kątem informacji publicznej?
 • W jaki sposób rejestr powinien być zgodny z mapą, jeśli skala mapy jest 1:5000, co jest sporym problemem?
 • Co zrobić gdy budynek leży na dwóch działkach? Jak wykazać przynależność?
 • Jak postępować, jeżeli budynek leży na dwóch obrębach i podczas raportów wyskakuje błąd?
 • Problem ze starymi drogami, które nie były sklasyfikowane. Jak z nimi postępować?
 • Jak ewidencjonować tereny zamknięte w części tekstowej i graficznej?
 • W jaki sposób podpisywać dokumenty, które są w formie elektronicznej?
 • Pełnomocnictwo - czy organy mogą sami poświadczać pełnomocnictwo?
 • Dokumentacja elektroniczna. Czy skan dokumentu można zaliczać do oryginału, czy wnioskodawca musi przynieść oryginalny dokument?
 • Dzierżawy - co zrobić, gdy pojawiają się w umowach w aktach notarialnych?
 • Zaświadczenia o samodzielności lokalu – co w nich powinno się znajdować? Które informacje są najważniejsze?
 • Błędy w zaświadczeniach - jak je prostować?
 • Z zaświadczenia wynikało, że był budynek mieszkalny, a obok był budynek handlowy. Wyodrębniono lokal, tak że jedna część była w handlowym, a druga w mieszkalnym. Czy jest to zgodne z przepisami? Czy lokal nie powinien być wyodrębniony tylko do jednej funkcji? Jak tą sytuację rozwiązać?
 • Na podstawie jakich dokumentów wyodrębniać lokale?
 • Co wchodzi w skład lokalu?
 • Co przesądza o samodzielności lokalu mieszkalnego?
 • Co to jest pomieszczenie przynależne?
 • Co należy zrobić, jeśli grunt jest wyłączony z produkcji rolnej, a wydane zostało pozwolenie na budowę?
 • W jakich przypadkach można uwzględnić umowę majątkową małżeńską?

Prowadzący

Ewa Sikora - Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezyjno-Kartograficznego w Powiecie bielskim woj. śląskie.
Absolwentka Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Ukończyła Podyplomowe Studia „Wycena Nieruchomości” w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie oraz Podyplomowe Studia „Systemy Informacji Geograficznej” na WAEiI Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała od 1995 roku w Zakładzie Pomiarów i Dokumentacji GEO w Dąbrowie Górniczej, własnej działalności, Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach. Od 2006 roku pracuje jako Geodeta Powiatowy/Naczelnik Wydziału Geodezyjno-Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej. Od kilku lat występuje na konferencjach branżowych oraz wypowiada się na łamach „Przeglądu geodezyjnego” dzieląc się doświadczeniami związanymi z pracą w administracji geodezyjnej, tworzeniem i prowadzeniem baz danych, w tym ewidencji gruntów i budynków.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia