Wideoszkolenie: Rola pedagoga szkolnego w sytuacjach trudnych

W jaki sposób walczyć z cyberprzemocą i hejtem w sieci? Jak pracować z dzieckiem, które jest ofiarą agresji ze strony rówieśników? Jak prowadzić dialog z uczniem, stosującym przemoc psychiczną? Jakie metody edukacyjne może podjąć pedagog, aby rozwijać umiejętność nawiązywania relacji i komunikacji wśród uczniów? Jakie działania wdrożyć, aby wspomóc dziecko z sytuacji kryzysowej?


Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pedagogów szkół podstawowych

Poznaj skuteczne metody przeciwdziałania cyberprzemocy
Uzyskają Państwo narzędzia pozwalające opanować furię i agresję występującą u ucznia oraz szczegółowe procedury postępowania w sytuacji wzmożonej agresji dziecka względem innych uczniów oraz pracowników szkoły. Ponadto praktyk wyjaśni w jaki sposób radzić sobie z hejtem, który panuje wśród uczniów oraz jak skutecznie walczyć z cyberprzemocą rówieśniczą a także powie o sposobach reagowania na występujące zjawisko cyberprzemocy. Dodatkowo uzyskają Państwo konkretne narzędzia do pracy z uczniami z nadpobudliwością ruchową związaną z uzależnieniem od gier komputerowych.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak powinna przebiegać rozmowa z dzieckiem, które stosuje formy agresji wobec innych rówieśników, a jak z ofiarą przemocy (cyberprzemoc, przemoc psychiczna, fizyczna, seksualna)?
 • Jak reagować na zachowania agresywne dzieci w stosunku do innych uczniów i nauczycieli?
 • Jak pedagog może zapobiegać cyberprzemocy w klasie w przypadku, gdy uczniowie stworzyli grupę w social mediach, gdzie wyśmiewają innych członków klasy, stosując hejt i przemoc psychiczną w sieci?
 • Jakie metody są najskuteczniejsze w zwalczaniu z cyberprzemocy wśród rówieśników?
 • Jak rozmawiać z dzieckiem, które stosuje formy ataku w sieci wobec innych uczniów z klasy/szkoły?
 • Jakie działania może podjąć pedagog, aby rozwijać umiejętności komunikacyjne dzieci? Jakie są najefektywniejsze sposoby pracy i zabaw na integrację ucznia z niepełnosprawnością, ze spektrum autyzmu z innymi dziećmi?
 • W jaki sposób pedagog powinien pracować z klasą, która odrzuca nowego ucznia w klasie? Jak można wspomóc proces adaptacji ucznia z nową klasą?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Przykładowy program profilaktyczny,
 • Przykładowe scenariusze zajęć profilaktycznych

Szczegółowy program szkolenia:

1. Zachowania przemocowe i agresja u uczniów - jak reagować na tego rodzaju zachowania?

 • Jak rozmawiać z uczniem, który jest ofiarą przemocy psychicznej ze strony kolegów z klasy? • Jak pracować z dzieckiem, które ma problemy z agresją? Jak rozmawiać z dziećmi, które przejawiają zachowania agresywne wobec innych uczniów?
 • Jak skutecznie przeciwdziałać rozpowszechnianiu się mowy nienawiści wśród uczniów?
 • Jak walczyć z narastającą przemocą wśród młodzieży?
 • Jak rozmawiać z dzieckiem, który przejawia zachowania agresywne? Jak powinna wyglądać współpraca pedagoga z takim dzieckiem?
 • Jak reagować na zachowania agresywne wśród dzieci w stosunku do innych uczniów jak i nauczycieli (bicie, gryzienie, plucie)? Jak odpowiadać na agresję ze strony uczniów?
 • Jaką postawę należy przyjąć, gdy dziecko wpadnie w furię? Jak rozmawiać z dzieckiem po ataku furii?
 • Jakie są procedury postępowania w sytuacji zjawiska agresji?
 • W jaki sposób można znaleźć prawdziwy motyw i podłoże zachowań agresywnych?
 • Jak rozmawiać z rodzicami ofiar przemocy seksualnej, które miały miejsce na terenie szkoły?
 • Jak walczyć z agresją fizyczną wśród uczniów? Jakie działania należy podjąć w przypadku pojawienia się przemocy fizycznej wśród uczniów?
 • W jaki sposób pedagog może pracować z uczniami, z klasą nad reakcją pozostałych uczniów, gdy jeden z rówieśników popełni błąd przy tablicy, np. przez wyśmianie na forum klasy jego odpowiedzi? Jak uświadamiać uczniów, jakie konsekwencje niesie to za sobą i jak wpływa na poczucie własnej wartości i samopoczucie ucznia, który zostanie wyśmiany przez błąd, który popełnił?

2. Cyberprzemoc, życie w sieci - jak przeciwdziałać narastającej fali hejtu w Internecie wśród dzieci i młodzieży?

 • Jakie działania profilaktyczne są najskuteczniejsze, aby zniwelować cyberprzemoc wśród uczniów? Jak współpracować z ofiarą cyberprzemocy?
 • Jak reagować na cyberprzemoc?
 • Jak radzić sobie z hejtem, który panuje wśród uczniów? Jak skutecznie walczyć z cyberprzemocą rówieśniczą?
 • Jak rozmawiać z dzieckiem, które stosuje cyberprzemoc wobec innych rówieśników?
 • Jakie są procedury postępowania w sytuacji zjawiska cyberprzemocy?
 • Jak wygląda funkcjonowanie dzieci w Internecie? Jakie zagrożenia czekają na uczniów po szkole?
 • Jak pedagog może zapobiegać cyberprzemocy w klasie w przypadku, gdy uczniowie stworzyli grupę w social mediach, gdzie wyśmiewają innych członków klasy, stosując hejt i przemoc psychiczną w sieci?
 • Jak uświadamiać uczniów, że ich działania w sieci nie są anonimowe a materiały, które tam zamieszczają pozostaną w tam nawet po usunięciu?
 • Jakie są najefektywniejsze sposoby uświadamiania dzieci jakie konsekwencje wiążą się z używaniem cudzego wizerunku?
 • Co pedagog powinien zrobić, gdy ma potwierdzone informacje, iż uczeń podszywa się pod wizerunek innej osoby?

3. Umiejętność komunikacji i nawiązywania relacji - jak nauczyć uczniów budowania relacji? Jak przedstawić, wdrożyć i pielęgnować w ich życie umiejętność komunikowania się z innymi?

 • Jak rozwijać́ wśród uczniów relacje interpersonalne oraz umiejętność ich budowania?
 • Jakie działania zastosować przy pracy z dzieckiem, które ma trudności z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami? Jak okazywać wspieracie dla dziecko w tym procesie?
 • Co może zrobić pedagog, aby budować umiejętność nawiązywania relacji i komunikacji wśród uczniów? Z jakich programów, warsztatów, treningów można skorzystać, aby wspomóc rozwój budowania relacji wśród dzieci?
 • Jak uczyć i promować wśród dzieci socjalizowanie się z rówieśnikami? Jak radzić sobie z narastającym problemem nawiązywania relacji wśród dzieci?
 • Jak działania może podjąć pedagog, aby zmniejszyć zjawisko polaryzacji klasy? Jak unikać podziałów w klasie? Jak pracować z klasą, która ma problem z podziałem klasy na grupy? Jakie działania może wdrożyć pedagog, aby integrować klasę?
 • Jaką profilaktykę wprowadzić, aby przeciwdziałać izolowaniu się uczniów od rówieśników?
 • Jak problemy z relacjami rówieśniczymi wpływają na zdrowie psychiczne ucznia?
 • Jak przeciwdziałać asymilacji uczniów?
 • Jakie działania szkoła można wdrożyć w celu rozwoju kompetencji społeczno-behawioralne wśród uczniów? Jak pracować nad tymi umiejętnościami?
 • Jak prowadzić treningi interpersonalne dla uczniów?
 • Jak pedagog może pomóc dziecku w otwieraniu się na relacje z rówieśnikami?
 • Jak pracować z dzieckiem zamkniętym w sobie? Przykłady zabaw, zajęć, warsztatów dla dzieci, które będę służyć do pracy nad otwieraniem się dziecka
 • Jakie formy pomocy może zastosować pedagog w stosunku do ucznia, który przenosi się z klasy do klasy bądź jest nowy w szkole?
 • Jak wesprzeć ucznia, który ma problem z adaptacją w nowym miejscu? Jak z nim pracować?
 • Jak pedagog może pracować z klasą, która odrzuca nowego ucznia w klasie? Jak przeciwdziałać nieprzyjemnym sytuacjom związanym ze zmianą klasy/szkoły?
 • Jak pedagog powinien rozmawiać i pomóc uczniom, którzy zakończyli relacji z kolegom/koleżankom i nie mogą sobie poradzić z tą sytuacją?
 • Jakimi metodami pedagog może sprzyjać etap adaptacji i integracji dzieci z uczniami z niepełnosprawnością? Jak kształtować u uczniów postawę szacunku w stosunku do osób z niepełnosprawnością?
 • Jak wspierać rozwój zdrowych relacji u uczniów bez względu na sprawność, kulturę, religie, pochodzę, orientację?
 • Jak pomóc dziecku, które ma problemy z relacjami z rodzicami? Jakie działania podjąć? Jak rozmawiać z takim dzieckiem, a jak z jego rodzicami? Jak prowadzić mediacje rodzic-uczeń?

4. Szacunek ucznia do ucznia - jak nie uczyć dzieci stereotypowego myślenia o drugim człowieku?

 • Jak kształtować wśród dzieci postawę szacunku i wzajemnej tolerancji dla uczniów innego wyznania, kultury i narodowości?
 • W jaki sposób pedagog może przyczynić się do zminimalizowania konfliktów wśród uczniów?
 • Jak kształtować wśród uczniów postawę otwartości na odmienność? Jak działać w przypadku, gdy klasa wyśmiewa się z ucznia, który ma inne zainteresowania, hobby, pasuje inne niż jego rówieśnicy? Jak uświadamiać dzieci, aby nie szufladkowały innych ze względu na to, że przejawiają inne formy spędzania wolnego czasu np na szydełkowaniu?
 • Jak walczyć z dyskryminacją i wyzwiskami w stronę uczniów, którzy pochodzą z małych wsi przez dzieci z dużych miast? Jak integrować klasę, aby nie dzieliła się na dzieci ze wsi i na dzieci z miasta?
 • Jak postępować z uczniem, który nie okazuje szacunku nauczycielom?
 • Jak współpracować z uczniem transpłciowym? Jak zapewnić uczniom transpłciowym poszanowanie ich tożsamości płciowej?
 • Jak pomóc uczniom transpłciowym, którzy są ofiarami kpin i wyzwisk ze strony rówieśników ze względu na swoją tożsamość płciową?
 • Jak zwracać się do osoby transpłciowej, która deklaruje, iż ma inną płeć niż widnieje w jej dokumentach tożsamości?
 • Jak pracować nad samoakceptacją ucznia LGBT?
 • Jak pedagog może pomóc w zwalczaniu dyskryminacji uczniów LGBT w szkole? Jak pomagać uczniom, których spotkają nieprzyjemności z powodu ich orientacji?
 • Jak wspierać uczniów LGBT, którzy nie mają oparcia w najbliższych?
 • Jak przeciwdziałać obrażaniu i wyśmiewaniu dzieci LGBT przez innych uczniów?
 • Jakie kroki może podjąć pedagog, aby walczyć z dyskryminacją mniejszości narodowej wśród uczniów? Jak integrować uczniów polskich z uczniami z mniejszości narodowych?
 • Jak szkoła oraz pedagog mogą radzić sobie i podziałem wśród uczniów na Polaków i Ukraińców? Jak integrować wszystkie dzieci ze sobą, bez względu na pochodzenie, religie, kolor skóry, sprawność i orientacje?

5. Pewność siebie i poczucie własnej wartości u uczniów- jak wykształcić w dziecku poczucie własnej skuteczności?

 • Jak rozwijać pośród uczniów poczucie własnej wartości? Jak zaszczepić w uczniach poczucie wiary w swoją wartość?
 • Jak uczyć dzieci samoakceptacji?
 • Jak budować wśród dzieci pozytywny obraz własnej osoby oraz jak wspierać w dziecku pozytywny obraz samego siebie?
 • Jak pracować z dzieckiem wysoko wrażliwym?
 • Jak pedagog może zadbać o poczucie bezpieczeństwa dziecka w szkole?
 • Jakie są nieoczywiste sygnały, które mogą świadczyć o braku poczucia własnej wartości u ucznia? Jak szybko działać i pomagać dziecku w budowaniu pewności siebie?
 • Jak pracować z dzieckiem wycofanym?
 • Jak rozmawiać z nieśmiałym uczniem? W jaki sposób pedagog powinien motywować i mobilizować uczniów wycofanym, nieśmiałych do aktywizacji i mobilizacji w obszarze relacji inter społecznych?

6. Formy pomocy dla uczniów- jak uświadamiać uczniów o formach pomocy, z której mogą skorzystać?

 • Jak komunikować się z uczniem potrzebującym pomocy, w sposób wspierający, budujący poczucie zaufania i zrozumienia?
 • Jak uczyć uczniów o możliwych formach pomocy, które mogą uzyskać, gdy jej potrzebują?
 • Jak przeciwdziałać stygmatyzacji uczniów sięgających po pomoc?
 • Jak przebiega pierwsza pomoc doraźna pedagoga w stronę dziecka, które znalazło się w trudnej sytuacji?
 • W jaki sposób pedagog może pomóc dziecku, które się zagubione i przytłoczone sytuacją, w której się znalazł?
 • Jakie działania może wdrożyć pedagog, aby wspomóc dziecko w sytuacji kryzysowej? Jak rozmawiać z takim dzieckiem? Jak można mu pomóc? Jakie procedury należy podjąć w ramach o ustawie o ochronie dziecka krzywdzonego?
 • Jakie metody aktywizujące może zastosować pedagog, aby zniwelować trudności w nauce uczniów?
 • Jak pomagać uczniom zmagających się z presją, którą odczuwają ze strony rodziców?
 • Jak zachęcać uczniów do uprawiania aktywności fizycznej? Jakie działania profilaktyczne może zastosować pedagog w celu tworzenia pośród uczniów postaw zwiększenia ilości aktywności fizycznej?
 • Jak walczyć z zachowaniem sedentarnym?
 • Jak pracować z dzieckiem z nadpobudliwością ruchową związaną z uzależnieniem od gier komputerowych?
 • Jak pocieszać ucznia, który martwi się złymi ocenami? Co w sytuacji, gdy dziecko nie radzi sobie, gdy dostało złą oceną, z której nie jest zadowolony?
 • Jak pomóc nauczycielowi w tworzeniu informacji zwrotnej dla ucznia odnośnie do wymagań i obowiązków ucznia w odniesieniu do konkretnej oceny?
 • Jak prowadzić mediacje między nauczycielem a uczniem?

Prowadzący

Agnieszka Kaliszewska - pedagog z ponad 12-letnim doświadczeniem w szkołach prywatnych i publicznych, gdzie sprawuje pieczę nad efektywną współpracą pomiędzy nauczycielami a rodzicami uczniów a także wspiera rozwój dzieci i młodzieży poprzez różnego rodzaju zajęcia wychowawcze.

W swoim doświadczeniu zawodowym w różnych środowiskach , była odpowiedzialna za tworzenie nowych dokumentów szkolnych, czy tworzeniu nowych procedur szkolnych. Koordynowała działania i brała udział w pracach zespołu ds. opracowania IPET. Ściśle współpracowała z Sądem Rodzinnym, Policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz instytucjami działającymi w środowisku lokalnym szkół.

Szczególną opieką obejmowała rodziny dysfunkcyjne. Prowadziła zajęcia z Bajkoterapii dla klas "0" i I oraz zajęć wychowawczych w klasach 1-8. Inicjowała oraz prowadziła działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. Koordynowała projektami np. TUS + Legorobotyka.

Swoją wiedzę i doświadczenie poszerza poprzez udział w licznych szkoleniach, warsztatach, webinarach oraz konferencjach dotyczących pracy pedagoga szkolnego. W swojej pracy skupiam się na właściwej komunikacji i odpowiednim przekazie informacji. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie o kierunku resocjalizacja i wspomaganie rodziny. W ostatnich latach podjęła studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie - kierunek Negocjacje i Mediacje.Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia