Prawne i praktyczne aspekty postępowania przy podziałach nieruchomości. Wydzielanie dróg, służebność gruntowa przy podziałach, czynności geodety

od 359.00 zł

Warsztaty skierowane do wydziałów nieruchomości, osób zajmujących się podziałami nieruchomości, a także dla wójtów, burmistrzów, prezydentów


KPA w postępowaniach podziałowych
Podczas szkolenia zostanie omówione postępowanie podziałowe na wielu przykładach z urzędów m.in.: Wydzielanie dróg publicznych i wewnętrznych przy podziale nieruchomości, dostępność do drogi publicznej, jak postępować w przypadku dróg gruntowych. Powiemy także o podziałach w przypadku braku planu miejscowego oraz niezależnie od ustaleń planu miejscowego i przepisów ogólnych oraz o rozdzielaniu budynków.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Jak postępować w przypadku dróg gruntowych - czy można dzielić z urzędu?
 • Wydzielanie dróg wewnętrznych przy podziale nieruchomości, przy ustalonym planie zagospodarowania miejscowego.
 • Rozdzielenie budynków - ściana czy nie? Postępowanie.
 • Procedura podziałowa nieruchomości, niezależnie od ustaleń planu miejscowego i przepisów ogólnych (art. 95 ugn).
 • Czy na drogach, które nie mają statusu drogi publicznej, należy ustanawiać służebność drogową w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości, powstałej w wyniku podziału?
 • Jakie warunki musi spełniać nieruchomość, żeby gmina mogła wydać decyzję o jej podziale?
 • Podział nieruchomości stanowiącej własność wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub pracownika urzędu.
 • KPA w podziałach. Nietypowe sytuacje

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu;
 • Zawiadomienie o przedłużeniu terminu na załatwienie sprawy;
 • Postanowienie o zawieszeniu postępowania art. 94 ust. 2;
 • Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania;
 • Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji;
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości (93 ust. 1);
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości – wydzielenie gruntu pod drogę publiczną art. 98;
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości (art. 94 ust.1 pkt 1);
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości (art. 94 ust.1 pkt 2);
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału rolnego (działki mniejsze niż 0,3000 ha).

Szczegółowy program szkolenia:

I. Rodzaje podziałów nieruchomości uregulowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami:
• Kryterium podziału nieruchomości.
• Przesłanki dopuszczalności dokonywania podziału:
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeżeli nieruchomość jest objęta takim planem (art. 93 ust. 1),
- niesprzeczność podziału z przepisami odrębnymi, jeżeli nieruchomość nie jest objęta planem miejscowym (art. 94 ust. pkt 1),
- zgodność podziału z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy (art. 94 ust. 1 pkt 2).
• Zawieszenie postępowania podziałowego ze względu na opracowywany plan miejscowy.

II. Podział nieruchomości niezależny od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
• Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości, niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy (art. 95).
• Cele podziału nieruchomości, których realizacja jest możliwa niezależnie od ustaleń mpzp – omówienie.
• Szczegółowe omówienie podziału nieruchomości w celu wydzielenia budynków przy zniesieniu współwłasności nieruchomości (art. 95 pkt 1).
• Realizacja roszczeń do części nieruchomości (art. 95 pkt. 4).
• Szczegółowe omówienie podziału nieruchomości w celu wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku (art. 95 pkt 7).
– odległości budynku od granicy.
• Podział nieruchomości w celu wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych np. PKP (art. 95 pkt 8).

III. Podział nieruchomości rolnych i leśnych:
• Zakres stosowania przepisów podziałowych do nieruchomości rolnych i leśnych.
• Warunki dopuszczalności wydzielenia działek rolnych i leśnych o powierzchni poniżej 0,3000 ha:
- wydzielenie działki gruntu na powiększenie sąsiedniej nieruchomości sąsiedniej,
- wydzielenie działki gruntu dla regulacji granic między nieruchomościami,
- wydzielenie działek rolnych i leśnych w okolicznościach wskazanych w art. 95
- wydzielenie z nieruchomości rolnych i leśnych dróg wewnętrznych.
• Uchylenie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w związku z uchybieniem terminu 6 miesięcy na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu (art. 93 ust. 2a).

IV. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jako warunek dopuszczalności podziału nieruchomości:
• Bezpośrednia lub pośrednia dostępność projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.
• Drogi wewnętrzne wydzielane w ramach podziału nieruchomości.
• Służebności drogowe, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem.
• Wydzielenie pod drogi publiczne działek gruntu z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela.
• Odszkodowanie za działki gruntu, których własność została nabyta z mocy prawa w wyniku podziału nieruchomości na wniosek właściciela.

V. Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości:
• Wszczęcie postępowania podziałowego na wniosek strony.
• Wniosek o podział nieruchomości oraz dokumenty do wniosku o podziału nieruchomości:
- Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.
- Wypis i wyrys z rejestru gruntów.
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
- Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości.
- Wstępny projekt podziału nieruchomości.
- Dokumentacja geodezyjna sporządzona przy podziale nieruchomości.
• Braki formalne we wniosku o podział nieruchomości m. in. brak wskazania celu podziału.
• Czy do wniosku o podział powinny być załączone oryginały czy kserokopie dokumentów?
• Opinia o podziale nieruchomości w formie postanowienia jako etap postępowania podziałowego.
• Wynikająca z mpzp konieczność uzyskania pozytywnej opinii innego organu - jak postępować w przypadku negatywnych opinii?
• Cel podziału nieruchomości oraz możliwość zagospodarowania wydzielonych działek gruntu, na co zwracać szczególna uwagę?
• Podział budynku usytuowanego na nieruchomości gruntowej.
• Podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
• Podział nieruchomości stanowiącej współwłasność.
• Podział nieruchomości, której współwłaścicielem lub właścicielem jest osoba małoletnia.
• Podział nieruchomości stanowiącej własność wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub pracownika urzędu.
• Zmiana strony postępowania w toczącym się postępowaniu podziałowym – przeniesienie prawa własności nieruchomości.
• Procedura KPA przy wniosku o wycofanie lub zmianę.
• Podział nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
• Wszczęcie postępowania podziałowego z urzędu:
- nieruchomość stanowiąca własność Gminy,
- realizacja celu publicznego.
• Wszczęcie postępowania podziałowego z urzędu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

VI. Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, KPA w podziałach:
• Ustalenie podstawy prawnej w postanowieniach i decyzjach.
• Rodzaje decyzji zatwierdzających podziałach nieruchomości.
• Czy pozytywna opinia w przedmiocie zgodności podziału nieruchomości z mpzp obliguje do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości?
• Strona postępowania podziałowego w przypadku nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub użytkowanie wieczyste.
• Jakie podmioty otrzymują ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości i czy powinny być one wykazywane w decyzji?
• Kto powinien dostarczyć ostateczne decyzje podziałowe, celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wieczystej: geodeta, organ zatwierdzający podział czy wnioskodawca?
• Podstawa prawna zmiany lub uchylenia ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.
• Postępowanie odwoławcze.

VII. Zakres obowiązków i czynności geodety w postępowaniu podziałowym:
• Omówienie czynności geodety przy podziałach nieruchomości.

VIII. Orzecznictwo dotyczące podziałów nieruchomości.

Prowadzący

Aleksandra Drozdowska: praktyk, od ponad 11 lat pracuje na stanowisku Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. Do obowiązków należy m. in. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach podziałów nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach rozgraniczeń nieruchomości.

W 2008 r. ukończyła: Geodezja i Kartografia , zakres: Geodezja i systemy informacji przestrzennej na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ukończyła również studia podyplomowe Postępowanie Administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 359.00
15 lipca 2020