Wideoszkolenie: Zamknięcie roku budżetowego i inwentaryzacja w PUP

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak prawidłowo przygotować księgi rachunkowe do zamknięcia roku budżetowego? Jakie są sprawdzone sposoby na korekty w sprawozdaniach? Co ze środkami, które zostają na rachunku bankowym na koniec roku? Jak naliczać należności nienależnie pobrane? Informacja dodatkowa do bilansu - jak powinna wyglądać? Czynności poprzedzające zamknięcie – inwentaryzacja, naliczenie odsetek na koniec roku, odpis aktualizujący należności, rozliczenie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, amortyzacja


Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla ksiegowych i głównych księgowych powiatowych urzędów pracy

Czynności poprzedzające zamknięcie – inwentaryzacja, naliczenie odsetek na koniec roku, odpis aktualizujący należności, rozliczenie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, naliczenie amortyzacji.
Szkolenie pozwoli każdemu księgowemu zamknąć rok budżetowy bez problemów i bez nerwów. Skupimy się na spornych problemach powiatowych urzędów pracy, które powtarzają się co roku. Nasza prelegentka, która posiada wieloletnietnie doświadczenie jako główna księgowa w dużym urzędzie pracy skupi się na procedurach i sprawach priorytetowych. Dowiesz się jak postępować z przedawnionymi należnościami, jak wygląda windykacja i czy odpis aktualizujący zawsze musi być sporządzony. Dodatkowo otrzymają Państwo 17 wzorów dokumentów , które zaoszczędzą wiele czasu.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czynności poprzedzające zamknięcie – inwentaryzacja, naliczenie odsetek na koniec roku, odpis aktualizujący należności, rozliczenie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, naliczenie amortyzacji.
 • Jakie są sprawdzone sposoby na korekty w sprawozdaniach? Najczęściej spotykane nieprawidłowości i jak sobie z nimi radzić
 • Jakie są etapy zamknięcia ksiąg rachunkowych w celu zamknięcia roku budżetowego?
 • Rozliczenie limitowanych środków FP (algorytm, fakultatywne, rezerwy, KFS, projekty i pilotaże
 • Zmiany w polityce rachunkowości oraz aktualizacja polityki rachunkowości.
 • Niedobory i nadwyżki na koniec roku – przykłady ewidencji księgowej.
 • Checklista inwentaryzacyjna - co należy wykonać od początku do końca?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Informacja dodatkowa do bilansu
 • Harmonogram inwentaryzacji
 • Instrukcja przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Plan inwentaryzacji
 • Protokół sporządzenia wyników inwentaryzacji
 • Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Sprawozdanie z zakończenia inwentaryzacji
 • Instrukcja przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Protokół inwentaryzacji
 • Protokół rozliczenia inwentaryzacji
 • Rachunek zysków i strat - wzór
 • Załączniki informacji przypominającej do bilansu
 • Wzór bilansu
 • Harmonogram prac bilansowych
 • Salda kont księgowych
 • Zestawienie sald
 • Arkusz spisu z natury

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniej edycji szkolenia:

 • Czy na koszty zastępstwa procesowego robimy odpis?
 • Czy od zwrotu zasiłku naliczamy odsetki?
 • Dłużnik dokonał spłaty kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami za opóźnienie na rachunek Funduszu Pracy. Radca prawny jest zatrudniony na umowę zlecenia. Czy powinniśmy całą kwotę wraz z odsetkami przekazać na konto starostwa? Jak to zaksięgować?
 • Czy tworzymy odpis, jeżeli w polityce jest zapis, że od dnia uprawomocnienia się wyroku nie wpłynie kwota od komornika?
 • Jak zaksięgować PPK pracodawcy od 13-stki?
 • Na jakich kontach i paragrafach zaksięgować wpływ kosztów zastępstwa procesowego i odsetek na Fundusz Pracy i przekazanie z FP na budżet?
 • Jak zaksięgować darowiznę pozostałych środków trwałych w budżecie?
 • Jak korygować Rb-33?
 • Co zrobić z kwotą należności zasiłku, którą ZUS w całości nie zwrócił z renty, a osoba utraciła do niej prawy?
 • Czy zapisy techniczne używamy tylko do kont bankowych (130, 136) i kosztowych (853, 404, 401)?
 • Czy przy COVID-19 naliczamy tylko odsetki kapitałowe?
 • Czy od należności, na którą zrobiło się odpis naliczamy odsetki kwartalne?
 • W styczniu otrzymaliśmy z ZUS zwrot nadpłaty składek społecznych i zdrowotnych, a saldo w ZUS wynosiło 0,00 zł. Co jeśli w lutym okaże się, że mamy zadłużenie? Z jakich środków możemy to zapłacić?
 • Jakim zapisem na kontach zeruje się konta FES?
 • Jak prawidłowo sporządzić plan i sprawozdanie z wydatków dot. zasobów finansowych przeznaczonych na działania sieci EURES z wyłączeniem działań przygranicznych? Jak prawidłowo ustalić limit wydatków? Czy wszystko finansowane powinno być z Funduszu Pracy, czy część z Budżetu Samorządu Powiatu?
 • Po przesłaniu rozliczenia konta ZUS okazało się, że jest nadpłata, która nie wiemy z czego wynikła. Czy należy to wykazywać jako należność w bilansie?
 • Jak ujmować zwiększenia środków trwałych (modernizacja) do kwoty 10 000,00 zł? Montaż dysku SSD. Finansowane ze środków FP. Nie stanowi odrębnego środka.
 • Z jaką datą najpóźniej musi zostać wprowadzone zarządzenie dyrektora o inwentaryzacji rocznej?
 • Czy arkusze spisowe stanowią drugi ścisłego zarachowania w przypadku, gdy inwentaryzacja jest sporządzana przez system do środków trwałych?
 • Mamy Projekt EFS+ na okres od stycznia 2023 r. do końca czerwca 2024 r. Jeśli osoba otrzymała dotacje w październiku 2023 r., a rozliczyła się w styczniu 2024 r., to czy rozliczenie księgujemy z datą 31.12.2023 r., czy z datą styczniowa?
 • Rozwiązaliśmy umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Firma dokonała korekty i wystawiła fakturę z wartością ujemną. Zwrot wpłynął w styczniu 2024 r. na konto BU. Czy należy tę kwotę odprowadzić do starostwa jako dochód? Czy należy wykazać korektę faktury w bilansie jako należność?
 • Na jakim paragrafie księgować zwrot za okulary?


Zamknięcie roku

 • Zmiany w polityce rachunkowości oraz aktualizacja polityki rachunkowości.
 • Czynności poprzedzające zamknięcie – inwentaryzacja, naliczenie odsetek na koniec roku, odpis aktualizujący należności, rozliczenie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, naliczenie amortyzacji.
 • Odpisy aktualizujące - kiedy i jak je tworzyć?
 • Przeksięgowanie dochodów, kosztów oraz rozliczenie wyniku finansowego.
 • Jakie konta przeksięgowujemy na wynik finansowy?
 • Z jaką datą przeksięgować wynik finansowy i kiedy?
 • Niedobory i nadwyżki na koniec roku – przykłady ewidencji księgowej.
 • Uzgadnianie obrotów i sald kont księgi głównej – przygotowanie do bilansu otwarcia.
 • Klasyfikacja budżetowa – przykłady.
 • Kiedy należy zamknąć księgi rachunkowe oraz sporządzić zestawienia obrotów i sald.

Należności nienależnie pobrane, należności z kontrahentem, umorzenia, windykacja

 • Jak wykazywać i naliczać należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń?
 • Windykacja nienależnie pobranych świadczeń - co należy wiedzieć?
 • Długo i krótkoterminowe należności - jak je zaliczać?
 • Różne formy ustalanie odsetek np. sprawa przekazana do komornika, kto wtedy nalicza odsetki komornik czy pup?
 • W jaki sposób powinno się potwierdzać salda z dłużnikami?
 • Jaki jest termin przedawnienia należności?
 • Jak rozliczać należności przedawnione?
 • Jak poradzić sobie z należnościami z kontrahentem?
 • Kiedy należy umorzyć należności?
 • Jak przebiega windykacja należności?

Sprawozdawczość budżetowa

 • Jakie są rodzaje sprawozdań budżetowych?
 • Jakie są etapy sporządzania sprawozdań budżetowych?
 • Jakie są terminy sporządzania sprawozdań budżetowych?
 • Jakie są terminy na korekty sprawozdań?
 • Jakie są sprawdzone sposoby na korekty w sprawozdaniach?
 • Formy przekazywania sprawozdań.
 • Często spotykane nieprawidłowości.
 • Ewidencja wydatków budżetowych - przykłady

Fundusz Pracy

 • Jakie są etapy zamknięcia ksiąg rachunkowych w celu zamknięcia roku budżetowego?
 • Należności i zobowiązania związane z Funduszem Pracy
 • Fundusz pracy - projekty unijne - jak sobie z nimi poradzić?
 • Zamykanie rozliczeń funduszu celowego.
 • Co ze środkami, które zostają na rachunku bankowym na koniec roku?
 • Rozliczenie limitowanych środków FP (algorytm, fakultatywne, rezerwy, KFS, projekty i pilotaże)
 • Prawidłowe zaciąganie zobowiązań z Funduszu Pracy
 • Sprawozdania dotyczące Fundusz Pracy
 • Otwarcie okresu księgowego i przepisanie kont – praktyczne wskazówki.

Sprawozdawczość finansowa

 • Rodzaje sprawozdań oraz terminy sporządzania
 • Bilans - którą pozycję, gdzie przyporządkować?
 • Aktywa i pasywa w bilansie
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie zmian w fundusz jednostki
 • Omówienie informacji dodatkowej do bilansu
 • Przydatne wskazówki w sporządzaniu bilansu
 • Sposoby sporządzania sprawozdań finansowych
 • Wzór informacji dodatkowej w wersji edytowalnej.

Inwentaryzacja w powiatowych urzędach pracy

 • Checklista inwentaryzacyjna - co należy wykonać od początku do końca?
 • Jak powinna wyglądać instrukcja inwentaryzacyjna?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia inwentaryzacji?
 • Jakie są podstawy prawne do sporządzania instrukcji inwentaryzacyjnej?
 • Jak często powinno się przeprowadzać inwentaryzację?
 • Jakie są metody inwentaryzacji?
 • Jakie są zasady przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów?
 • Porównania dokumentacji księgowej z ewidencją księgową – prawidłowa weryfikacja ksiąg rachunkowych.
 • Kto nie powinien zasiadać w komisji inwentaryzacyjnej?
 • Jak powołać komisję inwentaryzacyjną?
 • Jakie zadania ma komisja inwentaryzacyjna a jakie przewodniczący?
 • Jakie są terminy inwentaryzacyjne?
 • Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie jej wyników w księgach rachunkowych
 • Naliczanie amortyzacji i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Tworzenie odpisów aktualizujących należności (zasady, sposoby, ujęcie na kontach)
 • Przechowywanie ksiąg rachunkowych.
 • Środki trwałe - podział środków trwałych oraz przykłady ewidencji w budżecie oraz Funduszu Pracy?
 • Spis z natury - przydatne wskazówki jak sobie z nim sprawnie poradzić.
 • Odpowiedzialność głównego księgowego za inwentaryzację.
 • Najczęściej popełniane błędy w procesie inwentaryzacji.
 • Czy trzeba przeprowadzać inwentaryzację co roku?

Prowadzący

Bądkowska Dorota– specjalista z zakresu finansów i rachunkowości, Główny Księgowy z długoletnim stażem pracy w księgowości powiatowego urzędu pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu obsługi finansowej i gospodarki Funduszu Pracy, budżetu, ZFŚS i projektów unijnych

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia