Wideoszkolenie: Pedagog szkolny

Jak współpracować z roszczeniowym rodzicem? Jak pracować z dziećmi uzależnionymi od telefonu i gier komputerowych? W jaki sposób radzić sobie ze wzrostem sięgania po e-papierosy przez małoletnich uczniów? Jak wspierać i pomagać dziecku, które mierzy się z depresją i zaburzeniami lękowymi? Jak prawidłowo opracować IPET I WOPFU?


Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pedagogów szkół podstawowych

Uzyskasz narzędzia do pracy z dziećmi uzależnionymi od używek i substancji psychoaktywnych
Dowiedzą się Państwo jak radzić sobie z roszczeniowym rodzicem oraz jak rozmawiać z rodzicami ucznia, który jest ofiarą przemocy psychicznej ze strony uczniów. Ponadto praktyk wyjaśni w jaki sposób pracować z dziećmi uzależnionymi od używek i substancji psychoaktywnych, jak fobia społeczna/szkolna wpływa na funkcjonowanie dziecka w szkole oraz na relacje z rówieśnikami i nauczycielami? Dodatkowo uzyskają Państwo konkretne narzędzia pozwalające wspierać zarówno rodziców, wychowawców jak i nauczycieli w pracy z uczniami.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak przeprowadzić rozmowę z rodzicami, którzy nie chcą współpracować i są zamknięci na komunikację z pedagogiem i szkołą?
 • W jaki sposób pedagog może uświadamiać rodziców o realnych problemach ich dzieci i aktywizować ich do zaangażowania się w sytuacje?
 • Jak prowadzić dialog z dzieckiem, które wykazuje cechy uzależnienia? Jaka postawa pedagoga nie pomaga podczas takiej rozmowy?
 • Jak uświadamiać w sposób adekwatnym do poziomu interpretowania przez dzieci słowa “zakazane, niewłaściwe” konsekwencji używania e-papierosów oraz picia napoi energetycznych?
 • Jak efektywnie wpływać na motywację uczniów do nauki? Z jakich ćwiczeń, technik może skorzystać pedagog, aby ćwiczyć koncentrację i uważność uczniów?
 • Jakie sygnały ostrzegawcze są dla pedagogów przesłanką do tego, że uczeń może mieć problemy związane ze zdrowiem psychicznym?
 • Jak pracować z dzieckiem cierpiącym na depresję, zaburzenia lękowe, fobie? Jak okazać dziecku wspieracie i zapewnić odpowiednią pomoc?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • IPET
 • WOPFU
 • wzór dziennika pedagoga
 • wzory niezbędnej dokumnetacji pedagoga szkolengo

Szczegółowy program szkolenia:

1. Współpraca z rodzicami - jak efektywnie komunikować się z roszczeniowym rodzicem? W jaki sposób pedagog powinien dostosować formę rozmowy do rodziców, z którymi pracuje?

 • Jak rozmawiać z rodzicami o problemach ich dziecka oraz o ewentualnej pomocy, której potrzebuje, aby nie zostało to odebrane jako atak wobec nich? Jak przeprowadzić taką rozmowę?
 • Co może zrobić pedagog, aby poradzić sobie z oporem rodziców na współpracę z pedagogiem/szkołą? Jak komunikować się z rodzicami, którzy nie chcą współpracować i obwiniają o wszystko szkołę?
 • Jak komunikować się z rodzicem, który obiera postawę obronną bądź wypierania?
 • Jak radzić sobie z roszczeniowym rodzicem? Jak prowadzić dialog z takim rodzicem? Jak efektywnie się z nimi komunikować?
 • Jak należy budować pozytywne relacje z rodzicami uczniów, którzy wymagają pomocy pedagoga?
 • Jak współpracować z rodzicem w oparciu o wzajemny szacunek?
 • Jak efektywnie uświadamiać rodziców o realnych problemach ich dzieci? Jak zaangażować rodziców w problemy ich dziecka?
 • Jak rozmawiać z rodzicami ucznia, który jest ofiarą przemocy psychicznej ze strony uczniów?
 • Jak należy prowadzić dialog z rodzicami dziecka, które jest prowokatorem przemocy psychicznej względem innego ucznia? Jak działać w momencie, gdy nie przyjmują oni, że ich dziecko mogło inicjować zachowania przemocowe?
 • W jaki sposób przekazywać rodzicom informacje o zachowaniu ich dziecka?
 • Jak przeprowadzić rozmowę z rodzicem, aby zrozumiał on powagę problemu swojego dziecka oraz aby odczuł, że pedagog wraz ze szkołą działają dla dobra ich i ich dziecka?
 • Jak komunikować rodzicom jak ważne jest wyznaczanie przez nich granic i konsekwentne egzekwowanie ich?
 • Jakie porady wychowawcze może przekazać pedagog rodzicom ucznia, który ma problemy wychowawcze?
 • Jak motywować rodziców do pracy n swoim dzieckiem?
 • Jak nakłonić rodziców do stawiania zdrowych i adekwatnych wymagań w stosunku do dziecka?
 • Jak przedstawić rodzicom konsekwencje, które niesie za sobą nadużywanie przez dzieci gier i telefonów komputerowych?
 • Jak pedagog powinien rozmawiać z rodzicami, aby uświadomić im, jakie konsekwencje niesie za sobą stałe zwolnienie dzieci z lekcji wychowania fizycznego? Jak zachęcać rodziców do tego, aby aktywizować ich do niwelowania trybu siedzącego wśród swoich dzieci?
 • Jakie rozwiązanie może zastosować pedagog podczas rozmowy z rodzicami ucznia, który ma problemy z uczęszczaniem na zajęcia? W jakie sposób rozmawiać z rodzicami, aby przedstawić im realne konsekwencje wynikające z niskiej frekwencji tak, aby przełożyła, się na skuteczną reakcję rodziców?
 • Jak współpracować z rodzicami dzieci z Ukrainy? Jak nawiązywać relacje i nić porozumienia?
 • Jak nawiązać współpracę z rodzicami dziecka, którzy są w procesie rozwodowym? Jak z nimi rozmawiać?
 • Jak współpracować jednocześnie z rodzicami, dzieckiem, psychologiem, aby wspólne działania ze strony szkoły, jak i rodziców, były jak najbardziej spójne i pomocne dla ucznia?
 • W jaki sposób radzić sobie z rodzicami, którzy są negatywnie nastawieni do współpracy z placówkami psychologiczno-pedagogicznymi?
 • Jak rozwiązać problem związany z zaprzeczeniem rodziców w sytuacji, gdy ich dziecko wymaga opieki psychologiczno-pedagogicznej?
 • Jak postępować z rodzicem, który nie wykazuje chęci oraz motywacji, aby pomóc dziecku i zapewnić mu odpowiednią pomoc psychologiczną bądź psychiatryczną?
 • Jak prowadzić rozmowę z rodzicem ucznia, który wymaga pomocy psychiatrycznej? Jak przekonać rodziców do sensowności i potrzeby skorzystać z usług lekarza psychiatry?
 • Jak rozwiązywać konflikty między rodzicami uczniów jednej klasy, którzy nie mogą się porozumieć? Jakimi sposobami pedagog może złagodzić takie niezgodności?

2. Uzależnienia u dzieci - telefon, gry komputerowe, social media, e-papierosy- jak skutecznie z nimi walczyć?

 • Jak skutecznie prowadzić profilaktykę uzależnień? Które metody przeciwdziałania przyniosą najlepsze rezultaty?
 • Jak uświadamiać w sposób adekwatnym do poziomu interpretowania przez dzieci słowa “zakazane, niewłaściwe” konsekwencji używania e-papierosów?
 • Jak radzić sobie ze wzrostem używania przez dzieci e-papierosów? Jakie działania, kroki należy podjąć?
 • Jakie działania powinien wdrożyć pedagog, jeśli zauważy korzystanie przez uczniów e-papierosów na terenie szkoły?
 • Jakie działania profilaktyczne należy podjąć, aby zmniejszyć intensywność zjawiska kupowania i picia przez dzieci napoi energetycznych?
 • Jaką profilaktykę wprowadzić, aby zmniejszyć używanie telefonów komórkowych wśród uczniów? Jakie działania szkoła oraz pedagog mogą wdrożyć, aby ograniczyć używanie telefonów komórkowych w szkole?
 • Jak reagować na uzależnienie od telefonów komórkowych?
 • Jak pracować z dziećmi uzależnionymi od używek i substancji psychoaktywnych?
 • Jak walczyć ze zjawiskiem lekomanii wśród uczniów? Jak pomagać uczniom uzależnionym od leków?
 • Jak rozpoznać zachowania, które mogą wskazywać na uzależnienie ucznia?
 • Jak rozmawiać z dzieckiem, które wykazuje cechy uzależnienia?
 • Co nie pomaga w rozmowie z uzależnionym uczniem?
 • Jak uzależnienia wpływają na problemy emocjonalne uczniów?
 • Jakie konsekwencje niosą ze sobą uzależnienia i jak wpływają na życie szkolne ucznia?
 • Dlaczego dzieci sięgają po używki? Jak pracować z dzieckiem, aby zrozumieć prawdziwy motyw uzależnienia?

3. Stany emocjonalne - jak dbać i wspomagać dobrostan psychospołeczny uczniów?

 • Jak pracować z dzieckiem cierpiącym na depresję i zaburzenia nastroju? Jak wspierać takie dziecko? Jakie są potrzeby ucznia z depresją?
 • Jak radzić sobie z obniżonym nastrojem wśród dzieci? Jak szkoła oraz pedagog mogą pomóc uczniowi z zaburzeniami nastroju?
 • Jak walczyć ze stygmatyzacją dzieci cierpiących na depresję, zaburzenia emocjonalne, nastroju?
 • Jak radzić sobie z niewłaściwymi postawami uczniów, które dezorganizują tok pracy na zajęciach lekcyjnych jak i poza nimi?
 • Jak pracować z dzieckiem, które ma zaburzenia emocjonalne? Jak z nim rozmawiać?
 • Jak pomóc dziecku radzić sobie ze swoimi emocjami? Jak są najlepsze metody pracy z uczniem nad jego emocjami? Z jakich zabaw, gier może skorzystać pedagog, który pracuje z dzieckiem nad jego emocjami?
 • Jakie są najskuteczniejsze sposoby na rozpoznanie i regulację emocji u dzieci?
 • Jak pomóc dziecku w przywróceniu równowagi emocjonalnej?
 • Jak pomóc uczniowi, który ma problem z wyrażaniem i nazywaniem emocji?
 • Jak pracować z dzieckiem, które nie rozumie własnych emocji i uczuć?
 • Jakich sposobów pedagog może nauczyć dziecko, aby radziło sobie z negatywnymi emocjami?
 • Jakie są podłoża zachowań ryzykownych wśród dzieci?
 • Jak współpracować jednocześnie z rodzicami, dzieckiem, psychologiem, aby wspólne działania ze strony szkoły jak i rodziców były jak najbardziej spójne i pomocne dla ucznia?
 • Jak pracować i rozmawiać z dzieckiem, które ma zaburzenia lękowe? Jakie są najlepsze metody wspomagające prace nad tym zaburzeniem?
 • Jak wspierać i zapewniać dziecku bezpieczeństwo i wspierająco-pomocną atmosferę?
 • Czego nie mówić przy pracy z dzieckiem cierpiącym na zaburzenia lękowe?
 • Jak pedagog poprzez rozmowę może pomóc zapanować uczniowi nad swoim lękiem?
 • Jakie są sygnały ostrzegawcze dla pedagogów, związane z zdrowiem psychicznym uczniów? Jak szybko i prawidłowo działać?
 • Jak rozmawiać z uczniem, który wydaje się mieć problemy ze zdrowiem psychicznym? Kiedy należy powiadomić opiekuna prawnego dziecka?
 • Jak uspokoić dziecko, gdy występuje u niego atak paniki?
 • Jak uspokoić dziecko, które ma napad złości?
 • Jak pracować z traumą dziecka? Jak postępować z dzieckiem po traumie? Jak pedagog może pomóc dziecku, które doświadcza traumy?
 • Jak rozpoznać, że dziecko jest po wpływem traumy?
 • Jak pracować z dzieckiem, które ma fobię społeczną?
 • Jak fobia społeczna wpływa na funkcjonowanie dziecka w szkole oraz na relacje z rówieśnikami i nauczycielami?
 • Jakie są objawy fobii społecznej, które objawiają się w zachowaniu ucznia?
 • Jakie są różnice między fobią społeczną a szkolną?
 • Jak pracować z dzieckiem, które ma fobię szkolną? Jak fobia wpływa na jego rozwój edukacyjny i psychiczny?
 • Jak pomóc dziecku, które zmaga się z fobią szkolną?
 • Jakie działania może zastosować pedagog i szkoła, aby wspierać dziecko w przepracowaniu fobii szkolnej u ucznia?
 • Jak rozmawiać z uczniem, który odczuwa lęk przed szkołą?

4. Problem z motywacją do nauki - jak aktywizować uczniów i zwiększać ich chęci do pracy?

 • Jak diagnozować braku motywacji oraz chęci dziecka do nauki?
 • Jakie działania może wdrożyć pedagog, aby rozwinąć motywację do nauki wśród uczniów?
 • Jak wspierać dzieci, które mają trudności z motywacją?
 • Jak powinna wyglądać rozmowa, która ma na celu zmotywować ucznia?
 • Jakie są najefektywniejsze metody ćwiczenie uważności dla uczniów szkół podstawowych?
 • Jak pedagog może przeprowadzać z uczniami trening uważności?
 • Jakie kroki może poczynić pedagog, aby pomóc uczniom, którzy czują się przebodźcowanie?
 • Jak wspierać i pomagać uczniom, którzy mają problemy z koncentracją i uważnością podczas lekcji jak i podczas nauki w domu?
 • Jak wspierać i rozwijać koncepcje wśród uczniów?
 • Jak nauczyciel może poprzeć dziecko podczas problemów z uczeniem się?
 • Jak pomóc nauczycielowi pełnić rolę przewodnika dla uczniów?
 • Jak pracować nad aktywacją zarówno uczniów jak i nauczycieli?
 • Jak uświadamiać nauczycieli o tym jak ważne jest respektowanie podmiotowości ucznia? W jaki sposób pedagog może zadbać o relacje uczeń - nauczyciel? Jak namówić nauczyciele, aby był bardziej wyrozumiały w stosunku do uczniów?
 • Jak pracować nad podejściem nauczycieli, aby stało się ono bardziej nowatorskie i przystosowane do zachodzących zmian w kontekście kulturowo-społecznym?

5. Dokumentacja pedagoga szkolnego - jak prawidłowo opracować IPET oraz WOPFU?

 • Jakie dokumenty powinien prowadzić pedagog szkoły?
 • Jak skompletować niezbędną dokumentację i jak ją prawidłowo prowadzić? Jak prowadzić dokumentację niezbędną dla pedagoga szkolnego?
 • Jak pedagog powiem wypełnić IPET I WOPFU?
 • Co powinien zawierać dzienniku pedagoga szkolnego?
 • Jakie przepisy prawne obowiązują pedagoga szkolnego?
 • Jak stworzyć plan pracy i rekomendacji dla nauczycieli?
 • Jaka wypełnić kartę pracy przy pracy z uczniem z depresją i zaburzeniami?
 • Jak przygotować się do kontroli?

Prowadzący

Agnieszka Kaliszewska - pedagog z ponad 12-letnim doświadczeniem w szkołach prywatnych i publicznych, gdzie sprawuje pieczę nad efektywną współpracą pomiędzy nauczycielami a rodzicami uczniów a także wspiera rozwój dzieci i młodzieży poprzez różnego rodzaju zajęcia wychowawcze.

W swoim doświadczeniu zawodowym w różnych środowiskach , była odpowiedzialna za tworzenie nowych dokumentów szkolnych, czy tworzeniu nowych procedur szkolnych. Koordynowała działania i brała udział w pracach zespołu ds. opracowania IPET. Ściśle współpracowała z Sądem Rodzinnym, Policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz instytucjami działającymi w środowisku lokalnym szkół.

Szczególną opieką obejmowała rodziny dysfunkcyjne. Prowadziła zajęcia z Bajkoterapii dla klas "0" i I oraz zajęć wychowawczych w klasach 1-8. Inicjowała oraz prowadziła działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. Koordynowała projektami np. TUS + Legorobotyka.

Swoją wiedzę i doświadczenie poszerza poprzez udział w licznych szkoleniach, warsztatach, webinarach oraz konferencjach dotyczących pracy pedagoga szkolnego. W swojej pracy skupiam się na właściwej komunikacji i odpowiednim przekazie informacji. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie o kierunku resocjalizacja i wspomaganie rodziny. W ostatnich latach podjęła studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie - kierunek Negocjacje i Mediacje.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia